TopObchodní pravidla

Obchodní pravidla

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

§1 Definice

 

1. Korespondenční adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, poloha v obci (v případě obce rozdělené na ulice: ulice, číslo popisné, číslo bytu nebo provozovny; v případě obce, která není rozdělená na ulice: název obec a číslo nemovitosti), PSČ a obec.

2. Reklamační adresa: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polsko

3. Ceník dodání - na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu se nachází přehled dostupných způsobů dopravy a jejich ceny.

4. Zákazník – zletilá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale způsobilá k právním úkonům, která nakupuje u prodávajícího v přímé souvislosti s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

5. Spotřebitel – spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, tedy fyzická osoba disponující plnou způsobilostí k právním úkonům nebo – v případech předpokládaných právním předpisy – omezenou způsobilostí k právním úkonům, uzavírající s prodávajícím Smlouvu nebo využívající služby poskytované prodávajícím elektronickou cestou v rozsahu nesouvisejícím přímo s její ekonomickou nebo profesní činností.

6. Spotřebitel – podnikatel – podnikatel, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho ekonomickou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro něj nemá profesní charakter, vyplývající především z předmětu podnikán, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci informací o podnikání.

7. Košík - seznam produktů sestavený z produktů nabízených v obchodě na základě výběru kupujícího.

8. Kupující – jak Spotřebitel, tak Spotřebitel – podnikatel i Podnikatel.

9. Produkt - minimální a nedělitelné množství věcí, které může být předmětem objednávky a které je uvedeno v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

10. Podnikatel – podnikatel ve smyslu čl. 431 občanského zákoníku, tedy fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, vykonávající vlastním jménem ekonomickou nebo profesní činnost, uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo využívající služeb poskytovaných Prodávajícím elektronickou cestou

11. Obchodní podmínky – tento dokument

12. Věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

13. Obchod - internetový portál dostupný na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu, s jehož prostřednictvím může kupující podat objednávku.

14. Prodávající: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polsko, DIČ: PL525-129-52-25, IČ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrovaná a zobrazená v evidenci CEDIG na adrese: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKOVNÍ ÚČET: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Smlouva – smlouva uzavřená mimo provozovnu podnikatele nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě Spotřebitelů a Spotřebitelů – podnikatelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 zákonu občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 v případě Podnikatelů.

16. Objednávka - vyjádření vůle kupujícího podané prostřednictvím obchodu, jasně stanovící: druh a množství produktů; druh dopravy; druh platby; místo vydání věcí, údaje kupujícího, a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Obecné podmínky

 

1. Smlouva se uzavírá v polštině, shodně s polským právem a těmito obchodními podmínkami.

2. Místo vydání věcí se musí nacházet na území Polské republiky.

3. Všechny ceny uváděné prodávajícím jsou vyjádřeny v polských zlotých a jedná se o ceny brutto (včetně DPH). Ceny zboží neobsahují náklady na dopravu, které jsou stanoveny v ceníku dodání. Cena může zahrnovat individuálně započtenou slevu nebo rabat, udělený zákazníkovi automaticky – tato informace se nachází ve shrnutí objednávky.

4. Všechny podmínky jsou v souladu s Článkem 111 občanského zákoníku, to znamená, že lhůta vyjádřená ve dnech končí posledním dnem, pokud je počátkem termínu vyjádřeného ve dnech konkrétní události, nezohledňuje se při výpočtu termínu den, během nějž k této události došlo.

5. Potvrzení, zpřístupnění, zvěčnění, ochrana veškerých důležitých smluvních ustanovení za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá v podobě:

a) potvrzení objednávky odesláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávky, faktury pro forma, informací o právu odstoupit od smlouvy, těchto obchodních podmínek ve verzi pdf, vzoru formuláře odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazů pro samostatné stažení obchodních podmínek a vzoru odstoupení od smlouvy;

b) připojení k realizované objednávce, odeslané na uvedené místo vydání věcí, vytištěných: nákupního dokladu, informaci o právu odstoupit od smlouvy, těchto obchodních podmínek, vzoru formuláře odstoupení od smlouvy.

c) zpřístupnění faktur, opravných faktur, historie objednávek, korespondence, nabídek, zpráv, vyúčtování v elektronické podobě na platformě

6. Prodávající zajišťuje Kupujícímu využívajícímu systém správné fungování obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanou nejnovější verzí JAVA, na displejích s rozlišením na úrovni nad 1024 px. Používání softwaru třetích firem, který má vliv na fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může mít vliv na správné zobrazení obchodu, proto je za účelem získání plné funkčnosti obchodu delta.poznan.pl a shopdelta.eu všechny vypněte.

7. Prodávající zajistí, že všechna hodnocení výrobků nabízených u prodejce pocházejí pouze od zákazníků, kteří daný výrobek zakoupili. Za tímto účelem prodávající omezuje přístup k formuláři pro hodnocení a recenui výrobku pouze těm zákazníkům, kteří mají aktivní zákaznický účet a na kterém je registrován nákup daného výrobku v historii objednávek. Přístup k formuláři hodnocení mají také zákazníci, kteří uskutečnili nákup výrobku bez registrace. Tito zákazníci obdrží v e-mailu s potvrzením objednávky odkaz pro přístup k formuláři pro zpětnou vazbu a hodnocení příslušného výrobku.

8. Kupující může využít možnosti zapamatování jeho údajů obchodem za účelem usnadnění procesu podávání další objednávky. Za tímto účelem je kupující povinen uvést přihlašovací jméno a heslo nezbytné k získání přístupu ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo jsou sledem znaků nastaveným kupujícím, který má povinnost udržet je v tajnost a chránit před nepovolaným přístupem třetích osob. Kupující má kdykoliv možnost nahlédnout, opravit, aktualizovat data a smazat účet v obchodě.

§3 Uzavření smlouvy a realizace

 

1. Za účelem podání objednávky je kupující povinen provést minimálně následující činnosti, z nichž část může být několikrát opakována:

a) přidat produkt do košíku;

b) výběr druhu dodání;

c) volba druhu platby; First Data, Tpay, PayPal, dobírka, bankovní převod, hotovost.

d) výběr místa vydání věcí;

e) podání objednávky v obchodě s pomocí použití tlačítka "Zkontroloval jsem údaje. Chci odeslat objednávku".

2. Uzavření smlouvy se Spotřebitelem nebo Spotřebitelem – podnikatelem probíhá v okamžik podání objednávky.

3. Realizace objednávky Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele na dobírku probíhá okamžitě a u objednávek placených převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb po připsání platby Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele na účet Prodávajícího.

4. Uzavření smlouvy s Podnikatelem probíhá v okamžiku přijetí objednávky Prodávajícím, o čemž tento Podnikatele informuje v termínu do 48 hodin od podání objednávky.

5. Realizace objednávky na dobírku probíhá okamžitě po uzavření smlouvy a objednávky placené převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb po uzavření smlouvy a připsání platby Podnikatele na účet Prodávajícího.

6. Realizace objednávky Podnikatele může být podmíněna uhrazením celé nebo části hodnoty objednávky nebo získáním limitu obchodního úvěru minimálně s hodnotou objednávky nebo souhlasem Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (platba při převzetí).

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. V případě, že výrobky, které jsou předmětem objednávky, nejsou na skladě prodávajícího, u dodavatelů prodávajícího nebo z jiných důvodů k dispozici a není možné objednávku zákazníka vyřídit, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů, počítáno ode dne podání objednávky. V takovém případě má zákazník právo rozhodnout, zda souhlasí se splněním objednávky ve lhůtě navržené prodávajícím, nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud není možné splnit část objednávky, jak je uvedeno výše, je zákazník informován o stavu objednávky a rozhodne o způsobu jejího splnění. Zákazník má možnost výběru mezi:

a) částečná realizace – pokud zákazník zvolí tuto možnost, bude objednávka zpracována pouze pro dostupné výrobky.

b) zrušení celé objednávky (odstoupení)

9. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníkovi zaplacenou cenu. Oznámení bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávce nebo registračním formuláři. Pokud nebude rozhodnuto do 7 (sedmi) dnů od oznámení, bude objednávka zrušena pro část výrobků, které nejsou k dispozici.

10. Odeslání předmětu smlouvy následuje v lhůtě stanovené na kartě produktu a pro objednávky složené z více produktů v nejdelším termínu z těch uvedených na kartách produktů. Lhůta začíná běžet s okamžikem realizace objednávky.

11. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s kupujícím vybraným dokumentem o prodeji odeslán kupujícím vybraným druhem dopravy na místo vydání věci uvedené kupujícím v objednávce spolu s přiloženým přílohami uvedenými v §2 bodě 6b.

12. Dodání zboží probíhá prostřednictvím následujících přepravců, uvedených Kupujícím během podávání Objednávky:

a) DPD Polska - DIČ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DIČ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DIČ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DIČ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - DIČ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- DIČ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

 

1. Spotřebitel má na základě čl. 27 spotřebitelského zákona nárok odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.

2. Lhůta odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku stanoví 14 dní od okamžiku vydání věci a pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím vypršením.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 k spotřebitelskému zákonu, na formuláři dostupném na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf nebo jinou písemnou formou v souladu se spotřebitelským zákonem.

4. Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinou než písemnou formou.

5. Prodávající okamžitě spotřebiteli potvrdí na e-mail (uvedený u uzavírání smlouvy a jiný, pokud byl uveden v podaném prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

7. Spotřebitel má povinnost vrátit věc prodávajícímu okamžitě, maximálně 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. K dodržení lhůty stačí odeslání věci před jejím vypršením.

8. Spotřebitel odešle věc, která je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

9. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s plněním před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě mu náležejícího práva na odstoupení od smlouvy v okamžiku poskytnutí takovéhoto souhlasu nebo pokud podnikatel nedodal potvrzení shodně s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotřebitelského zákona.

10. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jejího používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

11. Prodávající okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli veškeré jím provedené platby, včetně nákladů na dodání věci, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím, nevrátí prodávající spotřebitelovi doplňující náklady shodně s čl. 33 spotřebitelského zákona.

12. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel vyjádřil souhlas s jiným způsobem platby, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

13. Prodávající může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení věci zpět nebo dodání dokladu o jejím odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

14. Spotřebitel nemá v souladu s čl. 38 spotřebitelského zákona právo na odstoupení od smlouvy:

a) v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

b) v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;

§5 Záruka

 

1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad a provést veškeré služby v souladu s uzavřenou smlouvou.

2. Výrobek je v souladu se smlouvou, zejména pokud zůstává v souladu se smlouvou:

a) popis, typ, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a u produktů s digitálními prvky také kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací;

b) vhodnost pro konkrétní účel, pro který je Spotřebitel potřebuje, což Spotřebitel oznámil Prodávajícímu nejpozději při uzavření Kupní smlouvy a Prodávající to akceptoval.

3. Kromě toho, aby byl výrobek považován za vyhovující smlouvě, musí:

a) být vhodný pro účely, pro které se výrobek tohoto typu obvykle používá, s ohledem na platné právní předpisy, technické normy nebo správnou praxi;

b) být v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a pokud jde o výrobky s digitálními prvky, funkčnost a kompatibilitu, které jsou pro výrobek daného typu typické a které může spotřebitel s ohledem na povahu výrobku rozumně očekávat,

c) být dodáván s obalem, příslušenstvím a návodem, které může spotřebitel rozumně očekávat.

d) mít stejnou kvalitu jako vzorek nebo model, který dal prodávající spotřebiteli k dispozici před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu.

4. Prodávající neodpovídá za nesoulad výrobku s kupní smlouvou, pokud byl spotřebitel výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost výrobku odchyluje od výše uvedených požadavků na shodu, a s tímto nedostatkem určité vlastnosti výrobku souhlasil.

5. Prodávající odpovídá za nesoulad výrobku se smlouvou v důsledku nesprávné instalace výrobku, pokud:

a) byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost;

b) nesprávná montáž spotřebitelem byla způsobena chybami v návodu poskytnutém prodávajícím nebo třetí stranou (v případě výrobku s digitálními prvky).

6. Pokud je dodaný výrobek shledán vadným, může zákazník podle své volby uplatnit svá práva ze záruky, pokud byla záruka poskytnuta, a svá práva ze záruky u prodávajícího. Záruční práva a práva ze záruky jsou na sobě nezávislá.

7. V případě vady dodaného výrobku nebo poskytnutých služeb může zákazník uplatnit reklamaci a informovat prodávajícího o zjištěných nesrovnalostech, zdokumentovat nesrovnalosti za účelem ověření námitek a uvést, zda požaduje opravu nebo výměnu výrobku za nový. Stížnost lze podat elektronicky nebo písemně na adresu prodávajícího.

8. U smluv uzavřených se spotřebiteli a podnikateli s právy spotřebitelů nese prodávající záruční a/nebo smluvní odpovědnost za poskytnuté služby. Je vyloučena ve vztahu k zákazníkovi se zbytkovým statusem.

9. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení reklamace, zaujmout k reklamaci stanovisko a informovat zákazníka o dalším postupu. Prodávající neprodleně písemně vyrozumí stěžovatele o výsledku reklamace na adresu uvedenou v reklamaci.

10. V první řadě může spotřebitel požadovat, aby prodávající výrobek opravil nebo vyměnil za nový.

11. Pokud prodávající:

a) odmítl výrobek opravit nebo vyměnit nebo jej neuvedl do souladu se smlouvou;

b) závada přetrvává i přes pokusy o její odstranění;

c) vada zboží je příliš závažná na to, aby mohl být výrobek opraven;

d) prodávající prohlásil zákazníkovi nebo z okolností vyplývá, že nebude možné uvést výrobek do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo za nepřiměřené náklady.

V takovém případě může zákazník požadovat buď snížení ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

12. Přeprava výrobků reklamovaných v rámci záruky se provádí na náklady prodávajícího způsobem přepravy určeným prodávajícím. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané zpět na dobírku. V některých případech není nutné reklamovaný výrobek zasílat a prodávající se může spokojit s prohlídkou fotografií poskytnutých spotřebitelem nebo podnikatelem oprávněného spotřebitele, o čemž bude spotřebitele informovat po obdržení reklamace.

13. Pokud bylo učiněno rozhodnutí o odstoupení od smlouvy, budou zákazníkovi bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl zákazník informován o tom, že prodávající reklamaci přijal, vráceny všechny platby, které zákazník uhradil, včetně nákladů na dodání. Vrácení plateb provedených platební kartou nebo elektronickým převodem se provádí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, pokud zákazník před provedením vrácení výslovně neudělí jiný pokyn k vrácení, který zákazníkovi nezpůsobí další náklady.

14. V případě sporu mezi prodávajícím a zákazníkem ohledně oprávněnosti zamítnutí reklamace má zákazník, který je spotřebitelem, právo využít mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků. Klient může využít mediaci nebo smírčí řízení tím, že orgánu, u něhož bude řízení probíhat, poskytne příslušný formulář – žádost o mediaci nebo žádost o smírčí řízení. Seznam příkladů institucí s kontaktními údaji je k dispozici na adrese www.uokik.gov.pl. Kromě toho má spotřebitel na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr přístup k elektronickému řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím online platformy EU (platforma ODR). Podnikatel s právy spotřebitele takové právo nemá.

§6 Zásady ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů

 

Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů, které obchod používá pro vyřizování objednávek, jsou popsána v Zásady ochrany osobních údajů.

§7 Závěrečná ustanovení

 

1. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá za cíl narušit práva kupujícího. Také takto nemohou být interpretována, protože v případě rozporu jakékoliv části obchodních podmínek s platným právem prodávající deklaruje bezpodmínečné podřízení se a dodržování tohoto práva na místo zpochybněného předpisu podmínek.

2. O změnách podmínek a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informování elektronickou cestou (na email uvedený při registraci nebo objednávce). Upozornění bude odesláno nejméně 30 dnů před tím, než vstoupí v platnost nové obchodní podmínky. Změny budou zaváženy za účelem uzpůsobení podmínek platnému právnímu stavu.

3. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy pro kupujícího dostupná v záložce obchodních podmínek (delta.poznan.pl a shopdelta.eu/regulamin). Během realizace objednávky a po celé období poprodejní péče o kupujícího platí obchodní podmínky, které odsouhlasil při podávání objednávky. S výjimkou situace, kdy je spotřebitel uzná za pro sebe méně výhodné než aktuální a informuje prodávajícího o tom, že si jako závazné vybral ty aktuální.

4. Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se uplatňují příslušné platné právní předpisy. Sporné otázky se, pokud spotřebitel projeví takovouto vůli, řeší cestou mediačního řízení nebo smírčího soudu. Jako poslední věc řeší místní a věcně příslušný soud.

Verze 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historické verze obchodních podmínek:

 

Verze 14.0 (Poznań, 09-03-2021)

Verze 13.0 (Poznań, 25-05-2018)

Verze 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Verze 4.3 Poznaň 14-07-2015