TopOdstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Stáhnout formulář odstoupení od smlouvy 

Právo na odstoupení od smlouvy

 

 

1. Spotřebitel má na základě čl. 27 spotřebitelského zákona nárok odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.

2. Lhůta odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku stanoví 14 dní od okamžiku vydání věci a pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím vypršením.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 k spotřebitelskému zákonu, na formuláři dostupném na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf nebo jinou písemnou formou v souladu se spotřebitelským zákonem.

4. Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinou než písemnou formou.

5. Prodávající okamžitě spotřebiteli potvrdí na e-mail (uvedený u uzavírání smlouvy a jiný, pokud byl uveden v podaném prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

7. Spotřebitel má povinnost vrátit věc prodávajícímu okamžitě, maximálně 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. K dodržení lhůty stačí odeslání věci před jejím vypršením.

8. Spotřebitel odešle věc, která je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

9. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s plněním před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě mu náležejícího práva na odstoupení od smlouvy v okamžiku poskytnutí takovéhoto souhlasu nebo pokud podnikatel nedodal potvrzení shodně s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotřebitelského zákona.

10. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jejího používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

11. Prodávající okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli veškeré jím provedené platby, včetně nákladů na dodání věci, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím, nevrátí prodávající spotřebitelovi doplňující náklady shodně s čl. 33 spotřebitelského zákona.

12. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel vyjádřil souhlas s jiným způsobem platby, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

13. Prodávající může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení věci zpět nebo dodání dokladu o jejím odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

14. Spotřebitel nemá v souladu s čl. 38 spotřebitelského zákona právo na odstoupení od smlouvy:

a) v níž cena nebo odměna závisí na kolísání finančního trhu, nad nímž nemá prodávající kontrolu, a k nimž může dojít před vypršením lhůty na odstoupení od smlouvy;

b) v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

c) v které je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín použitelnosti;

d) v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

e) v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;

f) v které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném balení, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

g) o dodání digitálního obsahu, který není zapsán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo jasným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po jeho informování podnikatelským subjektem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;