TopReglement webwinkel

Reglement webwinkel

Er kan op twee manieren een overeenkomst worden gesloten tussen de Koper en de Verkoper. Voordat hij een bestelling plaatst heeft de Klant het recht om te onderhandelen over alle bepalingen uit de overeenkomst met de Verkoper, waaronder ook wijzigingen van dit reglement. Deze onderhandelingen dienen schriftelijk te worden gevoerd en gericht aan het adres van Verkoper: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10. Wanneer de Koper afziet van het sluiten van een overeenkomst op basis van individuele onderhandelingen, dan zijn dit reglement en de toepasselijke wettelijke voorschriften van toepassing.

 

REGLEMENT

 

§1 Definities

 

1. Postadres - voor- en achternaam of de naam van het instituut, ligging in de plaats (in het geval van een plaats die is onderverdeeld in straten: straatnaam, nummer van het gebouw, nummer van de woning of het lokaal; in het geval van een plaats die niet is onderverdeeld in starten: naam van de plaats en nummer van het onroerend goed), postcode en plaats.

2. Reclamatieadres: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polen

3. Prijslijst verzending - overzicht van de beschikbare verzendmethodes en de kosten ervan die zich bevindt op het adres delta.poznan.pl en shopdelta.eu.

4. Contactgegevens: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-mail: info@delta.poznan.pl, telefoon: +4861 866 71 48

5. Levering - soort vervoersdienst, inclusief vermelding van de vervoerder en de kosten, vermeld in het winkelmandje dat zich bevindt op het aders delta.poznan.pl en shopdelta.eu

6. Verkoopbewijs - factuur, rekening of kassabon, opgemaakt in overeenstemming met de wet van 11 maart 2004 over belasting op goederen en diensten, met latere wijzigingen en andere toepasselijke wettelijke voorschriften.

7. Productkaart - enkelvoudige subpagina van de webwinkel die informatie bevat over één product.

8. Klant - een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige handelingsbekwaamheid, rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoonlijkheid bezit, die bij Verkoper een aankoop doet die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf of beroepsactiviteit.

9. Burgerlijk Wetboek - het Poolse Burgerlijk wetboek van 23 april 1964 met latere wijzigingen.

10. Consument – een consument in de zin van art. 221 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid of – in de gevallen voorzien in de wet – met beperkte rechtsbevoegdheid, die met de Verkoper een Overeenkomst sluit of gebruik maakt van diensten die de Verkoper levert langs elektronische weg, voor zover deze niet rechtstreeks verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

11. Consument-Ondernemer – een ondernemer die een natuurlijke persoon is die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf en waar uit de inhoud van die overeenkomst blijkt dat deze voor hen geen bedrijfsmatig karakter heeft, waarbij dit vooral blijkt uit het voorwerp van de bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op grond van de voorschriften inzake het CEiIoDG (Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit).

12. Winkelmandje – lijst met producten die op basis van de keuze van de Koper is samengesteld uit producten die in de winkel worden aangeboden.

13. Koper - zowel een Consument, Consument-Ondernemer als Ondernemer.

14. Plaats van afgifte van het goed – correspondentieadres of afhaalpunt, aangegeven door de Koper bij zijn bestelling.

15. Moment van afgifte van het goed – moment, waarop de Koper of een door hem aangewezen derde het goed in bezit krijgt.

16. Betaling - betaalmethode voor het voorwerp van de overeenkomst en de levering, die is genoemd op het adres delta.poznan.pl en shopdelta.eu

17. Consumentenrecht - de wet op het consumentenrecht van 30 mei 2014.

18. Product - de minimale en ondeelbare hoeveelheid van een goed, die voorwerp kan zijn van een bestelling en die staat vermeld in de winkel van Verkoper als meeteenheid bij zijn prijs (prijs/eenheid).

19. Voorwerp van de overeenkomst – het product en de levering die voorwerp zijn van de overeenkomst.

20. Voorwerp van de dienstverlening - voorwerp van de overeenkomst.

21. Ondernemer – een ondernemer in de zin van artikel 431 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die door de wet rechtsbevoegdheid is verleend, die voor eigen rekening een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, en die een Verkoopovereenkomst sluit met de Verkoper of langs elektronische weg gebruik maakt van door de Verkoper geleverde diensten.

22. Afhaalpunt - plaats van afgifte van een goed dat geen correspondentieadres is, genoemd in het overzicht dat door Verkoper in de winkel beschikbaar is.

23. Reglement – dit document

24. Goed - roerend goed dat voorwerp is van de overeenkomst of dit zou kunnen zijn.

25. Winkel - website die toegankelijk is op het adres delta.poznan.pl en shopdelta.eu en waar de Koper zijn bestelling kan plaatsen.

26. Verkoper: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polen, NIP: PL525-129-52-25, REGON: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 geregistreerd en zichtbaar in het CEIDG-register op het adres: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKREKENING: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Systeem - een groep met elkaar samenwerkende IT-apparaten en software die zorgt voor de verwerking en opslag, alsmede het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken met behulp van een voor het betreffende netwerk typerend eindtoestel, in de volksmond ook internet genoemd.

28. Uitvoeringstermijn - het aantal uren of werkdagen dat is aangegeven op de productkaart.

29. Overeenkomst – overeenkomst die is gesloten buiten de ruimte van de ondernemer of op afstand in de zin van de Wet op het Consumentenrecht van 30 mei 2014 in het geval van Consumenten en Consument-Ondernemers en een verkoopovereenkomst in de zin van art. 535 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 in het geval van Ondernemers.

30. Gebrek – zowel een fysiek als een juridisch gebrek.

31. Fysiek gebrek - het verkochte goed stemt niet overeen met de overeenkomst, in het bijzonder wanneer:

a) het niet beschikt over de eigenschappen die een dergelijk goed hoort hebben met betrekking tot het doel dat in de overeenkomst staat vermeld of dat blijkt uit de voorwaarden of bestemming;

b) het niet beschikt over de eigenschappen die door de Verkoper aan de Consument of Consument-Ondernemer zijn gemeld;

c) het niet geschikt is voor het doel waarover de Consument of de Consument-Ondernemer de Verkoper heeft geïnformeerd bij het afsluiten van de overeenkomst en waarvoor de Verkoper geen voorbehoud heeft gemaakt;

d) het in onvolledige staat bij de Consument of de Consument-Ondernemer is afgeleverd.

e) het onjuist is gemonteerd of in werking gesteld, indien deze handelingen zijn verricht door de Verkoper of een derde waarvoor Verkoper verantwoordelijk is, of door de Consument of de Consument-Ondernemer die de instructie die hij heeft ontvangen van de Verkoper heeft gevolgd.

f) het niet de eigenschappen heeft die zijn vermeld door de Verkoper of zijn vertegenwoordiger, of een persoon die het goed in de handel brengt via zijn economische activiteit, of een persoon die zich als producent presenteert door zijn naam, handelsmerk of andere onderscheidende aanduiding op het verkochte goed te plaatsen, tenzij de Verkoper niet bekend was met deze uitspraken of deze niet had kunnen kennen, of wanneer deze de beslissing van de Consument of de Consument-Ondernemer om de overeenkomst aan te gaan niet hadden kunnen beïnvloeden, of wanneer hun inhoud was gerectificeerd voordat de overeenkomst was afgesloten.

32. Juridisch gebrek - situatie waarin het verkochte goed het eigendom is van een derde of is belast met rechten van een derde, en tevens wanneer beperking van het gebruik of beheer van het goed het resultaat is van een beslissing of uitspraak van een bevoegd orgaan.

33. Bestelling – wilsverklaring van de Koper die is afgelegd via een winkel en die eenduidig aangeeft: het soort en het aantal producten; leveringswijze, betalingswijze; plaats van afgifte van het goed; gegevens van de Koper, met als directe doelstelling het afsluiten van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

34. Verwerkingsverantwoordelijke:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Algemene voorwaarden

 

1. De overeenkomst wordt gesloten in het Pools, in overeenstemming met het Poolse recht en dit reglement.

2. De plaats waar het goed wordt afgegeven moet zich op het grondgebied van de Republiek Polen bevinden.

3. Verkoper is verplicht en verplicht zich tot het verlenen van diensten en het leveren van goederen die vrij zijn van gebreken.

4. Alle prijzen die zijn vermeld door Verkoper zijn bruto (inclusief btw) in de Poolse valuta. De prijzen van de artikelen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden apart vermeld in de prijslijst voor verzendkosten.

5. Alle termijnen worden in overeenstemming met art. 111 van het Burgerlijk wetboek berekend, met andere woorden: een termijn die is aangeduid in dagen eindigt na het verlopen van de laatste dag, en indien het begin van de termijn in dagen een bepaalde gebeurtenis is, wordt de dag waarop deze gebeurtenis plaatsvindt niet meegeteld in de berekening van de termijn.

6. Bevestiging, terbeschikkingstelling, vastlegging en beveiliging van alle belangrijke bepalingen van de overeenkomst teneinde toegang te krijgen tot deze gegevens in de toekomst, vindt plaats in de vorm van:

a) bevestiging van de bestelling door het verzenden van de bestelling, de proformafactuur, informatie over het herroepingsrecht, dit reglement in pdf-formaat, links om zelfstandig het reglement en het standaard herroepingsformulier te downloaden, naar het aangewezen e-mailadres.

b) het toevoegen van het verkoopbewijs, informatie over het herroepingsrecht, dit reglement, standaard herroepingsformulier aan de uitgevoerde bestelling die wordt verzonden naar de aangewezen afleveradres voor gedrukte zaken.

c) beschikbaar op het platform in elektronische vorm: facturen, correctiefacturen, bestelgeschiedenis, correspondentie, aanbiedingen, berichten en afrekeningen.

7. Verkoper vraagt geen enkele betaling voor communicatie met hem via communicatiemiddelen op afstand, en Koper draagt de kosten ervan in een hoogte die blijkt uit de overeenkomst die hij heeft afgesloten met de derde die hem betreffende dienst levert die communicatie op afstand mogelijk maakt.

8. Verkoper verzekert de Koper die gebruik maakt van het Systeem dat de winkel juist werkt in de volgende browsers: IE versie 7 of nieuwer, Firefox versie 3 of nieuwer, Opera versie 9 of nieuwer, Chrome versie 10 of nieuwer, Safari met de nieuwste versies van JAVA, op schermen met een horizontale resolutie van meer dan 1024 pixels. Het gebruik van software van derden die het functioneren en functionaliteit van de browsers Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari beïnvloedt, kan de juiste weergave van de winkel beïnvloeden. Om de website www.delta.poznan.pl en shopdelta.eu juist te laten werken, dient u deze allemaal uit te schakelen.

9. Koper kan gebruik maken van de optie dat zijn gegevens door de winkel worden bewaard om een volgend bestelproces te vergemakkelijken. Hiertoe dient de Koper een login en een wachtwoord op te geven, die onmisbaar zijn om toegang te krijgen tot zijn account. De login en het wachtwoord bestaan uit een reeks tekens die door de Koper zijn bepaald. Koper is verplicht om deze geheim te houden en te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door derden. De Klant heeft het recht om op ieder moment zijn account in te zien, te verbeteren, actualiseren of verwijderen.

§3 Risico’s in verband met het gebruik van langs elektronische weg geleverde diensten

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak voldoet aan de verplichting uit art. 6 punt 1 van de wet van 18 juli 2002 op de elektronische diensten (Pools Stbl. nr. 144 rubr. 1204, als gewijzigd) en informeert over de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van langs elektronische weg geleverde diensten. Deze informatie betreft de risico's die slechts potentieel kunnen optreden. Tot de basisrisico's in verband met het gebruik van het internet behoren o.a.:

a) kwaadaardige programma's (EN: malware) – uiteenlopende soorten applicaties of scripts die schadelijke, criminele of kwaadaardige activiteiten uitvoeren met betrekking tot het ICT-systeem van de internetgebruiker, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden;

b) spionerende programma's (EN: spyware) – programma’s die de activiteiten van de gebruiker volgen, informatie over de gebruiker verzamelen en deze – meestal zonder medeweten of toestemming van de gebruiker – naar de auteur van het programma sturen;

c) spam – ongewenste en ongevraagde e-mails die gelijktijdig naar veel ontvangers worden gestuurd, vaak met reclame-inhoud;

d) het ontfutselen van vertrouwelijke persoonlijke informatie (bv. wachtwoorden) door zich voor te doen als een betrouwbare persoon of instelling (EN: phishing);

e) het hacken van het ICT-systeem van de gebruiker met hackingtools;

f) cryptoanalyse – de mogelijkheid om zwakke plekken te vinden in een cryptografisch systeem, zodat het kan worden gebroken of omzeild.

2. Om de bovenstaande risico's te vermijden, moet de Koper zijn computer en andere elektronische apparaten die verbonden zijn met het internet, voorzien van een antivirusprogramma en een firewall. Deze programma's moeten doorlopend worden geactualiseerd

§ 4 Afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst

 

1. Bestellingen kunnen 24 uur per dag geplaatst worden.

2. Om een bestelling te plaatsen, dient de Koper minimaal de volgende handelingen uit te voeren, waarvan een deel meerdere malen herhaald kan worden:

a) een product in het winkelmandje doen;

b) leveringswijze kiezen;

c) betaalwijze kiezen; First Data, Tpay, PayPal, onder rembours, bankoverschrijving, contant.

d) afleverplaats van het goed kiezen;

e) plaatsen van de bestelling in de winkel met de knop "Ik heb de gegevens gecontroleerd. Ik wil de bestelling verzenden".

3. De overeenkomst met de Consument of de Consument-Ondernemer is gesloten op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

4. Bestellingen van de Consument of de Consument-Ondernemer onder rembours worden onmiddellijk uitgevoerd en bestellingen die worden betaald met een overboeking of via een systeem van elektronische betalingen nadat de betaling van de Consument of de Consument-Ondernemer is geboekt op de rekening van Verkoper.

5. Het afsluiten van een overeenkomst met een Ondernemer vindt plaats op het moment dat de Verkoper de bestelling aanneemt. Hij brengt de Ondernemer hiervan binnen 48 uur op de hoogte.

6. Bestellingen onder rembours worden onmiddellijk na het afsluiten van de overeenkomst uitgevoerd en bestellingen die worden betaald met een overboeking of via een systeem van elektronische betalingen na het afsluiten van de overeenkomst en nadat de betaling van de Ondernemer is geboekt op de rekening van Verkoper.

7. Uitvoering van een bestelling van de Ondernemer kan afhankelijk worden gemaakt van betaling van een deel of het geel van de waarde van de bestelling of het bereiken van de kredietlimiet met minimaal de waarde van de bestelling, of toestemming van de Verkoper voor het onder rembours (betaling bij ontvangst) versturen van de bestelling.

8. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

9. Verzending van het voorwerp van de overeenkomst vindt plaats binnen de termijn die staat aangegeven op de productkaart. Bestellingen die bestaan uit meerdere producten - binnen de langste termijn die staat aangeduid op de productkaarten. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bestelling wordt uitgevoerd.

10. Het gekochte voorwerp van de overeenkomst wordt met het door de Koper gekozen verkoopdocument verzonden op de door Koper gekozen wijze naar de door Koper in de bestelling aangegeven afleverplaats, samen met de bijlagen, waarvan sprake is in §2, punt 6b.

11. De levering van de goederen vindt plaats door de volgende vervoerders die door de Koper zijn aangewezen bij het plaatsen van de bestelling:

a) DPD Polska - btw-nummer: 526 020 41 10 KRS [Pools handelsregister]: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - btw-nummer: 527 002 23 91 KRS [Pools handelsregister]: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - btw-nummer: 777 324 96 77 KRS [Pools handelsregister]: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - btw-nummer: 633 000 3565 KRS [Pools handelsregister]: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - btw-nummer: 525 000 73 13 KRS [Pools handelsregister]: 0000334972

f) InPost S.A.-btw-nummer: 679 308 76 24 KRS [Pools handelsregister]: 0000536554

§5 Herroepingsrecht

 

1. De Consument heeft op grond van art. 27 van de wet op het Consumentenrecht herroepingsrecht voor aankopen op afstand, zonder opgave van redenen en zonder kosten, met uitzondering van de kosten die zijn bepaald in art. 33, art. 34 van de wet op het Consumentenrecht.

2. De herroepingstermijn voor overeenkomsten die zijn gesloten op afstand bedraagt 14 dagen vanaf het moment dat het goed is afgegeven. voor inachtneming van de termijn is het voldoende om voor het verstrijken ervan een verklaring op te sturen.

3. De Consument kan herroepingsverklaring afleggen op het standaardformulier dat bijlage 2 vormt bij de wet op het Consumentenrecht, op het formulier dat beschikbaar is op het adres sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf en shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf of in andere schriftelijke vorm die voldoet aan de wet op het Consumentenrecht.

4. Verkoper sluit de mogelijkheid uit om de herroepingsverklaring in een andere dan de schriftelijke vorm in te dienen.

5. Verkoper bevestigd de klant onverwijld per e-mail (opgegeven bij het afsluiten van de overeenkomst en een ander, indien die staat vermeld in de ingediende verklaring) dat hij de herroepingsverklaring heeft ontvangen.

6. Indien de overeenkomst wordt herroepen, wordt hij beschouwd als niet gesloten.

7. De Consument is verplicht om het goed onverwijld te retourneren aan Verkoper, echter niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat hij de overeenkomst heeft herroepen. Voor inachtneming van de termijn is het voldoende om het goed voor het verstrijken ervan te retourneren.

8. De Consument stuurt de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst die hij heeft herroepen op eigen kosten en voor eigen risico terug.

9. De Consument draagt niet de kosten voor het leveren van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een stoffelijke drager, indien hij geen toestemming heeft verleend voor de dienstverlening vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, of wanneer hij niet is geïnformeerd over het verlies van zijn herroepingsrecht op het moment dat hij deze toestemming geeft gegeven, of wanneer de ondernemer de bevestiging niet in overeenstemming met art. 15, lid 1 en art. 21, lid 1 van de wet op het Consumentenrecht heeft verzonden.

10. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst die het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.

11. Verkoper betaalt de Consument onverwijld, doch niet later dan binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring die is ingediend door de Consument alle door hem betaalde bedragen terug, inclusief de leveringskosten van het goed, en indien de Consument een andere dan de goedkoopste leveringswijze die door Verkoper wordt aangeboden heeft gekozen, dan betaalt Verkoper de extra kosten hiervan niet terug in overeenstemming met art. 33 van de wet op het Consumentenrecht.

12. Verkoper maakt bij terugbetaling gebruik van de betaalwijze die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor een andere betaalwijze waaraan voor hem geen kosten zijn verbonden.

13. Verkoper kan met de terugbetaling van de betaling die hij van de Consument heeft ontvangen wachten totdat hij de goederen heeft teruggekregen, of, wanneer dat eerder is, totdat de Consument het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden.

14. De Consument kan in overeenstemming met art. 38 van de wet op het Consumentenrecht geen recht om een overeenkomst te herroepen:

a) waarin de prijs of de beloning afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waar de Verkoper geen invloed op heeft en die op kunnen treden voordat de herroepingstermijn is verstreken;

b) waarin het voorwerp van de dienstverlening niet is geprefabriceerd, is vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient ter bevrediging van zijn specifieke behoeften;

c) betreffende de levering van goederen die snel bederven of waarvan de houdbaarheid snel afloopt;

d) waarin het voorwerp van de dienstverlening een zaak is die is geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening niet kan worden geretourneerd uit overwegingen van volksgezondheid of hygiëne, indien de verpakking na levering is geopend;

e) waarin het voorwerp van de dienstverlening zaken zijn die na levering vanwege hun karakter onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken;

f) waarin het voorwerp van de dienstverlening geluids- of beeldopnamen of computerprogramma´s zijn die zijn geleverd in een verzegelde verpakking, indien de verpakking na levering is geopend;

g) over het leveren van digitale inhoud die niet is opgeslagen op een stoffelijke drager, indien de dienstverlening is gestart na expliciete toestemming van de klant, voordat de herroepingstermijn is verstreken en nadat de ondernemer hem heeft ingelicht over het verlies van het herroepingsrecht;

h) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnementen.

§6 Waarborg

 

1. De Verkoper sluit op grond van art. 558, §1 Burgerlijk Wetboek alle aansprakelijkheid ten opzichte van Klanten uit hoofde van fysieke en juridische gebreken (garantie) volledig uit.

2. Verkoper is aansprakelijk ten opzichte van de Consument voor gebreken (garantie) volgens de voorwaarden die zijn bepaald in art. 556 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Indien bij een overeenkomst met een Consument het gebrek is vastgesteld binnen een jaar nadat het goed is afgegeven, wordt aangenomen dat het bestond op het moment dat het risico is overgedragen op de Consument.

4. Indien het gekochte goed een gebrek heeft, kan de Consument:

a) een verzoek indienen tot verlaging van de prijs;

b) een verzoek indienen tot herroeping van de overeenkomst;

tenzij Verkoper onmiddellijk en zonder overmatig ongemak voor de Consument het gebrekkige goed vervangt door een exemplaar dat vrij is van gebreken, of het gebrek wegneemt. Hij heeft echter geen recht op ruilen van het goed of wegnemen van het gebrek wanneer het goed al eerder is geruild of gerepareerd door Verkoper, of wanneer Verkoper het goed niet heeft geruild voor een exemplaar zonder gebreken of het gebrek niet heeft weggenomen.

5. De Consument kan in plaats van het dor Verkoper voorgestelde wegnemen van gebreken eisen dat het goed ingeruild wordt voor een goed dat vrij is van gebreken of in plaats van het ruilen van het goed eisen dat het gebrek wordt weggenomen, tenzij het in overeenstemming brengen met de overeenkomst van het goed op de wijze die is gekozen door de consument niet mogelijk is of in vergelijking met de methode die gekozen is door de Verkoper leidt tot veel hogere kosten. Bij de beoordeling van de hoogte van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het goed zonder gebreken, de aard en de betekenis van het vastgestelde gebrek, alsmede het ongemak waaraan de Consument wordt blootgesteld bij het toepassen van een andere oplossing.

6. De consument mag de overeenkomst niet herroepen.als het gebrek niet essentieel is;

7. Indien het gekochte goed een gebrek heeft, kan de Consument ook:

a) eisen dat het goed ingeruild wordt voor een goed dat vrij is van gebreken;

b) eisen dat het gebrek wordt weggenomen.

8. Verkoper is verplicht om het gebrekkige goed te ruilen voor een goed dat vrij is van gebreken of om het gebrek weg te nemen binnen een redelijke tijd en zonder overmatig ongemak voor de Consument.

9. Verkoper kan weigeren om te voldoen aan de eis van de consument indien het in overeenstemming brengen met de overeenkomst van het goed op de wijze die is gekozen door de koper niet mogelijk is of in vergelijking met een andere methode leidt tot veel hogere kosten.

10. In het geval dat het gebrekkige goed is gemonteerd kan de Consument van Verkoper eisen dat hij het goed demonteert en opnieuw monteert na vervanging door een goed dat vrij is van gebreken of na het wegnemen van het gebrek, hij is echter verplicht een deel van de hiermee verband houdende kosten die de prijs van het verkochte goed verhogen te dragen, of hij kan verkoper eisen dat hij een deel van de demontage en montagekosten draagt, tot de hoogte van de prijs van het verkochte goed. Indien de verplichting niet door Verkoper wordt uitgevoerd is de Consument gerechtigd om deze handelingen uit te voeren op kosten en risico van Verkoper.

11. Een Consument die zijn rechten op grond van de garantie uitoefent, is verplicht om op kosten van Verkoper het gebrekkige goed naar het reclamatieadres te sturen, en indien dit bijzonder moeilijk is vanwege de aard van het goed of de montagewijze, dan moet hij de Verkoper toegang verlenen tot het goed op de plaats waar het zich bevindt. Indien de verplichting niet door Verkoper wordt uitgevoerd is de Consument gerechtigd om het goed te verzenden op kosten en risico van Verkoper.

12. De vervangings- of reparatiekosten worden gedragen door Verkoper, met uitzondering van de situaties waarvan sprake is in §4, punt 10.

13. De Verkoper is verplicht om het gebrekkige goed van de Consument in ontvangst te nemen wanneer hij het vervangt door een goed dat vrij is van gebreken of bij herroeping van de overeenkomst.

14. Verkoper reageert binnen een termijn van veertien dagen op:

a) een verzoek tot verlaging van de prijs;

b) een verzoek tot herroeping van de overeenkomst;

c) een eis om het goed te ruilen voor een goed dat vrij is van gebreken;

d) een eis tot het wegnemen van gebreken.

Anders wordt aangenomen dat hij de verklaring of de eis van de Consument gegrond acht.

15. Verkoper is aansprakelijk uit hoofde van garantie, wanneer het fysieke gebrek is vastgesteld voordat twee jaren zijn verstreken na het afgeven van het goed aan de Consument, en indien het een gebruikt goed betreft - voordat één jaar is verstreken na het afgeven van het goed aan de Consument.

16. Een claim van de Consument over het wegenemen van een gebrek of het vervangen van het gekochte goed door een goed dat vrij is van gebreken verjaart na het verstrijken van één jaar, gerekend vanaf de dag dat het gebrek is vastgesteld, echter niet eerder dan nadat twee jaren zijn verstreken na het afgeven van het goed aan de Consument, en indien het een gebruikt goed betreft - voordat één jaar is verstreken na het afgeven van het goed aan de Consument.

17. Indien de door Verkoper of producent aangegeven uiterste gebruiksdatum eindigt na het verstrijken van twee jaar na het afgeven van het goed aan de Consument, dan is de Verkoper aansprakelijk uit hoofde van de garantie voor fysieke gebreken van dit goed die zijn vastgesteld voor het verstrijken van deze termijn.

18. Binnen de termijnen die zijn bepaald in §4, punten 15-17 kan de Consument een herroepingsverklaring of een verzoek tot verlaging van de prijs indienen vanwege een fysiek gebrek van het verkochte goed, en indien de Consument vervanging door een goed dat vrij is van gebreken of het wegnemen van het gebrek heeft geëist, start de termijn voor het indienen van een herroepingsverklaring of een eis tot het verlagen van de prijs op het moment dat de termijn voor het vervangen van het goed of het verwijderen van het gebreken vruchteloos is verstreken.

19. Bij een gerechtelijke procedure of schikkingsprocedure met betrekking tot een van de rechten uit hoofde van garantie, wordt de termijn voor uitvoering van andere rechten die de Consument uit hoofde hiervan toekomen, opgeschort totdat betreffende procedure is beëindigd met een rechtsgeldige uitspraak. Dit is tevens van toepassing bij een bemiddelingsprocedure, waarbij de uitvoeringstermijn van andere rechten die de Consument toekomen uit hoofde van garantie, begint te lopen op het moment dat de rechtbank weigert de schikking die door de mediator is bereikt te bevestigen of het moment dat de mediatie zonder succes is beëindigd.

20. Voor het uitvoeren van de rechten uit hoofde van garantie voor juridische gebreken van het verkochte goed zijn §4, punten 15-16 van toepassing, waarbij de termijn begint te lopen vanaf de dag waarop de Consument op de hoogte is gekomen van het gebrek, en indien hij van dit gebrek op de hoogte is gekomen door een vordering van een derde - op de dag waarop de uitspraak van het geschil met die derde in kracht van gewijsde is gegaan.

21. Indien de Consument vanwege het gebrek een herroepingsverklaring heeft ingediend of heeft verzocht om verlaging van de prijs, kan hij herstel van de schade eisen, die is ontstaan doordat hij de overeenkomst heeft afgesloten zonder dat hij wist van het bestaan van het gebrek, zelfs wanneer de schade het gevolg is van omstandigheden waarvoor Verkoper niet aansprakelijk is. Hij kan in het bijzonder teruggave eisen van de kosten die hij heeft gemaakt voor het afsluiten van de overeenkomst, de kosten van het ontvangen, vervoeren, opslaan en verzekeren van het goed, teruggave van bijdragen voor zover deze geen voordelen hebben opgeleverd, en hij deze niet heeft teruggekregen van een derde en teruggave van proceskosten. Dit laat niet onverlet de voorschriften over de verplichting tot schadevergoeding volgens de algemeen geldende regels.

22. Het verstrijken van termijnen voor het vaststellen van gebreken sluit de uitoefening van rechten uit hoofde van garantie niet uit, wanneer Verkoper de gebreken opzettelijk verborgen heeft gehouden.

23. Indien Verkoper verplicht is tot het verlenen van een dienst of een financiële vergoeding aan de Consument, voert hij deze verplichting zonder onnodige vertraging binnen de wettelijk voorziene termijn uit.

§7 Reclamatie

 

1. Een reclamatie meldt u langs elektronische weg door het invullen van het Reclamatieformulier of schriftelijk, door het invullen van het pdf-formulier die u opstuurt naar de adressen van de Verkoper die staan vermeld in dit reglement. Het verdient aanbeveling om in de reclamatie o.m. een korte omschrijving op te nemen van het gebrek, de datum waarop het zich heeft voorgedaan, de gegevens van de Consument of Consument-Ondernemer die de reclamatie indient en zijn claim betreffende de ingediende reclamatie.

2. De Verkoper zal binnen 14 dagen reageren op de reclamatie van de Consument of Consument-Ondernemer. De reclamatieperiode gaat in op de datum van ontvangst van de reclamatie, tenzij het voorwerp van de klacht een product is en de behandeling van de reclamatie een inspectie vereist. In dat geval gaat de reclamatieperiode in op de datum van ontvangst van het product.

3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de bovengenoemde periode te verlengen in een bijzonder gerechtvaardigd geval, bv. overmacht of wanneer het onmogelijk is om de klacht binnen de bovengenoemde termijn te behandelen vanwege de complexiteit van de reclamatie of de noodzaak om andere maatregelen te nemen met betrekking tot de behandeling van de reclamatie, en de normale afhandeling ervan onmogelijk of buitengewoon moeilijk is.

§8 Privacybeleid en beveiliging van persoonsgegevens

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


De verwerkingsverantwoordelijk verplicht zich tot bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en art. 6, lid 1, onder f AVG wet van 25.02.2016 in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. Verkoper verplicht zich tot bescherming van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Poolse wet op de bescherming van persoonlijke gegevens van 29 augustus 1997 en de Poolse wet op de elektronische dienstverlening van 18 juli 2002. Bij het plaatsen van de bestelling verstrekt de Koper zijn persoonlijke gegevens aan Verkoper en geeft toestemming voor de verwerking van die gegevens door Verkoper teneinde de geplaatste bestelling uit te voeren. De Koper heeft het recht om op ieder moment zijn persoonlijke gegevens in te zien, te verbeteren, actualiseren of verwijderen.

3. De regels voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het uitvoeren van bestellingen door de winkel staan beschreven in het Privacybeleid.

§9 Slotbepalingen

 

1. Geen enkele van de bepalingen van deze overeenkomst heeft als doel de rechten van de Koper te schenden. Het mag ook niet op die manier geïnterpreteerd worden, wanneer namelijk blijkt dat enig deel van het reglement niet in overeenstemming is met het geldende recht, verplicht Verkoper zich onverbiddelijk om zich aan dit recht te onderwerpen in plaats van de in twijfel getrokken bepaling van het reglement.

2. Geregistreerde Kopers worden langs elektronische weg (via het bij registratie of bestellen opgegeven e-mailadres) op de hoogte gebracht van wijzigingen in het reglement en het bereik ervan. Deze kennisgeving wordt minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding van het nieuwe reglement verzonden. Wijzigingen worden ingevoerd om het reglement aan de geldende wetgeving aan te passen.

3. Een actuele versie van het reglement is altijd ter inzage voor de Koper in het tabblad reglement (delta.poznan.pl en shopdelta.eu/regulamin). Het reglement dat de Koper heeft geaccepteerd bij plaatsing van de bestelling is op hem van toepassing tijdens de uitvoering van de bestelling en in het hele zorgtraject na de verkoop. Uitzondering hierop vormt de situatie waarin de Consument dit minder gunstig acht dan het actuele reglement en Verkoper informeert over zijn keuze voor het actuele reglement.

4. Op zaken die niet zijn geregeld in dit reglement zijn de geldende wettelijke voorschriften van toepassing. In de Consument dit wenst worden geschillen beslecht door middel van mediatie of door de schikkingsrechtbank. Indien noodzakelijk kan het geschil worden voorgelegd aan de plaatselijk en zakelijk bevoegde rechtbank.

Versie 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Historische versie van de reglementen:

 

Versie 4.3 Poznan, d.d. 14-07-2015

Versie 12.0 (Poznan, d.d. 24-12-2014)

Versie 13.0 (Poznan, 25-05-2018)