TopObchodné pravidlá

Obchodné pravidlá

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

§1 Definície

 

1. Korešpondenčná adresa - meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, poloha v obci (v prípade obce rozdelenej na ulice: ulica, popisné číslo, číslo bytu alebo prevádzky; v prípade obce, ktorá nie je rozdelená na ulice: názov obec a číslo nehnuteľnosti), PSČ a obec.

2. Reklamačná adresa: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Poľsko

3. Cenník dodania - na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu sa nachádzajúci prehľad dostupných spôsobov dopravy a ich ceny.

4. Customer - an adult natural person with full legal capacity, a legal person or an organisational unit without legal personality but with legal capacity, making a purchase from the Seller related directly to their business or professional activity.

5. Spotrebiteľ – spotrebiteľ v zmysle čl. 221 občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba disponujúca plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo – v prípadoch predpokladaných právnym predpismi – obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, uzatvárajúci s predávajúcim Zmluvu alebo využívajúci služby poskytované predávajúcim elektronickou cestou v rozsahu nesúvisiacom priamo s jeho ekonomickou alebo profesijnou činnosťou.

6. Spotrebiteľ – podnikateľ – podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jeho ekonomickou činnosťou, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre neho nemá profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu podnikania, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii informácií o podnikaní.

7. Košík - zoznam produktov zostavený z produktov ponúkaných v obchode na základe výberu kupujúceho.

8. Kupujúci – ako Spotrebiteľ, tak Spotrebiteľ – podnikateľ aj Podnikateľ.

9. Produkt - minimálne a nedeliteľné množstvo vecí, ktoré môže byť predmetom objednávky a ktoré je uvedené v obchode predávajúceho ako merná jednotka pri stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

10. Podnikateľ – podnikateľ v zmysle čl. 431 občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, vykonávajúca vlastným menom ekonomickú alebo profesijnú činnosť, uzatvárajúca s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo využívajúca služby poskytované Predávajúcim elektronickou cestou

11. Obchodné podmienky – tento dokument

12. Vec - hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

13. Obchod - internetový portál dostupný na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu, s ktorého prostredníctvom môže kupujúci podať objednávku.

14. Predávajúci: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Poľsko, DIČ: PL525-129-52-25, IČ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrovaná a zobrazená v evidencii CEDIG na adrese: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKOVÝ ÚČET: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Zmluva – zmluva uzatvorená mimo prevádzku podnikateľa alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľa zo dňa 30. mája 2014 v prípade Spotrebiteľov a Spotrebiteľov – podnikateľov a kúpna zmluva v zmysle čl. 535 zákona občiansky zákonník zo dňa 23. apríla 1964 v prípade Podnikateľov.

16. Objednávka - vyjadrenie vôle kupujúceho podané prostredníctvom obchodu, jasne stanovujúce: druh a množstvo produktov; druh dopravy; druh platby; miesto vydania vecí, údaje kupujúceho, a smerujúce priamo k uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

§2 Všeobecné podmienky

 

1. Zmluva sa uzatvára v poľštine, zhodne s poľským právom a týmito obchodnými podmienkami.

2. Miesto vydania vecí sa musí nachádzať na území Poľskej republiky.

3. All prices quoted by the Seller are expressed in Polish zloty and are gross prices (including VAT). Product prices do not include the delivery cost, which is specified in the delivery price list. The price may include an individually calculated discount or rebate granted to the Customer in an automated manner - this information shall be provided in the Order summary.

4. Všetky podmienky sú v súlade s Článkom 111 občianskeho zákonníka, to znamená, že lehota vyjadrená v dňoch končí posledným dňom, pokiaľ je počiatkom termínu vyjadreného v dňoch konkrétnej udalosti, nezohľadňuje sa pri výpočte termínu deň, v priebehu ktorej k tejto udalosti došlo.

5. Potvrdenie, sprístupnenie, zvečnenie, ochrana všetkých dôležitých zmluvných ustanovení za účelom získania prístupu k týmto informáciám v budúcnosti prebieha v podobe:

a) potvrdenia objednávky odoslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávky, faktúry pro forma, informácií o práve odstúpiť od zmluvy, týchto obchodných podmienok vo verzii pdf, vzoru formulára odstúpenia od zmluvy vo verzii pdf, odkazov pre samostatné stiahnutie obchodných podmienok a vzoru odstúpenia od zmluvy;

b) pripojenia k realizovanej objednávke, odoslanej na uvedené miesto vydania vecí, a vytlačených: nákupného dokladu, informácií o práve odstúpiť od zmluvy, týchto obchodných podmienok, vzoru formulára odstúpenia od zmluvy.

c) sprístupnenie faktúr, opravných faktúr, histórie objednávok, korešpondencie, ponúk, správ, vyúčtovaní v elektronickej podobe na platforme

6. Predávajúci zaisťuje Kupujúcemu využívajúcemu systém správne fungovanie obchodu v nasledujúcich prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s nainštalovanou najnovšou verziou JAVA, na displejoch s rozlíšením na úrovni nad 1024 px. Používanie softvéru tretích firiem, ktorý má vplyv na fungovanie a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môže mať vplyv na správne zobrazenie obchodu, preto ich za účelom získania plnej funkčnosti obchodu delta.poznan.pl a shopdelta.eu všetky vypnite.

7. The Seller assures that all reviews of the Products offered by the Seller come only from Customers who have purchased the Product in question. To this end, the Seller shall restrict access to the Product rating and review form only to Customers who have an active customer account where the purchase of the Product in question has been registered in the Order history. Customers who have purchased a Product without registering shall also have access to the rating form. Such Customers shall receive a special link, included in the Order confirmation email, to the rating and review form for the relevant Product.

8. Kupujúci môže využiť možnosti zapamätania jeho údajov obchodom za účelom uľahčenia procesu podávania ďalšej objednávky. Za týmto účelom je kupujúci povinný uviesť prihlasovacie meno a heslo nevyhnutné na získanie prístupu k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo sú sledom znakov nastaveným kupujúcim, ktorý má povinnosť udržať ich v tajnosti a chrániť pred nepovolaným prístupom tretích osôb. Kupujúci má kedykoľvek možnosť nahliadnuť, opraviť, aktualizovať dáta a zmazať účet v obchode.

§3 Uzatvorenie zmluvy a realizácia

 

1. Za účelom podania objednávky je kupujúci povinný vykonávať minimálne nasledujúce činnosti, z ktorých časť môže byť niekoľkokrát opakovaná:

a) pridať produkt do košíka;

b) výber druhu dodania;

c) voľba druhu platby; First Data, Tpay, PayPal, dobierka, bankový prevod, hotovosť.

d) výber miesta vydania vecí;

e) podanie objednávky v obchode s pomocou použitia tlačidla "Skontroloval som údaje. Chcem odoslať objednávku".

2. Uzatvorenie zmluvy so Spotrebiteľom alebo Spotrebiteľom – podnikateľom prebieha v okamžiku podania objednávky.

3. Realizácia objednávky Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa na dobierku prebieha okamžite a u objednávok platených prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po pripísaní platby Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa na účet Predávajúceho.

4. Uzatvorenie zmluvy s Podnikateľom prebieha v okamžiku prijatia objednávky Predávajúcim, o čom tento Podnikateľa informuje v termíne do 48 hodín od podania objednávky.

5. Realizácia objednávky na dobierku prebieha okamžite po uzatvorení zmluvy a objednávky platenej prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po uzatvorení zmluvy a pripísaní platby Podnikateľa na účet Predávajúceho.

6. Realizácia objednávky Podnikateľa môže byť podmienená uhradením celej alebo časti hodnoty objednávky alebo získaním limitu obchodného úveru minimálne s hodnotou objednávky alebo súhlasom Predávajúceho s odoslaním objednávky na dobierku (platba pri prevzatí).

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. If the products covered by an Order are not in stock and are not available at the Seller’s suppliers or for other reasons and it is not possible to fulfil the Customer’s Order, the Seller shall notify the Customer thereof no later than within 14 (fourteen) days, counting from the date of the Order. In such a case, the Customer shall have the right to decide whether to agree to the fulfilment of the Order within the time limit proposed by the Seller or to withdraw from the contract. If it is not possible to fulfil a part of the Order referred to above, the Customer shall be informed of the Order status and decide how the Order is to be fulfilled. The Customer shall have the option to choose between:

a) partial fulfilment - if the Customer chooses this option, the Order shall be fulfilled for the available Products only

b) cancellation of the entire Order (withdrawal).

9. In the event of withdrawal from the contract, the Seller shall refund the Customer the amount paid as price. A relevant notification shall be sent to the email address indicated by the Customer in the Order or registration form. If no decision is made within 7 (seven) days of notification, the Order shall be cancelled in the part relating to the Products not available.

10. Odoslanie predmetu zmluvy nasleduje v lehote stanovenej na karte produktu a pre objednávky zložené z viac produktov v najdlhšom termíne z tých uvedených na kartách produktov. Lehota začína bežať s okamžikom realizácie objednávky.

11. Zakúpený predmet zmluvy je spolu s kupujúcim vybraným dokumentom o predaji odoslaný kupujúcim vybraným druhom dopravy na miesto vydania veci uvedené kupujúcim v objednávke spolu s priloženými prílohami uvedenými v §2 bode 6b.

12. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom nasledujúcich prepravcov, uvedených Kupujúcim počas podávania Objednávky:

a) DPD Polska - DIČ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DIČ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DIČ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DIČ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - DIČ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- DIČ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Právo na odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ má na základe čl. 27 spotrebiteľského zákona nárok odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia príčiny a bez nesenia nákladov s výnimkou nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 spotrebiteľského zákona.

2. Lehota odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku činí 14 dní od okamžiku vydania veci a pre dodržanie lehoty stačí odoslať prehlásenie pred jej vypršaním.

3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ podať na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k spotrebiteľskému zákonu, na formulári dostupnom na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf alebo inou písomnou formou v súlade so spotrebiteľským zákonom.

4. Predávajúci vylučuje možnosť podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy inou než písomnou formou.

5. Predávajúci okamžite spotrebiteľovi potvrdí na e-mail (uvedený pri uzatváraní zmluvy a iný, pokiaľ bol uvedený v podanom prehlásení) získanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzatvorenú.

7. Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť vec predávajúcemu okamžite, maximálne 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí odoslanie veci pred jej vypršaním.

8. Spotrebiteľ odošle vec, ktorá je predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, na vlastné náklady a riziko.

9. Spotrebiteľ nenesie náklady na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, pokiaľ nevyjadril súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate mu náležiaceho práva na odstúpenie od zmluvy v okamžiku poskytnutia takéhoto súhlasu alebo pokiaľ podnikateľ nedodal potvrdenie zhodne s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotrebiteľského zákona.

10. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, ktorý bude výsledkom jej používanie spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah na zistenie charakteru, vlastností a fungovania veci.

11. Predávajúci okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa získania prehlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spotrebiteľom, vráti spotrebiteľ všetky ním prevedené platby, vrátane nákladov na dodanie veci, a pokiaľ spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný predávajúcim, nevráti predávajúci spotrebiteľovi doplňujúce náklady zhodne s čl. 33 spotrebiteľského zákona.

12. Predávajúci vykonáva vrátenie platby využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, iba ak by spotrebiteľ vyjadril súhlas s iným spôsobom platby, ktorý sa pre neho nespája so žiadnymi náklady.

13. Predávajúci môže zastaviť vrátenie platby získanej od spotrebiteľa do okamžiku získania veci späť alebo dodania dokladu o jej odoslaní spotrebiteľom, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr.

14. Pursuant to Article 38 of the Consumer Rights Act, a consumer has no right of withdrawal in the following cases:

a) where the performance consists of a non-prefabricated product, custom-made for a consumer or intended to satisfy a consumer’s individual needs,

b) where the performance consists of goods which, owing to their nature, become inseparably connected to other products after delivery

§5 Záruka

 

1. The Seller shall be obliged to deliver the goods free of defects and to perform all services in accordance with the Contract concluded.

2. A Product shall be considered in conformity with the contract if, in particular, its following characteristics remain in conformity with the contract:

a) description, type, quantity, quality, completeness and functionality and, for Products with digital components, also compatibility, interoperability and availability of updates;

b) suitability for the specific purpose for which the Product is needed by the Consumer and of which the Consumer has notified the Seller no later than at the time of the conclusion of the Sales Contract and which the Seller has accepted.

3. In addition, in order to be considered in conformity with the contract, the Product must:

a) be fit for the purposes for which a Product of that type is normally used, taking into account applicable law, technical standards or good practice;

b) be in such quantity and have such features, including durability and safety and, for Products with digital components, functionality and compatibility, as are typical of a Product of that type and which the Consumer may reasonably expect, taking into account the nature of the Product,

c) be supplied with packaging, accessories and instructions which the Consumer may reasonably expect to be supplied;

d) be of the same quality as the sample or model made available by the Seller to the Consumer before the conclusion of the contract and correspond to the description of such a sample or model.

4. The Seller shall not be liable for the non-conformity of a Product with the sales contract if the Consumer has been expressly informed that a specific feature of the Product deviates from the conformity requirements set out above and has accepted the lack of a specific feature of the Product.

5. The Seller shall be liable for the non-conformity of the Product with the contract resulting from improper installation of the Product if:

a) it has been carried out by or under the responsibility of the Seller;

b) incorrect installation carried out by the Consumer has been due to errors in the instructions provided by the Seller or a third party (in the case of a Product with digital components).

6. If the delivered Product is found to be defective, the Customer may, at his/her/its choice, exercise his/her/its guarantee rights, if a guarantee for quality has been granted, and his/her/its warranty rights from the Seller. The guarantee rights and warranty rights are independent of each other.

7. In the event of a defect in the Product delivered or services provided, the Customer may lodge a complaint and inform the Seller of the observed irregularities, document these irregularities for the purposes of verification of the objections and indicate whether the Customer demands the Product to be repaired or replaced with a new one. Complaints may be submitted electronically or in writing to the Seller’s address.

8. For contracts concluded with Consumers and Entrepreneurs with consumer rights, the Seller shall be liable under warranty for defects and/or contractual liability for the services provided. This liability shall be excluded in relation to Customers with other status.

9. The Seller shall immediately, but no later than within 14 days from the date of receipt of a complaint, take a position on the complaint and inform the Customer about further procedure. The Seller shall immediately notify the complainant of the outcome of the complaint handling process, in writing to the address specified in the complaint.

10. In the first instance, the Consumer may request the Seller to repair or replace the Product with a new one.

11. If the Seller:

a) has refused to repair or replace the Product or has failed to bring it into conformity with the contract;

b) the defect persists despite attempts to remedy it;

c) the defect in the goods is too significant for the Product to be repairable;

d) the Seller has declared to the Customer or it appears from the circumstances that it will not be possible to bring the Product into conformity with the contract within a reasonable time limit or at a reasonable cost

In such a case, the Customer may demand either a price reduction or withdrawal from the contract.

12. Transport of the Products subject to complaint under the warranty for defects shall be carried out at the Seller’s expense using the shipping method indicated by the Seller. The Seller shall not accept parcels sent back cash on delivery. In some cases, it may not be necessary to send back the Product subject to the complaint, and the Seller may be satisfied with the visual inspection of the photos provided by the Consumer or Entrepreneur with consumer rights, of which the Seller shall inform the complainant upon receipt of the complaint.

13. If the Customer has chosen to withdraw from the contract, all payments made by the Customer, including delivery costs, shall be refunded to the Customer without delay, but no later than within 14 days from the date on which the Customer is informed that the complaint has been accepted by the Seller. The refund of payments made by payment card or electronic transfer shall be made to the bank account from which the payment was made, unless the Customer expressly gives, before the refund is made, another refund instruction that does not generate additional costs.

14. In the event of a dispute between the Seller and the Customer as to the legitimacy of the refusal of a complaint, the Customer being a Consumer shall have the right to use out-of-court ways of dealing with complaints and pursuing claims. The Customer may use mediation or an amicable court by providing the institution before which the proceedings are to take place with an appropriate form - an application for mediation or a request for amicable settlement of a dispute. A list of examples of institutions with contact details is available at www.uokik.gov.pl. In addition, at http://ec.europa.eu/consumers/odr the Consumer may resolve consumer disputes electronically via the EU online platform (ODR platform). An Entrepreneur with consumer rights shall not have this right.

§6 Zásady ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov

 

The detailed rules for the collection, processing and storage of personal data used for the fulfilment of orders by the shop are described in Polityce prywatności.

§7 Záverečné ustanovenia

 

1. Žiadne z ustanovení týchto obchodných podmienok nemá za cieľ narušiť práva kupujúceho. Tiež takto nemôžu byť interpretované, pretože v prípade rozporu akejkoľvek časti obchodných podmienok s platným právom predávajúci deklaruje bezpodmienečné podriadenie sa a dodržovanie tohto práva namiesto spochybneného predpisu podmienok.

2. O zmenách podmienok a ich rozsahu budú registrovaní kupujúci informovaní elektronickou cestou (na email uvedený pri registrácii alebo objednávke). Upozornenie bude odoslané najmenej 30 dní pred tým, než vstúpia v platnosť nové obchodné podmienky. Zmeny budú zavedené za účelom prispôsobenia podmienok platnému právnemu stavu.

3. Aktuálna verzia obchodných podmienok je vždy pre kupujúceho dostupná v záložke obchodných podmienok (delta.poznan.pl a shopdelta.eu/regulamin). V priebehu realizácie objednávky a po celé obdobie popredajnej starostlivosti o kupujúceho platia obchodné podmienky, ktoré odsúhlasil pri podávaní objednávky. S výnimkou situácie, kedy ich spotrebiteľ uzná za pre seba menej výhodné než aktuálne a informuje predávajúceho o tom, že si ako záväzné vybral tie aktuálne.

4. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Sporné otázky sa, pokiaľ spotrebiteľ prejaví takúto vôľu, rieši cestou mediačného konania alebo zmierovacieho súdu. Ako poslednú vec rieši miestny a vecne príslušný súd.

Version 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historické verzie obchodných podmienok:

 

Verzia 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Verzia 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Verzia 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Verzia 4.3 Poznaň 14-07-2015