TopПравилник на магазина

Правилник на магазина

Подписването на договор между Купувача и Продавача, може да се направи по два начина. Купувачът има право, преди да направи поръчка да преговаря относно всички разпоредби в договора с Продавача, включително промяна на разпоредбите на следния регламент. Преговорите трябва да се провеждат в писмена форма и да бъдат адресирани до Продавача Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań ul. Graniczna 10 (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Познан ул. Гранична 10). В случай на отказ от страна на Купувача за възможността за сключване на индивидуален договор, се прилага следния правилник и приложимото право.

 

ПРАВИЛНИК

 

§1 Дефиниции

 

1. Пощенски адрес – име и фамилия или наименование на институцията, местоположение (в случай на местност разделена на улици: улица, номер на сградата, номер на апартамента или помещението; в случай на местност неразделена на улици: наименование на местността и номер на недвижимия имот), пощенски код и местност.

2. Адрес за рекламация: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр. Познан ул. Гранична 10, Полша)

3. Ценоразпис за доставки - намираща се на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu съпоставка на достъпните видове доставки и техните разходи.

4. Данни за контакт: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 ń ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр.Познан ул. Гранична 10, Полша) e-mail: info@delta.poznan.pl, телефон: +4861 866 71 48

5. Доставка – вид на транспортната услуга заедно с определяне на превозвача и разходите са подадени в кошницата намираща се на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu

6. Доказателство за покупката – фактура, сметка или касова бележка издадени по реда на ЗДДС от 11 март 2004 година, както и с по-късните изменения и други приложими закони.

7. Карта на продукта – единична подстраница на магазина съдържаща информация за единичен продукт.

8. Клиент – пълнолетно физическо лице с пълна юридическа правоспособност, юридическо лице или организационна единица без юридическа правосубектност, но имаща възможност за извършване на покупка от Продавача, която е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.

9. Граждански кодекс – закона за гражданския кодекс от 23 април 1964 година с всички по-късни изменения.

10. Потребител - потребител по смисъла на чл. 221 от Гражданския процесуален кодекс, т.е. физическо лице с пълна правоспособност или - в предвидени от закона случаи - ограничена правоспособност, което сключва Договор с Продавача или използва услугите, предоставяни от Продавача по електронен път, до степен, която не е пряко свързана с неговия бизнес или професионална дейност.

11. Потребител-Предприемач – предприемач, който е физическо лице, сключващо договор, пряко свързан с неговата бизнес дейност, когато съдържанието на този договор показва, че той няма професионален характер, произтичащ по-специално от предмета на стопанската дейност, предоставен на разположение въз основа на разпоредбите относно CEiIoDG.

12. Кошница - списък с продукти направен от предлаганите в магазина продукти въз основа на избора на Купувача.

13. Купувач – както Потребител, Потребител-Предприемач, като и Предприемач.

14. Място на издаване на стоката – пощенски адрес или пункт за получаване подаден в заявката от Купувача.

15. Момент на издаване на стоката – момент, в който Купувачът или посочено от него за получаване трето лице влиза във владение на стоката.

16. Плащане – начин на плащане за предмета на договора и доставката посочена на адреса delta.poznan.pl и shopdelta.eu

17. Право на потребителите – закон за правата на потребителя от 30 май 2014 година.

18. Продукт – минимално и неделимо количество от стоката, което може да бъде предмет на заявката и което е подадено в магазина на Продавача като мерна единица при определянето на негова цена (цена/единица).

19. Предмет на договора – продуктите и доставката, които са предмет на договора.

20. Предмет на предоставяне – предмет на договора.

21. Предприемач – предприемач по смисъла на чл. 431 от Гражданския кодекс, т.е. физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, на която законът предоставя правоспособност, извършващо стопанска или професионална дейност от свое име, сключващо Договор за продажба с Продавача или използващо услугите предоставени от Продавача по електронен път

22. Пункт за получаване – мястото на издаване на стоката, което не е пощенския адрес, подаден в заявлението предоставено от Продавача в магазина.

23. Правилник – този документ

24. Стока – движимо имущество, което може да бъде или е предмет на договора.

25. Магазин – интернет услуга достъпна на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu, с помощта на която Купувачът може да направи поръчка.

26. Продавач: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр.Познан ул. Гранична 10, Полша), ЕИК: PL525-129-52-25, БУЛСТАТ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, ГИЗЛД: 7033/2013 регистриран и видим в регистъра CEDIG на адрес: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, БАНКОВА СМЕТКА: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Система – набор от работещи между себе си ИТ устройства и софтуери, осигуряващи обработка и съхранение, а също така изпращане и получаване на данни чрез телекомуникационни мрежи с помощта на крайно устройство, подходящо за даден тип мрежа, обикновено наричано Интернет.

28. Срок на изпълнение – подадено на картата на продукта брой часове или работни дни.

29. Договор – договор, подписван извън търговския обект или на разстояние по смисъл на Закона за правата на потребителя от 30 май 2014 година в случай на Потребители и Потребители-Предприемачи и договор за продажба по смисъла на чл. 535 от Гражданския кодекс от 23 април 1964 година в случай на Предприемачи.

30. Дефект – както физически дефект, така и правен дефект.

31. Физически дефект – несъответствие на продадена стока по договора, особено ако стоката:

а) не притежава свойства, които този вид стока трябва да притежава за целта, заложени в договора или в резултат на обстоятелства или предназначение;

б) няма свойства за чието съществуване Продавачът е уверил Потребителя или Потребителя-Предприемач;

в) не е подходящ за целта, за която Потребителят или Потребителят-Предприемач е информирал Продавача при сключването на договора, и Продавачът не е възразил по отношение на предназначението му;

г) е предаден на Потребителя или Потребителя-Предприемач в непълно състояние;

д) в случай на неправилен монтаж и включване, ако тези действия са извършени от Продавача или трето лице, за което Продавачът носи отговорност, или от Потребителя или Потребителя-Предприемач, който е постъпил според ръководството получено от Продавача;

е) не притежава характеристиките, декларирани от производителя или неговия представител, или от лицето, което пуска продукта на пазара в рамките на своята икономическа дейност, или от лицето, което чрез поставяне на неговото име, търговска марка или друг отличителен знак по отношение на продавания продукт се представя като негов производител, освен ако Продавачът не е знаел за тези уверения, нито оценявайки разумно, не е могъл да знае, или тези уверения, не са могли да повлияят на решението на Потребителя или Потребителя-Предприемач за сключването на договора, или когато тяхното съдържание е било коригирано преди сключването на договора.

32. Правен дефект – ситуация, когато продадена стока представлява собственост на трето лице или е обременено с правата на трето лице, а също така ако ограниченията в използването или разпореждането със стоката произлиза от решение или постановление на компетентния орган.

33. Поръчка - декларация за намерение на Купувача, направена посредством магазина, която посочва еднозначно: вид и брой на продуктите, вид доставка, начин на плащане, място на издаване на стоката, данни на Купувача пряко насочени към сключване на договора между Купувача и Продавача.

34. Администратор на лични данни:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Общи условия

 

1. Договорът се сключва на полски език съгласно с полското законодателство и настоящите разпоредби.

2. Мястото на издаване на стоката трябва да се намира на територията на Република Полша.

3. Продавачът е длъжен и се ангажира да предоставя услуги и да доставя стоки без дефект.

4. Всички цени подавани от Продавача са изразени в полска валута и са брутни цени (с включен ДДС). Цените не включват разходите за доставка, която е посочена в ценовата листа на доставките.

5. Всички срокове се изчисляват съгласно чл. 111 на Цивилния Кодекс, тоест срокът обозначен в дни, изтича след последния ден, а ако началото на срока, обозначен в дни е някакво събитие, не се взима под внимание при изчисляването на срока денят в който това събитие е настъпило.

6. Потвърждаване, предоставяне, фиксиране /запис/, обезпечаване на всички съществени разпоредби от договора, с цел получаване на достъп до тези информации в бъдеще се извършва под формата на:

а) потвърждаване на поръчката чрез изпращане на посочения е-мейл адрес; поръчка, проформа фактура, информация за правото на отказ от договора, правилника в pdf формат, проект на формуляр за отказване от договора в pdf формат, линкове за самостоятелно изтегляне на правилника и формуляра за отказ от договора;

б) добавяне към изпълнената поръчка, изпратена до посоченото място за издаване на отпечатани материали: документ за покупка, информация за правото на отказ от договора, правилника, проект на формуляр за отказ от договора.

в) фактури, фактури за корекция, история на поръчките, кореспонденция, оферти, съобщения и уреждане на сметки на разположение на платформата в електронна форма.

7. 7. Продавачът не калкулира никакви такси за комуникация с него използвайки средства за комуникация от разстояние, а Купувачът поема разходите произлизащи от договора, който е подписан с трето лице за предоставяне в негова полза определена услуга, която дава възможност за комуникация от разстояние.

8. Продавачът уверява Купувача използващ системата за правилна работа на магазина в следните браузери: IE версия 7 или по-нова, FireFox версия 3 или по-нова, Opera версия 9 или по-нова, Chrome версия 10 или по-нова, Safari с инсталирана най-новата версия JAVA, върху екрани с хоризонтална резолюция над 1024 px. Използването на софтуер на трети фирми имащи влияние на функционирането и функционалността на браузърите: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari може да има влияние върху правилното показване на магазина, затова с цел получаване на пълната функционалност на магазина delta.poznan.pl и shopdelta.eu, трябва всичките да ги изключите.

9. Купувачът може да използва опцията за запаметяване на неговите данни до магазина с цел улесняване на процеса за извършване на следваща заявка. За тази цел Купувачът трябва да въведе потребителско име и парола, необходими за получаване на достъп до профила си. Потребителското име и паролата са поредица от знаци определени от Купувача, които има задължение да запази в тайна и да ги пази от нежелан достъп на трети лица. Купувачът има възможност по всяко време да проверява, коригира, актуализира данните или премахва профила си от магазина.

§3 Рискове свързани с използването на услуги, предоставяни по електронен път

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak изпълнявайки задължението по чл. 6 точка 1 от Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (Д. В. No 144, поз. 1204, с по-късни изменения) ​​информира за специфичните рискове, свързани с използването от потребителите на услуги, предоставяни по електронен път. Тази информация се отнася до рискове, които могат да възникнат само потенциално. Основните рискове, свързани с използването на Интернет, включват:

а) злонамерен софтуер (англ. Malware) – различни видове приложения или скриптове, които имат вредни, престъпни или злонамерени действия по отношение на ИКТ системата на потребителя на мрежата, като вируси, червеи, троянски коне;

б) шпионски софтуер (англ. Spyware) – програми за проследяване на активността на потребителя, които събират информация за потребителя и я изпращат - обикновено без негово знание или съгласие - на автора на програмата;

в) спам - нежелани и непоискани електронни съобщения, изпращани едновременно до много получатели, често съдържащи рекламно съдържание;

г) фишинг на поверителна лична информация (напр. пароли) като се представя за доверен човек или институция (англ. Phishing);

д) проникване в ИКТ системата на потребителя с използване на хакерски инструменти;

е) криптоанализ - намиране на слабости в криптографската система за нейното прекъсване или заобикаляне.

2. За да избегнат горепосочените рискове, Купувачът трябва да защити своя компютър и други електронни устройства, които използва за свързване към Интернет с антивирусна програма и защитна стена (firewall). Такава програма трябва постоянно да се актуализира.

§4 Сключване на договора и изпълнение

 

1. Поръчките могат да се правят 24 часа на денонощие.

2. С цел поръчка, Купувача трябва да направи най-малко следните стъпки, от които част може да бъдат многократно повтаряни:

а) добавяне на продукт в кошницата;

б) избор на вид доставка;

в) избор на вид плащане; First Data, Tpay, PayPal, наложен платеж, банков превод, пари в брой.

г) избор на мястото на получаване на стоката;

д) подаване на поръчка в магазина чрез използването на бутона „Проверих данните. Искам да изпратя поръчката”.

3. Подписването на договора с Потребителя или Потребителя-Предприемач настъпва с момента на подаване на поръчката.

4. Реализацията на поръчка на Потребителя, Потребителя-Предприемач, плащана при доставка се извършва веднага, а поръчки платени по банков път или чрез системата за електронно плащане - след заверяване на плащането им от Потребителя или Потребителя-Предприемач по сметката на Продавача.

5. Сключването на договора с Предприемача настъпва в момента на приемане на поръчката от Продавача, за което той информира Предприемача в срок до 48 часа от подаването на поръчката.

6. Реализацията на поръчка плащана при доставка се извършва веднага след подписване на договора, а поръчки платени по банков път или чрез системата за електронно плащане, след подписване на договора и след заверяване на плащането им от Предприемача по сметката на Продавача.

7. Реализацията на поръчката на Предприемача може да зависи от плащането на цялата или част от стойността на поръчката или получаването на търговски кредитен лимит най-малко на стойността на поръчката или съгласието на Продавача за изпращане на поръчката с наложен платеж (плащане при получаване).

8. В случай на поръчка на стоки от Потребител, Потребител - Предприемач, с които Продавачът не разполага в момента на склад, крайната цена може да бъде променена в зависимост от преобладаващата цена при съответния Доставчик на стоките.

9. Изпращане на предмета на договора се извършва в срока определен на картата на продукта, а за поръчки от повече продукти в най-дългия срок от определените в картите на продуктите. Началото на срока започва от момента на реализация на поръчката.

10. Закупеният предмет на договора е заедно с избрания от Клиента документ за продажба, изпратен с избрания от Купувача вид доставка до посоченото от Купувача в поръчката място за получаване на стоката, заедно с приложенията, които са посочени в §2 ал. 6б.

11. Доставката на Стоките се извършва от следните превозвачи, посочени от Купувача при подаване на Поръчката:

а) DPD Polska - ЕИК по ДДС: 526 020 41 10 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000028368

б) DHL Express (Poland) - ЕИК по ДДС: 527 002 23 91 Национален Съдебен регистър /KRS/: 00000047237

в) Raben Logistic Polska - ЕИК по ДДС: 777 324 96 77 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000561623

г) Jas-FBG S.A. Катовице - ЕИК по ДДС: 633 000 3565 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000019000

д) Pocztex -> Poczta Polska S.A. ЕИК по ДДС: 525 000 73 13 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000334972

е) InPost S.A. - ЕИК по ДДС: 679 308 76 24 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000536554

§5 Право на отказ от договора

 

1. Потребителят има право въз основа на чл. 27 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 33, чл. 34 от Закона за защита на потребителите.

2. Срокът за отказ от договора от разстояние е 14 дни от момента на издаване на стоката, а срокът се счита за спазен, ако декларацията е изпратена преди изтичането му.

3. Декларацията за отказ от договора, Потребителят може да подаде на формуляр, чийто образец представлява приложение номер 2 към Права на Потребителя, на формуляра достъпен на адрес sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf и shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf или всяка друга писмена форма съгласно с Правата на Потребителя.

4. Продавачът изключва възможността на подаване на изявление за отказ от договора в друга освен писмена форма.

5. Продавачът незабавно ще потвърди на Потребителя чрез е-мейл (посочен при сключването на договора или други, които са били подадени в даденото изявление ) получаване на изявление за отказ от договора.

6. В случай на отказване от договора, договорът не се смята за сключен.

7. Потребителят е длъжен да върне стока на Продавача незабавно, но не по- късно от 14 дни от датата, на отказване от договора. За да се спази този срок, просто върнете стоката преди неговото изтичане.

8. Потребителят изпраща за своя сметка и на свой риск стоките, които са предмет на договора и от които се оттегля.

9. Потребителят не покрива разходите за доставка на цифрови съдържания, които не са записани на материален носител, ако не се е съгласил с такова задължение преди изтичане на крайния срок за отказ от договора или не е бил информиран за загубата на правото за отказ от договора в момента на получаване на такова съгласие или търговецът не е предоставил потвърждение съгласно чл. 15 ал. 1 и чл. 21 ал. 1. на Закона за защита на потребителите.

10. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоката, която е предмет на договора, в резултат на използването й по различен начин от това, което е необходимо да се установи нейното естество, характеристики и функциониране.

11. Продавачът незабавно, но не по-късно от 14 дневен срок от деня на получаване на декларацията за отказ от договора направен от Потребителя, да върне на Потребителя всички направени от него плащания, в това число разходите за доставка на стоките, а ако Потребителят е избрал начин за доставка по различен от най-евтиния обикновен начин на доставка предлаган от Продавача, тогава Продавачът няма да върне на Потребителя допълнителните разходи съгласно с чл. 33 от Закона за защита на потребителите.

12. Продавачът възстановява плащането използвайки същия начин на плащане, какъвто е използвал Потребителя, освен ако Потребителят се съгласи на друг начин на плащане, който не го натоварва с допълнителни разходи.

13. Продавачът може да спре връщането на заплащането получено от Потребителя до момента на получаване на стоката обратно или доставяне от страна на Потребителя на доказателство за нейното изпращане, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи по-рано.

14. Както е предвидено в чл.38 от Закона за защита на потребителите, потребителят не разполага с правото на отказ от договора:

а) в който цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, над които Продавача няма контрол и което може да се появи преди крайния срок за отказ от договора;

б) в който целта на поръчката е стока произведена според спецификациите на потребителя или който служи за удовлетворяване на неговите персонализирани нужди;

в) в който целта на поръчката е стока, която поради своето естество може да влоши качеството си или има кратък срок на годност;

г) в който целта на поръчката е стока, която е разпечатана след доставката й, и не може да бъде върната поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

д) в който целта на поръчката са стоки, които след доставката, поради своя характер, остават неразделно свързани с други стоки;

е) в който целта на поръчката са запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

ж) за доставка на цифрови съдържания, които не се съхраняват на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди изтичането на срока за отказ от договора и след като търговеца го информира за загубата на правото на отказ;

з) за доставка на всекидневници, периодични издания или списания с изключение на договор за абонамент.

§6 Законова гаранция

 

1. Продавачът по реда на чл. 558§1 от Гражданския кодекс напълно изключва отговорност към Клиенти поради физически и юридически дефекти (законова гаранция).

2. Продавачът е отговорен спрямо Потребителя съгласно принципите определени в чл. 556 от Гражданския кодекс и последващи такива за дефекти (законова гаранция).

3. В случай на договор с Потребителя, ако физическия дефект е установен в рамките на една година, считано от датата на доставка на стоката, се приема, че този дефект е съществувал към момента на преминаването на опасност за потребителя.

4. Потребителят, ако продадената стока има дефект може:

а) да направи изявление с искане за намаляване на цената;

б) да направи изявление за отказа си от договора;

освен ако Продавачът незабавно и без прекомерно неудобство за Потребителя замени дефектната стока със стока без дефекти или отстрани дефекта. Но ако стоката е била вече заменена или ремонтирана от Продавача или Продавачът не е направил достатъчно за замяна на дефектната стока с такава без дефекти или не е отстранил дефекта, няма право за замяна на стоката или отстраняване на дефекта.

5. Потребителят може вместо предложеното от Продавача отстраняване на дефекта да поиска смяна на стоката с работеща или вместо подмяна на стоката да изисква отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на стоката съгласно с договора по начин избран от Потребителя е невъзможно или изисква високи разходи в сравнение с начина предложен от Продавача, при това при оценка за високи разходи се взима под внимание стойността на стоката без дефект, вид и значението на дефекта а също така се взима под внимание неудобствата, на които ще бъде изложен Потребителят при друг начини на удовлетворение.

6. Потребителят не може да се откаже от договора, ако дефекта е несъществен.

7. Ако продадена стока има дефект потребителят може също, да:

а) изисква смяна на дефектната стока със стока без дефекти;

б) изисква отстраняване на дефекта.

8. Продавачът е длъжен да замени дефектната стока със стока без дефекти или да отстрани дефекта в рамките на разумен срок, без ненужно неудобство за Потребителя.

9. Продавачът може да откаже да удовлетвори искането на Потребителя, ако привеждането на дефектната стока в съответствие с договора по начин избран от купувача е невъзможно или в сравнение с друг възможен начин за спазване на договора изисква прекомерни разходи.

10. В случай, ако дефектната стока е била монтирана, Потребителят може да поиска от Продавача демонтаж и повторен монтаж след извършване на подмяната на дефектната стока или премахване на дефекта, но е задължен да заплати част от разходите превишаващи цената на продадената стока или може да изисква от Продавача заплащане на част от разходите за демонтаж и повторно монтиране. В случай на неспазване на задълженията от Продавача, Потребителят е упълномощен да направи тези дейности за сметка и риск на Продавача.

11. Потребителят, който упражнява правомощия по силата на законовата гаранция, е задължен за сметка на Продавача да достави дефектната стока на адреса за рекламация, а ако поради вида на стоката или начина на нейното монтиране, доставянето на стоката от Потребителя е изключително трудно, Потребителят е задължен да предостави стоката на Продавача в мястото, в което стоката се намира. В случай на неспазване на задълженията от Продавача, Потребителят е упълномощен да изпрати стоката за сметка и риск на Продавача.

12. Разходите за подмяна или ремонт са поемат от Продавача, с изключение на ситуацията описана в §4 точка 10.

13. Продавачът се задължава да приеме от Потребителя дефектната стока в случай на подмяната на стока без дефекти или отказ от договора.

14. Продавачът в срок от четиринадесет дни ще се произнесе относно :

a) декларация на искането за намаляване на цената;

б) декларация за отказа си от договора;

в) изискване за смяна на дефектна стока със стока без дефекти;

г) изискването за отстраняване на дефекта.

В противен случай се счита, че приема за обосновано изявлението или искането на Потребителя.

15. Продавачът е отговорен по силата на законовата гаранция, ако физическият дефект е установен преди изтичането на две години от момента на издаване на стоката на Потребителя, а ако предмета на продажба е стока втора употреба то преди изтичането на една година от момента на издаване на стоката на Потребителя.

16. Претенцията на Потребителя за отстраняване на дефекта или подмяна на нова стока изтича след една година, считано от датата на откриване на дефекта, но не по-рано от изтичането на две години от момента на издаване на стоката на Потребителя, а ако предмета на продажба е стока втора употреба, преди изтичането на една година от момента на издаване на стоката на Потребителя.

17. В случай, когато определеният от Продавача или производителя срок на годност на стоката, свършва след изтичането на две години от момента на издаване на стоката на Потребителя, Продавачът отговаря по силата на законовата гаранция за физически дефекти на тази стока установени преди изтичането на този срок.

18. В сроковете посочени в §4 точка 15-17 Потребителят може да подаде декларация за отказ от договора или намаляване на цената поради физически дефект на продадената стока, а ако Потребителят е искал подмяна на стоката с нова или премахване на дефекта, срокът за подаване на декларацията за отказ от договора или намаляване на цената започва от момента на неефективното изтичане на срока за подмяна на стоката или отстраняване на дефекта.

19. В случай на упражняване пред съда или арбитражния съд на едно от правомощията по силата на законовата гаранция, срокът за извършване на други правомощия, принадлежащи на Потребителя относно гаранцията, подлежи на спиране до окончателното приключване на производството. Съответно се прилага и при медиационно производство, при което срокът за извършване на други правомощия по силата на законовата гаранция, принадлежащи на Потребителя, започва да тече от датата на отказа от съда на одобрение на споразумението за уреждане пред медиатор или неефективно завършване на медиацията.

20. За извършване на правомощия по силата на законовата гаранция за правните дефекти на продадената стока се прилага §4 точка 15-16, само, че срокът започва да тече от деня, в който Потребителят е научил за съществуващия дефект, и ако Потребителят научава за дефекта в резултат от възбудено дело от трето лице – от деня, в който съдебното решение, присъдено в спор с трето лице е влязло в сила.

21. Ако поради дефекта на стоката Потребителят е подал декларация за отказ от договора или намаляване на цената, той може да изисква обезщетение за вредите, които е понесъл, че е сключил договор не знаейки за съществуването на дефекта, дори ако щетата е в резултата на обстоятелства, за които Продавачът не носи отговорност, а в частност може да изисква връщане на разходите по сключване на договора, разходите за получаване, превоз, съхранение и застраховане на стоката, възстановяване на разходите, до степента, в която те не се отнасят в своя полза, а не е получено възстановяване на разходите от трето лице и разходите по делото. Това е без да се засягат разпоредбите на задължението за предоставяне на компенсации на общи правила.

22.Изтичането на крайния срок за деклариране на дефект не изключва упражняването на правомощията по законовата гаранция, ако Продавачът с измама е скрил дефекта.

23. Ако Продавачът е длъжен да предостави услуга или финансова услуга в полза на Потребителя, той ще направи това без неоправдано забавяне и не по-късно от срока, предвиден в закона.

§7 Рекламация

 

1. Рекламацията се подава по електронен път чрез попълване на: Формуляр за рекламация или писмено, като попълните:PDF форма на адресите на Продавача, посочени в този правилник. Препоръчително е да включите в рекламацията кратко описание на дефекта, датата на възникването му, данни на Потребителя или Потребителя-Предприемач, подал рекламацията, и искането му относно подаденото оплакване.

2. Продавачът ще отговори на искането за рекламация на Потребителя или Потребителя-Предприемач в рамките на 14 дни. Началото на периода за рекламация е датата на получаване на уведомление за рекламацията, освен ако предметът на рекламацията е продукт и нейното разглеждане изисква визуална проверка, тогава срокът за рекламация започва да тече от деня на получаване на продукта.

3. Продавачът си запазва възможността да удължи горния срок в особено оправдани случаи, напр. в случай на форсмажорно обстоятелство или когато разглеждането на рекламацията в рамките на посочения срок е невъзможно поради сложността на рекламацията или необходимостта от предприемане на други дейности, свързани с обработка на рекламацията, а нейното ключово разглеждане е невъзможно или прекомерно трудно по обичайната процедура.

§8 Политика за поверителност и защита на личните данни

 

1. Администратор на лични данни:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Администраторът на лични данни се ангажира да защитава личните данни в съответствие с Регламента на Европейския парламент и Съвет (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. и чл. 6, т. 1, буква е) от Закона за ОРЗД (GDPR) от 25.02.2016 г. относно защитата на данните във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Продавачът се ангажира да защити личните данни съгласно Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 година и Закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 година. Купувачът подавайки по време на поръчка своите лични данни на Продавача, дава съгласие за обработването им от Продавача с цел реализиране на направената поръчка Купувачът има възможност по всяко време да проверява, коригира, актуализира или изтрива собствените си лични данни.

3. Подробни правила за събиране, обработка и съхранение на личните данни използвани с цел реализиране на поръчките от магазина са описани в Политиката за поверителност.

§9 Заключителни разпоредби

 

1. Нито една от разпоредбите на този правилник няма за цел нарушаване на правата на Купувача. Не могат също така да бъдат по този начин интерпретирани, тъй като в случай на несъответствие на която и да било част от правилника с приложимото право Продавачът декларира безусловно подчиняване и прилагане на този закон вместо оспорената разпоредба от правилника.

2. Регистрираните Купувачи ще бъдат информирани за промени в нормативните актове и техния обхват по електронен път (на посочен имейл адрес при регистрация или поръчка). Ще бъде изпратено известие най-малко 30 дни преди датата на влизането в сила на новите разпоредби. Промените ще бъдат въведени с цел адаптация на правилника към задължително правно състояние.

3. Актуалната версия на правилника е винаги достъпна за Купувача в раздела „правилник” (delta.poznan.pl и shopdelta.eu/regulamin). По време на реализация на поръчката и през целия период на следпродажбеното обслужване Купувачът се задължава да спазва правилника одобрен от него при поръчка. С изключение на ситуация, когато Потребителят, го счете за по-малко благоприятен от актуалния и информира Продавача за избора на актуалния като задължаващ.

4. За всички въпроси, неуредени в този правилник се прилагат съответните приложими закони. Спорове, ако Потребителят желае, се разглеждат по пътя на медиация или арбитраж. В краен случай ситуацията се решава от компетентния местен съд.

Версия 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Исторически/заварени/ версии на правилника:

 

Версия 4.3 Познан 14-07-2015

Версия 12.0 (Познан, 24-12-2014)

Версия 13.0 (Poznan, 25-05-2018)