TopOdstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

 

1. Spotrebiteľ má na základe čl. 27 spotrebiteľského zákona nárok odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia príčiny a bez nesenia nákladov s výnimkou nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 spotrebiteľského zákona.

2. Lehota odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku činí 14 dní od okamžiku vydania veci a pre dodržanie lehoty stačí odoslať prehlásenie pred jej vypršaním.

3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ podať na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k spotrebiteľskému zákonu, na formulári dostupnom na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf alebo inou písomnou formou v súlade so spotrebiteľským zákonom.

4. Predávajúci vylučuje možnosť podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy inou než písomnou formou.

5. Predávajúci okamžite spotrebiteľovi potvrdí na e-mail (uvedený pri uzatváraní zmluvy a iný, pokiaľ bol uvedený v podanom prehlásení) získanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzatvorenú.

7. Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť vec predávajúcemu okamžite, maximálne 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí odoslanie veci pred jej vypršaním.

8. Spotrebiteľ odošle vec, ktorá je predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, na vlastné náklady a riziko.

9. Spotrebiteľ nenesie náklady na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, pokiaľ nevyjadril súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate mu náležiaceho práva na odstúpenie od zmluvy v okamžiku poskytnutia takéhoto súhlasu alebo pokiaľ podnikateľ nedodal potvrdenie zhodne s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotrebiteľského zákona.

10. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, ktorý bude výsledkom jej používanie spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah na zistenie charakteru, vlastností a fungovania veci.

11. Predávajúci okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa získania prehlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spotrebiteľom, vráti spotrebiteľ všetky ním prevedené platby, vrátane nákladov na dodanie veci, a pokiaľ spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný predávajúcim, nevráti predávajúci spotrebiteľovi doplňujúce náklady zhodne s čl. 33 spotrebiteľského zákona.

12. Predávajúci vykonáva vrátenie platby využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, iba ak by spotrebiteľ vyjadril súhlas s iným spôsobom platby, ktorý sa pre neho nespája so žiadnymi náklady.

13. Predávajúci môže zastaviť vrátenie platby získanej od spotrebiteľa do okamžiku získania veci späť alebo dodania dokladu o jej odoslaní spotrebiteľom, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr.

14. Spotrebiteľ nemá v súlade s čl. 38 spotrebiteľského zákona právo na odstúpenie od zmluvy:

a) v ktorej cena alebo odmena závisí na kolísaní finančného trhu, nad ktorým nemá predávajúci kontrolu, a ku ktorému môže dôjsť pred vypršaním lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b) v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb;

c) v ktorej je predmetom plnenia vec podliehajúca rýchlej skaze alebo majúca krátky termín použiteľnosti;

d) v ktorej je predmetom plnenia vec dodávaná v zapečatenom obale, ktorý nemožno po otvorení obalu vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia alebo s hygienických ohľadov, pokiaľ bolo balenie po dodaní otvorené;

e) v ktorej sú predmetom plnenia veci, ktoré zostanú po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, nerozlučiteľne spojené s inými vecami;

f) v ktorej sú predmetom plnenia zvukové alebo vizuálne nahrávky alebo počítačové programy dodané v zapečatenom balení, pokiaľ bolo balenie po dodaní otvorené;

g) o dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na hmotnom nosiči, pokiaľ plnenie začalo jasným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní podnikateľským subjektom o strate práva na odstúpenie od zmluvy;