TopOdstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

 

 

1. Spotřebitel má na základě čl. 27 spotřebitelského zákona nárok odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.

2. Lhůta odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku stanoví 14 dní od okamžiku vydání věci a pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím vypršením.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 k spotřebitelskému zákonu, na formuláři dostupném na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf nebo jinou písemnou formou v souladu se spotřebitelským zákonem.

4. Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinou než písemnou formou.

5. Prodávající okamžitě spotřebiteli potvrdí na e-mail (uvedený u uzavírání smlouvy a jiný, pokud byl uveden v podaném prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

7. Spotřebitel má povinnost vrátit věc prodávajícímu okamžitě, maximálně 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. K dodržení lhůty stačí odeslání věci před jejím vypršením.

8. Spotřebitel odešle věc, která je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

9. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s plněním před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě mu náležejícího práva na odstoupení od smlouvy v okamžiku poskytnutí takovéhoto souhlasu nebo pokud podnikatel nedodal potvrzení shodně s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotřebitelského zákona.

10. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jejího používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

11. Prodávající okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli veškeré jím provedené platby, včetně nákladů na dodání věci, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím, nevrátí prodávající spotřebitelovi doplňující náklady shodně s čl. 33 spotřebitelského zákona.

12. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel vyjádřil souhlas s jiným způsobem platby, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

13. Prodávající může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení věci zpět nebo dodání dokladu o jejím odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

14. Spotřebitel nemá v souladu s čl. 38 spotřebitelského zákona právo na odstoupení od smlouvy:

a) v níž cena nebo odměna závisí na kolísání finančního trhu, nad nímž nemá prodávající kontrolu, a k nimž může dojít před vypršením lhůty na odstoupení od smlouvy;

b) v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

c) v které je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín použitelnosti;

d) v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

e) v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;

f) v které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném balení, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

g) o dodání digitálního obsahu, který není zapsán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo jasným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po jeho informování podnikatelským subjektem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;