TopVeikala nolikums

Veikala nolikums

Līguma noslēgšana starp Pircēju un Pārdevēju iespējama divos veidos. Pircējam pirms pasūtījuma iesniegšanas ir tiesības pārrunāt ar Pārdevēju visus līguma punktus, tai skaitā šī nolikuma mainīgos nosacījumus. Šīs pārrunas jāveic rakstiskā formā, sūtot uz Pārdevēja adresi: „Delta-Opti”, Monika Matysiak, Graniczna 10, 60-713, Poznań, Polija. Gadījumā, ja pircējs atsakās noslēgt vienošanos individuālu pārrunu ceļā, tiks piemērots nolikums zemāk un piemērojamie tiesību akti.

 

NOLIKUMS

 

1. §. Definīcija

 

1. Pasta adrese – vārds, uzvārds vai institūcijas nosaukums, atrašanās vieta (gadījumā, ja atrašanās vieta ir sadalīta ielās: iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs; gadījumā, ja atrašanās vieta nav sadalīta ielās: vietas nosaukums un nekustamā īpašuma numurs), pasta indekss un pilsēta.

2. Adrese sūdzību iesniegšanai: „Delta-Opti”, Monika Matysiak, Graniczna 10, 60-713, Poznań, Polija

3. Piegādes cenrādis – pieejamās piegādes saraksts un to izmaksas pieejams delta.poznan.pl un shopdelta.eu.

4. Kontaktinformācija: „Delta-Opti”, Monika Matysiak, Graniczna 10, 60-713, Poznań, Polija, e-pasts: info@delta.poznan.pl, tālrunis: +4861 866 71 48

5. Piegāde – transporta pakalpojums, norādot pārvadātāju un cenu, pieejami groziņā tīmekļa vietnē delta.poznan.pl un shopdelta.eu

6. Pirkuma apstiprinājums – faktūra, rēķins vai čeks, kas tiek izsniegti saskaņā ar likumu par Pievienotās vērtības nodokli par precēm un pakalpojumiem (2004. gada 11. marts ar vēlākajām izmaiņām) un citiem tiesību aktiem.

7. Produktu lapa – atsevišķa veikala apakšvietne, kas satur informāciju par atsevišķu produktu.

8. Klients – pilngadīga fiziska persona, tiesīga uzņemties juridiska rakstura darbības, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas, bet tiesībspējīga iegādāties pie Pārdevēja pirkumu, kas tiešā veida saistīts ar tā uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

9. Civilkodekss – civilkodeksa likums (1964. gada 23. aprīlis) ar vēlākajiem grozījumiem.

10. Patērētājs – patērētājs Civilkodeksa 221. panta izpratnē, t.i., fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju vai, likumā paredzētajos gadījumos, ar ierobežotu tiesībspēju un rīcībspēju, kas noslēdz Līgumu ar Pārdevēju vai elektroniski izmanto Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, ciktāl tas nav tieši saistīts ar šīs personas saimniecisko vai profesionālo darbību.

11. Patērētājs - Uzņēmējs – uzņēmējs, kurš ir fiziska persona un noslēdz ar savu saimniecisko darbību cieši saistītu līgumu, kura saturā norādīts, ka līgumam nav profesionāls raksturs, kas, jo īpaši, izriet no šīs personas saimnieciskās darbības nozares, saskaņā ar Centrālās saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības informācijas reģistra (CEIDG) noteikumiem.

12. Groziņš – produktu saraksts, kas sastādīts no veikala piedāvātajiem un Pircēja izvēlētajiem izstrādājumiem.

13. Pircējs – gan Patērētājs, Patērētājs – Uzņēmējs, gan Uzņēmējs.

14. Preces notikumu vieta – pasta adrese vai saņemšanas punkts, kas norādīts Pircēja pasūtījumā.

15. Preces izsniegšanas brīdis – brīdis, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona savā īpašumā saņem preci.

16. Maksājums – maksājuma realizācijas metode par līguma un piegādes priekšmetu, kas minēts delta.poznan.pl un shopdelta.eu

17. Patērētāja tiesības – patērētāju tiesību likums (2014. gada 30. maijs).

18. Produkts – minimāls un nedalāms lietu daudzums, kas var kalpot par pasūtījuma priekšmetu un ir norādīts Pārdevēja veikalā kā mērvienība, norādot tās cenu (cena/vienība).

19. Līguma priekšmets – produkti un piegāde, kas ir līguma priekšmets.

20. Pasūtījuma priekšmets – līguma priekšmets.

21. Uzņēmējs – uzņēmējs Civilkodeksa 431. panta izpratnē, t.i., fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas tiesībām, kurai likums piešķir tiesībspēju un rīcībspēju un kura veic saimniecisko vai profesionālo darbību savā vārdā, noslēdzot Pārdošanas līgumu ar Pārdevēju, vai izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus elektroniskā veidā.

22. Saņemšanas punkts – preču izsniegšanas vieta, kas nav pasta adrese, kas norādīta Pārdevēja veikalā pieejamajā sarakstā.

23. Nolikums – šis dokuments.

24. Prece – pārvietojama lieta, kas varētu būt vai ir līguma priekšmets.

25. Veikals – tīmekļa vietne delta.poznan.pl un shopdelta.eu, ar kuras starpniecību Pircējs var iesniegt pasūtījumu.

26. Pārdevējs: „Delta-Opti”, Monika Matysiak, Graniczna 10, 60-713, Poznań, Polija, Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NIP): PL525-129-52-25, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, Numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā (REGON): 634517778, Personas datu aizsardzības ģenerālinspektors (GIODO): 7033/2013 reģistrēts un redzams Polijas Biznesa centrālajā reģistrā un informācijas bāzē ar adresi: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKAS NORĒĶINU KONTS: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Sistēma – informācijas tehnoloģiju un programmatūru savstarpējās savietojamības kopums, kas nodrošina datu apstrādi un glabāšanu, kā arī datu nosūtīšanu un saņemšanu ar telekomunikācijas tīklu palīdzību, izmantojot noteiktam tīkla veidam piemērotu galiekārtu, ko parasti dēvē par internetu.

28. Realizācijas termiņš – uz produkta kartes norādīts stundu vai darbadienas skaits.

29. Līgums – ārpus Uzņēmēja telpām noslēgts līgums vai distances līgums 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē Patērētāju un Patērētāju – Uzņēmēju gadījumā, un pārdošanas līgums 1964. gada 23. aprīļa Civilkodeksa likuma 535. panta izpratnē Uzņēmēju gadījumā.

30. Defekts – defekts fiziska un juridiska izpratnē.

31. Fizisks defekts – pārdotās preces neatbilstība līgumam, īpaši:

a) precei nav īpašību, kādām šī tipa vienībai vajadzētu būt saskaņā ar līgumā norādīto mērķi vai kādas izriet no apstākļiem un paredzētās izmantošanas;

b) nepiemīt īpašības, kuru esamību Pārdevējs ir apliecinājis Patērētājam vai Patērētājam - Uzņēmējam;

c) neatbilst mērķim, par kuru Patērētājs vai Patērētājs - Uzņēmējs ir informējis Pārdevēju līguma noslēgšanas brīdī, ber Pārdevējs nav cēlis iebildumus par šādu pielietojumu;

d) ir nodots Patērētājam vai Patērētājam - Uzņēmējam nepilnīgā stāvoklī;

e) nepareizas uzstādīšanas un palaišanas gadījumā, ja šīs darbības ir veicis Pārdevējs vai trešā persona, par kuru Pārdevējs ir atbildīgs, kā arī Patērētājs vai Patērētājs - Uzņēmējs, kuri ir ievērojuši Pārdevēja sniegtos norādījumus;

f) nepiemīt īpašības, kādas deklarējis ražotāja vai tā pārstāvis, vai persona, kas laidusi preci apgrozībā savas saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī persona, kas, izvietojot savu nosaukumu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi uz pārdotā produkta, ir norādījusi sevi kā savu ražotāju, ja vien Pārdevējs nav zinājis un pamatoti nevarēja zināt par šīm deklarācijām vai arī šīs deklarācijas nevarēja ietekmēt Patērētāja vai Patērētāja - Uzņēmēja lēmumu par līguma noslēgšanu vai arī šo deklarāciju saturs tika grozīts pirms līguma noslēgšanas.

32. Juridiska rakstura defekts – situācija, kad pārdotā prece ir trešās personas īpašums vai uz to attiecas trešās personas tiesības vai ja preces izmantošana un dispozīcija izriet no kompetentā orgāna lēmuma vai sprieduma.

33. Pasūtījums – Pircēja gribas izteikums, kas iesniegts ar veikala starpniecību un viennozīmīgi definē: produktu veidu un daudzumu; piegādes veidu; maksājuma veidu; preces izsniegšanas vietu, Pircēja datus, kas paredzēti līguma noslēgšanai starp Pircēju un Pārdevēju.

34. Personas datu administrators:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

2. §. Vispārīgie nosacījumi

 

1. Līgums tiek noslēgts poļu valodā, saskaņā ar Polijas Republikas tiesību aktiem un šo nolikumu.

2. Preces realizācijas vietai jāatrodas Polijas Republikas teritorijā.

3. Pārdevēja saistības un pienākumi ir sniegt pakalpojumus un piegādāt preces bez defektiem.

4. Visas Pārdevēja cenas tiek norādītas Polijas Republikas valūtā un tās ir bruto cenas (norādītas ar PVN nodokli). Produktu cenas neiekļauj piegādes izmaksas, kas tiek norādītas piegādes cenrādī.

5. Visi termiņi tiek aprēķināti atbilstoši Civilkodeksa 111. pantam jeb dienās noteikts termiņš beidzas pēdējās dienas beigās, bet ja dienās noteikta termiņa sākums ir noteikts notikums, tad termiņa aprēķināšanā netiek ņemta vērā diena, kurā šis notikums ir noticis.

6. Apstiprinājums, pieejamība, nostiprināšana, visu nozīmīgo līguma noteikumu nodrošināšana, lai iegūtu pieeju šai informācijai nākotnē, notiek formā:

a) pasūtījuma apstiprinājums, nosūtot uz norādīto e-pasta adresi: pasūtījumu, rēķinu pro-forma, informāciju par tiesībām atteikties no līguma, šo nolikumu pdf formātā, līguma atteikšanās veidlapas paraugu pdf formātā, saites uz nolikuma un līguma atteikšanās veidlapas parauga lejupielādi;

b) pievienojot izpildītajam pasūtījumam, kas nosūtīts uz norādīto preces izsniegšanas vietu, izdrukātu: pirkuma apliecinājumu, informāciju par tiesībām atteikties no līguma, šo nolikumu, līguma atteikšanās veidlapas paraugu.

c) rēķini, rēķinu labojumi, pasūtījuma vēsture, korespondence, piedāvājumi, ziņojumi un norēķini pieejami platformā elektroniskā veidā.

7. Pārdevējs neiekasē apmaksu par komunikāciju, izmantojot attālās komunikācijas līdzekļus, bet Pircējs sedz visas izmaksas līguma saistību apmērā, kas noslēgts ar trešo personu un kura sniedz līgumā noteiktos pakalpojumus attālās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšanai.

8. Pārdevējs nodrošina Pircējam, kurš izmanto sistēmu, pienācīgu interneta veikala darbību, apmeklējot to no sekojošām pārlūkprogrammām: IE versija 7 vai jaunāka, FireFox versija 3 vai jaunāka, Opera versija 9 vai jaunāka, Chrome versija 10 vai jaunāka, Safari ar jaunāko JAVA versiju, uz ekrāniem ar horizontālo izšķirtspēju 1024 px un lielāku. Trešo pušu programmatūras izmantošana, kas ietekmē pārlūkprogrammu darbību un funkcionalitāti: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari var ietekmēt veikala vizuālo attēlojumu, tādēļ veikala delta.poznan.pl un shopdelta.eu funkcionalitātes nodrošināšanai tās nepieciešams izslēgt.

9. Pircējam ir iespēja izmantot datu saglabāšanas iespēju, tādējādi atvieglojot nākamo pasūtījumu realizācijas procesu. Šajā nolūkā Pircējam ir jānorāda lietotājvārds un parole, kas nodrošina piekļuvi Pircēja veikala kontam. Lietotājvārds un parole ir Pircēja izvēlēts zīmju kopums. Pircēja pienākums ir turēt šo zīmju kopumu slepenībā un sargāt no trešo personu piekļuves šai informācijai. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī piekļūt saviem datiem, atjaunināt tos vai dzēst.

3. §. Riski, kas saistīti ar elektronisko pakalpojumu izmantošanu

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak, pildot pienākumus, saskaņā ar 2002. gada 18. jūlija Likuma 6. panta 1. punktu par elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (OV. Nr. 144, poz. 1204 ar turpmākajiem grozījumiem), informē par īpašiem riskiem, kas saistīti ar elektronisko pakalpojumu izmantošanu. Šī informācija attiecas uz riskiem, kas potenciāli varētu rasties. Primārie riski, kas saistīti ar tīmekļa vietnes izmantošanu, ir sekojoši:

a) ļaunprogrammatūra (ang. Malware) – dažādas lietojumprogrammas vai skripti, piemēram, vīrusi, tārpi vai Trojas zirgi, kuriem ir kaitīga, krimināla vai ļaunprātīga ietekme uz tīkla lietotāja informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

b) spiegprogrammatūra (ang. Spyware) – programmas, kas izseko lietotāja darbības, lai apkopotu informāciju par lietotāju un nosūtītu to – parasti bez lietotāja ziņas vai piekrišanas – programmas autoram;

c) surogātpasts – nevēlami un neabonēti elektroniskie ziņojumi, kas vienlaicīgi tiek nosūtīti vairākiem saņēmējiem, bieži ar komerciāla rakstura saturu;

d) pikšķerēšana – krāpnieciski mēģinājumi iegūt sensitīvu personisko informāciju (piemēram, paroles), uzdodoties par uzticamu personu vai iestādi (ang. Phishing);

e) ielaušanās lietotāju IKT sistēmās, izmantojot hakeru rīkus;

f) kriptografiskā analīze – iespēja atrast trūkumu kriptogrāfiskajā sistēmā, lai to uzlauztu vai apietu.

2. Lai izvairītos no iepriekš minētajiem riskiem, Pircējam ir jānodrošina pretvīrusu programma un ugunsmūris (firewall) savam datoram un citām elektroniskajām ierīcēm, kuras Pircējs izmanto, lai izveidotu savienojumu ar internetu. Šī programmatūra ir pastāvīgi jāatjaunina.

4. §. Līguma noslēgšana un realizācija

 

1. Pasūtījumus iespējams iesniegt 24 stundas diennaktī.

2. Lai iesniegtu pasūtījumu, Pircējam ir jāveic sekojošas darbības, daļu no kurām ir jāatkārto vairākkārt:

a) pievienot produktu grozam;

b) izvēlēties piegādes veidu;

c) maksājuma veida izvēle; First Data, Tpay, PayPal, pēcmaksa, bankas pārskaitījums, skaidra nauda.

d) izvēlēties preces izsniegšanas vietu;

e) iesniegt veikalā pasūtījumu, izmantojot taustiņu "Pārbaudīju datus. Vēlos nosūtīt pasūtījumu".

3. Līgums ar Patērētāju vai Patērētāju - Uzņēmēju tiek noslēgts pasūtījuma veikšanas brīdī.

4. Patērētāja vai Patērētāja - Uzņēmēja pēcmaksas pasūtījumu realizācija tiek veikta nekavējoties, bet pasūtījumi, kas tiek apmaksāti ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu - pēc Patērētāja vai Patērētāja - Uzņēmēja maksājuma kreditēšanas Pārdevēja kontā.

5. Pasūtījuma pieņemšanas brīdī Pārdevējs noslēdz līgumu ar Uzņēmēju, par ko Pārdevējs informē uzņēmēju 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

6. Pēcmaksas pasūtījumi tiek realizēti uzreiz pēc līguma noslēgšanas, bet pasūtījumi, kas tiek apmaksāti ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu – pēc līguma noslēgšanas un Uzņēmēja maksājuma kreditēšanas Pārdevēja kontā.

7. Uzņēmēja pasūtījuma izpilde var būt atkarīga no tā, vai tiek apmaksāta visa pasūtījuma vērtība vai daļa no tās, vai arī tiek iegūts tirdzniecības kredīta limits vismaz pasūtījuma vērtībā, vai arī Pārdevēja piekrišana nosūtīt pasūtījumu ar pēcapmaksu (maksā saņemšanas brīdī).

8. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

9. Līguma priekšmets tiek nosūtīts produkta lapā noteiktajā termiņā. Pasūtījumiem, kas sastāv no vairākiem produktiem, visgarākajā termiņā no produktu lapā norādītajiem. Termiņš sākas līdz ar pasūtījuma realizāciju.

10. Nopirktais priekšmets, kopā ar Pircēja izvēlēto pārdošanas dokumentu, tiek nosūtīts ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu uz pasūtījumā norādīto preces izsniegšanas vietu, kopā ar pielikumiem par kuriem iet runa 2. §. 6b. punktā.

11. Preces piegāde tiek veikta, izmantojot sekojošus pārvadātājus, kurus Pircējs norāda pasūtījuma noformēšanas brīdī:

a) DPD Polska - NIP: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - NIP: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - NIP: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - NIP: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - NIP: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- NIP: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§5 Tiesības atteikties no līguma

 

1. Balstoties uz Patērētāja tiesību kodeksa 27. pantu, Patērētājam pienākas tiesības atteikties no attāli noslēgtā līguma, nenorādot atteikšanās iemeslu un nesedzot izmaksas, izņemot izmaksas, par kurām iet runa Patērētāja tiesību likuma 33. un 34. pantā.

2. Attāli noslēgtā līguma atteikšanās termiņš sastāda 14 dienas no preces izsniegšanas brīža. Lai saglabātu šo termiņu, paziņojums jānosūta pirms termiņa beigām.

3. Paziņojumu par atteikšanos no līguma Patērētājam ir iespēja iesniegt uz veidlapas, kuras paraugs pieejams Patērētāja tiesību likuma pielikumā Nr. 2, uz veidlapas, kas pieejama sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf un shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf vai citā rakstiskā formā, kas atbilst Patērētāju tiesību likumam.

4. Pārdevējs izslēdz iespēju iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma citā kā vienīgi rakstiskā veidā.

5. Pārdevējs nekavējoties nosūtīs Patērētājam apstiprinājumu uz e-pastu (kas norādīts līguma noslēgšanas brīdī vai cits, ja ticis norādīts iesniegtajā paziņojumā) par atteikšanās paziņojuma saņemšanu.

6. Līguma atteikšanās gadījumā, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.

7. Patērētāja pienākums ir nekavējoties atgriezt preci atpakaļ Pārdevējam, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma atteikšanās brīža. Lai ievērotu termiņu, prece ir jānosūta pirms tā beigām.

8. Patērētājs nosūta preci, kas ir līguma priekšmets, un no kuras atteicies uz personīgā rēķina un riska.

9. Patērētājs nesedz digitālā satura piegādes izmaksas, kas netiek saglabātas materiālajā nesējā, ja nav izteicis piekrišanu pakalpojuma izpildei pirms līguma atteikšanās termiņa beigām vai arī nav ticis informēts par pienākošajām tiesībām atteikties no līguma šādas piekrišanas piešķiršanas brīdī vai uzņēmējs nav piegādājis apstiprinājumu, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 1. panta 15. punktu un 1. panta 21. punktu.

10. Patērētājs nes atbildību par preces, kas ir līguma priekšmets, vērtības samazināšanos nepareizas izmantošanas rezultātā, kas neļauj noteikt preces raksturu, īpašības un funkcionalitāti.

11. Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja iesniegtā paziņojuma saņemšanas par atteikšanos no līguma, atgriezīs atpakaļ visus Patērētāja veiktos maksājumus, tai skaitā preces piegādes izmaksas. Ja Patērētājs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nekā vislētākais, Pārdevēja piedāvātais piegādes veids, Pārdevējs neatgriezīs Patērētājam papildus izmaksas, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 33. punktu.

12. Pārdevējs veic samaksas atpakaļ atgriešanu, izmantojot tādu pašu apmaksas veidu, kādu izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav piekritis citādākam maksājuma veidam, kas viņam nesaistās ar nekāda veida izmaksām.

13. Pārdevējam ir tiesība ieturēt no Patērētāja saņemto samaksu līdz brīdim, kad prece tiek atgriezta atpakaļ vai no Patērētāja tiek saņemts apstiprinājums, ka prece ir tikusi nosūtīta, atkarībā no tā, kura no darbībām tiek realizēta pirmā.

14. Patērētājam, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 38. punktu, nepienākas tiesības atteikties no līguma:

a) kurā cena vai atalgojums ir atkarīgs no svārstībām finanšu tirgū, kuru Pārdevējam nav iespējas ietekmēt un kas var rasties pirms līguma atteikšanās termiņa beigām;

b) kurā pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir nesaliekama prece, kas tikusi izgatavota, vadoties pēc Patērētāja tehniskās specifikācijas vai viņa individuālo vajadzību atbilstības;

c) kurā pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir prece, kas pakļauta ātram bojājumam vai arī tai ir īss derīguma termiņš;

d) kurā pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir prece, kas tiek piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc attaisīšanas nav iespējams atgriezt atpakaļ, ņemot vērā veselības aizsardzību vai higiēnas apsvērumus, ja iepakojums ticis atvērts pēc piegādes;

e) kurā pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir preces, kas, ņemot vērā to raksturu, pēc piegādes tiks neatdalāmi savienotas ar citām precēm;

f) kurā pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir skaņas un video ieraksti vai datorprogrammas, kas tiek piegādātas aizzīmogota iepakojumā, ja iepakojums ticis atvērts pēc piegādes;

g) digitāla rakstura satura piegāde, kas netiek saglabāts materiālajā datu nesējā, ja pakalpojuma sniegšana notikusi ar Patērētāja piekrišanu pirms līguma atteikšanās termiņa beigām un pēc Patērētāja painformēšanas par līguma atteikšanās tiesību zaudēšanu;

h) laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegāde, izņemot abonēšanas līgumu.

6. §. Garantijas saistības

 

1. Pārdevējs, saskaņā ar Civilkodeksa 1. §. 55. punktu, pilnībā izslēdz atbildību pret klientu par preces fiziskajiem un juridiskajiem defektiem (garantija).

2. Pārdevējs nes atbildību Patērētāja priekšā, saskaņā ar Civilkodeksa 556. punkta nosacījumiem un no garantijas saistībām izrietošajiem pēcnosacījumiem (garantija).

3. Gadījumā, ja ar Patērētāju ir noslēgts līgums, un fiziskais defekts ir ticis konstatēts pirms gada beigām, sākot no preces izsniegšanas brīža, tiek pieņemts, ka defekts nav pastāvējis riska nodošanas brīdī Patērētājam.

4. Ja pārdotā prece ir bojāta, Patērētājam ir tiesības:

a) iesniegt pieprasījumu par cenas samazināšanu;

b) iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma;

izņemot gadījumus, kad Pārdevējs, bez nepamatotas kavēšanās un pārmērīgām neērtībām, aizvieto Patērētāja bojāto preci ar jaunu preci bez bojājumiem vai novērš tās defektu. Ja prece jau ir tikusi nomainīta vai labota no Pārdevēja puses vai arī Pārdevējs nav izpildījis saistības un nomainījis preci pret jaunu preci bez bojājumiem vai arī nav to salabojis, nepienākas tiesības nomainīt preci vai novērst tās bojājumu.

5. Patērētājam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam nomainīt preci pret jaunu, tā vietā, lai novērstu preces bojājumu, ja preces atbilstība līgumam Patērētāja izvēlētā veidā nav iespējama vai arī prasītu pārmērīgas izmaksas, salīdzinot ar Pārdevēja piedāvāto risinājumu. Turklāt, veicot pārmērīgo izmaksu novērtējumu, vērā tiek ņemta nebojātas preces vērtība, veids un konstatētā defekta nozīmīgums, kā arī neērtības, kādām Patērētājs tiktu pakļauts.

6. Patērētājam nav tiesību atteikties no līguma, ja defekts ir mazsvarīgs.

7. Ja pārdotā prece ir bojāta, Patērētājam ir tiesības:

a) pieprasīt nomainīt preci pret nebojātu;

b) pieprasīt novērst bojājumu.

8. Pārdevējam ir pienākums nomainīt bojāto preci pret jaunu vai novērst bojājumu pēc iespējas īsākā laikā, nesagādājot Patērētājam liekas neērtības.

9. Pārdevējam ir tiesības atteikt Patērētāja pieprasījuma pieņemšanu, ja preces bojājuma novēršana, atbilstoši līguma saistībām un Pircēja izvēlētajam veidam, ir neiespējama vai, salīdzinot ar otru iespējamo veidu, prasa pārmērīgas izmaksas.

10. Gadījumā, ja bojātā prece ir tikusi uzstādīta, Patērētājam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam preces demontāžu un atkārtotu montāžu, pēc bojājuma novēršanas, vai preces nomaiņas pret jaunu, lai gan Patērētāja pienākums ir segt daļu izmaksu, kas pārsniedz pārdotās preces cenu vai arī var pieprasīt no Pārdevēja segt daļu demontāžas un atkārtotas uzstādīšanas izmaksu pārdotās preces cenas apmērā. Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda saistības, Patērētājs ir pilnvarots veikt šīs darbības uz Pārdevēja rēķina un riska.

11. Patērētājam, kas realizē tiesības, saskaņā ar likumā noteikto garantiju, pienākas tiesības nogādāt bojāto preci uz sūdzībā norādīto adresi un Pārdevēja rēķina, ja sakarā ar preces vai tās uzstādīšanas veidu, preces piegāde Patērētājam sagādātu grūtības, Patērētāja pienākums ir ļaut Pārdevējam piekļūt precei vietā, kur tā atrodas. Ja Pārdevējs nav izpildījis saistības, Patērētājs ir tiesīgs nosūtīt preci Pārdevējam uz Pārdevēja rēķina un personīgā riska.

12. Preces nomaiņas vai defekta novēršanas izmaksas sedz Pārdevējs, izņemot situācijas, par kurām iet runa 4. §. 10. punktā.

13. Pārdevēja pienākums ir pieņemt no Patērētāja bojāto preci, ja prece ir jānomaina pret jaunu, bezdefektu preci vai arī atteikties no līguma.

14. Pārdevēja četrpadsmit dienu laikā ir jāatbild uz:

a. paziņojumu par pieprasījumu samazināt cenu;

b) paziņojumu par atteikšanos no līguma;

c) pieprasījumu nomainīt preci pret jaunu un bez bojājumiem;

d) pieprasījumu novērst bojājumu.

Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Pārdevējs nav atzinis par pamatotu Patērētāja paziņojumu vai pieprasījumu.

15. Saskaņā ar garantijas saistībām, Pārdevējs nes atbildību, ja fiziskais defekts tiks konstatēts termiņā līdz diviem gadiem no preces izsniegšanas brīža Patērētājam, bet ja pārdošanas priekšmets ir lietota prece, līdz gada beigām, sākot no preces izsniegšanas brīža Patērētājam.

16. Patērētāja sūdzības par bojājuma novēršanu vai preces nomaiņu pret jaunu un bez defektiem zaudē derīgumu līdz ar gada beigām, rēķinot no defekta konstatēšanas brīža, bet ne ātrāk kā līdz diviem gadiem no preces izsniegšanas brīža Patērētājam, bet ja pārdošanas priekšmets ir lietota prece, pirms gada beigām, sākot no preces izsniegšanas brīža Patērētājam.

17. Gadījumā, ja Pārdevēja vai ražotāja noteiktais preces derīguma termiņš beidzas pēc diviem gadiem no preces izsniegšanas brīža Patērētājam, Pārdevējs nes atbildību par fiziskiem defektiem, kas tiek konstatēti pirms šī termiņa beigām.

18. 4. §. 15.-17. punktā noteiktajos termiņos, Patērētajam ir tiesības iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līgums vai cenas samazināšanu pārdotās preces fiziska defekta dēļ, bet ja Patērētājs ir pieprasījis nomainīt preci pret jaunu, bezdefektu preci vai novērst radušos bojājumu, termiņš paziņojuma iesniegšanai par atteikšanos no līguma vai cenas samazināšanu sākas ar preces nomainīšanas vai bojājuma novēršanas termiņa beigām.

19. Tiesā vai šķīrējtiesā, attiecībā uz vienu no likumā noteiktajām garantijas pilnvarām, citu Patērētāja tiesību realizācijas termiņš tiek apturēts līdz lietas izskatīšanas gala slēdzienam. Tas attiecas uz šķīrējtiesas procesu, kur citu Patērētāja tiesību termiņš, saskaņā ar likumā noteikto garantiju, sākas dienā, kad tiesa atsakās apstiprināt vienošanos, kas noslēgta pirms šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesas lēmuma bez jebkādiem rezultātiem.

20. Saskaņā ar likumā noteikto pārdoto preču juridisko defektu garantiju, tiek piemērots 4. §. 15.-16. punkts 4(15)-(16) un termiņš sākas dienā, dienas, kurā Patērētājs ir uzzinājis par defektu, bet ja Patērētājs ir uzzinājis par defektu tikai trešās personas darbības rezultātā - dienā, kurā izdotais spriedums strīdā ar trešo personu kļuvis pilntiesīgs.

21. Ja preces defekta dēļ Patērētājs iesniedzis paziņojumu par atteikšanos no līguma vai cenas samazināšanu, Patērētājam pienākas tiesības pieprasīt novērst zaudējumu, kas radies līguma noslēgšanas rezultātā, nezinot par bojājuma eksistenci, lai arī bojājums izrādījies sakritību sekas, par kurām Pārdevējs nenes atbildību, bet jo īpaši Patērētajam pienākas tiesības pieprasīt līguma noslēgšanas rezultātā radušos izmaksu atlīdzināšanu - preces saņemšanas, transportēšanas, uzglabāšanas un apdrošināšanas izmaksas – atlīdzību par veiktajiem ieguldījumiem tādā mērā, kādā nav guvis labumu un nav saņēmis atlīdzību no trešās puses, kā arī tiesas procesa izmaksu atlīdzību, neatkarīgi no likuma noteikumiem par pienākumu atlīdzināt kaitējumu saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem.

22. Bojājuma noteikšanas termiņa beigas neizslēdz tiesību īstenošanu saskaņā ar likumā noteikto garantiju, ja Pārdevējs krāpnieciski ir slēpis defektu no Patērētāja.

23. Ja Pārdevējam pienākums ir sniegt pakalpojumu vai finanšu pakalpojumu Patērētāja labā, tas tiks veikts bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā likumā paredzētajā kārtībā.

7. §. Sūdzības

 

1. Sūdzības iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot: Sūdzības veidlapa vai rakstiski, aizpildot: veidlapa PDF uz nolikumā norādīto Pārdevēja adresi. Sūdzībā ieteicams iekļaut īsu defekta aprakstu, defekta rašanās datumu, informāciju par Patērētāju vai Patērētāju - Uzņēmēju, kas iesniedz sūdzību, kā arī prasības saistībā ar iesniegto sūdzību.

2. Pārdevējs izskata Patērētāja vai Patērētāja - Uzņēmēja sūdzību 14 dienu laikā. Sūdzības izskatīšanas termiņš sākas sūdzības saņemšanas dienā, ja vien sūdzības subjekts nav produkts un sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama tā pārbaude. Tādā gadījumā sūdzības termiņš sākas produkta saņemšanas dienā.

3. Pārdevējs patur tiesības pagarināt iepriekš minēto termiņu īpaši pamatotos gadījumos, piemēram, nepārvaramas varas apstākļu gadījumā vai tad, ja sūdzības izskatīšana minētajā termiņā nav iespējama sūdzības sarežģītības dēļ, vai arī nepieciešamības veikt citas darbības, kas saistītas ar tās izskatīšanu, un tās izskatīšana parastas procedūras ietvaros nav iespējama vai ir pārmērīgi sarežģīta.

8. §. Privātuma politika un personas datu drošība

 

1. Personas datu administrators:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Personas datu administrators apņemas aizsargāt personas datus, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 1. paragrāfa 6. panta f punktu (2016. gada 25. februāris).

2. Pārdevējs apņemas aizsargāt personas datus, saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu (1997. gada 29. augusts) un likumu par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā (2002. gada 18. jūlijs). Pasūtījuma iesniegšanas laikā, norādot savus personas datus, Patērētājs piekrīt to apstrādei ar mērķi realizēt iesniegto pasūtījumu. Patērētājam jebkura laikā ir tiesības pārskatīt savus personas datus, lai tos labotu, atjauninātu vai dzēstu.

3. Detalizēta informācija par personas datu vākšanas nosacījumiem, apstrādi un uzglabāšanu pasūtījuma realizācijas nolūkos ir aprakstīta Privātuma politikā.

9. §. Beigu nosacījumi

 

1. Neviens no šī nolikuma noteikumiem nav vērsts uz Patērētāja tiesību pārkāpumu. Turklāt, tie nevar tikt interpretēti tādā veidā, jo jebkuras nolikuma daļas neatbilstības gadījumā saistošajiem likuma noteikumiem, Pārdevējs apliecina bezierunu pakļaušanos un šī likuma ievērošanu nolikuma nosacījumu strīdīgajās vietās.

2. Reģistrētie Pircējiem elektroniski tiks informēti par izmaiņām nolikuma noteikumos un darbības jomā (uz reģistrācijas vai pasūtījuma laikā norādīto e-pasta adresi). Ziņojumi tiks nosūtīti vismaz 30 dienas pirms jaunā nolikuma stāšanās spēkā. Grozījumi tiks ieviesti, lai pielāgotu nolikumu noteikumus pašreizējam tiesiskajam stāvoklim.

3. Saistošā nolikuma versija Pircējam vienmēr ir pieejama nolikuma sadaļā (delta.poznan.pl un shopdelta.eu/regulamin). Pasūtījuma realizācijas gaitā, kā arī visu pēcpārdošanas laiku, Pircējam jāievēro nolikuma nosacījumi, kuru tas apstiprinājis pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Neskaitot situācijas, kad Patērētājs uzskata to par mazāk izdevīgu nekā pašreizējais un informē Pārdevēju par pašreizējā kā saistošā nolikuma izvēli.

4. Ar šo nolikumu nenoregulētajiem jautājumiem tiks piemēroti saistošie tiesību akti. Visi strīdi, ja Patērētājs izteiks šādu vajadzību, tiks izšķirti mediācijas procesa vai šķīrējtiesas ceļā. Kā pēdējais līdzeklis strīda atrisināšanai tiks izmantota kompetentā vietējā un jurisdikcijas tiesa.

Versija 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Nolikuma arhivētās versijas:

 

Versija 4.3, Poznaņa, 2013. gada 1. maijā

Versija 12.0 (Poznaņa, 24-12-2014)

Versija13.0 (Poznan, 25-05-2018)