TopObchodné pravidlá

Obchodné pravidlá

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

§1 Definície

 

1. Korešpondenčná adresa - meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, poloha v obci (v prípade obce rozdelenej na ulice: ulica, popisné číslo, číslo bytu alebo prevádzky; v prípade obce, ktorá nie je rozdelená na ulice: názov obec a číslo nehnuteľnosti), PSČ a obec.

2. Reklamačná adresa: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Poľsko

3. Cenník dodania - na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu sa nachádzajúci prehľad dostupných spôsobov dopravy a ich ceny.

4. Zákazník – plnoletá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ale spôsobilá na právne úkony, ktorá nakupuje u predávajúceho v priamej súvislosti s jeho podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.

5. Spotrebiteľ – spotrebiteľ v zmysle čl. 221 občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba disponujúca plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo – v prípadoch predpokladaných právnym predpismi – obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, uzatvárajúci s predávajúcim Zmluvu alebo využívajúci služby poskytované predávajúcim elektronickou cestou v rozsahu nesúvisiacom priamo s jeho ekonomickou alebo profesijnou činnosťou.

6. Spotrebiteľ – podnikateľ – podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jeho ekonomickou činnosťou, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre neho nemá profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu podnikania, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii informácií o podnikaní.

7. Košík - zoznam produktov zostavený z produktov ponúkaných v obchode na základe výberu kupujúceho.

8. Kupujúci – ako Spotrebiteľ, tak Spotrebiteľ – podnikateľ aj Podnikateľ.

9. Produkt - minimálne a nedeliteľné množstvo vecí, ktoré môže byť predmetom objednávky a ktoré je uvedené v obchode predávajúceho ako merná jednotka pri stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

10. Podnikateľ – podnikateľ v zmysle čl. 431 občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, vykonávajúca vlastným menom ekonomickú alebo profesijnú činnosť, uzatvárajúca s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo využívajúca služby poskytované Predávajúcim elektronickou cestou

11. Obchodné podmienky – tento dokument

12. Vec - hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

13. Obchod - internetový portál dostupný na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu, s ktorého prostredníctvom môže kupujúci podať objednávku.

14. Predávajúci: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Poľsko, DIČ: PL525-129-52-25, IČ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrovaná a zobrazená v evidencii CEDIG na adrese: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKOVÝ ÚČET: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Zmluva – zmluva uzatvorená mimo prevádzku podnikateľa alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľa zo dňa 30. mája 2014 v prípade Spotrebiteľov a Spotrebiteľov – podnikateľov a kúpna zmluva v zmysle čl. 535 zákona občiansky zákonník zo dňa 23. apríla 1964 v prípade Podnikateľov.

16. Objednávka - vyjadrenie vôle kupujúceho podané prostredníctvom obchodu, jasne stanovujúce: druh a množstvo produktov; druh dopravy; druh platby; miesto vydania vecí, údaje kupujúceho, a smerujúce priamo k uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

§2 Všeobecné podmienky

 

1. Zmluva sa uzatvára v poľštine, zhodne s poľským právom a týmito obchodnými podmienkami.

2. Miesto vydania vecí sa musí nachádzať na území Poľskej republiky.

3. Všetky ceny uvádzané predávajúcim sú vyjadrené v poľských zlotých a ide o ceny brutto (vrátane DPH). Ceny tovarov neobsahujú náklady na dopravu, ktoré sú stanovené v cenníku dodania. Cena môže zahŕňať individuálne započítanú zľavu alebo rabat, udelený zákazníkovi automaticky – táto informácia sa nachádza v zhrnutí objednávky.

4. Všetky podmienky sú v súlade s Článkom 111 občianskeho zákonníka, to znamená, že lehota vyjadrená v dňoch končí posledným dňom, pokiaľ je počiatkom termínu vyjadreného v dňoch konkrétnej udalosti, nezohľadňuje sa pri výpočte termínu deň, v priebehu ktorej k tejto udalosti došlo.

5. Potvrdenie, sprístupnenie, zvečnenie, ochrana všetkých dôležitých zmluvných ustanovení za účelom získania prístupu k týmto informáciám v budúcnosti prebieha v podobe:

a) potvrdenia objednávky odoslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávky, faktúry pro forma, informácií o práve odstúpiť od zmluvy, týchto obchodných podmienok vo verzii pdf, vzoru formulára odstúpenia od zmluvy vo verzii pdf, odkazov pre samostatné stiahnutie obchodných podmienok a vzoru odstúpenia od zmluvy;

b) pripojenia k realizovanej objednávke, odoslanej na uvedené miesto vydania vecí, a vytlačených: nákupného dokladu, informácií o práve odstúpiť od zmluvy, týchto obchodných podmienok, vzoru formulára odstúpenia od zmluvy.

c) sprístupnenie faktúr, opravných faktúr, histórie objednávok, korešpondencie, ponúk, správ, vyúčtovaní v elektronickej podobe na platforme

6. Predávajúci zaisťuje Kupujúcemu využívajúcemu systém správne fungovanie obchodu v nasledujúcich prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s nainštalovanou najnovšou verziou JAVA, na displejoch s rozlíšením na úrovni nad 1024 px. Používanie softvéru tretích firiem, ktorý má vplyv na fungovanie a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môže mať vplyv na správne zobrazenie obchodu, preto ich za účelom získania plnej funkčnosti obchodu delta.poznan.pl a shopdelta.eu všetky vypnite.

7. Predávajúci zaistí, že všetky hodnotenia výrobkov ponúkaných u predajcu pochádzajú iba od zákazníkov, ktorí daný výrobok zakúpili. Za týmto účelom predávajúci obmedzuje prístup k formuláru pre hodnotenie a recenziu výrobku iba na tých zákazníkov, ktorí majú aktívny zákaznícky účet, na ktorom je registrovaný nákup daného výrobku v histórii objednávok. Prístup k formuláru hodnotenia majú tiež zákazníci, ktorí uskutočnili nákup výrobku bez registrácie. Títo zákazníci dostanú v e-maile s potvrdením objednávky odkaz pre prístup k formuláru pre spätnú väzbu a hodnotenia príslušného výrobku.

8. Kupujúci môže využiť možnosti zapamätania jeho údajov obchodom za účelom uľahčenia procesu podávania ďalšej objednávky. Za týmto účelom je kupujúci povinný uviesť prihlasovacie meno a heslo nevyhnutné na získanie prístupu k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo sú sledom znakov nastaveným kupujúcim, ktorý má povinnosť udržať ich v tajnosti a chrániť pred nepovolaným prístupom tretích osôb. Kupujúci má kedykoľvek možnosť nahliadnuť, opraviť, aktualizovať dáta a zmazať účet v obchode.

§3 Uzatvorenie zmluvy a realizácia

 

1. Za účelom podania objednávky je kupujúci povinný vykonávať minimálne nasledujúce činnosti, z ktorých časť môže byť niekoľkokrát opakovaná:

a) pridať produkt do košíka;

b) výber druhu dodania;

c) voľba druhu platby; First Data, Tpay, PayPal, dobierka, bankový prevod, hotovosť.

d) výber miesta vydania vecí;

e) podanie objednávky v obchode s pomocou použitia tlačidla "Skontroloval som údaje. Chcem odoslať objednávku".

2. Uzatvorenie zmluvy so Spotrebiteľom alebo Spotrebiteľom – podnikateľom prebieha v okamžiku podania objednávky.

3. Realizácia objednávky Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa na dobierku prebieha okamžite a u objednávok platených prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po pripísaní platby Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa na účet Predávajúceho.

4. Uzatvorenie zmluvy s Podnikateľom prebieha v okamžiku prijatia objednávky Predávajúcim, o čom tento Podnikateľa informuje v termíne do 48 hodín od podania objednávky.

5. Realizácia objednávky na dobierku prebieha okamžite po uzatvorení zmluvy a objednávky platenej prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po uzatvorení zmluvy a pripísaní platby Podnikateľa na účet Predávajúceho.

6. Realizácia objednávky Podnikateľa môže byť podmienená uhradením celej alebo časti hodnoty objednávky alebo získaním limitu obchodného úveru minimálne s hodnotou objednávky alebo súhlasom Predávajúceho s odoslaním objednávky na dobierku (platba pri prevzatí).

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. V prípade, že výrobky, ktoré sú predmetom objednávky, nie sú u predávajúceho alebo dodávateľov predávajúceho na sklade alebo nie sú z iných dôvodov k dispozícii a nie je možné objednávku zákazníka vybaviť, oznámi predávajúci túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr do 14 (štrnástich) dní, počítané odo dňa podania objednávky. V takom prípade má zákazník právo rozhodnúť, či súhlasí so splnením objednávky v lehote navrhnutej predávajúcim, alebo či od zmluvy odstúpi. Pokiaľ nie je možné splniť časť objednávky, ako je uvedené vyššie, je zákazník informovaný o stave objednávky a rozhodne o spôsobe jej splnenia. Zákazník má možnosť výberu medzi:

a) čiastočná realizácia – pokiaľ zákazník zvolí túto možnosť, bude objednávka spracovaná iba pre dostupné výrobky.

b) zrušenie celej objednávky (odstúpenie)

9. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci zákazníkovi zaplatenú cenu. Oznámenie bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v objednávke alebo registračnom formulári. Pokiaľ nebude rozhodnuté do 7 (siedmich) dní od oznámenia, bude objednávka zrušená pre časť výrobkov, ktoré nie sú k dispozícii.

10. Odoslanie predmetu zmluvy nasleduje v lehote stanovenej na karte produktu a pre objednávky zložené z viac produktov v najdlhšom termíne z tých uvedených na kartách produktov. Lehota začína bežať s okamžikom realizácie objednávky.

11. Zakúpený predmet zmluvy je spolu s kupujúcim vybraným dokumentom o predaji odoslaný kupujúcim vybraným druhom dopravy na miesto vydania veci uvedené kupujúcim v objednávke spolu s priloženými prílohami uvedenými v §2 bode 6b.

12. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom nasledujúcich prepravcov, uvedených Kupujúcim počas podávania Objednávky:

a) DPD Polska - DIČ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DIČ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DIČ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DIČ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - DIČ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- DIČ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Právo na odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ má na základe čl. 27 spotrebiteľského zákona nárok odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia príčiny a bez nesenia nákladov s výnimkou nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 spotrebiteľského zákona.

2. Lehota odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku činí 14 dní od okamžiku vydania veci a pre dodržanie lehoty stačí odoslať prehlásenie pred jej vypršaním.

3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ podať na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k spotrebiteľskému zákonu, na formulári dostupnom na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf alebo inou písomnou formou v súlade so spotrebiteľským zákonom.

4. Predávajúci vylučuje možnosť podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy inou než písomnou formou.

5. Predávajúci okamžite spotrebiteľovi potvrdí na e-mail (uvedený pri uzatváraní zmluvy a iný, pokiaľ bol uvedený v podanom prehlásení) získanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzatvorenú.

7. Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť vec predávajúcemu okamžite, maximálne 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí odoslanie veci pred jej vypršaním.

8. Spotrebiteľ odošle vec, ktorá je predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, na vlastné náklady a riziko.

9. Spotrebiteľ nenesie náklady na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, pokiaľ nevyjadril súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate mu náležiaceho práva na odstúpenie od zmluvy v okamžiku poskytnutia takéhoto súhlasu alebo pokiaľ podnikateľ nedodal potvrdenie zhodne s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotrebiteľského zákona.

10. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, ktorý bude výsledkom jej používanie spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah na zistenie charakteru, vlastností a fungovania veci.

11. Predávajúci okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa získania prehlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spotrebiteľom, vráti spotrebiteľ všetky ním prevedené platby, vrátane nákladov na dodanie veci, a pokiaľ spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný predávajúcim, nevráti predávajúci spotrebiteľovi doplňujúce náklady zhodne s čl. 33 spotrebiteľského zákona.

12. Predávajúci vykonáva vrátenie platby využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, iba ak by spotrebiteľ vyjadril súhlas s iným spôsobom platby, ktorý sa pre neho nespája so žiadnymi náklady.

13. Predávajúci môže zastaviť vrátenie platby získanej od spotrebiteľa do okamžiku získania veci späť alebo dodania dokladu o jej odoslaní spotrebiteľom, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr.

14. Spotrebiteľ nemá v súlade s čl. 38 spotrebiteľského zákona právo na odstúpenie od zmluvy:

a) v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca uspokojeniu jeho individualizovaných potrieb;

b) v ktorej sú predmetom plnenia veci, ktoré zostanú po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, nerozlučiteľne spojené s inými vecami;

§5 Záruka

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar bez chýb a vykonať všetky služby v súlade s uzatvorenou zmluvou.

2. Výrobok je v súlade so zmluvou, najmä pokiaľ zostáva v súlade so zmluvou:

a) popis, typ, množstvo, kvalita, úplnosť a funkčnosť a pri produktoch s digitálnymi prvkami tiež kompatibilita, interoperabilita a dostupnosť aktualizácií;

b) vhodnosť pre konkrétny účel, pre ktorý ich Spotrebiteľ potrebuje, čo Spotrebiteľ oznámil Predávajúcemu najneskôr pri uzatvorení Kúpnej zmluvy a Predávajúci to akceptoval.

3. Okrem toho, aby bol výrobok považovaný za vyhovujúci zmluve, musí:

a) byť vhodný pre účely, pre ktoré sa výrobok tohto typu obvykle používa, s ohľadom na platné právne predpisy, technické normy alebo správnu prax;

b) byť v takom množstve a mať také vlastnosti, vrátane trvanlivosti a bezpečnosti, a pokiaľ ide o výrobky s digitálnymi prvkami, funkčnosť a kompatibilitu, ktoré sú pre výrobok daného typu typické a ktoré môže spotrebiteľ s ohľadom na povahu výrobku rozumne očakávať,

c) byť dodávaný s obalom, príslušenstvom a návodom, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať.

d) mať rovnakú kvalitu ako vzorka alebo model, ktorý dal predávajúci spotrebiteľovi k dispozícii pred uzatvorením zmluvy, a zodpovedať popisu tejto vzorky alebo modelu.

4. Predávajúci nezodpovedá za nesúlad výrobku s kúpnou zmluvou, pokiaľ bol spotrebiteľ výslovne informovaný o tom, že sa určitá vlastnosť výrobku odchyľuje od vyššie uvedených požiadaviek na zhodu, a s týmto nedostatkom určitej vlastnosti výrobku odsúhlasil.

5. Predávajúci zodpovedá za nesúlad výrobku so zmluvou v dôsledku nesprávnej inštalácie výrobku, pokiaľ:

a) bola vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť;

b) nesprávna montáž spotrebiteľom bola spôsobená chybami v návode poskytnutom predávajúcim alebo treťou stranou (v prípade výrobku s digitálnymi prvkami).

6. Pokiaľ je dodaný výrobok označený za chybný, môže zákazník podľa svojej voľby uplatniť svoje práva zo záruky, pokiaľ bola záruka poskytnutá, a svoje práva zo záruky u predávajúceho. Záručné práva a práva zo záruky sú na sebe nezávislé.

7. V prípade chyby dodaného výrobku alebo poskytnutých služieb môže zákazník uplatniť reklamáciu a informovať predávajúceho o zistených nezrovnalostiach, zdokumentovať nezrovnalosti za účelom overiť námietky a uviesť, či požaduje opravu alebo výmenu výrobku za nový. Sťažnosť možno podať elektronicky alebo písomne na adresu predávajúceho.

8. Pri zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi a podnikateľmi s právami spotrebiteľov nesie predávajúci záručnú a/alebo zmluvnú zodpovednosť za poskytnuté služby. Je vylúčená vo vzťahu k zákazníkom s ostatnými statusmi.

9. Predávajúci je povinný neodkladne, najneskôr však do 14 dní od prijatia reklamácie, zaujať k reklamácii stanovisko a informovať zákazníka o ďalšom postupe. Predávajúci neodkladne písomne vyrozumie sťažovateľa o výsledku reklamácie na adresu uvedenú v reklamácii.

10. V prvom rade môže spotrebiteľ požadovať, aby predávajúci výrobok opravil alebo vymenil za nový.

11. Pokiaľ predávajúci:

a) odmietol výrobok opraviť alebo vymeniť alebo ho neuviedol do súladu so zmluvou;

b) chyba pretrváva aj napriek pokusom o jej odstránenie;

c) chyba tovaru je príliš závažná na to, aby mohol byť výrobok opravený;

d) predávajúci vyhlásil zákazníkovi alebo z okolností vyplýva, že nebude možné uviesť výrobok do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo za neprimerané náklady.

V takom prípade môže zákazník požadovať buď zníženie ceny, alebo odstúpenie od zmluvy.

12. Preprava výrobkov reklamovaných v rámci záruky sa vykonáva na náklady predávajúceho spôsobom prepravy určeným predávajúcim. Predávajúci neprijíma zásielky zaslané späť na dobierku. V niektorých prípadoch nie je nutné reklamovaný výrobok zasielať a predávajúci sa môže uspokojiť s prehliadkou fotografií poskytnutých spotrebiteľom alebo podnikateľom oprávneného spotrebiteľa, o čom bude spotrebiteľa informovať po prijatí reklamácie.

13. Pokiaľ bolo učinené rozhodnutie o odstúpení od zmluvy, budú zákazníkovi bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bol zákazník informovaný o tom, že predávajúci reklamáciu prijal, vrátené všetky platby, ktoré zákazník uhradil, vrátane nákladov na dodanie. Vrátenie platieb vykonaných platobnou kartou alebo elektronickým prevodom sa vykonáva na bankový účet, z ktorého bola platba vykonaná, pokiaľ zákazník pred vykonaním vrátenia výslovne neudelí iný pokyn na vrátenie, ktorý zákazníkovi nespôsobí ďalšie náklady.

14. V prípade sporu medzi predávajúcim a zákazníkom ohľadom oprávnenosti zamietnutia reklamácie má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, právo využiť mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov. Zákazník môže využiť mediáciu alebo zmierovacie konanie tým, že orgánu, u ktorého bude konanie prebiehať, dodá príslušný formulár – žiadosť o mediáciu alebo žiadosť o zmierovacie konanie. Zoznam príkladov inštitúcií s kontaktnými údajmi je k dispozícii na adrese www.uokik.gov.pl. Okrem toho má spotrebiteľ na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr prístup k elektronickému riešeniu spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line platformy EÚ (platforma ODR). Podnikateľ s právami spotrebiteľa také právo nemá.

§6 Zásady ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov

 

Podrobné pravidlá pre zhromažďovanie, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov, ktoré obchod používa na vybavovanie objednávok, sú popísané v Zásady ochrany osobných údajov.

§7 Záverečné ustanovenia

 

1. Žiadne z ustanovení týchto obchodných podmienok nemá za cieľ narušiť práva kupujúceho. Tiež takto nemôžu byť interpretované, pretože v prípade rozporu akejkoľvek časti obchodných podmienok s platným právom predávajúci deklaruje bezpodmienečné podriadenie sa a dodržovanie tohto práva namiesto spochybneného predpisu podmienok.

2. O zmenách podmienok a ich rozsahu budú registrovaní kupujúci informovaní elektronickou cestou (na email uvedený pri registrácii alebo objednávke). Upozornenie bude odoslané najmenej 30 dní pred tým, než vstúpia v platnosť nové obchodné podmienky. Zmeny budú zavedené za účelom prispôsobenia podmienok platnému právnemu stavu.

3. Aktuálna verzia obchodných podmienok je vždy pre kupujúceho dostupná v záložke obchodných podmienok (delta.poznan.pl a shopdelta.eu/regulamin). V priebehu realizácie objednávky a po celé obdobie popredajnej starostlivosti o kupujúceho platia obchodné podmienky, ktoré odsúhlasil pri podávaní objednávky. S výnimkou situácie, kedy ich spotrebiteľ uzná za pre seba menej výhodné než aktuálne a informuje predávajúceho o tom, že si ako záväzné vybral tie aktuálne.

4. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Sporné otázky sa, pokiaľ spotrebiteľ prejaví takúto vôľu, rieši cestou mediačného konania alebo zmierovacieho súdu. Ako poslednú vec rieši miestny a vecne príslušný súd.

Verzia 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historické verzie obchodných podmienok:

 

Verzia 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Verzia 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Verzia 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Verzia 4.3 Poznaň 14-07-2015