TopPravilnik trgovine

Pravilnik trgovine

Do sklenitve pogodbe med Kupcem in Prodajalcem lahko pride na dva načina. Kupec se ima pravico pred oddajo naročila pogajati o vseh določbah pogodbe s Prodajalcem, vključno o tistih, ki spreminjajo določbe spodnjega pravilnika. Ta pogajanja lahko potekajo izključno v pisni obliki, kupec svoja pisma pošilja na ta nasalov Prodajalca: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10. V primeru, da kupec odstopi od možnosti sklenitve pogodbe na podlagi individualnih pogajanji, se dogovori veljavo spodnjega pravilnika in ustreznih pravnih predpisov.

 

PRAVILNIK

 

§1 Definicije

 

1. Poštni naslov - ime in priimek ali naziv ustanove, lokacija v kraju (v primeru kraja razdeljenega na ulice: ulica, številka stavbe, številka stanovanja ali poslovnega lokala; v primeru kraja nerazdeljenega na ulice: ime kraja in številka nepremičnine), poštna številka in kraj.

2. Naslov za reklamacije: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanj, Graniczna 10, Poljska

3. Cenik za dostave - seznam nudenih vrst dostav in cen je na voljo na delta.poznan.pl in na shopdelta.eu.

4. Kontaktni podatki: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-mail: info@delta.poznan.pl, telefon: +4861 866 71 48

5. Dostava - vrsta prevozne storitve z navedbo prevoznika in stroškov, navedena v košarici, nahajajoči se pod naslovom strani delta.poznan.pl in shopdelta.eu

6. Dokazilo o nakupu – faktura, račun ali blagajniško potrdilo izdano skladno z Zakonom o davku na blago in storitve z dne 11. marca 2004, kakor je bil spremenjen, in drugimi ustreznimi predpisi.

7. Karta artikla - posamezna podstran trgovine s podatki o enem artiklu.

8. Stranka – polnoletna fizična oseba s polno pravnoopravilno sposobnostjo, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, a ima pravnoopravilno sposobnost, ki pri Prodajalcu opravi nakup, neposredno povezan z njeno gospodarsko ali poklicno dejavnostjo.

9. Civilni zakonik - zakon „civilni zakonik” (izv. poljsko: Kodeks Cywilny) z dne 23. aprila 1964, kakor je bil spremenjen.

10. Kodeks dobrih praks - zbirka pravil ravnanja, še zlasti etičnih in poklicnih standardov, navedenih v 5. tč 2. čl. (poljskega) Zakona o preprečevanju nepoštenih tržnih praks z dne 23. avgusta 2007, kot je bila spremenjen.

11. Potrošnik – polnoletna fizična oseba s polno pravnoopravilno sposobnostjo, ki opravi pri Prodajalcu nakup, ki ni neposredno povezan z njegovo poslovno ali poklicno dejavnostjo.

12. Košarica - seznam artiklov, ki je po izboru Kupca sestavljen iz artiklov zbranih iz okvira artiklov, ki jih nudi trgovina.

13. Kupec – tako Potrošnik, kot tudi Stranka.

14. Kraj predaje stvari - poštni naslov ali prevzemna točka, ki jo je v naročilu navedel Kupec.

15. Trenutek predaje stvari - trenutek, v katerem Kupec ali tretja oseba po pooblastilu Kupca prevzame stvar v svojo posest.

16. Plačilo - metoda izvedbe plačila za predmet pogodbe in dostavo, navedena na delta.poznan.pl in shopdelta.eu

17. Pravo o varstvu potrošnikov – (poljski) Zakon o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014.

18. Artikel - najmanjša in nedeljiva količina stvari, ki je lahko predmet naročila, in ki je v trgovini Prodajalca podana kot merska enota skupaj z navedbo cene zanjo (cena / enota).

19. Predmet pogodbe - artikel in dostava, ki sta predmet pogodbe.

20. Predmet dobave (storitve) – predmet pogodbe.

21. Prevzemna točka - kraj predaje stvari, ki ni poštni naslov, naveden na seznamu, ki ga da na voljo Prodajalec v trgovini.

22. Stvar – premična stvar, ki je lahko ali je predmet pogodbe.

23. Trgovina – spletni servis, ki je na voljo na straneh delta.poznan.pl in shopdelta.eu, prek katerega lahko Kupec odda naročilo.

24. Prodajalec: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poljska, davčna številka (NIP): PL525-129-52-25, poljska statistična številka (REGON): 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, poljski generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov (GIODO): 7033/2013, registriran in viden v poljski centralni evidenci gospodarske dejavnosti (CEIDG) pod naslovom: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANČNI RAČUN: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

25. Sistem – sklop skupaj delujočih IT naprav in programske opreme, ki zagotavlja obdelavo in hranjenje, kot tudi pošiljanje in sprejemanje podatkov prek telekomunikacijskih omrežij z uporabo terminalne naprave, ustrezne dani vrsti omrežja, pogovorno imenovan internet (splet).

26. Rok realizacije – na karti artikla podano število ur ali delovnih dni.

27. Pogodba - pogodba, sklenjena izven poslovnega prostora podjetnika ali na daljavo v smislu (poljskega) Zakona o pravicah potrošnika z dne 30. maja 2014 v primeru Potrošnikov, in prodajna pogodba v smislu 535. čl. (poljskega) Civilnega zakonika z dne 23. aprila 1964 v primeru Kupcev.

28. Napaka - tako fizično napaka, kot tudi pravna napaka.

29. Fizična napaka – neskladnost prodane stvari s pogodbo, ki je podana še zlasti:

a) če stvar nima lastnosti, ki bi jih stvar te vrste morala imeti glede na cilj, naveden v pogodbi, ali izhajajoč iz okoliščin ali iz namembnosti;

b) če stvar nima lastnosti, katerih obstoj je Prodajalec zagotovil Kupcu,

c) če stvar ni primerna za namen, o katerem je Potrošnik obvestil Prodajalca ob sklepanju pogodbe, Prodajalec pa ni izrazil pridržkov v zvezi s tako namembnostjo;

d) če je bila stvar izdana Potrošniku v nepopolnem stanju;

e) v primeru nepravilne namestitve ali zagona stvari, če je ta opravila izvedel Prodajalec ali tretja oseba, za katero odgovarja Prodajalec, ali pa Potrošnik, ki je ravnal po navodilu, prejetem od Prodajalca;

f) če stvar nima lastnosti, ki jo je zagotavljal proizvajalec ali njegov zastopnik ali oseba, ki uvaja stvar v promet v okviru svoje gospodarske dejavnosti, ter oseba, ki se z namestitvijo na prodani stvari svojega imena, blagovnega znaka ali drugega razlikovalnega znaka predstavlja kot proizvajalec le-te, razen če Prodajalec o teh zagotovitvah ni vedel, in tudi, razumno ocenjujoč, o njih ni mogel vedeti, ali pa le-te niso mogle imeti vpliva na odločitev Potrošnika o sklenitvi pogodbe, ali pa če je bila vsebina lastnosti popravljena pred sklenitvijo pogodbe.

30. Pravna napaka - situacija, ko je prodana stvar last tretje osebe ali pa je obremenjena s pravico tretje osebe, pa tudi če omejitev uporabe ali razpolaganja s stvarjo izhaja iz odločbe ali sodbe pristojnega organa.

31. Naročilo - izjava volje Kupca, predložena prek trgovine, ki enoznačno navaja: vrsto in količino artikla; vrsto dostave; vrsto plačila; kraj predaje artikla, podatke o Kupcu, ki so neposredno namenjeni za sklenitev pogodbe med Kupcem in Prodajalcem.

32. Skrbnik osebnih podatkov:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Splošni pogoji

 

1. Pogodba se sklepa v poljščini, skladno s poljskim pravom in tem pravilnikom.

2. Kraj izdaje stvari se mora nahajati na ozemlju Republike Poljske.

3. Prodajalec ima obveznost in se obvezuje opravljati storitve in dostavljati stvari brez napak.

4. Vse cene, ki jih poda Prodajalec, so izražene v poljski valuti in so cene bruto (vključujejo DDV). Cene artiklov ne vključujejo stroškov dostave, ki so navedeni v ceniku dostav.

5. Vsi roki se izračunavajo skladno s 111. členom civilnega zakonika, kar pomeni, da se rok, opredeljen v dnevih, konča s potekom zadnjega dne, če pa začne rok, izražen v dnevih, teči s trenutkom določenega dogodka, se pri izračunu roka ne upošteva dneva, v katerem je do tega dogodka prišlo.

6. Potrditev, omogočanje dostopa, zagotavljanje, zavarovanje vseh bistvenih določb pogodbe v cilju pridobitve dostopa do teh informacij v prihodnosti se pojavljajo v obliki:

a) potrditve naročila tako, da se na navedeni naslov elektronske pošte pošlje: naročilo, fakturo pro-forma, informacijo o pravici odstopa od pogodbe, ta pravilnik v formatu PDF, vzorec obrazca za odstop od pogodbe v formatu PDF, povezave za samostojno presnemitev pravilnika in obrazca za odstop od pogodbe;

b) priložitve artiklu, predstavljajočega realizacijo naročila, ki se pošlje na navedeni kraj izdaje, teh natisnjenih stvari: dokazila o nakupu, informacije o pravici odstopa od pogodbe, tega pravilnika, primerka obrazca za odstop od pogodbe.

c) dajanje na voljo na platformi, v elektronski obliki, računov, popravkov računov, zgodovine naročil, korespondence, ponudb, sporočil, obračunov.

7. Prodajalec ne zaračunava nobenih pristojbin za komunikacijo z njim s sredstvi za komuniciranje na daljavo, Kupec pa nosi stroške le-te v višini, izhajajoči iz pogodbe, ki jo je sklenil s tretjo osebo, ki mu opravlja določeno storitev, omogočajočo mu komunikacijo na daljavo.

8. Prodajalec zagotavlja Kupcu, ki uporablja sistem, pravilnost delovanja trgovine v naslednjih brskalnikih: IE različica 7 ali novejša, FireFox različica 3 ali novejša, Opera različica 9 ali novejša, Chrome različica 10 ali novejša, Safari z instaliranima najnovejšima različicama JAVA in FLASH, na zaslonih z vodoravno ločljivostjo nad 1024 piksljev. Uporaba programske opreme tretjih firm, ki ima vpliv na funkcioniranje in funkcionalnost brskalnikov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, ima lahko vpliv na pravilno osvetljevanje trgovine, zato je treba v cilju dosege polne funkcionalnosti trgovin delta.poznan.pl in shopdelta.eu vse izklopiti.

9. Kupec lahko koristi opcijo, s katero si trgovina zapomne njegove podatke v cilju poenostavitve procesa predložitve naslednjega naročila. V tem cilju mora Kupec podati svoje prijavno ime in geslo, potrebna za dostop do njegovega računa. Prijavno ime in geslo sta zaporedji znakov, ki ju izbere Kupec, in ju je le-ta dolžan hraniti v tajnosti ter ju varovati pred nepooblaščenim dostopom do njiju s strani tretjih oseb. Kupec ima v vsakem trenutku možnost vpogleda v te podatke, spremembe ali aktualizacije le-teh, in lahko kadarkoli zapre račun v trgovini.

10. Prodajalec ravna skladno s kodeksom dobrih praks.

§3 Sklenitev pogodbe in realizacija

 

1. Naročila se lahko oddaja 24 ur dnevno.

2. Za oddajo naročila mora Kupec opraviti vsaj naslednja opravila, od katerih lahko nekatera opravi večkrat:

a) uvrstitev artikla v nakupovalno košarico;

b) izbor vrste dostave;

c) izbor vrste plačila; First Data, WireCard, https://www.wirecardbank.com/GDPR, Tpay, PayPal

d) izbor kraja izdaje stvari;

e) oddaja naročila v trgovini s pritiskom na gumb "Preveril sem podatke. Želim poslati naročilo".

3. Sklenitev pogodbe s Potrošnikom nastopi v trenutku oddaje naročila.

4. Realizacija naročila Potrošnika, plačljivega po povzetju, se opravi takoj, naročila, za katero se plača z bančnim nakazilom ali prek elektronskega plačilnega sistema, pa po vknjiženju plačila Potrošnika na na računu Prodajalca.

5. Sklenitev pogodbe s Stranko nastopi v trenutku sprejema naročila s strani Prodajalca, o katerem obvesti Prodajalec Stranko v roku 48 ur od oddaje naročila.

6. Realizacija naročila Stranke, plačljivega po povzetju, se opravi takoj po sklenitvi pogodbe, naročila, plačljivega z bančnim nakazilom ali prek elektronskega plačilnega sistema, pa po sklenitvi pogodbe in vknjižbi plačila Stranke na računu Prodajalca.

7. Naročilo Stranke se lahko realizira v odvisnosti od izvedbe plačila celotne vrednosti ali dela vrednosti naročila ali odobritve blagovnega kredita do višine najmanj enaki vrednosti naročila ali pridobitve soglasja Prodajalca za plačilo naročenega blaga ob prevzemu.

8. Pošiljko predmeta pogodbe se odpremi v roku navedenem na karti artikla, v primeru naročila večih artiklov, pa se pošiljko odpremi v roku, ki je enak najdaljšemu izmed navedenih na kartah zadevnih artiklov. Rok začne teči s trenutkom začetka realizacije naročila.

9. Kupljeni predmet pogodbe se skupaj s prodajnim dokumentom, ki ga je izbral Kupec, odpremi v cilju načina dostave, ki si ga je izbral Kupec, na kraj izdaje stvari, ki ga je določil Kupec, skupaj s priloženimi prilogami, navedenimi v §2 tč. 6b.

§4 Pravica odstopa od pogodbe

 

1. Potrošnik ima skladno s 27. čl. (poljskega) zakona o varstvu potrošnikov pravico odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, brez navedbe razloga in brez stroškov zanj, z izjemo stroškov, navedenih v 33. in 34. čl. zakona o varstvu potrošnikov.

2. Rok za odstop od pogodbe, sklenjenega na daljavo, znaša 14 dni od trenutka izdaje stvari; za odstop od pogodbe v roku se šteje, če se pošlje ustrezno izjavo pred iztekom tega roka.

3. Izjavo o odstopu od pogodbe lahko Potrošnik predloži sestavljeno na obrazcu, katerega primerek predstavlja prilogo št. 2 k Zakonu o varstvu potrošnikov, na obrazcu, ki je na voljo na sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf oraz shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf ali v drugi pisni obliki, kot jo dopušča zakon o varstvu potrošnikov.

4. Prodajalec izključuje možnost predložitve izjave o odstopu od pogodbe v obliki, ki ni pisna oblika.

5. Prodajalec nemudoma potrdi Potrošniku prejem izjave o odstopu od pogodbe na e-poštni naslov (podan ob sklenitvi pogodbe in na drugega, če je bil podan v predloženi izjavi).

6. V primeru odstopa od pogodbe se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

7. Potrošnik ima obveznost vrniti stvar Prodajalcu nemudoma, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Za vračilo stvari v roku se šteje odprema stvari pred iztekom tega roka.

8. Potrošnik odpošlje stvari, ki so predmet pogodbe, od katere je odstopil, na svoj strošek in riziko.

9. Potrošnik ne nosi stroškov dostave digitalnih vsebin, ki niso shranjene na materialnem nosilcu podatkov, če ni privolil v opravitev storitve pred iztekom roka za odstop od pogodbe ali ni bil obveščen o izgubi pravice do odstopa od pogodbe v trenutku take privolitve ali podjetnik ni dostavil potrdila skladno s 1. odst. 15 čl. in 1. odst. 21. čl. Zakona o varstvu potrošnikov.

10. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti stvari, ki je predmet pogodbe, pri čemer je zmanjšanje vrednosti rezultat uporabe na način, presegajoč način, ki je obvezen za ugotovitev karakterja, značilnosti in funkcioniranja stvari.

11. Prodajalec nemudoma, najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema izjave o odstopu od pogodbe, ki jo je predložil Potrošnik, vrne Potrošniku vsa plačila, ki jih je le-ta opravil, vključno s plačilom za dostavo stvari, če pa je Potrošnik izbral način dostave, ki ni najcenejši navadni način dostave, ki ga nudi Prodajalec, Prodajalec Potrošniku na podlagi 33. čl. Zakona o varstvu potrošnikov ne bo povrnil dodatnega stroška povezanega z takim izborom dostave.

12. Prodajalec opravi vračilo plačila na način, enak tistemu, ki se ga je poslužil Potrošnik, razen če se Potrošnikov jasno strinja z drugačnim načinom plačila, ki ne povzroči zanj nobenih stroškov.

13. Prodajalec lahko zadrži izvedbo vračila plačila, ki ga je prejel od Potrošnika, do trenutka prejema od njega vrnjene stvari ali dokazila o odpremi stvari, upošteva se to, kar prejme prej.

14. Potrošnik skladno z 38. členom Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od pogodbe:

a) v kateri je cena ali plačilo za opravljeno delo odvisno od nihanj na finančnem trgu, ki so izven kontrole Prodajalca, in ki se lahko pojavijo pred iztekom roka;

b) v kateri je predmet naročila neserijski element, izdelan skladno s specifikacijami potrošnika, ali namenjen zadovoljitvi njegovi specifični individualni potrebi;

c) v kateri je predmet naročila hitro pokvarljiva stvar ali stvar s kratkim rokom uporabnosti;

d) v kateri je predmet naročila stvar, ki se jo dostavi v zapečateni embalaži, in ki je po odprtju embalaže zaradi zaščite zdravja in higienskih razlogov ni možno vrniti potem, ko je bila embalaža po dostavi že odprta;

e) v kateri so predmet naročila stvari, ki postanejo zaradi njihove narave po njihovi dostavi neločljivo povezane z drugimi stvarmi;

f) v kateri so predmet naročila zvočni ali vizualni posnetki ali računalniških programi dostavljeni v zapečateni embalaži, če je bila embalaža po dostavi odprta;

g) o dobavi digitalnih vsebin, ki niso shranjene na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje naročila ob izrecnem soglasju Potrošnika začelo že pred iztekom roka za odstop od pogodbe in po tem, ko je podjetnik Potrošnika obvestil o izgubi pravice do odstopa od pogodbe;

h) o dostavi dnevnih časopisov, periodičnega tiska ali revij, z izjemo naročniške pogodbe.

§5 Poroštvo

 

1. Prodajalec na podlagi 558. čl. §1 (poljskega) Civilnega zakonika v celoti izključuje odgovornost do Strank iz naslova fizičnih in pravnih napak (poroštvo).

2. Prodajalec nosi odgovornost v odnosu do Potrošnika na podlagah opredeljenih v. 556. čl. in naslednjih členih Civilnega zakonika za napake (poroštvo).

3. V primeru pogodbe s Potrošnikom, če se bila fizična napaka ugotovi pred potekom enega leta od dneva dobave stvari, se domneva, da je napaka obstajala v času prehoda nevarnosti na Potrošnika.

4. Potrošnik lahko, če ima prodana stvar napako:

a) predloži izjavo z zahtevkom za znižanje cene;

b) predloži izjavo o odstopu od pogodbe;

razen če je Prodajalec takoj in brez prevelikih nevšečnosti za Potrošnika nadomestil stvar z napako z brezhibno stvarjo ali je napako na stvari odpravil. Vendar, če je stvar Prodajalec že zamenjal ali popravljal ali če Prodajalec ni izpolnil obveznosti nadomestitve stvari s stvarjo brez napak ali popravila stvari, ni upravičen do nadomestitve ali popravila stvari.

5. Potrošnik lahko namesto odprave napake, ki jo predlaga Prodajalec, zahteva zamenjavo stvari z brezhibno stvarjo, lahko pa tudi namesto predlagane zamenjave stvari zahteva popravilo stvari, razen če bi bil način za uskladitev stvari s pogodbo po izboru Potrošnika neizvedljiv ali bi zahteval prekomerne, veliko večje stroške v primerjavi z načinom, predlaganim s strani Prodajalca, pri čemer se pri oceni prekomernosti teh stroškov upoštevajo vrednost brezhibne stvari, vrsta in pomembnost ugotovljene napake, upoštevajo pa se tudi nevšečnosti, katerim bi bil izpostavljen Potrošnik v primeru drugega načina uskladitve stvari s pogodbo.

6. Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, če je napaka nepomembna.

7. Potrošnik lahko, če ima prodana stvar napako, tudi:

a) zahteva nadomestitev stvari z napako z brezhibno;

b) zahteva odpravo napake.

8. Prodajalec je dolžan stvar z napako nadomestiti z brezhibno stvarjo ali stvar popraviti v razumnem času, brez prekomernih nevšečnosti za Potrošnika.

9. Prodajalec lahko zavrne zahtevek Potrošnika, če bi bila uskladitev stvari s pogodbo na način, ki ga je izbral kupec, neizvedljiva ali bi v primerjavi z drugim možnim načinom uskladitve s pogodbo zahteval prekomerne stroške.

10. V primeru, da je bila stvar z napako montirana, lahko zahteva Potrošnik od Prodajalca demontažo in ponovno montažo po zamenjavi stvari z napako z brezhibno ali po popravilu, vendar pa je dolžan nositi del s tem povezanih stroškov, ki presegajo ceno prodane stvari, ali pa lahko zahteva od Prodajalca plačilo dela stroškov demontaže in ponovne montaže, do višine cene prodane stvari. V primeru, da Prodajalec ne spolne obveznosti, ima Potrošnik pravico izvesti ta opravila na stroške in tveganje Prodajalca.

11. Potrošnik, ki koristi pravice iz naslova poroštva, je dolžan na strošek Prodajalca dostaviti stvar z napako na naslov za reklamacije, če pa bi bila zaradi narave stvari ali načina montiranosti le-te dostava stvari s strani Potrošnika prekomerno otežena, je Potrošnik dolžan dati stvar na razpolago Prodajalcu na kraju, kjer se stvar nahaja. V primeru, da Prodajalec ne spolne obveznosti, ima Potrošnik pravico odposlati stvar na strošek in tveganje Prodajalca.

12. Stroške nadomestitve ali popravila stvari krije Prodajalec, z izjemo situacije opisane v 10. točki §4.

13. Prodajalec je dolžan sprejeti od Potrošnika stvar z napako v primeru nadomestitve stvari z brezhibno stvarjo ali v primeru odstopa od pogodbe.

14. Prodajalec se v štirinajstih dneh opredeli do:

a) izjave z zahtevkom za znižanje cene;

b) izjave o odstopu od pogodbe;

c) zahteve za nadomestitev stvari z napako z brezhibno;

d) zahteve za odpravo napake.

V nasprotnem primeru velja, da priznava izjavo ali zahtevek Potrošnika kot utemeljeno.

15. Prodajalec odgovarja iz naslova poroštva, če se fizična napaka ugotovi pred potekom dveh let od dneva predaje stvari Potrošniku, če pa je predmet prodaje rabljena stvar, pred potekom enega leta od dneva predaje stvari Potrošniku.

16. Zahtevek Potrošnika za odpravo napake ali nadomestitev prodane stvari z brezhibno stvarjo zastari po poteku enega leta od dneva odkritja napake, vendar ne prej kot dve leti od dne predaje stvari Potrošniku, če pa je predmet prodaje rabljena stvar, ne prej kot pred potekom enega leta od dne predaje stvari Potrošniku.

17. V primeru, ko se rok uporabnosti stvari, opredeljen s strani Prodajalca ali proizvajalca, konča po preteku dveh let od od dne predaje stvari Potrošniku, Prodajalec odgovarja iz naslova poroštva za fizične napake na stvari, ugotovljene pred potekom tega roka.

18. V rokih iz §4, 15.-17. točka, lahko Potrošnik predloži izjavo o odstopu od pogodbe ali zahtevek za znižanje cene zaradi fizične napake na prodani stvari, če pa je Potrošnik zahteval nadomestitev stvari z napako z brezhibno stvarjo ali odpravo napake, začne teči rok za rok za predložitev izjave o odstopu od pogodbe ali zahtevka za znižanje cene s trenutkom neučinkovitega poteka roka za nadomestitev svari ali odpravo napake.

19. V primeru postopka pred sodiščem ali arbitražnim sodiščem za uveljavitev ene od pravic iz naslova poroštva, začne rok za uveljavitev drugih pravic, pripadajočih Potrošniku iz tega naslova, teči od dne pravnomočnega zaključka postopka. To ustrezno velja tudi za postopek mediacije, pri čemer začne rok za uveljavitev drugih pravic iz poroštva, ki pripadajo Potrošniku, teči od dneva zavrnitve s strani sodišča poravnave, dosežene pred mediatorjem, ali od dneva neučinkovitega zaključka mediacije.

20. Za uveljavitev pravic iz naslova poroštva za pravne napake na prodani stvari se uporablja §4, 15.-16. točka, s tem, da rok začne teči z dnem, v katerem je Potrošnik izvedel za obstoj napake, če pa je Potrošnik izvedel za obstoj napak šele na podlagi s strani tretje osebe vložene tožbe, začne teči z dnem, v katerem je sodba, izrečena v sporu s to tretjo osebo, postala pravnomočna.

21. Če je zaradi napake na stvari Potrošnik podal izjavo o odstopu od pogodbe ali zahtevek za znižanje cene, lahko zahteva nadomestitev škode, ki jo je utrpel s tem, ko je sklenil pogodbo, ne vedoč za obstoj napake, tudi če bi bila škoda posledica okoliščin, za katere Prodajalec ne nosi odgovornosti, še zlasti pa lahko zahteva povračilo stroškov sklenitve pogodbe, stroškov prevzema, transporta, skladiščenja in zavarovanja stvari, povračilo investicijskih vložkov v obsegu, v katerem od njih ni imel nobenih koristi, in ni prejel povračila od tretje osebe ter vračila stroškov procesa. To nima vpliva na veljavnost splošnih predpisov o obveznosti nadomestitve škode.

22. Iztek nobenega roka za ugotovitev napake ne izključuje uveljavljanja pravic iz poroštva, če je Prodajalec napako zvijačno prikril.

23. Če ima prodajalec obveznost v dobro potrošnika izvesti storitev ali finančno storitev, opravi to brez nepotrebnega zavlačevanja, in najkasneje v roku, predvidenem v zakonu.

§6 Politika zasebnosti in varnost osebnih podatkov

 

1. Skrbnik osebnih podatkov:
Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

Skrbnik osebnih podatkov se zavezuje, da bo varoval osebne podatke v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016 ter tč. f 1. odst. 6. člena poljske uredbe o zaščiti osebnih podatkov (RODO) z dne 25.2.2016 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom takih podatkov.

2. Prodajalec se zavezuje varovati osebne podatke skladno z (poljskim) Zakonom o varstvu osebnih podatkov z dne 29. avgusta 1997 in Zakonom o elektronskih storitvah z dne 18. julija 2002. Ob tem, ko Kupec ob oddaji naročila posreduje svoje osebne podatke Prodajalcu, izrazi soglasje, da jih Prodajalec lahko uporablja v cilju realizacije oddanega naročila. Kupec ima možnost, da kadarkoli pregleda, popravi, aktualizira ali izbriše svoje osebne podatke.

3. Podrobna pravila za zbiranje, obdelavo in hrambo osebnih podatkov, ki jih trgovina uporablja v ciljih realizacije naročil, so opisana v Politiki zasebnosti, ki se nahaja na naslovu: delta.poznan.pl/polityka-bezpieczenstwa oraz shopdelta.eu/safety_policy

§7 Končne določbe

 

1. Nobena od določb tega pravilnika nima za cilj omejevanja ali kršenja pravic Kupca. Tudi ni možna taka interpretacija, kajti za primer neskladnosti kateregakoli dela pravilnika z obvezujočimi zakonskimi predpisi Prodajalec izjavlja brezpogojno podreditev tem predpisom in uporabo le-teh namesto spornih določb pravilnika.

2. O spremembah pravilnika in o vrstah teh sprememb bodo registrirani Kupci obveščeni po e-pošti (s sporočilom na e-poštni naslov podan ob registraciji ali naročilu). Obvestilo bo poslano najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti novega pravilnika. Spremembe se bodo uvajale v cilju prilagoditve pravilnika obvezujočim pravnim predpisom.

3. Trenutno veljavna različica pravilnika je Kupcu vedno na voljo v zavihku Pravilnik (delta.poznan.pl in shopdelta.eu/regulamin). Tekom realizacije naročila in v celotnem obdobju poprodajne oskrbe kupca obvezuje pravilnik, ki ga je Kupec sprejel ob oddaji naročila. Izjema od tega situacija, ko Potrošnik meni, da je sprejeti pravilnik manj ugoden od trenutno veljavnega in Prodajalca obvestiti o izbiri trenutno veljavnega kot obvezujočega.

4. Za zadeve, ki jih ta pravilnik ne ureja, obvezuje uporaba ustreznih veljavnih predpisov. Če Potrošnik izrazi tako voljo, se sporna vprašanja rešujejo na način postopka mediacije ali prek arbitražnega sodišča. Če je potrebno na koncu zadevo rešuje krajevno in stvarno pristojno sodišče.

Različica 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Pretekle različice pravilnika:

 

Različica 4.3 Poznanj dne 14-07-2015

Različica 12.0 (Poznanj, 24-12-2014)