TopÜzletszabályzat

Üzletszabályzat

Az szerződés megkötésére Vevő és Eladó közt kétféleképpen kerülhet sor. A Vevőnek joga van a rendelés leadása előtt megtárgyalni az Eladóval a szerződés valamennyi pontját, beleértve az alábbi szabályzat rendelkezéseinek módosítását. A tárgyalásokat írásos formában szükséges folytatni, és címzettként a Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 megadni. Amennyiben a Vevő lemond individuális tárgyalások útján történő szerződéskötésről, az alábbi szabályzat valamint az erre vonatkozó jogszabályok lépnek érvénybe.

 

SZABÁLYZAT

 

§1 Definíciók

 

1. Levelezési cím - vezeték- és utónév illetve az intézmény neve, cím (amennyiben a helység utcákra van osztva: utca, házszám, lakásszám; ha a helységben nincsenek utcák: helységnév és házszám), irányítószám, város.

2. Esetleges panaszait az alábbi címen várjuk: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Lengyelország

3. Szállítási költség - a delta.poznan.pl illetve a shopdelta.eu cím alatt megtalálja a rendelkezésére álló szállítási lehetőségek áttekintését a költségekkel együtt.

4. Elérhetőség: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-mail: info@delta.poznan.pl, telefon: +4861 866 71 48

5. Szállítás - fuvarozási szolgáltatás típusa a fuvarozó és az ár meghatározásával együtt, mely a delta.poznan.pl illetve shopdelta.eu oldalán lévő kosárban van feltüntetve.

6. Vásárlási bizonylat - számla vagy nyugta, mely a 2011.március 11.-i a termékeket és szolgáltatásokat terhelő adóról szóló törvény és egyéb erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett kiállítva

7. Termékkártya - az üzlet egy olyan aloldala, melyen az egyes termékekről szóló információk találhatóak

8. Ügyfél - az a felnőtt teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az Eladó közvetlen kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéből kifolyólag, mint vásárló lép kapcsolatba az Eladóval.

9. Polgári Törvénykönyv - 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyv későbbi módosításokkal.

10. Fogyasztó – a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 221. cikke értelmében, az a természetes személy, aki teljes jogképességgel rendelkezik, vagy – a törvényben meghatározott esetekben – korlátozott jogképességgel rendelkezik, aki Eladóval Szerződést köt vagy igénybe veszi Eladó által elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat olyan tartományban, amely nem kapcsolódik közvetlenül az adott személy üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.

11. Fogyasztó – Vállalkozó – olyan vállalkozó, aki természetes személy, és aki gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó szerződést köt, amely szerződés tartalma alapján nyilvánvaló, hogy az adott személy számára az nem szakmai jellegű, különösen nem a Gazdasági Tevékenységről szóló Központi Nyilvántartásban és Információban (CEIDG) közzétett gazdasági tevékenysége tárgyából származik.

12. Kosár - az üzletben kínált termékekből összeállított termékek listája a Vevő választása alapján.

13. Vevő – egyaránt a Fogyasztó, a Fogyasztó – Vállalkozó és a Vállalkozó.

14. Termékek kiadásának helye - postacím vagy a Vevő által a megrendelésben megaszabott átvétel helye.

15. Kiadás időpontja - az az időpont, melyben a Vevő illetve az általa átvételre kijelölt harmadik személy birtokába veszi a terméket.

16. Fizetés - a delta.poznan.pl valamint shopdelta.eu oldalakon feltüntetett, szerződés tárgyát képező áru és kiszállítás kifizetésének módja.

17. Fogyasztóvédelmi jog - 2014. május 30.-i törvény a fogyasztók jogairól.

18. Termék - a dolgok minimális és oszthatatlan mennyisége, mely a megrendelés tárgyát képezheti, és mely az Eladó üzletében az ár meghatározásakor mint egység jelenik meg (ár/egység)

19. A szerződés tárgya - a szerződés tárgyát képező termékek és szállítás

20. Teljesítés tárgya - szerződés tárgya

21. Vállalkozó – a Polgári Törvénykönyv 431. cikke szerinti vállalkozó, azaz természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, akit a törvény jogképességgel ruház fel, aki saját nevében vállalkozást vagy szakmai tevékenységet folytat, Eladóval adásvételi szerződést köt vagy elektronikus úton veszi igénybe Eladó által nyújtott szolgáltatásokat

22. Átvétel helye - a dolog kiadásának helye, mely nem azonos a postacímmel, hanem az Eladó által az üzletben közzétett nyilatkozatban szereplő hely.

23. Szabályzat – jelen dokumentum

24. Dolog - ingó tárgy, mely a szerződés tárgyát képezi vagy képezheti

25. Üzlet - a delta.poznan.pl és a shopdelta.eu cím alatt elérhető internetes felület, melyen keresztül a Vevő leadhatja rendelését.

26. Eladó: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, Lengyelország Adószám: PL525-129-52-25, Cégjegyzékszám: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 a CEDIG nyilvántartásában regisztrált és nyilvánosan megtekinthető az alábbi hivatkozásra kattintva:https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKSZÁMLA SZÁM: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Rendszer – egymással együttműködő informatikai eszközök és szoftverek összessége, amelyek biztosítják az adatok feldolgozását és tárolását, valamint az adatok küldését és fogadását telekommunikációs hálózatokon keresztül az adott típusú hálózatnak megfelelő végberendezés – közismert néven az Internet – segítségével.

28. Teljesítés határideje - a termékkártyán megadott órák illetve munkanapok száma.

29. Szerződés – Fogyasztók és Fogyasztók – Vállalkozók esetében a vállalkozó üzlethelyiségén kívül megkötött szerződés vagy a 2014. május 30-i fogyasztói jogokról szóló törvény értelmében megkötött távszerződés, valamint Vállalkozók esetében az 1964. április 23-i Polgári Törvénykönyv 535. cikke szerinti adásvételi szerződés.

30. Hiba - fizikai hiba és jogi hiba

31. Fizikai hiba - az eladott áru nem felel meg a szerződésben foglaltakkal, különösen, ha:

a) nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel az ilyen jellegű dolognak a szerződésben megjelölt cél szerint, illetve a körülményekből és rendeltetéséből kifolyólag rendelkeznie kéne;

b) nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, melyek fennállásáról Eladó biztosította a Fogyasztót vagy a Fogyasztó – Vállalkozót;

c) nem alkalmas arra a célra, amelyről Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozó tájékoztatta Eladót a szerződés megkötésekor, és amely rendeltetésével kapcsolatban Eladó nem jelezte kifogását;

d) hiányos állapotban lett átadva Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozó részére;

e) helytelen telepítés és beindítás esetén, ha ezeket a tevékenységeket Eladó vagy olyan harmadik fél végezte, akiért Eladó vállalt felelősséget, valamint ha Fogyasztó vagy Fogyasztó-Vállalkozó végezte az Eladótól kapott utasítások szerint;

f) nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekről gyártó vagy képviselője, vagy a terméket gazdasági tevékenysége körében forgalomba hozó fél, vagy a nevét, védjegyét vagy más megkülönböztető jelét az eladott terméken gyártóként feltüntető fél nyilatkozott, kivéve, ha az Eladó ezeket a nyilatkozatokat nem ismerte, vagy ésszerű megítélés szerint ha nem ismerhette, vagy azok nem befolyásolhatták Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozó döntését a szerződés megkötéséről, vagy ha említett nyilatkozatok tartalmát a megállapodás megkötése előtt helyesbítették.

32. Jogi hiba - olyan helyzet, amikor az eladott dolog harmadik személy tulajdonát képezi, illetve harmadik személy joga terheli, továbbá ha a dolog használhatósága illetve a vele való rendelkezés joga illetékes hatóság döntése révén korlátozva van.

33. Megrendelés - a Vevő üzletben tett szándéknyilatkozata, melyben egyértelműen meg van határozva: a termék típusai és mennyisége; a szállítás módja; fizetés módja; kiadás helye, a Vevő adatai, aminek célja a Vevő és Eladó közötti közvetlen szerződés megkötése.

34. A személyes adatok kezelője:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Általános feltételek

 

1. A szerződés megkötése lengyel nyelven, a lengyel jogszabályok és az alábbi szabályzat szerint történik.

2. A kiadás helyének Lengyelország területén belül kell lennie.

3. Az Eladó köteles és vállalja, hogy hibáktól mentes szolgáltatásokat és termékeket nyújt.

4. Az Eladó által összes feltüntetett ár bruttó ár (tartalmazza az Áfát) és lengyel valutában van feltüntetve. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, mely a szállítási árjegyzékben van feltüntetve.

5. Minden határidő a Polgári Törvénykönyv 111. cikke alapján van meghatározva, vagyis a napok számával megadott határidő az utolsó nap elteltével ér véget, valamint, ha a határidő kezdetének valamilyen esemény számít, akkor az a nap, amikor az esemény bekövetkezett, nem számítódik bele a határidő számolásába.

6. A szerződés valamennyi lényeges rendelkezésének megerősítése, megosztása, rögzítése és biztosítása ezen információk jövőben való hozzáférése céljából az alábbiak szerint történik:

a)megrendelés megerősítése az alábbiak elküldésével történik a megadott e-mail címre: megrendelés, proforma számla, a szerződéstől való elállás lehetőségéről szóló tájékoztatás, szabályzat pdf formátumban, szerződéstől való elállást szolgáló nyomtatvány-minta pdf formátumban, a szabályzat és a szerződéstől való elállás mintájának önálló úton történő letöltését szolgáló hivatkozásokat;

b)a teljesített megrendeléshez való csatolással, így juttatva el a megszabott kiadási helyre nyomtatott formában: a vásárlási bizonylatot, a szerződéstől való elállás lehetőségéről szóló tájékoztatást, az alábbi szabályzatot, valamint a szerződéstől való elállást szolgáló nyomtatvány- mintát.

c) számlák, javított számlák, megrendelői előzmények, levelezések, ajánlatok, üzenetek és elszámolások elektronikus platformon történő közzététele.

7. Az Eladó nem számít fel díjat a vele való távolságra történő kommunikációért kommunikációs eszközök igénybevételével, a Vevőt pedig csak a kommunikációt lehetővé tévő adott szolgáltatás igénybevételének céljából, harmadik személyekkel kötött szerződésből kifolyó költségek terhelik.

8. Eladó biztosítja a rendszert használó Vevő számára a webshop megfelelő működését az alábbi böngészőkben: IE 7 vagy újabb verzió, FireFox 3 vagy újabb verzió, Opera 9 vagy újabb verzió, Chrome 10 vagy újabb verzió, Safari a JAVA legújabb verziójával, 1024 px feletti vízszintes felbontású képernyőkön. Az Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome és Safari böngészők működésére és funkcionalitására hatással lévő, harmadik féltől származó szoftverek használata befolyásolhatja a webshop megfelelő megjelenítését, ezért a delta.poznan.pl és shopdelta.eu. teljes funkcionalitásának elérése érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja ki ezeket a szoftvereket.

9. A Vevő élhet adatai tárolásának lehetőségével az üzlet által további megrendelés lefolyásának megkönnyítése érdekében. E célból a Vevőnek meg kell adnia a felhasználónevét és jelszavát, melyek elengedhetetlenek a fiókhoz való hozzáféréshez. A felhasználónév és jelszó Vevő által megszabott karakterláncok, melyeket köteles titokban tartani és védeni az illetéktelen harmadik személyek hozzáférésével szemben. A Vevőnek bármikor lehetősége nyílik a fiók megtekintésére, módosítására, az adatok frissítésére, illetve a fiók törlésére a webáruházon belül.

§3 Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kockázatok

 

1. A Delta-Opti Monika Matysiak, teljesítve az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló, 2002. július 18-i törvény 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét (Lengyel Közlöny, 144. szám, 1204. pont, módosítva), a felhasználók által az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kockázatokról tájékoztat. Ez az információ olyan kockázatokra vonatkozik, amelyek csak potenciálisan fordulhatnak elő. Az Internet használatával kapcsolatos elsődleges kockázatok többek között az alábbiak:

a) rosszindulatú programok (ang. Malware) – különféle alkalmazások vagy szkriptek, amelyek káros, bűnügyi vagy rosszindulatú hatással vannak a hálózati felhasználók teleinformatikai rendszereire, például vírusok, számítógépes férgek vagy trójai programok;

b) kémprogramok (ang. Spyware) – olyan programok, amelyek nyomon követik a felhasználók tevékenységét, és melyek információkat gyűjtenek a felhasználókról, és azokat – általában a felhasználók tudta vagy beleegyezése nélkül – a program szerzőjének küldik;

c) spam – egyszerre több felhasználó számára elektronikus úton elküldött kéretlen üzenetek, melyek gyakran reklám jellegű tartalommal rendelkeznek;

d) adathalászat (ang. Phishing) – bizalmas személyes adatok (pl. jelszavak) megszerzésére irányuló kísérlet megbízható személynek vagy intézménynek álcázott fél által;

e) felhasználó teleinformatikai rendszerének feltörése hacker eszközök segítségével;

f) kriptoanalízis – kriptográfiai rendszer gyenge pontjainak feltérképezése, annak feltörése vagy megkerülése érdekében.

2. A fenti kockázatok elkerülése érdekében Vevőnek antivírus szoftvert és tűzfalat (firewall) szükséges biztosítania számítógépéhez és más elektronikus eszközökhöz, amelyeket a Vásárló az internethez való csatlakozáshoz használ. Ez a szoftver folyamatos frissítést igényel.

§4 Szerződéskötés és végrehajtása

 

1. A megrendelés leadása a nap 24 órájában lehetséges.

2. Megrendelés leadása céljából a Vevőnek legalább az alábbi lépéseket kell megtennie - ezek egy része ismételten elvégezhető:

a) a termék kosárba helyezése;

b) a szállítás típusának kiválasztása;

c) fizetési mód kiválasztása; First Data, Tpay, PayPal, utánvét, banki átutalás, készpénz.

d) kiadás helyének meghatározása;

e) rendelés leadása az üzletben az "Ellenőriztem az adatokat. Szeretném leadni a rendelést" gomb lenyomásával.

(3) A szerződés megkötése a Fogyasztóval vagy Fogyasztó – Vállalkozóval a megrendelés leadásának pillanatában történik.

4. A Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozók utánvétes megrendelésének teljesítése azonnal megtörténik, a banki átutalással vagy elektronikus fizetési rendszeren keresztül történő megrendelések teljesítése pedig a Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozó befizetésének az Eladó számláján történő jóváírása után történik.

5. A szerződés megkötése a Vállalkozóval a megrendelés Eladó által történő elfogadás pillanatában történik, amelyről Eladó a megrendelés leadását követő 48 órán belül tájékoztatja Vállalkozót.

6. Az utánvétes megrendeléseket a szerződés megkötése után azonnal, a banki átutalással vagy elektronikus fizetési rendszeren keresztül fizetett megrendeléseket pedig a szerződés megkötése és a Vállalkozó befizetésének az Eladó számláján történő jóváírása után történik.

7. Vállalkozó megrendelésének teljesítése függhet a megrendelés teljes értékének vagy egy részének kifizetésétől, vagy a legalább a megrendelés értékének megfelelő kereskedelmi hitelkeret megszerzésétől, vagy az Eladó utánvétes megrendelésbe való beleegyezésétől.

8. In the case of ordering goods by a Consumer, a Consumer - Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at a given Supplier of the goods.

9. A szerződés tárgyát képező termék kiszállítása a termékkártyán megszabott határidőn belül történik, míg több termék megrendelése esetén a termékkártyákon lévő leghosszabb teljesítési időn belül. A határidő a megrendelés teljesítésének időpontjától kezdve telik.

10. A szerződés tárgyát képező vásárolt termék a Vevő által választott vásárlási bizonylattal, a Vevő által megszabott szállítási móddal, a Vevő által meghatározott kiadási helyre kerül kiszállításra a §2 6b pontban meghatározott nyomtatványokkal együtt.

11. Az áruk szállítása a Vevő által a rendelés leadásakor megjelölt alábbi szállítókkal történik:

a) DPD Polska - NIP [adószám]: 526 020 41 10 KRS [Cégjegyzékszám]: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - NIP [adószám]: 527 002 23 91 KRS [Cégjegyzékszám]: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - NIP [adószám]: 777 324 96 77 KRS [Cégjegyzékszám]: 0000561623

d) Jas -FBG S.A. Katowice - NIP [adószám]: 633 000 3565 KRS [Cégjegyzékszám]: 0000019000

e) Pocztex -> Poczta Polska S.A. - NIP [adószám]: 525 000 73 13 KRS [Cégjegyzékszám]: 0000334972

f) InPost S.A.- NIP [adószám]: 679 308 76 24 KRS [Cégjegyzékszám]: 0000536554

§5 Szerződéstől való elállás joga

 

1. A Fogyasztónak joga van a Fogyasztói jog 27. cikke értelmében indoklás nélkül és költségmentesen elállni a távolságra kötött szerződéstől, kivéve a Fogyasztói jog 33. és 34. cikkében megszabott költségeket.

2. A távolságra kötött szerződéstől való elállás határideje a kézbesítéstől számított 14 nap. A határidő betartásához elég annak lejárta előtt nyilatkozatot küldeni erről a szándékról.

3. A szerződéstől való elállás szándékáról a Fogyasztó a Fogyasztói jog 2 sz. csatolmányát képező nyomtatvány kitöltésével, a sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf illetve shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf weboldalakon elérhető nyomtatványok elküldésével, illetve a Fogyasztóvédelmi jog szerint elfogadott bármilyen más írásos formában történhet.

4. A szerződéstől való elállás szándékáról az Eladót kizárólag írásban lehet értesíteni.

5. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja e-mailben (a szerződés megkötése során megadott e-mail címre, illetve a nyilatkozatban feltüntetett e-mail címre) a Fogyasztó szerződéstől való elállás nyilatkozatának elfogadását.

6. A szerződés felmondása esetén a szerződést semmisnek kell tekinteni.

7. A Fogyasztónak kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított 14 napon belül visszaszolgáltatni a vásárolt terméket az Eladónak. A határidő betartásához elég a megszabott határidő letelte előtt visszaküldeni a terméket.

8. A Fogyasztó a szerződés tárgyát képező termékeket saját kockázatára és költségére küldi vissza.

9. A Fogyasztó nem viseli a digitális tartalmak eljuttatásának költségeit, melyek nincsenek tényleges hordozón rögzítve, amennyiben nem egyezett bele a kötelezettség teljesítésébe a szerződés felmondásának határideje letelte előtt, illetve ha nem lett tájékoztatva a szerződés felmondása jogának elvesztéséről ilyen jellegű hozzájárulás pillanatában,illetve, ha a vállalkozó nem küldte el a megerősítést a Fogyasztói jog 15. cikkének 1. bekezdése és 21. cikkének 1. bekezdésének megfelelően.

10. A Fogyasztó felelős a szerződés tárgyát képező termék értékének csökkenésért, amennyiben túllépi a termék tulajdonságainak, jellegének és működésének megállapításához szükséges használat kereteit.

11. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásáról szóló nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett valamennyi összeget, beleértve a szállítási költséget is. Amennyiben azonban a Fogyasztó az Eladó által ajánlott legolcsóbb és legegyszerűbb szállítási módtól eltérő szállítást vett igénybe, az Eladó a Fogyasztói jog 33. cikkének értelmében nem téríti vissza az ebből fakadó többletköltséget.

12. Az Eladó ugyanolyan fizetési módszerrel téríti vissza a kifizetett összeget, mint amilyent a Fogyasztó vett igénybe, ha csak a Fogyasztó kifejezetten nem járult hozzá más fizetési módszer igénybevételéhez, mely részéről semmilyen költséggel nem jár.

13. Az Eladó várhat a kifizetett összeg visszatérítésével, míg a Fogyasztó vissza nem küldi a terméket, vagy nem küld az Eladónak valamilyen bizonylatot ennek a terméknek az elküldéséről, attól függően, melyik esemény következik be előbb.

14. A Fogyasztói jog 38. cikke értelmében a Fogyasztónak nincs joga elállni a szerződéstől, amennyiben:

a) a szerződésben megadott ár vagy díjazás függ a pénzpiacon lévő ingadozásoktól, melyeket az Eladó nem szabályoz, és melyek felléphetnek a szerződés felmondásának határideje eltelte előtt;

b) a teljesítés tárgya nem előre gyártott, hanem a Fogyasztó specifikációjának megfelelően volt előállítva, illetve az ő egyéni igényeinek kielégítését szolgálja;

c)a szerződés tárgya gyorsan romlandó illetve rövid felhasználhatósági idővel rendelkezik;

d)a szerződés tárgya lezárt csomagolásban van kézbesítve, melyet a zár feloldása után egészségügyi- illetve higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, amennyiben a csomagolás a kézbesítést követően lett megnyitva;

e) a szerződés tárgyát olyan dolgok képezik, melyek kézbesítés után, jellegükből kifolyólag szétválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva más termékekkel;

f) a szerződés tárgyát zárt csomagolásban küldött hang- vagy vizuális felvételek, számítógépes programok képezik, amennyiben a csomagolás a kézbesítést követően fel lett bontva;

g) a szerződés tárgyát digitális tartalmak juttatása képezi, melyek nincsenek fizikai hordozón rögzítve, amennyiben a teljesítés a Fogyasztó kifejezett egyetértésével zajlott le a felmondási határidő eltelte előtt és a Fogyasztó felmondási jogának megszűnéséről szóló tájékoztatás elküldése után;

h) a szerződés tárgyát napilapok, folyóiratok és magazinok juttatása képezi, kivéve az előfizetésről szóló szerződéseket.

§6 Garancia

 

1. Az Eladó a Ptk. 558§1 cikke értelmében teljesen kizárja az Ügyfelekkel szembeni felelősséget fizikai és jogi hibákból kifolyólag (garancia).

2. Az Eladó a Fogyasztókkal szemben a Ptk. 556. és további cikkei értelmében vállal felelősséget a hibákért (garancia).

3. Fogyasztóval kötött szerződés esetén, amennyiben a fizikai hiba a kézbesítéstől számított egy éven belül megmutatkozik, feltételezhető, hogy a hiba a Fogyasztóra áthárult veszély pillanatában is létezett.

4. A Fogyasztó, amennyiben az eladott termék hibás, a következőképpen járhat el:

a)kérelmet nyújt be, melyben a termék árának csökkentését kéri;

b)nyilatkozatot nyújt be a szerződéstől való elállás szándékáról;

hacsak az Eladó haladéktalanul és a Fogyasztót tekintve szükségtelen bonyodalmak nélkül a hibás terméket hibátlanra cseréli, vagy a hibát eltávolítja. Amennyiben azonban a termék már ki lett cserélve illetve meg lett javítva az Eladó által, vagy az Eladó nem tett eleget kötelességének, és nem cserélte ki hibátlan termékre, vagy nem biztosította megjavítását, nincs joga a termék cseréjére illetve javítására.

5. A Fogyasztó az Eladó által ajánlott hibaelhárítás helyett kérvényezheti a termék kicserélését hibátlan példányra vagy a termék kicserélése helyett kérvényezheti a termék javítását, hacsak a termék szerződésnek megfelelő állapotának elérése a Fogyasztó által kiválasztott módon lehetetlen, illetve túlzott költségekkel járna az Eladó által javasolt megoldás költségeihez képest, miközben a túlzott költségek meghatározása a hibátlan termék árát, a megállapított hiba típusát és jelentőségét veszi alapul, illetve mindazokat a kellemetlenségeket, melyeknek a Fogyasztó ki lenne téve az adott hiba ilyen módú elhárítása során.

6. Ha a hiba lényegtelen, a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől

7. A Fogyasztó, amennyiben az eladott termék hibás, követelheti:

a) a termék hibátlanra való kicserélését;

b) a hiba elhárítását.

8. Az Eladó köteles kicserélni a hibás dolgot hibáktól mentesre, vagy a elhárítani a hibát ésszerű időn belül anélkül, hogy ezzel indokolatlan kényelmetlenséget okozna a Fogyasztónak.

9. Az Eladó nem kell, hogy eleget tegyen a Fogyasztó kérelmének, amennyiben a termék szerződésnek megfelelő állapotának elérése a Fogyasztó által kiválasztott módon lehetetlen, illetve túlzott költségekkel járna az Eladó által javasolt másik megoldás költségeihez képest.

10. Abban az esetben, ha hibás termék lett telepítve, a Fogyasztó kérvényezheti ennek a terméknek a leszerelését, majd ismételt felszerelését javítás vagy csere után, azonban köteles magára vállalni az ezzel járó költségek részét, melyek meghaladják az eladott áru árát, illetve kérvényezheti az Eladótól a leszerelés és ismételt felszerelés költségeinek részleges kifizetését a termék árának értékéig. Amennyiben az Eladó nem tesz eleget kötelezettségeinek, a Fogyasztónak joga van e tevékenységeket az Eladó költségére és kockázatára végrehajtani.

11. A Fogyasztó, aki él a jótállásból kifolyó jogával, köteles az Eladó költségére eljuttatni a hibás terméket a reklamáció fogadásának címére, illetve, ha a termék jellegéből vagy felszereléséből adódóan a termék eljuttatása a Fogyasztó által túlságosan nagy nehézséggel járna, a Fogyasztó köteles elérhetővé tenni a terméket az Eladó részére azon a helyen, ahol éppen található. Ha az Eladó nem tesz eleget kötelezettségeinek, a Fogyasztónak joga van visszaküldeni a termékeket az Eladó költségére és kockázatára.

12. A csere vagy a javítás költségei az Eladót terhelik, kivételt csak a 4. § 10. pontban leírtak képezik.

13. Az Eladó köteles elfogadni a Fogyasztótól a hibás terméket hibáktól mentes termékre való csere illetve szerződéstől való elállás esetén.

14. Az Eladónak 14 napon belül határozatot kell hoznia az alábbiakkal kapcsolatban:

a) az árcsökkentés kérelmével kapcsolatban;

b) a szerződéstől való elállás szándéknyilatkozatával kapcsolatban;

c) a termék hibamentes termékre való cseréjével kapcsolatban;

d) hibaelhárítás kérelmével kapcsolatban.

Ellenkező esetben feltételezhető, hogy az Eladó a Fogyasztó által benyújtott kérelmeket illetve nyilatkozatokat jogosultnak tartja.

15. Az Eladó a garanciából kifolyólag felel a termék átadásától számított 2 éven belül megnyilvánuló hibáiért, valamint, amennyiben az adásvétel tárgya használt termék, az átvételtől számított 1 éven belül megnyilvánuló hibáiért.

16. A Fogyasztó hibaelhárítással, illetve hibamentes termékre való cserével kapcsolatos kérelme a hiba felfedezésétől számított egy év elmúltával elévül, azonban nem korábban, mint a termék kiadásától számított két év elteltével. Ha az adásvétel tárgya használt tárgy, akkor nem korábban, mint a termék kiadásától számított egy év elteltével.

17. Abban az esetben, ha a termék Eladó vagy gyártó által meghatározott felhasználási ideje az átadás pillanatától számított 2 év után letelik, az Eladó a garancia keretén belül felelősséggel tartozik a termék fizikai hibáiért e határidő letelte előtt.

18. A §4, 15.-17. pontjaiban meghatározott időpontok betartásával a Fogyasztó elállhat a szerződéstől, illetve benyújthatja a termék árának csökkentését követelő kérvényét a termék fizikai hibája következtében, illetve amennyiben a Vevő annak kicserélését kérvényezi egy hiba mentes termékre vagy a termék hibájának kiküszöbölését kéri, a termék visszaszolgáltatására, illetve árcsökkentésére megadott határidő e termékek javítására illetve cseréjére kijelölt eredménytelen határidő elteltével kezdődik.

19. Amennyiben a garanciából kifolyó valamely jogsértés miatt az ügy bíróság, illetve döntőbíróság elé kerül, a Vevőt megillető további jogkörök végrehajtásának időpontja felfüggesztésre kerül mindaddig, míg az eljárás jogerősen véget nem ér. Ugyanez vonatkozik a mediációs eljárásra is, miközben a garanciából adódóan a többi Fogyasztót megillető jogkör végrehajtásának időpontja attól a naptól kezdve számítódik, amikor a bíróság nem hagyta jóvá a közvetítő előtt megkötött egyezséget, illetve, amikor a mediációs eljárás eredménytelenül véget ért.

20. Az eladott termék jogi hibái esetén, a garanciából kifolyó jogkörök közül a szabályzat §4 15.-16. pontja alkalmazandó. Ebben az esetben a határidő attól kezdve telik, amikor a Fogyasztó tudomást szerzett o hibáról. Amennyiben a Fogyasztó bírósági eljárás útján szerzett tudomást a hibáról - a határidő onnantól számítódik, amikor a bíróság által kiadott határozat jogerőssé vált és hatályba lépett.

21. Amennyiben a Fogyasztó a termék hibájából kifolyólag kérvényezte az ár csökkentését, illetve a szerződéstől való elállást, egyszersmind kérheti azon károk helyreállítását is, melyek abból fakadtak, hogy megkötötte a szerződést nem tudva a termékek hibájáról még abban az esetben is, ha a hiba olyan körülményekből fakad, amelyekért az Eladó nem felel, különösen kérheti a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek visszatérítését, a termék átvételével, szállításával, tárolásával, biztosításával kapcsolatos költségek visszatérítését, valamint egyéb költségek megtérítését olyan mértékben, amilyenben nem hoztak hasznot számára, és akkor, ha egy harmadik fél nem térítette vissza őket valamint a visszatérítési eljárás költségeinek erejéig. Ez nem zárja ki az általános elveken alapuló kártérítés felelősségével kapcsolatos rendelkezéseket.

22. A garanciából fakadó teljesítés alól a hiba felfedezésétől számított akármilyen hosszú időtartam sem menti fel az Eladót abban az esetben, ha az Eladó csalárd módon eltitkolta a hibát.

23. Amennyiben az eladó pénzügyi- vagy egyéb teljesítésre köteles a fogyasztóval szemben, kötelezettségeit indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, legkésőbb a törvény által meghatározott határidőn belül.

7. § Ügyfélpanaszok

 

1. Az ügyfélpanaszokat elektronikus úton kell benyújtani kitöltve a: Panaszűrlapot vagy írásban, kitöltve a: PDF űrlapot és az Eladó számára jelen szabályzatban megadott valamelyik címére kell megküldeni. Javasoljuk, hogy a panasz leírásban szerepeltesse a hiba tömör leírását, a hiba bekövetkezésének időpontját, a panaszt benyújtó Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozó adatait és a benyújtott panaszra vonatkozó kérését.

2. Az Eladó 14 napon belül válaszol a Fogyasztó vagy Fogyasztó – Vállalkozó panasz bejelentésére. A panasztételi határidő a panasz beérkezésének napján kezdődik, kivéve, ha a panasz tárgya termék, és a panasszal kapcsolatos ügyintézés megköveteli a termék megtekintését – ilyenkor a panasz határideje a termék átvételének napján kezdődik.

3. Eladó különösen indokolt esetekben fenntartja a lehetőséget, hogy meghosszabbítsa a fenti határidőt, pl. vis maior esetén, vagy ha a panasz említett határidőn belüli kezelése lehetetlen a panasz összetettsége vagy a kezelésével kapcsolatos egyéb tevékenységek elvégzése miatt, és a szokásos eljárás szerint annak lebonyolítása lehetetlen vagy fokozottan nehezített.

§8 Adatvédelem és a személyes adatok biztonsága

 

1. A személyes adatok kezelője:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


A Személyes Adatkezelő vállalja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 rendelete és a 2016. február 25-i a személyes adatok feldolgozásával és szabad áramlásával kapcsolatban a személyes adatok védelméről szóló GDPR törvény 6. bekezdésének 1. pontjának megfelelően védi a személyes adatokat.

2. Az Eladó kötelezi magát a személyes adatok védelmére az 1997. augusztus 29-i adatvédelemről szóló törvény és a 2002. július 18-i elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény értelmében. A Vevő a megrendelés leadása során személyes adatainak megadásával egyetért azok feldolgozásával az Eladó által, melynek célja a rendelés teljesítése. A Vevőnek bármikor lehetősége nyílik adatainak megtekintésére, módosítására, frissítésére illetve azok törlésére.

3. A személyes adatok gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával kapcsolatos részletes szabályok leírását, melyek az üzletben tett rendelések teljesítését szolgálják, az Adatvédelmi szabályzatban találja.

§9 Záró rendelkezések

 

1. Az alábbi szabályzat egyetlen rendeletének sem célja a Vevő jogainak sértése. Annál is inkább, mivel abban az esetben, ha a Szabályzat valamely pontja nem felel meg az érvényben lévő jogszabálynak, az Eladó kötelezi magát a kifogásolt rendelkezés helyett feltétel nélkül az ezt szabályozó jogszabálynak alávetni és azt alkalmazni.

2. A Szabályzat változásáról és ezek hatályáról a regisztrált Vevők elektronikus úton lesznek értesítve (e-mailben a regisztráció vagy megrendelés során megadott e-mail címre) Az értesítés legalább 30 nappal az új Szabályzat hatályba lépése előtt kerül elküldésre. A változások célja a Szabályzat hozzáigazítása az érvényben lévő jogszabályokhoz.

3. Az érvényben lévő Szabályzat a Vevő számára mindig elérhető az Üzletszabályzat fül alatt (delta.poznan.pl és https://shopdelta.eu/%C3%9Czletszab%C3%A1lyzat_aid587.html) A megrendelés teljesítése során illetve a vásárlást követő garancia ideje alatt a Vevőt a megrendeléskor általa elfogadott Szabályzat kötelezi. Kivéve, ha a Fogyasztó kedvezőtlenebbnek tartja a régit a jelenlegitől, amiért a maga számára a jelenlegit szeretné érvényesnek tudni, és erről a tényről az Eladót is tájékoztatja.

4. Az alábbi Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő jogszabályzat az irányadó. Bármely vita, amennyiben a Fogyasztó kifejezi ilyen jellegű akaratát, közvetítés vagy döntőbíróság útján kerül megoldásra. Legvégső esetben a viták felől az adott eljárás és terület szempontjából illetékes bíróság dönt.

13.0 verzió 14.0 (Poznan, 09-04-2021)

A szabályzat régebbi változatai:

 

4.3 változat Poznań 2012-05-01

12.0 verzió (Poznań, 2014-12-24)

13.0 verzió 13.0 (Poznan, 25-05-2018)