TopПравилник на магазина

Правилник на магазина

Подписването на договор между Купувача и Продавача, може да се направи по два начина. Купувачът има право, преди да направи поръчка да преговаря относно всички разпоредби в договора с Продавача, включително промяна на разпоредбите на следния регламент. Преговорите трябва да се провеждат в писмена форма и да бъдат адресирани до Продавача Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań ul. Graniczna 10 (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Познан ул. Гранична 10). В случай на отказ от страна на Купувача за възможността за сключване на индивидуален договор, се прилага следния правилник и приложимото право.

 

ПРАВИЛНИК

 

§1 Дефиниции

 

1. Пощенски адрес – име и фамилия или наименование на институцията, местоположение (в случай на местност разделена на улици: улица, номер на сградата, номер на апартамента или помещението; в случай на местност неразделена на улици: наименование на местността и номер на недвижимия имот), пощенски код и местност.

2. Адрес за рекламация: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр. Познан ул. Гранична 10, Полша)

3. Ценоразпис за доставки - намираща се на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu съпоставка на достъпните видове доставки и техните разходи.

4. Данни за контакт: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 ń ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр.Познан ул. Гранична 10, Полша) e-mail: info@delta.poznan.pl, телефон: +4861 866 71 48

5. Доставка – вид на транспортната услуга заедно с определяне на превозвача и разходите са подадени в кошницата намираща се на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu

6. Доказателство за покупката – фактура, сметка или касова бележка издадени по реда на ЗДДС от 11 март 2004 година, както и с по-късните изменения и други приложими закони.

7. Карта на продукта – единична подстраница на магазина съдържаща информация за единичен продукт.

8. Клиент – пълнолетно физическо лице с пълна юридическа правоспособност, юридическо лице или организационна единица без юридическа правосубектност, но имаща възможност за извършване на покупка от Продавача, която е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.

9. Граждански кодекс – закона за гражданския кодекс от 23 април 1964 година с всички по-късни изменения.

10. Кодекс на добрите практики – набор от правила за поведение, по-специално, етични и професионални стандарти, посочени в член 2 точка 5 от Закона за борба с нелоялните търговски практики от 23 август 2007 г. с всички по-късни изменения.

11. Потребител – пълнолетно физическо лице с пълна юридическа правоспособност, извършващо покупка от Продавача, която не е пряко свързана с неговата търговска дейност или професия.

12. Кошница - списък с продукти направен от предлаганите в магазина продукти въз основа на избора на Купувача.

13. Купувачът – както Потребител, така и Клиент.

14. Място на издаване на стоката – пощенски адрес или пункт за получаване подаден в заявката от Купувача.

15. Момент на издаване на стоката – момент, в който Купувачът или посочено от него за получаване трето лице влиза във владение на стоката.

16. Плащане – начин на плащане за предмета на договора и доставката посочена на адреса delta.poznan.pl и shopdelta.eu

17. Право на потребителите – закон за правата на потребителя от 30 май 2014 година.

18. Продукт – минимално и неделимо количество от стоката, което може да бъде предмет на заявката и което е подадено в магазина на Продавача като мерна единица при определянето на негова цена (цена/единица).

19. Предмет на договора – продуктите и доставката, които са предмет на договора.

20. Предмет на предоставяне – предмет на договора.

21. Пункт за получаване – мястото на издаване на стоката, което не е пощенския адрес, подаден в заявлението предоставено от Продавача в магазина.

22. Стока – движимо имущество, което може да бъде или е предмет на договора.

23. Магазин – интернет услуга достъпна на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu, с помощта на която Купувачът може да направи поръчка.

24. Продавач: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр.Познан ул. Гранична 10, Полша), ЕИК: PL525-129-52-25, БУЛСТАТ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, ГИЗЛД: 7033/2013 регистриран и видим в регистъра CEDIG на адрес: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, БАНКОВА СМЕТКА: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

25. Система – съвкупност от ИТ устройства и софтуер, осигуряваща обработка и съхранение, а също така изпращане и получаване на данни чрез телекомуникационните мрежи с помощта на правилното за дадения вид мрежа крайно устройство, обикновено наричано Интернет.

26. Срок на изпълнение – подадено на картата на продукта брой часове или работни дни.

27. Договор – договор сключен извън търговския обект или на разстояние по смисъла на Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 година в случай на Потребителите и договор за продажба по смисъла на чл. 535 от Закон за гражданския кодекс от 23 април 1964 година в случай на Купувачите.

28. Дефект – както физически дефект, така и правен дефект.

29. Физически дефект – несъответствие на продадена стока по договора, особено ако стоката:

а) не притежава свойства, които този вид стока трябва да притежава за целта, заложени в договора или в резултат на обстоятелства или предназначение;

б) няма свойства, за които съществуване Продавачът е уверил Потребителя,

в) не е подходящ за целта, за която Потребителят е информирал Продавача при сключване на договора, а Продавачът не е повдигнал възражения по отношение на такова негово използване;

г) предаден е на Потребителя в непълно състояние;

д) в случай на неправилен монтаж и въвеждане в експлоатация, ако тези действия са били извършени от Продавача или от трето лице, за което Продавача носи отговорност, или от страна на Потребителя, който е действал в съответствие с инструкциите, получени от Продавача;

е) няма свойства, за които уверява производителят или негов представител или лице, което въвежда продукта на пазара в областта на своята търговска дейност и лице, което чрез поставяне върху продавана стока на негово име, търговска марка или други отличителни белези се представя като производител, освен ако Продавачът не е знаел за тези уверения, оценявайки разумно, не е могъл да знае или не са могли да имат влияние на решението на Потребителя за сключване на договора, или когато тяхното съдържание е коригирано преди сключване на договора.

30. Правен дефект – ситуация, когато продадена стока представлява собственост на трето лице или е обременено с правата на трето лице, а също така ако ограниченията в използването или разпореждането със стоката произлиза от решение или постановление на компетентния орган.

31. Поръчка - декларация за намерение на Купувача, направена посредством магазина, която посочва еднозначно: вид и брой на продуктите, вид доставка, начин на плащане, място на издаване на стоката, данни на Купувача пряко насочени към сключване на договора между Купувача и Продавача.

32. Администратор на лични данни:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Общи условия

 

1. Договорът се сключва на полски език съгласно с полското законодателство и настоящите разпоредби.

2. Мястото на издаване на стоката трябва да се намира на територията на Република Полша.

3. Продавачът е длъжен и се ангажира да предоставя услуги и да доставя стоки без дефект.

4. Всички цени подавани от Продавача са изразени в полска валута и са брутни цени (с включен ДДС). Цените не включват разходите за доставка, която е посочена в ценовата листа на доставките.

5. Всички срокове се изчисляват съгласно чл. 111 на Цивилния Кодекс, тоест срокът обозначен в дни, изтича след последния ден, а ако началото на срока, обозначен в дни е някакво събитие, не се взима под внимание при изчисляването на срока денят в който това събитие е настъпило.

6. Потвърждаване, предоставяне, фиксиране /запис/, обезпечаване на всички съществени разпоредби от договора, с цел получаване на достъп до тези информации в бъдеще се извършва под формата на:

а) потвърждаване на поръчката чрез изпращане на посочения е-мейл адрес; поръчка, проформа фактура, информация за правото на отказ от договора, правилника в pdf формат, проект на формуляр за отказване от договора в pdf формат, линкове за самостоятелно изтегляне на правилника и формуляра за отказ от договора;

б) добавяне към изпълнената поръчка, изпратена до посоченото място за издаване на отпечатани материали: документ за покупка, информация за правото на отказ от договора, правилника, проект на формуляр за отказ от договора.

в) фактури, фактури за корекция, история на поръчките, кореспонденция, оферти, съобщения и уреждане на сметки на разположение на платформата в електронна форма.

7. 7. Продавачът не калкулира никакви такси за комуникация с него използвайки средства за комуникация от разстояние, а Купувачът поема разходите произлизащи от договора, който е подписан с трето лице за предоставяне в негова полза определена услуга, която дава възможност за комуникация от разстояние.

8. Продавачът гарантира на Купувача, който ползва системата правилното функциониране на магазина със следните браузъри: IE версия 7 или по-нова, FireFox версия 3 или по-нова, Opera версия 9 или по-нова, Chrome версия 10 или по-нова, Safari с най-новите версии на JAVA и FLASH, на екрани с хоризонтална резолюция над 1024 пиксела. Използването на софтуер на трети фирми, които влияят на работата и функционалността на браузърите: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari може да повлияе върху правилното показване на магазина, така,че за да получите пълна функционалност на магазина delta.poznan.pl и shopdelta.eu, те всички трябва да бъдат изключени.

9. Купувачът може да използва опцията за запаметяване на неговите данни до магазина с цел улесняване на процеса за извършване на следваща заявка. За тази цел Купувачът трябва да въведе потребителско име и парола, необходими за получаване на достъп до профила си. Потребителското име и паролата са поредица от знаци определени от Купувача, които има задължение да запази в тайна и да ги пази от нежелан достъп на трети лица. Купувачът има възможност по всяко време да проверява, коригира, актуализира данните или премахва профила си от магазина.

10. Продавачът се придържа към кодекса на добрите практики.

§3 Сключване на договора и изпълнение

 

1. Поръчките могат да се правят 24 часа на денонощие.

2. С цел поръчка, Купувача трябва да направи най-малко следните стъпки, от които част може да бъдат многократно повтаряни:

а) добавяне на продукт в кошницата;

б) избор на вид доставка;

в) избор на вид плащане; First Data, WireCard, https://www.wirecardbank.com/GDPR, Tpay, PayPal

г) избор на мястото на получаване на стоката;

д) подаване на поръчка в магазина чрез използването на бутона „Проверих данните. Искам да изпратя поръчката”.

3. Сключването на договор с Потребителя настъпва в момента на поръчката.

4. Изпълнението на поръчката на Потребителя с плащане при доставка се извършва незабавно, а поръчката, платена по банков път или чрез системата за електронно плащане се изпълнява след постъпването на плащането по сметката на Продавача.

5. Сключването на договор с Клиента настъпва в момента на приемането на поръчката от страна на Продавача, за което той информира Клиента в срок до 48 часа от датата на извършване на поръчката.

6. Изпълнението на поръчката на Клиента с плащане при доставка се извършва незабавно, а поръчката, платена по банков път или чрез системата за електронно плащане се изпълнява след постъпването на плащането по сметката на Продавача.

7. Изпълнение на поръчката на Клиента може да бъде зависима от извършването на цялостно плащане или на част от стойността на поръчката или получаване на търговски кредитен лимит поне на стойността на поръчката или съгласие на Продавача за изпращане на поръчката с наложен платеж (плащане при получаване).

8. Изпращане на предмета на договора се извършва в срока определен на картата на продукта, а за поръчки от повече продукти в най-дългия срок от определените в картите на продуктите. Началото на срока започва от момента на реализация на поръчката.

9. Закупеният предмет на договора е заедно с избрания от Клиента документ за продажба, изпратен с избрания от Купувача вид доставка до посоченото от Купувача в поръчката място за получаване на стоката, заедно с приложенията, които са посочени в §2 ал. 6б.

§4 Право на отказ от договора

 

1. Потребителят има право въз основа на чл. 27 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 33, чл. 34 от Закона за защита на потребителите.

2. Срокът за отказ от договора от разстояние е 14 дни от момента на издаване на стоката, а срокът се счита за спазен, ако декларацията е изпратена преди изтичането му.

3. Декларацията за отказ от договора, Потребителят може да подаде на формуляр, чийто образец представлява приложение номер 2 към Права на Потребителя, на формуляра достъпен на адрес sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf и shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf или всяка друга писмена форма съгласно с Правата на Потребителя.

4. Продавачът изключва възможността на подаване на изявление за отказ от договора в друга освен писмена форма.

5. Продавачът незабавно ще потвърди на Потребителя чрез е-мейл (посочен при сключването на договора или други, които са били подадени в даденото изявление ) получаване на изявление за отказ от договора.

6. В случай на отказване от договора, договорът не се смята за сключен.

7. Потребителят е длъжен да върне стока на Продавача незабавно, но не по- късно от 14 дни от датата, на отказване от договора. За да се спази този срок, просто върнете стоката преди неговото изтичане.

8. Потребителят изпраща за своя сметка и на свой риск стоките, които са предмет на договора и от които се оттегля.

9. Потребителят не покрива разходите за доставка на цифрови съдържания, които не са записани на материален носител, ако не се е съгласил с такова задължение преди изтичане на крайния срок за отказ от договора или не е бил информиран за загубата на правото за отказ от договора в момента на получаване на такова съгласие или търговецът не е предоставил потвърждение съгласно чл. 15 ал. 1 и чл. 21 ал. 1. на Закона за защита на потребителите.

10. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоката, която е предмет на договора, в резултат на използването й по различен начин от това, което е необходимо да се установи нейното естество, характеристики и функциониране.

11. Продавачът незабавно, но не по-късно от 14 дневен срок от деня на получаване на декларацията за отказ от договора направен от Потребителя, да върне на Потребителя всички направени от него плащания, в това число разходите за доставка на стоките, а ако Потребителят е избрал начин за доставка по различен от най-евтиния обикновен начин на доставка предлаган от Продавача, тогава Продавачът няма да върне на Потребителя допълнителните разходи съгласно с чл. 33 от Закона за защита на потребителите.

12. Продавачът възстановява плащането използвайки същия начин на плащане, какъвто е използвал Потребителя, освен ако Потребителят се съгласи на друг начин на плащане, който не го натоварва с допълнителни разходи.

13. Продавачът може да спре връщането на заплащането получено от Потребителя до момента на получаване на стоката обратно или доставяне от страна на Потребителя на доказателство за нейното изпращане, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи по-рано.

14. Както е предвидено в чл.38 от Закона за защита на потребителите, потребителят не разполага с правото на отказ от договора:

а) в който цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, над които Продавача няма контрол и което може да се появи преди крайния срок за отказ от договора;

б) в който целта на поръчката е стока произведена според спецификациите на потребителя или който служи за удовлетворяване на неговите персонализирани нужди;

в) в който целта на поръчката е стока, която поради своето естество може да влоши качеството си или има кратък срок на годност;

г) в който целта на поръчката е стока, която е разпечатана след доставката й, и не може да бъде върната поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

д) в който целта на поръчката са стоки, които след доставката, поради своя характер, остават неразделно свързани с други стоки;

е) в който целта на поръчката са запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

ж) за доставка на цифрови съдържания, които не се съхраняват на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди изтичането на срока за отказ от договора и след като търговеца го информира за загубата на правото на отказ;

з) за доставка на всекидневници, периодични издания или списания с изключение на договор за абонамент.

§5 Законова гаранция

 

1. Продавачът по реда на чл. 558§1 от Гражданския кодекс напълно изключва отговорност към Клиенти поради физически и юридически дефекти (законова гаранция).

2. Продавачът е отговорен спрямо Потребителя съгласно принципите определени в чл. 556 от Гражданския кодекс и последващи такива за дефекти (законова гаранция).

3. В случай на договор с Потребителя, ако физическия дефект е установен в рамките на една година, считано от датата на доставка на стоката, се приема, че този дефект е съществувал към момента на преминаването на опасност за потребителя.

4. Потребителят, ако продадената стока има дефект може:

а) да направи изявление с искане за намаляване на цената;

б) да направи изявление за отказа си от договора;

освен ако Продавачът незабавно и без прекомерно неудобство за Потребителя замени дефектната стока със стока без дефекти или отстрани дефекта. Но ако стоката е била вече заменена или ремонтирана от Продавача или Продавачът не е направил достатъчно за замяна на дефектната стока с такава без дефекти или не е отстранил дефекта, няма право за замяна на стоката или отстраняване на дефекта.

5. Потребителят може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта да поиска смяна на стоката с работеща или вместо подмяна на стоката да изисква отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на стоката съгласно с договора по начин избран от Потребителя е невъзможно или изисква високи разходи в сравнение с начина предложен от Продавача, при това при оценка за високи разходи се взима под внимание стойността на стоката без дефект, вид и значението на дефекта а също така се взима под внимание неудобствата, на които ще бъде изложен Потребителят при друг начини на удовлетворение.

6. Потребителят не може да се откаже от договора, ако дефекта е несъществен.

7. Ако продадена стока има дефект потребителят може също, да:

а) изисква смяна на дефектната стока със стока без дефекти;

б) изисква отстраняване на дефекта.

8. Продавачът е длъжен да замени дефектната стока със стока без дефекти или да отстрани дефекта в рамките на разумен срок, без ненужно неудобство за Потребителя.

9. Продавачът може да откаже да удовлетвори искането на Потребителя, ако привеждането на дефектната стока в съответствие с договора по начин избран от купувача е невъзможно или в сравнение с друг възможен начин за спазване на договора изисква прекомерни разходи.

10. В случай, ако дефектната стока е била монтирана, Потребителят може да поиска от Продавача демонтаж и повторен монтаж след извършване на подмяната на дефектната стока или премахване на дефекта, но е задължен да заплати част от разходите превишаващи цената на продадената стока или може да изисква от Продавача заплащане на част от разходите за демонтаж и повторно монтиране. В случай на неспазване на задълженията от Продавача, Потребителят е упълномощен да направи тези дейности за сметка и риск на Продавача.

11. Потребителят, който упражнява правомощия по силата на законовата гаранция, е задължен за сметка на Продавача да достави дефектната стока на адреса за рекламация, а ако поради вида на стоката или начина на нейното монтиране, доставянето на стоката от Потребителя е изключително трудно, Потребителят е задължен да предостави стоката на Продавача в мястото, в което стоката се намира. В случай на неспазване на задълженията от Продавача, Потребителят е упълномощен да изпрати стоката за сметка и риск на Продавача.

12. Разходите за подмяна или ремонт са поемат от Продавача, с изключение на ситуацията описана в §4 точка 10.

13. Продавачът се задължава да приеме от Потребителя дефектната стока в случай на подмяната на стока без дефекти или отказ от договора.

14. Продавачът в срок от четиринадесет дни ще се произнесе относно :

a. декларация на искането за намаляване на цената;

б) декларация за отказа си от договора;

в) изискване за смяна на дефектна стока със стока без дефекти;

г) изискването за отстраняване на дефекта.

В противен случай се счита, че приема за обосновано изявлението или искането на Потребителя.

15. Продавачът е отговорен по силата на законовата гаранция, ако физическият дефект е установен преди изтичането на две години от момента на издаване на стоката на Потребителя, а ако предмета на продажба е стока втора употреба то преди изтичането на една година от момента на издаване на стоката на Потребителя.

16. Претенцията на Потребителя за отстраняване на дефекта или подмяна на нова стока изтича след една година, считано от датата на откриване на дефекта, но не по-рано от изтичането на две години от момента на издаване на стоката на Потребителя, а ако предмета на продажба е стока втора употреба, преди изтичането на една година от момента на издаване на стоката на Потребителя.

17. В случай, когато определеният от Продавача или производителя срок на годност на стоката, свършва след изтичането на две години от момента на издаване на стоката на Потребителя, Продавачът отговаря по силата на законовата гаранция за физически дефекти на тази стока установени преди изтичането на този срок.

18. В сроковете посочени в §4 точка 15-17 Потребителят може да подаде декларация за отказ от договора или намаляване на цената поради физически дефект на продадената стока, а ако Потребителят е искал подмяна на стоката с нова или премахване на дефекта, срокът за подаване на декларацията за отказ от договора или намаляване на цената започва от момента на неефективното изтичане на срока за подмяна на стоката или отстраняване на дефекта.

19. В случай на упражняване пред съда или арбитражния съд на едно от правомощията по силата на законовата гаранция, срокът за извършване на други правомощия, принадлежащи на Потребителя относно гаранцията, подлежи на спиране до окончателното приключване на производството. Съответно се прилага и при медиационно производство, при което срокът за извършване на други правомощия по силата на законовата гаранция, принадлежащи на Потребителя, започва да тече от датата на отказа от съда на одобрение на споразумението за уреждане пред медиатор или неефективно завършване на медиацията.

20. За извършване на правомощия по силата на законовата гаранция за правните дефекти на продадената стока се прилага §4 точка 15-16, само, че срокът започва да тече от деня, в който Потребителят е научил за съществуващия дефект, и ако Потребителят научава за дефекта в резултат от възбудено дело от трето лице – от деня, в който съдебното решение, присъдено в спор с трето лице е влязло в сила.

21. Ако поради дефекта на стоката Потребителят е подал декларация за отказ от договора или намаляване на цената, той може да изисква обезщетение за вредите, които е понесъл, че е сключил договор не знаейки за съществуването на дефекта, дори ако щетата е в резултата на обстоятелства, за които Продавачът не носи отговорност, а в частност може да изисква връщане на разходите по сключване на договора, разходите за получаване, превоз, съхранение и застраховане на стоката, възстановяване на разходите, до степента, в която те не се отнасят в своя полза, а не е получено възстановяване на разходите от трето лице и разходите по делото. Това е без да се засягат разпоредбите на задължението за предоставяне на компенсации на общи правила.

22.Изтичането на крайния срок за деклариране на дефект не изключва упражняването на правомощията по законовата гаранция, ако Продавачът с измама е скрил дефекта.

23. Ако Продавачът е длъжен да предостави услуга или финансова услуга в полза на Потребителя, той ще направи това без неоправдано забавяне и не по-късно от срока, предвиден в закона.

§6 Политика за поверителност и защита на личните данни

 

1. Администратор на лични данни:
Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

Администраторът на лични данни се ангажира да защитава личните данни в съответствие с Регламента на Европейския парламент и Съвет (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. и чл. 6, т. 1, буква е) от Закона за ОРЗД (GDPR) от 25.02.2016 г. относно защитата на данните във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Продавачът се ангажира да защити личните данни съгласно Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 година и Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 година. Купувачът подавайки по време на поръчка своите лични данни на Продавача, дава съгласие за обработването им от Продавача с цел реализиране на направената поръчка Купувачът има възможност по всяко време да проверява, коригира, актуализира или изтрива собствените си лични данни.

3. Подробни правила за събиране, обработка и съхранение на личните данни използвани с цел реализиране на поръчките от магазина са описани в Политиката за поверителност, която се намира на адрес: delta.poznan.pl/polityka-bezpieczenstwa и shopdelta.eu/safety_policy

§7 Заключителни разпоредби

 

1. Нито една от разпоредбите на този правилник няма за цел нарушаване на правата на Купувача. Не могат също така да бъдат по този начин интерпретирани, тъй като в случай на несъответствие на която и да било част от правилника с приложимото право Продавачът декларира безусловно подчиняване и прилагане на този закон вместо оспорената разпоредба от правилника.

2. Регистрираните Купувачи ще бъдат информирани за промени в нормативните актове и техния обхват по електронен път (на посочен имейл адрес при регистрация или поръчка). Ще бъде изпратено известие най-малко 30 дни преди датата на влизането в сила на новите разпоредби. Промените ще бъдат въведени с цел адаптация на правилника към задължително правно състояние.

3. Актуалната версия на правилника е винаги достъпна за Купувача в раздела „правилник” (delta.poznan.pl и shopdelta.eu/regulamin). По време на реализация на поръчката и през целия период на следпродажбеното обслужване Купувачът се задължава да спазва правилника одобрен от него при поръчка. С изключение на ситуация, когато Потребителят, го счете за по-малко благоприятен от актуалния и информира Продавача за избора на актуалния като задължаващ.

4. За всички въпроси, неуредени в този правилник се прилагат съответните приложими закони. Спорове, ако Потребителят желае, се разглеждат по пътя на медиация или арбитраж. В краен случай ситуацията се решава от компетентния местен съд.

Версия 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Исторически/заварени/ версии на правилника:

 

Версия 4.3 Познан 14-07-2015

Версия 12.0 (Познан, 24-12-2014)