TopReglement webwinkel

Reglement webwinkel

REGLEMENT

 

§1 Definities

 

1. Postadres - voor- en achternaam of de naam van het instituut, ligging in de plaats (in het geval van een plaats die is onderverdeeld in straten: straatnaam, nummer van het gebouw, nummer van de woning of het lokaal; in het geval van een plaats die niet is onderverdeeld in starten: naam van de plaats en nummer van het onroerend goed), postcode en plaats.

2. Reclamatieadres: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polen

3. Prijslijst verzending - overzicht van de beschikbare verzendmethodes en de kosten ervan die zich bevindt op het adres delta.poznan.pl en shopdelta.eu.

4. Klant - een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige handelingsbekwaamheid, rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoonlijkheid bezit, die bij Verkoper een aankoop doet die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf of beroepsactiviteit.

5. Consument – een consument in de zin van art. 221 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid of – in de gevallen voorzien in de wet – met beperkte rechtsbevoegdheid, die met de Verkoper een Overeenkomst sluit of gebruik maakt van diensten die de Verkoper levert langs elektronische weg, voor zover deze niet rechtstreeks verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

6. Consument-Ondernemer – een ondernemer die een natuurlijke persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf en waar uit de inhoud van die overeenkomst blijkt dat deze voor hen geen bedrijfsmatig karakter heeft, waarbij dit vooral blijkt uit het voorwerp van de bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op grond van de voorschriften inzake het CEiIoDG (Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit).

7. Winkelmandje – lijst met producten die op basis van de keuze van de Koper is samengesteld uit producten die in de winkel worden aangeboden.

8. Koper - zowel een Consument, Consument-Ondernemer als Ondernemer.

9. Product - de minimale en ondeelbare hoeveelheid van een goed, die voorwerp kan zijn van een bestelling en die staat vermeld in de winkel van Verkoper als meeteenheid bij zijn prijs (prijs/eenheid).

10. Ondernemer – een ondernemer in de zin van artikel 431 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die door de wet rechtsbevoegdheid is verleend, die voor eigen rekening een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, en die een Verkoopovereenkomst sluit met de Verkoper of langs elektronische weg gebruik maakt van door de Verkoper geleverde diensten.

11. Reglement – dit document

12. Goed - roerend goed dat voorwerp is van de overeenkomst of dit zou kunnen zijn.

13. Winkel - website die toegankelijk is op het adres delta.poznan.pl en shopdelta.eu en waar de Koper zijn bestelling kan plaatsen.

14. Verkoper: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polen, NIP: PL525-129-52-25, REGON: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 geregistreerd en zichtbaar in het CEIDG-register op het adres: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKREKENING: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Overeenkomst – overeenkomst die is gesloten buiten de ruimte van de ondernemer of op afstand in de zin van de Wet op het Consumentenrecht van 30 mei 2014 in het geval van Consumenten en Consument-Ondernemers en een verkoopovereenkomst in de zin van art. 535 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 in het geval van Ondernemers.

16. Bestelling – wilsverklaring van de Koper die is afgelegd via een winkel en die eenduidig aangeeft: het soort en het aantal producten; leveringswijze, betalingswijze; plaats van afgifte van het goed; gegevens van de Koper, met als directe doelstelling het afsluiten van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

§2 Algemene voorwaarden

 

1. De overeenkomst wordt gesloten in het Pools, in overeenstemming met het Poolse recht en dit reglement.

2. De plaats waar het goed wordt afgegeven moet zich op het grondgebied van de Republiek Polen bevinden.

3. Alle prijzen die zijn vermeld door Verkoper zijn brutoprijzen (inclusief btw) in Poolse zloty's. De prijzen van de artikelen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden apart vermeld in de prijslijst voor verzendkosten. De prijs kan een individueel berekende prijsverlaging of korting bevatten, die geautomatiseerd aan de klant wordt toegekend – informatie hierover is opgenomen in het besteloverzicht.

4. Alle termijnen worden in overeenstemming met art. 111 van het Burgerlijk wetboek berekend, met andere woorden: een termijn die is aangeduid in dagen eindigt na het verlopen van de laatste dag, en indien het begin van de termijn in dagen een bepaalde gebeurtenis is, wordt de dag waarop deze gebeurtenis plaatsvindt niet meegeteld in de berekening van de termijn.

5. Bevestiging, terbeschikkingstelling, vastlegging en beveiliging van alle belangrijke bepalingen van de overeenkomst teneinde toegang te krijgen tot deze gegevens in de toekomst, vindt plaats in de vorm van:

a) bevestiging van de bestelling door het verzenden van de bestelling, de proformafactuur, informatie over het herroepingsrecht, dit reglement in pdf-formaat, links om zelfstandig het reglement en het standaard herroepingsformulier te downloaden, naar het aangewezen e-mailadres.

b) het toevoegen van het verkoopbewijs, informatie over het herroepingsrecht, dit reglement, standaard herroepingsformulier aan de uitgevoerde bestelling die wordt verzonden naar de aangewezen afleveradres voor gedrukte zaken.

c) beschikbaar op het platform in elektronische vorm: facturen, correctiefacturen, bestelgeschiedenis, correspondentie, aanbiedingen, berichten en afrekeningen.

6. Verkoper verzekert de Koper die gebruik maakt van het Systeem dat de winkel juist werkt in de volgende browsers: IE versie 7 of nieuwer, Firefox versie 3 of nieuwer, Opera versie 9 of nieuwer, Chrome versie 10 of nieuwer, Safari met de nieuwste versies van JAVA, op schermen met een horizontale resolutie van meer dan 1024 pixels. Het gebruik van software van derden die het functioneren en functionaliteit van de browsers Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari beïnvloedt, kan de juiste weergave van de winkel beïnvloeden. Om de website www.delta.poznan.pl en shopdelta.eu juist te laten werken, dient u deze allemaal uit te schakelen.

7. De Verkoper zorgt ervoor dat alle meningen over de door de Verkoper aangeboden Producten uitsluitend afkomstig zijn van Klanten die het betreffende product hebben gekocht. Hiertoe beperkt de Verkoper de toegang tot het beoordelings- en evaluatieformulier voor een Product tot Klanten die een actief klantaccount hebben waarop de aankoop van het betreffende Product in de Bestelgeschiedenis is geregistreerd. Het evaluatieformulier is ook toegankelijk voor Klanten die het Product zonder registratie hebben gekocht. Deze klanten ontvangen, als onderdeel van de e-mail met de bestelbevestiging, een speciale link die toegang geeft tot het beoordelings- en evaluatieformulier voor het betreffende Product.

8. Koper kan gebruik maken van de optie dat zijn gegevens door de winkel worden bewaard om een volgend bestelproces te vergemakkelijken. Hiertoe dient de Koper een login en een wachtwoord op te geven, die onmisbaar zijn om toegang te krijgen tot zijn account. De login en het wachtwoord bestaan uit een reeks tekens die door de Koper zijn bepaald. Koper is verplicht om deze geheim te houden en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door derden. De Klant heeft het recht om op ieder moment zijn account in te zien, te verbeteren, actualiseren of verwijderen.

§ 3 Afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst

 

1. Om een bestelling te plaatsen, dient de Koper minimaal de volgende handelingen uit te voeren, waarvan een deel meerdere malen herhaald kan worden:

a) een product in het winkelmandje doen;

b) leveringswijze kiezen;

c) betaalwijze kiezen; First Data, Tpay, PayPal, onder rembours, bankoverschrijving, contant.

d) afleverplaats van het goed kiezen;

e) plaatsen van de bestelling in de winkel met de knop "Ik heb de gegevens gecontroleerd. Ik wil de bestelling verzenden".

2. De overeenkomst met de Consument of de Consument-Ondernemer is gesloten op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

3. Bestellingen van de Consument of de Consument-Ondernemer onder rembours worden onmiddellijk uitgevoerd en bestellingen die worden betaald met een overboeking of via een systeem van elektronische betalingen nadat de betaling van de Consument of de Consument-Ondernemer is geboekt op de rekening van Verkoper.

4. Het afsluiten van een overeenkomst met een Ondernemer vindt plaats op het moment dat de Verkoper de bestelling aanneemt. Hij brengt de Ondernemer hiervan binnen 48 uur op de hoogte.

5. Bestellingen onder rembours worden onmiddellijk na het afsluiten van de overeenkomst uitgevoerd en bestellingen die worden betaald met een overboeking of via een systeem van elektronische betalingen na het afsluiten van de overeenkomst en nadat de betaling van de Ondernemer is geboekt op de rekening van Verkoper.

6. Uitvoering van een bestelling van de Ondernemer kan afhankelijk worden gemaakt van betaling van een deel of het geel van de waarde van de bestelling of het bereiken van de kredietlimiet met minimaal de waarde van de bestelling, of toestemming van de Verkoper voor het onder rembours (betaling bij ontvangst) versturen van de bestelling.

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. Indien de producten waarop de Bestelling betrekking heeft niet beschikbaar zijn in het magazijn van de Verkoper, bij de leveranciers van de Verkoper of indien het om andere redenen niet mogelijk is de Bestelling van de Klant uit te voeren, zal de Verkoper de Klant hiervan uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen, te rekenen vanaf de datum van het plaatsen van de Bestelling, in kennis stellen. In dat geval heeft de Klant het recht om te beslissen of hij akkoord gaat met de uitvoering van de Bestelling binnen de door de Verkoper voorgestelde termijn of dat hij de overeenkomst herroept. Indien het niet mogelijk is om een deel van de hierboven bedoelde Bestelling uit te voeren, wordt de Klant geïnformeerd over de status van de Bestelling en beslist hij over de wijze van uitvoering. De klant kan kiezen tussen:

a) gedeeltelijke uitvoering – indien de Klant voor deze optie kiest, wordt de Bestelling uitsluitend uitgevoerd met betrekking tot de beschikbare Producten

b) annulering van de gehele bestelling (herroeping).

9. Bij herroeping van de overeenkomst betaalt de Verkoper het uit hoefde hiervan betaalde bedrag terug. De inschrijving wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven in het Bestel- of registratieformulier. Indien binnen 7 (zeven) dagen na de kennisgeving geen beslissing is genomen, wordt de Bestelling geannuleerd voor het gedeelte van de Producten die niet beschikbaar zijn.

10. Verzending van het voorwerp van de overeenkomst vindt plaats binnen de termijn die staat aangegeven op de productkaart. Bestellingen die bestaan uit meerdere producten - binnen de langste termijn die staat aangeduid op de productkaarten. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling wordt uitgevoerd.

11. Het gekochte voorwerp van de overeenkomst wordt met het door de Koper gekozen verkoopdocument verzonden op de door Koper gekozen wijze naar de door Koper in de bestelling aangegeven afleverplaats, samen met de bijlagen, waarvan sprake is in §2, punt 6b.

12. De levering van de goederen vindt plaats door de volgende vervoerders die door de Koper zijn aangewezen bij het plaatsen van de bestelling:

a) DPD Polska - btw-nummer: 526 020 41 10 KRS [Pools handelsregister]: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - btw-nummer: 527 002 23 91 KRS [Pools handelsregister]: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - btw-nummer: 777 324 96 77 KRS [Pools handelsregister]: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - btw-nummer: 633 000 3565 KRS [Pools handelsregister]: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - btw-nummer: 525 000 73 13 KRS [Pools handelsregister]: 0000334972

f) InPost S.A.-btw-nummer: 679 308 76 24 KRS [Pools handelsregister]: 0000536554

§4 Herroepingsrecht

 

1. De Consument heeft op grond van art. 27 van de wet op het Consumentenrecht herroepingsrecht voor aankopen op afstand, zonder opgave van redenen en zonder kosten, met uitzondering van de kosten die zijn bepaald in art. 33, art. 34 van de wet op het Consumentenrecht.

2. De herroepingstermijn voor overeenkomsten die zijn gesloten op afstand bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat het goed is afgegeven. voor inachtneming van de termijn is het voldoende om voor het verstrijken ervan een verklaring op te sturen.

3. De Consument kan herroepingsverklaring afleggen op het standaardformulier dat bijlage 2 vormt bij de wet op het Consumentenrecht, op het formulier dat beschikbaar is op het adres sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf en shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf of in andere schriftelijke vorm die voldoet aan de wet op het Consumentenrecht.

4. Verkoper sluit de mogelijkheid uit om de herroepingsverklaring in een andere dan de schriftelijke vorm in te dienen.

5. Verkoper bevestigd de klant onverwijld per e-mail (opgegeven bij het afsluiten van de overeenkomst en een ander, indien die staat vermeld in de ingediende verklaring) dat hij de herroepingsverklaring heeft ontvangen.

6. Indien de overeenkomst wordt herroepen, wordt hij beschouwd als niet gesloten.

7. De Consument is verplicht om het goed onverwijld te retourneren aan Verkoper, echter niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat hij de overeenkomst heeft herroepen. Voor inachtneming van de termijn is het voldoende om het goed voor het verstrijken ervan te retourneren.

8. De Consument stuurt de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst die hij heeft herroepen op eigen kosten en voor eigen risico terug.

9. De Consument draagt niet de kosten voor het leveren van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een stoffelijke drager, indien hij geen toestemming heeft verleend voor de dienstverlening vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, of wanneer hij niet is geïnformeerd over het verlies van zijn herroepingsrecht op het moment dat hij deze toestemming geeft gegeven, of wanneer de ondernemer de bevestiging niet in overeenstemming met art. 15, lid 1 en art. 21, lid 1 van de wet op het Consumentenrecht heeft verzonden.

10. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst die het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.

11. Verkoper betaalt de Consument onverwijld, doch niet later dan binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring die is ingediend door de Consument alle door hem betaalde bedragen terug, inclusief de leveringskosten van het goed, en indien de Consument een andere dan de goedkoopste leveringswijze die door Verkoper wordt aangeboden heeft gekozen, dan betaalt Verkoper de extra kosten hiervan niet terug in overeenstemming met art. 33 van de wet op het Consumentenrecht.

12. Verkoper maakt bij terugbetaling gebruik van de betaalwijze die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor een andere betaalwijze waaraan voor hem geen kosten zijn verbonden.

13. Verkoper kan met de terugbetaling van de betaling die hij van de Consument heeft ontvangen wachten totdat hij de goederen heeft teruggekregen, of, wanneer dat eerder is, totdat de Consument het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden.

14. De Consument heeft in overeenstemming met art. 38 van de wet op het Consumentenrecht geen recht om de volgende overeenkomsten te herroepen:

a) overeenkomsten, waarin het voorwerp van de dienstverlening niet is geprefabriceerd, is vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient ter bevrediging van zijn specifieke behoeften;

b) overeenkomsten, waarin het voorwerp van de dienstverlening zaken zijn die na levering vanwege hun karakter onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken

§5 Waarborg

 

1. De Verkoper is verplicht de goederen zonder gebreken te leveren en alle diensten in overeenstemming met de gesloten overeenkomst te verrichten.

2. Het product is in overeenstemming met de overeenkomst als met name het volgende in overeenstemming is met de overeenkomst:

a) beschrijving, type, hoeveelheid, kwaliteit, volledigheid en functionaliteit, en met betrekking tot Producten met digitale elementen ook compatibiliteit, interoperabiliteit en beschikbaarheid van updates;

b) geschiktheid voor het specifieke doel waarvoor de Consument het nodig heeft en waarover de Consument de Verkoper uiterlijk bij het sluiten van de verkoopovereenkomst heeft geïnformeerd en dat de Verkoper heeft aanvaard.

3. Bovendien moet het Product, om als in overeenstemming met de overeenkomst te worden beschouwd:

a) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor een Product van dit type gewoonlijk wordt gebruikt, rekening houdend met toepasselijke wetten, technische normen of goede praktijken;

b) in een zodanige hoeveelheid aanwezig zijn en beschikken over eigenschappen, waaronder duurzaamheid en veiligheid, en met betrekking tot Producten met digitale elementen ook functionaliteit en compatibiliteit, die typisch zijn voor een Product van dit type en die de Consument redelijkerwijs mag verwachten, rekening houdend met de aard van het Product;

c) worden geleverd met verpakking, toebehoren en instructies die de Consument redelijkerwijs mag verwachten;

d) van dezelfde kwaliteit zijn als het monster of model dat de Verkoper voor het sluiten van de overeenkomst aan de Consument ter beschikking heeft gesteld, en overeenkomen met de beschrijving van dat monster of model.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van het Product met de verkoopovereenkomst indien de consument er uitdrukkelijk van in kennis is gesteld dat een specifiek kenmerk van het product afwijkt van de hierboven vermelde conformiteitsvereisten en hij het ontbreken van dit specifieke kenmerk van het Product heeft aanvaard.

5. De Verkoper is aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van het Product met de overeenkomst als gevolg van onjuiste montage van het Product, indien:

a) die is uitgevoerd door de Verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid;

b) onjuiste montage door de Consument die het gevolg is van fouten in de instructies van de Verkoper of een derde partij (in het geval van een Product met digitale elementen).

6. Indien het geleverde Product gebreken vertoont, kan de Klant naar eigen keuze zijn garantierechten, voor zover garantie is verleend, en zijn waarborgrechten bij de Verkoper uitoefenen. Garantierechten en waarborgrechten zijn rechten die niet van elkaar afhankelijk zijn.

7. In geval van een gebrek van het geleverde product of de geleverde diensten, kan de Klant een reclamatie indienen en de Verkoper op de hoogte brengen van de vastgestelde onregelmatigheden, de onregelmatigheden documenteren om de bezwaren te verifiëren en aangeven of hij om reparatie of om vervanging van het product door een nieuw product verzoekt. Een reclamatie kan elektronisch of schriftelijk worden ingediend op het adres van Verkoper.

8. Voor overeenkomsten die zijn gesloten met Consumenten en Ondernemers met consumentenrechten is de Verkoper aansprakelijk uit hoofde van garantie en/of contractuele aansprakelijkheid voor de geleverde diensten. Deze aansprakelijkheid is uitgesloten met betrekking tot klanten met een andere status.

9. De Verkoper zal onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de reclamatie, een standpunt innemen over de reclamatie en de Klant informeren over de verdere procedure. De Verkoper stelt de reclamant onmiddellijk schriftelijk in kennis van het resultaat van de reclamatie op het in de reclamatie vermelde adres.

10. In eerste instantie kan de Consument de Verkoper verzoeken het product te herstellen of te vervangen door een nieuw product.

11. Indien de Verkoper:

a) heeft geweigerd het Product te repareren of te vervangen, of er niet in is geslaagd om het in overeenstemming te brengen met de overeenkomst;

b) het defect blijft bestaan ondanks pogingen om het te verhelpen;

c) het defect van de goederen is te ernstig om het product te laten repareren;

d) De Verkoper heeft aan de Klant verklaard of de omstandigheden wijzen erop dat het niet mogelijk is om het Product binnen een redelijke termijn of zonder buitensporige kosten in overeenstemming te brengen met de overeenkomst

In dat geval kan de klant ofwel een prijsverlaging ofwel de opzegging van de overeenkomst eisen.

12. Het transport van de onder de garantie gereclameerde Producten geschiedt op kosten van de Verkoper door middel van de door de Verkoper aangegeven verzendingswijze. De Verkoper accepteert geen rembourszendingen. In sommige gevallen is het niet nodig om het gereclameerde Product op te sturen en kan de Verkoper volstaan met de inspectie van de foto's die zijn verstrekt door de Consument of de Ondernemer met consumentenrechten die hij zal informeren na ontvangst van de reclamatie.

13. Indien ervoor is gekozen om de overeenkomst te herroepen, worden alle betalingen die door de Klant zijn verricht, waaronder de transportkosten, onmiddellijk terugbetaald, echter niet later dan binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dat de Klant is geïnformeerd over de positieve afhandeling van zijn reclamatie door de Verkoper. Betalingen gedaan met een betaalkaart of elektronische overschrijving worden teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan, tenzij de Klant voorafgaand aan de teruggave uitdrukkelijk een andere retouropdracht geeft die voor hem geen extra kosten met zich meebrengt.

14. In geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant over de rechtmatigheid van de afwijzing van een reclamatie, heeft een Klant die Consument is, het recht gebruik te maken van buitengerechtelijke manieren voor behandeling van reclamaties en indiening van vorderingen. De Klant kan gebruik maken van mediatie of arbitrage door een daartoe strekkend formulier in te dienen bij de instantie waar de procedure zal worden gevoerd – een verzoek om mediatie of een verzoek om behandeling van de zaak door een arbitragecommissie. Een lijst met voorbeeldinstanties en adresgegevens is beschikbaar op de op de website www.uokik.gov.pl. Bovendien heeft de Consument op het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr toegang tot het beslechten van consumentengeschillen langs elektronische weg via een EU-webplatform (platform voor onlinegeschillenbeslechting). Een Ondernemers met consumentenrechten heeft dit recht niet.

§6 Privacybeleid en beveiliging van persoonsgegevens

 

De regels voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het uitvoeren van bestellingen door de winkel staan beschreven in het Privacybeleid.

§7 Slotbepalingen

 

1. Geen enkele van de bepalingen van deze overeenkomst heeft als doel de rechten van de Koper te schenden. Het mag ook niet op die manier geïnterpreteerd worden, wanneer namelijk blijkt dat enig deel van het reglement niet in overeenstemming is met het geldende recht, verplicht Verkoper zich onverbiddelijk om zich aan dit recht te onderwerpen in plaats van de in twijfel getrokken bepaling van het reglement.

2. Geregistreerde Kopers worden langs elektronische weg (via het bij registratie of bestellen opgegeven e-mailadres) op de hoogte gebracht van wijzigingen in het reglement en het bereik ervan. Deze kennisgeving wordt minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding van het nieuwe reglement verzonden. Wijzigingen worden ingevoerd om het reglement aan de geldende wetgeving aan te passen.

3. Een actuele versie van het reglement is altijd ter inzage voor de Koper in het tabblad reglement (delta.poznan.pl en shopdelta.eu/regulamin). Het reglement dat de Koper heeft geaccepteerd bij plaatsing van de bestelling is op hem van toepassing tijdens de uitvoering van de bestelling en in het hele zorgtraject na de verkoop. Uitzondering hierop vormt de situatie waarin de Consument dit minder gunstig acht dan het actuele reglement en Verkoper informeert over zijn keuze voor het actuele reglement.

4. Op zaken die niet zijn geregeld in dit reglement zijn de geldende wettelijke voorschriften van toepassing. In de Consument dit wenst worden geschillen beslecht door middel van mediatie of door de schikkingsrechtbank. Indien noodzakelijk kan het geschil worden voorgelegd aan de plaatselijk en zakelijk bevoegde rechtbank.

Versie 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historische versie van de reglementen:

 

Versie 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Versie 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Versie 12.0 (Poznan, d.d. 24-12-2014)

Versie 4.3 Poznan, d.d. 14-07-2015