TopТехнически речникdBm - логаритмична единица мярка на мощност

dBm - логаритмична единица мярка на мощност

dBm – единица за абсолютно ниво спрямо мощността 1 mW (миливат); според правилата би трябвало да се използва израз dBmW, обаче тук по изключение се прие терминът dBm.

 

Тази единица се използва широко в телекомуникациите (напр. изходна мощност на точка за достъп се дава в тази единица) или се прилага при проектирането на WLAN мрежа. Изразена в dB, ни информира на колко тази мощност е по-малка или по-голяма от мощността 1 mW. Разбира се, за нивото 0 dB съответства 1 mW (миливат).

 

За да конвертираме mW в dBm използваме познатата формула за мощност.

 

P(ref) – референтна стойност или референтна мярка, която в този случай е 1 mW (миливат)

 

Формула за мощност в dBm, която е по-достъпна визуално:

 

Пример
Да конвертираме 10 mW в dBm:

 

Ако искаме да конвертираме dBm в mW, то тогава трябва да се използва следната формула:

 

Пример
Да конвертираме 20 dBm в mW (миливати).

 

Табл. 1. Превръщане на dBm в mW - широк диапазон 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Табл. 2. Превръщане на dBm в mW – подробен диапазон 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Лесно можем също така да конвертираме мощност в напрежение: dBm в dBµV и dBmV. За да конвертирате напрежението от мощността трябва да знаем вътрешния импеданс. В наземни, кабелни и промишлени телевизионни системи, се използва импеданс от 75 ома. В радио системите е 50 ома. 

Формулите за тези две среди са дадени по-долу: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Пример
Конвертираме 15 dBm в dBmV (за импеданс 50 ohm) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Пример
Конвертираме 20 dBm в dBµV (за импеданс 50 ohm) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV