TopAfzien van de overeenkomst

Afzien van de overeenkomst

Herroepingsrecht

 

 

1. De Consument heeft op grond van art. 27 van de wet op het Consumentenrecht herroepingsrecht voor aankopen op afstand, zonder opgave van redenen en zonder kosten, met uitzondering van de kosten die zijn bepaald in art. 33, art. 34 van de wet op het Consumentenrecht.

2. De herroepingstermijn voor overeenkomsten die zijn gesloten op afstand bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat het goed is afgegeven. voor inachtneming van de termijn is het voldoende om voor het verstrijken ervan een verklaring op te sturen.

3. De Consument kan herroepingsverklaring afleggen op het standaardformulier dat bijlage 2 vormt bij de wet op het Consumentenrecht, op het formulier dat beschikbaar is op het adres sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf en shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf of in andere schriftelijke vorm die voldoet aan de wet op het Consumentenrecht.

4. Verkoper sluit de mogelijkheid uit om de herroepingsverklaring in een andere dan de schriftelijke vorm in te dienen.

5. Verkoper bevestigd de klant onverwijld per e-mail (opgegeven bij het afsluiten van de overeenkomst en een ander, indien die staat vermeld in de ingediende verklaring) dat hij de herroepingsverklaring heeft ontvangen.

6. Indien de overeenkomst wordt herroepen, wordt hij beschouwd als niet gesloten.

7. De Consument is verplicht om het goed onverwijld te retourneren aan Verkoper, echter niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat hij de overeenkomst heeft herroepen. Voor inachtneming van de termijn is het voldoende om het goed voor het verstrijken ervan te retourneren.

8. De Consument stuurt de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst die hij heeft herroepen op eigen kosten en voor eigen risico terug.

9. De Consument draagt niet de kosten voor het leveren van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een stoffelijke drager, indien hij geen toestemming heeft verleend voor de dienstverlening vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, of wanneer hij niet is geïnformeerd over het verlies van zijn herroepingsrecht op het moment dat hij deze toestemming geeft gegeven, of wanneer de ondernemer de bevestiging niet in overeenstemming met art. 15, lid 1 en art. 21, lid 1 van de wet op het Consumentenrecht heeft verzonden.

10. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst die het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.

11. Verkoper betaalt de Consument onverwijld, doch niet later dan binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring die is ingediend door de Consument alle door hem betaalde bedragen terug, inclusief de leveringskosten van het goed, en indien de Consument een andere dan de goedkoopste leveringswijze die door Verkoper wordt aangeboden heeft gekozen, dan betaalt Verkoper de extra kosten hiervan niet terug in overeenstemming met art. 33 van de wet op het Consumentenrecht.

12. Verkoper maakt bij terugbetaling gebruik van de betaalwijze die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor een andere betaalwijze waaraan voor hem geen kosten zijn verbonden.

13. Verkoper kan met de terugbetaling van de betaling die hij van de Consument heeft ontvangen wachten totdat hij de goederen heeft teruggekregen, of, wanneer dat eerder is, totdat de Consument het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden.

14. De Consument kan in overeenstemming met art. 38 van de wet op het Consumentenrecht geen recht om een overeenkomst te herroepen:

a) waarin de prijs of de beloning afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waar de Verkoper geen invloed op heeft en die op kunnen treden voordat de herroepingstermijn is verstreken;

b) waarin het voorwerp van de dienstverlening niet is geprefabriceerd, is vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient ter bevrediging van zijn specifieke behoeften;

c) betreffende de levering van goederen die snel bederven of waarvan de houdbaarheid snel afloopt;

d) waarin het voorwerp van de dienstverlening een zaak is die is geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening niet kan worden geretourneerd uit overwegingen van volksgezondheid of hygiëne, indien de verpakking na levering is geopend;

e) waarin het voorwerp van de dienstverlening zaken zijn die na levering vanwege hun karakter onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken;

f) waarin het voorwerp van de dienstverlening geluids- of beeldopnamen of computerprogramma´s zijn die zijn geleverd in een verzegelde verpakking, indien de verpakking na levering is geopend;

g) over het leveren van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een stoffelijke drager, indien de dienstverlening is gestart na expliciete toestemming van de klant, voordat de herroepingstermijn is verstreken en nadat de ondernemer hem heeft ingelicht over het verlies van het herroepingsrecht;