TopPoe kasutustingimused

Poe kasutustingimused

Ostja ja Müüja saavad lepingu sõlmida kahel viisil. Enne tellimuse esitamist on Ostjal õigus Müüjaga läbi rääkida kõik lepingutingimused, kaasa arvatud õigus teha muudatusi nendesse lepingutingimustesse. Lepingutingimuste läbirääkimisi tuleb pidada kirjalikult ning kirjad saata aadressil Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poola. Juhul kui Ostja loobub lepingutingimuste läbirääkimisest, siis laienevad lepingule järgnevad lepingutingimused ja kohalduvad kehtivad seadused.

 

LEPINGUTINGIMUSED

 

§1 Mõisted

 

1. Postiaadress koosneb ees- ja perekonnanimest või asutuse nimest, asukohast (tänavateks jagatud asukoha korral tänava nimi, hoone number ja korteri number või tänavateks jagamata asukoha puhul kohanimi ja kinnistu number), postiindeksist ja asulast.

2. Kaebuste esitamise aadress on Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poola

3. Tarne hinnakiri – pakutavate toodete ja hindade loetelu, mis on saadaval aadressil delta.poznan.pl ja shopdelta.eu.

4. Kontaktandmed: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-post: info@delta.poznan.pl, telefon: +4861 866 71 48

5. Tarne – transporditeenuse tüüp koos veoettevõtja nime väljatoomise ja aadressil delta.poznan.pl ja shopdelta.eu asuvas ostukorvis olevate kaupade kulu väljatoomisega

6. Ostu tõendav dokument – vastavalt Poola 11. märtsi 2004 käibemaksuseadusele, selle muudatustele ja muudele kohalduvatele seadustele väljastatud arve või kviitung.

7. Tooteleht – veebisaidi alamleht, kus kuvatakse teavet ühe toote kohta.

8. Klient – täiskasvanud teovõimeline isik, kel on õigus teha juriidilisi toiminguid, või juriidiline isik või organisatsiooni iseseisva õigusvõimega allüksus, kes sooritab Müüjalt ostu, mis on otseselt seotud oma äri- või kutsetegevusega.

9. Poola tsiviilkoodeks – 23. aprillil 1964 vastu võetud seadus koos muudatustega.

10. Tarbija – tarbija Poola tsiviilkoodeksi artikli 221 tähenduses, st teovõimeline füüsiline isik või seaduses sätestatud juhtudel osalise teovõimega isik, kes sõlmib lepingu Müüjaga või kasutab Müüja pakutavaid elektroonilisi teenuseid sellises mahus, mis ei ole otseselt seotud selle isiku ärilise või elukutselise tegevusega.

11. Tarbija-ettevõtja – ettevõtja, kes on füüsiline isik, kes sõlmib oma ärilise tegevusega otseselt seotud lepingu, kusjuures lepingu sisust selgub, et tegemist pole selle ettevõtja põhitegevusalaga, mis on märgitud selle ettevõtjaga seotud sissekandes Poola majandustegevuse ja -teabe keskregistris (CEIDG)

12. Ostukorv – poes saadaval olevate toodete valiku nimekiri, mile on koostanud Ostja oma eelistuste põhjal.

13. Ostja – nii Tarbija, Tarbija-ettevõtja kui Ettevõtja

14. Eseme üleandmise aadress – postiaadress või kauba vastuvõtmise koht, mille Ostja on tellimusele märkinud.

15. Eseme üleandmise hetk – hetk, mil Ostja või Ostja poolt määratud kolmas pool võtab üle eseme omandi.

16. Tasumine – tasumisviis lepingu eseme eest ja leheküljel delta.poznan.pl ja shopdelta.pl valitud transpordi eest.

17. Poola tarbijaseadus – Poola 30. mai 2014 tarbija õiguste seadus.

18. Toode – tellimuse esemeks oleva objekti minimaalne jaotamatu kogus, millele Müüja on poes määranud mõõteühiku ja hinna (hind/tk).

19. Lepingu ese – Lepingu esemeks olevad tooted ja tarne.

20. Tellimuse ese – lepingu ese.

21. Ettevõtja – ettevõtja Poola tsiviilkoodeksi artikli 431 tähenduses, st füüsiline isik, juriidiline isik või organisatsiooni üksus, millel on seaduse alusel õigus ennast ise esindada või sooritada tööalaseid tegevusi ilma juriidilist isikut omamata, mis sõlmib Müügilepingu Müüjaga või kasutab Müüja pakutavaid teenuseid elektrooniliselt.

22. Väljaveo koht – toote üleandmise koht, mis ei ole postiaadress, ja mille nimekirja Müüja on teatavaks teinud poes.

23. Tingimused - antud dokument

24. Toode – vallasvara, mis võib olla või on lepingu ese.

25. Pood – aadressil delta.poznan.pl ja shopdelta.eu asuv veebileht, läbi mille Ostja võib esitada tellimuse.

26. Müüja: Delta-Opti, Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poola; Poola maksukohustuslase number NIP: PL525-129-52-25, Poola riikliku majandusregistri REGON number: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, isikuandmete kaitse riigikontrolör GIODO: 7033/2013 registreeritud ja nähtav Poola ettevõtluse teabe- ja registreerimiskeskuse (CEIDG) kodulehel https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, pangakonto: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Süsteem – koos toimivate IT-seadmete ja tarkvara kogum, mis tagab andmete töötlemise ja salvestamise ning saatmise ja vastuvõtmise konkreetse võrgu jaoks sobivas lõppseadmes telekommunikatsioonivõrkude abil, mida nimetatakse internetiks.

28. Tellimuse täitmise tähtaeg – tundide või tööpäevade arv, mis on määratud toote lehel.

29. Leping – Tarbijate või Tarbija-ettevõtjate puhul väljaspool territooriumit või distantsilt sõlmitud leping Poola 30. mai 2014 Tarbija õiguste seaduse tähenduses ning Ettevõtjate puhul müügileping Poola 23. aprilli 1964 tsiviilkoodeksi artikli 535 tähenduses.

30. Defekt – nii füüsikaline kui juriidiline defekt

31. Füüsikaline defekt – müüdud eseme mittevastavus lepingule ja mille puhul ese:

a) ei ole omadustega, mis seda tüüpi esemel peaksid olema vastavalt lepingu tingimustele või selle ettenähtud kasutusotstarbele;

b) ei ole nende omadustega, mille olemasolu Müüja kinnitas Tarbijale või Tarbija-ettevõtjale;

c) ei sobi selleks eesmärgiks, mille kohta Müüja informeeris lepingu sõlmimisel Tarbija või Tarbija-Ettevõtjaga ning Müüja ei hoiatanud antud eesmärgiks mittesobivuse kohta;

d) on antud Tarbijale või Tarbija-Ettevõtjale üle mittetäielikus seisus;

e) mittekorrektse paigalduse ja käivitamise korral, kui need tegevused sooritas Müüja või kolmas pool, kelle eest vastutab Müüja, või Tarbija või Tarbija-Ettevõtja, kes on järginud Müüja antud juhiseid;

f) kui sellel pole omadusi, mis on deklareerinud tootja või tootja esindaja või kui kolmas pool on lasknud toote turule oma majandustegevuse käigus või kui pool, kes on tootele lisanud oma nime, kaubamärgi või muu eristuva tunnuse, esitleb ennast tootjana, välja arvatud juhtudel, kui Müüja ei olnud sellistest deklaratsioonidest teadlik ega oleks saanud mõistlikult neid teada või kui need deklaratsioonid ei oleks saanud mõjutada Tarbija või Tarbija-Ettevõtja otsust sõlmida leping või kui nende deklaratsioonide sisu korrigeeriti enne lepingu sõlmimist.

32. Juriidiline defekt – olukord, kus müüdav vara kuulub kolmandale poolele või see on koormatud kolmanda poole õigustega või on kasutus- või käsutuspiirangud seatud pädeva asutuse otsusega.

33. Tellimus – Ostja tahteavaldus, mis on edastatud läbi poe ja kus selgesõnaliselt määratletakse toodete tüüp ja kogus, transporditüüp, makseviis, toote üleandmise koht ja Ostja andmed ning mille otsene eesmärk on sõlmida leping Ostja ja Müüja vahel.

34. Isikuandmete vastutav töötleja:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Üldised lepingutingimused

 

1. Leping sõlmitakse poola keeles vastavalt Poola seadustele ja järgnevatele sätetele.

2. Toote üleandmise koht peab asuma Poola Vabariigis.

3. Müüja on kohustatud pakkuma teenuseid ja tarnima ilma defektideta esemeid.

4. Kõik hinnad on toodud Poola valuutas ning need on täishinnad (st käibemaks sisaldub hinnas). Toodete hind ei sisalda transpordi hinda, mis on eraldi välja toodud transpordi hinnakirjas.

5. Kõik tähtajad on arvutatud vastavalt Poola tsiviilkoodeksi paragrahvile 111, mis tähendab, et päevade arvuga väljendatud periood lõpeb viimasel päeval ja kui päevade arvuga väljendatud perioodi algus on mõni konkreetne sündmus, siis sündmuse toimumise päeva ei loeta perioodi arvutamisel sisse

6. Käesoleva lepingu kohta teabe saamiseks, et lepingu olulisi punkte kinnitada, kättesaadavaks teha ja salvestada, tuleb tegutseda järgnevalt:

a) saata tellimuse kinnitus mainitud e-posti aadressile: tellimus, esialgne kaubaarve, teave lepingust taganemise õiguse kohta, käesolevad lepingutingimused PDF-vormingus, lepingust taganemise avalduse täidetud blankett PDF-vormingus, link eraldiseisvalt kokkulepitud tingimustele ja lepingust taganemise blanketile;

b) täidetud ja üleandmise kohas üleantud tellimuse kohta tuleb välja trükkida järgnev teave: tõend ostu sooritamise kohta, teave lepingust taganemise õiguse kohta, käesolevad lepingutingimused ja lepingust taganemise avalduse täidetud blankett.

c) Platvormil on elektroonilisel kujul võimalik arvete koostamine, arvete muutmine, tellimuste ajaloo vaatamine, kirjavahetuse lugemine, pakkumistega tutvumine ning sõnumite ja laekumiste vaatamine.

7. Müüja ei võta eraldi tasu endaga suhtlemisel sidekanalite kasutamise eest, kuid Ostja kanda jäävad täielikult kõik muud kulud, mis on seotud kolmandate poolte tasudega sidekanalite kasutamise eest eest.

8. Müüja kinnitab, et süsteemi kasutaval Ostjal on võimalik Müüja poodi korrektselt kasutada järgmiste veebilehitsejatega: IE versioon 7 või uuem, FireFox versioon 3 või uuem, Opera versioon 9 või uuem, Chrome versioon 10 või uuem, Safari koos paigaldatud uusima JAVA versiooniga ning ekraanidel, mille horisontaalne eraldusvõime on suurem kui 1024x. Kolmandate poolte tarkvara kasutamine mõjutab veebilehitsejate Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome ja Safari abil poe korrektset kuvamist, seega on soovitatav see tarkvara blokeerida, et saavutada poodide delta.poznan.pl ja shopdelta.eu täielik funktsionaalsus.

9. Järgmiste tellimuste esitamise hõlbustamiseks võib Ostja valida võimaluse salvestada oma andmed poes. Selleks peaks Ostja looma kasutajatunnuse ja parooli, et pääseda ligi oma kontole. Kasutajatunnus ja parool on sümbolite järjestus, mille Ostja on valinud ja mille Ostja peab säilitama konfidentsiaalselt ja kaitsma kolmandate poolte volitamata ligipääsu nendele andmetele. Ostja võib mis tahes ajal oma kontole ligi pääseda, teha muudatusi või uuendada andmeid või kustutada oma konto poes.

§3 Elektrooniliste vahendite abil teenuse kasutamisega seotud ohud

 

1. 18. juulist 2002 pärineva Poola elektrooniliste vahendite abil teenuse pakkumise seaduse (Poola Vabariigi seaduste kogumik nr 144, nimetus 1204 koos muudatustega) artiklis 6(1) toodud kohustuse täitmiseks informeerib Delta-Opti Monika Matysiak kasutajaid elektrooniliste vahendite abil pakutavate teenustega seotud ohtudes. See info puudutab ohtusid, mille tekkimiseks on ainult potentsiaalne võimalus. Internetiga seotud peamised ohud on:

a) kahjurvara (ingl k Malware) – erinevate skriptide kasutamine, näiteks viirused, ussid või troojanid, millel on võrgu kasutajate IKT-süsteemidele kahjulik, kuritegelik või pahatahtlik mõju;

b) nuhkvara (ingl k Spyware) – programmid, mis jälgivad kasutajate tegevust, et koguda kasutajate kohta teavet ja edastada see - tavaliselt kasutaja teadmata või ilma nõusolekuta - programmi autorile;

c) spämm – soovimatu e-kirjade mass, mis enamjaolt on reklaamsisuga;

d) õngitsemine (ingl k Phishing) - petturlik katse hankida tundlikku isiklikku teavet (nt paroolid) sellega, et teeseldakse olevat usaldusväärne isik või asutus;

e) kasutaja IKT-süsteemidesse sissemurdmine häkkimistööriistadega;

f) krüptoanalüüs - nõrkade kohtade otsimine krüptograafilises süsteemis, et sellesse sisse murda või sellest mööda minna.

2. Eespoolmainitud riskide vältimiseks peab ostja kasutama oma arvutis ja teistes internetiga ühenduse loomiseks kasutatavates seadmetes viirusetõrjet ja tulemüüri. Seda tarkvara tuleb pidevalt uuendada.

§4 Lepingu sõlmimine ja täitmine

 

1. Tellimusi võib esitada 24 tundi päevas.

2. Tellimuse esitamiseks peab Ostja tegema vähemalt järgnevaid toiminguid, kusjuures mõningaid toimingud võib korrata:

a) kauba lisamine ostukorvi;

b) transpordiviisi valimine;

c) makseviisi valimine; First Data, Tpay, PayPal, sularaha kättesaamisel, pangaülekanne, sularaha.

d) kauba üleandmise kohta valimine;

e) Tellimuse esitamine poes, kasutades selleks nuppu "Olen tutvunud detailidega. Soovin esitada tellimuse".

3. Leping Tarbija või Tarbija-Ettevõtjaga sõlmitakse tellimuse esitamise hetkel.

4. Tarbijate või Tarbijate-Ettevõtjate tellimused, mille eest tasutakse kättesaamisel, täidetakse kohe ning pangaülekandega või elektroonilise maksesüsteemi abil makstavad tellimused täidetakse pärast raha laekumist Müüja kontole.

5. Leping Ettevõtjaga sõlmitakse hetkel, kui Müüja võtab tellimuse vastu, millest Müüja teavitab Ettevõtjat 48 tunni jooksul alates tellimuse esitamisest.

6. Ettevõtjate tellimused, mille eest tasutakse kättesaamisel sulas, täidetakse kohe pärast lepingu sõlmimist ning pangaülekande või elektroonilise maksevahendi teel tasutavad tellimused täidetakse pärast lepingu sõlmimist ja Ettevõtja raha laekumist Müüja kontole.

7. Ettevõtja tellimuse täitmise puhul võidakse nõuda tellimuse maksumuse täielikku või osalist tasumist või vähemalt tellimuse väärtuses krediidilimiidi hankimist või Müüja nõusolekut kauba saatmiseks nii, et tellimuse eest tasutakse kättesaamisel.

8. In the case of ordering goods by a Consumer, a Consumer - Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at a given Supplier of the goods.

9. Lepingu ese saadetakse tootelehel näidatud tähtaja jooksul; mitmest tootest koosnevate tellimuste puhul jääb kehtima tootelehtedel märgitud pikim tähtaeg. Saatmise tähtaja alguseks loetakse tellimust täitmist.

10. Lepingu alusel ostetud tootega saadetakse ka müügidokument, mis saabub Ostja poolt tellimuses valitud transpordimeetodi kaudu üleandmise kohta koos lisadega vastavalt paragrahvile 2 (6b).

11. Kaubad tarnitakse järgmiste kullerfirmade abil, mille hulgast Ostja valib tellimuse esitamisel:

a) DPD Polska - Nip (Poola maksukood): 526 020 41 10 KRS (Poola registrikood): 0000028368

b) DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- Nip: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§5 Lepingust taganemise õigus

 

1. Vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 27 on Tarbijal õigus taganeda distantsilt sõlmitud lepingust ilma põhjendusi esitamata ja kulusid kandmata, välja arvatud tarbijaseaduse paragrahvides 33 ja 34 mainitud kulud.

2. Distantsilt sõlmitud lepingust taganemise õigus kehtib 14 päeva jooksul alates hetkest, mil toode antakse üle ning tähtajast loetakse kinnipeetuks, kui lepingust taganemise avaldus on saadetud enne taganemise õiguse tähtpäeva möödumist.

3. Tarbija võib esitada lepingust taganemise avalduse blanketil, mis asub Poola tarbijaseaduse lisas nr 2 ja mille blankett on saadaval aadressil sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ja shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf või mõnel muul blanketil, mis vastab Poola tarbijaseadusele.

4. Müüja ei aktsepteeri muul kujul esitatud lepingust taganemise sooviavaldust kui kirjalikul kujul.

5. Müüja on kohustatud kinnitama lepingust taganemise avalduse kättesaamist Tarbija e-posti aadressile (mille Tarbija andis teada lepingu sõlmimise ajal või muule aadressile, mis on kantud lepingust taganemise avaldusele).

6. Lepingust taganemise korral loetakse, et lepingut ei ole sõlmitud.

7. Tarbija on kohustatud tagastama Müüjale eseme ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest. Tähtajast loetakse kinnipeetuks, kui ese on saadetud enne taganemise õiguse tähtpäeva möödumist.

8. Tarbija saadab oma kuludega ja omal vastutusel tagasi tooted, mis olid lepingu need esemed, millest Tarbija taganes.

9. Tarbija ei pea kandma transpordikulusid digitaalse sisu eest, mis ei ole salvestatud füüsikalisele andmekandjale, juhul kui Tarbija ei nõustunud tellimuse täitmisega enne lepingust taganemise tähtaja möödumist või teda ei teavitatud lepingust taganemise õiguse kaotamisest oma nõusoleku andmise hetkel või kui ettevõtja ei esitanud oma kinnitust vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvidele 15 (1) ja 21 (1).

10. Tarbija on vastutav lepingu esemeks oleva toote väärtuse kahanemise eest, kui selle on tinginud toote kasutamine mitteeesmärgipärasel viisil, eirates toote olemust, omadusi ja funktsionaalsust.

11. Müüja on kohustatud ilma põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise avalduse kättesaamist tagastama Tarbijale kõik Tarbija tehtud maksed, kaasa arvatud toodete transpordile tehtud kulutused; juhul kui Tarbija oli valinud muu transpordimeetodi peale odavaima Müüja pakutud tavameetodi, siis Müüja ei tagasta Tarbijale lisakulusid vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 33.

12. Müüja tagastab makse sama makseviisi abil, mida kasutas ka Tarbija, välja arvatud juhul, kui Tarbija on selgesõnaliselt nõustunud muu makseviisi kasutamisega, mis ei too kaasa täiendavaid kulutusi.

13. Müüja võib viivitada Tarbijalt saadud makse tagastamisega kuni ese on tagastatud Müüjale või Tarbija on esitanud Müüjale tõendi eseme teelepaneku kohta, vastavalt sellele, kumb leiab aset varem.

14. Vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 38 ei ole Tarbijal lepingust taganemise õigust järgnevatel juhtudel:

a) kui tasutud summa tagastamine sõltub finantsturgude kõikumisest, mis on väljaspool Müüja kontrolli ja mis võivad aset leida enne lepingust taganemise tähtaja möödumist;

b) kui lepingu ese ei ole eelnevalt valmistoodetud ese ja toode on valmistatud vastavalt Tarbija tingimustele või individuaalsete vajaduste rahuldamiseks;

c) kui tellimuse objekt on ese, mis hävineb või aegub kiiresti;

d) kui tellimuse objekt on ese, mis transporditakse suletud pakendis, mida ei ole võimalik pärast pakendi avamist tagastada tervislike kaalutlustel või hügieenipõhjustel, kui pakend on avatud pärast transporti;

e) kui tellimuse objektiks on esemed, mis pärast transportimist muutuvad oma olemuse tõttu teiste toodetega lahutamatult seotuks;

f) kui tellimuse objektiks on esemed, mis kujutavad endast kinnises pakendis audio- või videosalvestust või tarkvara ja kui pakend on pärast transportimist avatud;

g) digitaalse sisu tarnimisel, mis ei ole salvestatud füüsikalisele andmekandjale, kui Tarbija selgesõnalisel nõusolekul toimus tellimuse täitmine enne lepingust taganemise õiguse kehtetuks muutumist ja pärast seda, kui ettevõte oli andnud teada lepingust taganemise õiguse kehtetuks muutumisest;

h) kui tarnitakse päevalehti, perioodikaväljaandeid või ajakirju, välja arvatud lepingu alusel tellimine.

§6 Seadusega ette nähtud garantii

 

1. Müüja on Klientide ees täielikult vabastatud vastutusest füüsikaliste ja juriidiliste defektide eest vastavalt Poola tsiviilkoodeksi paragrahvile 558 (1) (seadusejärgne garantii).

2. Müüja on Tarbija ees vastutav defektide eest vastavalt Poola tsiviilkoodeksi paragrahvis 556 määratud põhimõtetele ja nende uuendustele (seadusejärgne garantii).

3. Kui Tarbijaga sõlmitud lepingu korral leitakse füüsikaline defekt enne ühe aasta pikkuse perioodi möödumist alates eseme üleandmisest, siis loetakse defekt eksisteerinuks ka riski üleminemise hetkel Tarbijale.

4. Kui müüdud esemel on defekt, siis Tarbija võib:

a) esitada avalduse hinnaalanduse nõudmiseks;

b) esitada avalduse lepingust taganemiseks;

välja arvatud juhul, kui Müüja suudab Tarbijale asendada defektse toote tasuta uue defektivaba toote vastu ilma viivitusteta ja ülemäärase ebamugavuseta. Kuid kui Müüja on eseme juba asendanud või parandanud või Müüja ei täitnud kohustust ese asendada uue defektivaba esemega või kõrvaldada defekt, siis pole õigust ese asendada või defekt kõrvaldada.

5. Tarbija võib Müüja poolt pakutud defekti parandamise asemel nõuda eseme asendamist defektivaba esemega või nõuda defektivaba esemega asendamise asemel defekti parandamist, välja arvatud juhul, kui Tarbija valitud meetodiga eseme viimine vastavusse lepinguga on võimatu või kui see nõuaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Müüja pakutud meetodiga, kusjuures kulude ülemäärasuse hindamisel võetakse arvesse defektivaba toote hinda, leitud defekti tüüpi ja olulisust ning seda, mil määral põhjustaks Tarbijale ebamugavust mõnel muul meetodil Tarbija nõudmiste täitmine.

6. Tarbijal ei ole õigust lepingust taganeda, kui defekt on väheoluline.

7. Kui müüdaval esemel on defekt, siis Tarbija võib lisaks:

a) nõuda eseme asendamist defektivaba esemega;

b) nõuda defekti parandamist.

8. Müüja on kohustatud defektse eseme asendama defektivaba esemega või defekti kõrvaldama mõistliku aja jooksul ilma Tarbijale liigset ebameeldivust põhjustamata.

9. Müüja võib keelduda Tarbija nõudmise rahuldamisest, kui defektse eseme viimine vastavusse lepinguga Ostja valitud meetodil on võimatu või võrreldes järgmise võimaliku meetodiga eseme viimiseks vastavusse lepinguga nõuaks see ülemääraseid kulutusi.

10. Juhul kui defektne ese on paigaldatud, siis Tarbija võib nõuda Müüjalt selle lahtimonteerimist ja uuesti paigaldamist pärast defektivaba esemega asendamist või defekti parandamist, kuid Tarbijal on kohustus kanda sellega seotud kulutused, mis ületavad müüdud eseme hinda, või nõuda Müüjalt sisse osa lahtimonteerimise ja uuesti paigaldamise kuludest kuni müüdud eseme väärtuseni. Kui Müüja jätab selle kohustuse täitmata, siis on Tarbijal õigus need toimingud teostada Müüja kulul ja riskil.

11. Tarbija, kes teostab oma õigusi seoses seadusjärgse garantiiga, on kohustatud transportima Müüja kulul defektse eseme kaebuste esitamise aadressile; kui eseme tüüp või selle lahtimonteerimise viisi tõttu oleks selle transportimine ülemääraselt keeruline, siis on Tarbija kohustatud tegema eseme Müüjale ligipääsetavaks eseme asukohas. Kui Müüja jätab kohustuse täitmata, siis on Tarbijal õigus saata ese Müüja kulul ja riskil.

12. Asendamise või parandamise kulud kannab Müüja, välja arvatud paragrahvi 4 (10) kirjeldatud olukorras.

13. Kui defektne ese asendatakse defektivaba esemega või kui lepingust taganetakse, siis on Müüja kohustatud Tarbija juurest defektse eseme ära transportima.

14. Müüjal on kohustus vastata 14 päeva jooksul:

a) hinna alandamisnõude taotlusele;

b) lepingust taganemise avaldusele;

c) nõudele asendada defektne toode defektivaba tootega;

d) nõudele parandada defekt.

Vastasel juhul loetakse, et Müüja on nõustunud Tarbija avalduse või nõudega.

15. Müüjal on seadusjärgsest garantiist tulenevad kohustused füüsikalise vea leidmisel kahe aasta jooksul alates eseme üleandmisest Tarbijale ja kasutatud eseme müümise puhul ühe aasta jooksul alates eseme üleandmisest Tarbijale.

16. Tarbija nõudeõigus parandada defekt või asendada müüdud ese defektivaba esemega on piiratud ühe-aastase kestusega alates defekti avastamisest, kuid see ei rakendu enne kui kaks aastat alates eseme üleandmisest Tarbijale ja kasutatud eseme puhul enne kui üks aasta alates eseme üleandmisest Tarbijale.

17. Kui Müüja või tootja seadusjärgse garantii periood ehk kaks aastat alates eseme üleandmisest Tarbijale on möödunud, siis on Müüja vastavalt seadusjärgsele garantiile vastutav füüsikaliste defektide eest, mis esemel tuvastati enne selle kaheaastase perioodi möödumist.

18. Vastavalt paragrahvis 4 (15-17) määratud tingimustele võib Tarbija esitada avalduse lepingust taganemiseks või hinna alandamiseks müüdud eseme füüsikalise defekti tõttu ja kui Tarbija on nõudnud eseme asendamist defektivaba esemega või defekti parandamist, siis lepingust taganemise avalduse või hinnaalanduse nõudmise taotluse esitamise tähtaeg algab alates hetkest, mil eseme asendamise tähtaeg või defekti parandamise tähtaeg möödub ja vajalikke meetmeid ei ole võetud.

19. Kohtumenetluse algatamisel või arbitraažikohtu poole pöördumisel seoses seadusjärgse garantii õigustega peatuvad Tarbija muude õiguste tähtajad seoses antud tootega kuni menetluse lõpuni. Eelnev kehtib ka arbitraažikohtu menetluses, mille puhul on Tarbija muude seadusjärgse garantii õiguste teostamise tähtaeg algab päevast, mil kohus otsustas keelduda vahekohtuniku kokkuleppest või mil arbitraaž lõppes ilma tulemusteta.

20. Paragrahv 4 (15-16) kohalduvad õiguste teostamisele seadusjärgse garantii juriidiliste defektide osas, kusjuures tähtaeg algab päevast, mil Tarbija sai teada defekti kohta, ja juhul kui Tarbija sai defektist teadlikuks tänu kolmandale poolele, siis alates päevast, mil kolmas pool andis vaidluses teada oma lõplikust otsusest.

21. Kui seoses eseme defektiga on Tarbija esitanud avalduse lepingust taganemiseks või hinna alandamiseks, siis võib nõuda kahju hüvitamist seoses sellega, et sõlmiti leping ja ei oldud teadlik defekti olemasolust, isegi kui kahju on põhjustanud Müüjast sõltumatud asjaolud; täpsemalt võib nõuda hüvitist selliste kulude eest nagu lepingu sõlmimine, eseme üleandmise kulud, eseme transport, eseme hoiustamine ja eseme kindlustamine kuni ulatuseni mil määral jäi eelpoolmainitu eest saamatu kasu, eeldusel, et antud kahjude eest ei tasu kolmas pool ning kohtukulude hüvitamine, olenemata kulude hüvitamisest vastavalt üldistele põhimõtetele.

22. Defekti avastamise tähtaja möödumise alla ei kuulu juhud, kui seadusjärgse garantii õigusi tuleb teostada põhjusel, et Müüja on defekti ebaausalt varjanud.

23. Kui Müüja on kohustatud pakkuma Tarbijale soodustust või rahalist soodustust, siis on ta kohustatud seda tegema ilma viivitustega ja mitte hiljem kui seaduses ette nähtud aja jooksul.

§7 Kaebused

 

1. Kaebuse esitamiseks tuleb täita järgnev vorm elektrooniliselt: Kaebuse vorm või kirjalikult: PDF vorm ja saata selle siintoodud Müüja aadressidele. Soovitame kaebusesse lisada defekti võimalikult täpne kirjeldus, defekti ilmnemise kuupäev, kaebust esitava Tarbija või Tarbija-Ettevõtja andmed ning kaebusega seotud palve.

2. Müüjal on kohustus vastata Tarbija või Tarbija-Ettevõtja kaebusele 14 päeva jooksul. Kaebuse esitamise aega hakatakse arvestama kaebuse kättesaamise päevast, välja arvatud siis, kui kaebuse sisuks on toode ning kaebuse menetlemine eeldab selle inspekteerimist - sellisel juhul hakatakse kaebuse menetlemise aega arvestama toote kättesaamise päevast.

3. Müüja jätab endale õiguse pikendada eespool mainitud aega õigustatud juhtumite korral, näiteks vääramatu jõu juhtumite korral või kui kaebuse menetlemine nimetatud aja jooksul on võimatu selle keerukuse tõttu või tuleb sooritada muid menetlusega seotud toiminguid ning selle menetlemine tavapärase protseduuri alusel on võimatu või ülemäära keeruline.

§8 Privaatsuspoliitika ja isikuandmete turvalisus

 

1. Isikuandmete vastutav töötleja:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Vastutav töötleja kohustub kaitsma isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 määrusele (EL) 2016/679 ja andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõikele 1, mis käsitleb andmekaitset isikuandmete töötlemisel ja nimetatud andmete vaba liikumist.

2. Müüja on kohustatud isikuandmeid kaitsma vastavalt Poola 29. augusti 1997 isikuandmete kaitse seadusele ja Poola 18. juuli 2002 elektrooniliste teenuste osutamise seadusele. Isikuandmete andmisega Müüjale tellimuse esitamisel ühtlasi Ostja nõustub oma isikuandmete töötlemisega Müüja poolt eesmärgiga esitatud tellimus täita. Ostjal on õigus igal ajal saada ligipääsu oma isikuandmetele ning neid parandada, uuendada või kustutada.

3. Isikuandmete kogumise, töötlemise ja salvestamise täpsemad reeglid tellimuste täitmiseks poes on kirjeldatud privaatsuspoliitikas.

§9 Lõppsätted

 

1. Mitte ükski selle lepingu tingimustest ei ole mõeldud rikkuma Ostja õigusi. Lisaks kinnitab Müüja, et juhul, kui käesoleva lepingu tingimused on vastuolus kehtiva seadusega, siis kohaldatakse alati tingimusteta seadust vaidlusaluse lepingutingimuste osa asemel.

2. Registreeritud Ostjaid informeeritakse lepingutingimuste muudatustest ja nende ulatusest e-postile (registreerimisel või tellimuse esitamisel antud e-posti aadressile). Vastavasisuline teade saadetakse vähemalt 30 päeva enne lepingutingimuste muudatuste jõustumist. Muudatuste tegemise eesmärk on ühtlustada lepingutingimusi ja hetkel kehtivaid seadusi.

3. Ostjal on alati võimalik kätte saada hetkel kehtiv lepingutingimust versioon lepingutingimuste lehelt (delta.poznan.pl ja shopdelta.eu/regulamin). Tellimuse täitmise aja jooksul ja kogu müügijärgse teeninduse ajal on Ostja kohustatud järgima neid lepingutingimusi, millega nõustuti tellimuse esitamise ajal; juhul kui Tarbija leiab, et varasemalt kehtinud lepingutingimused on vähem soodsad kui hetkel kehtivad, siis võib ta anda teada hetkel kehtivate lepingutingimuste valimisest kohaldatavateks lepingutingimusteks.

4. Kõigi siin käsitlemate teemade puhul kohaldatakse asjassepuutuvaid seadusi. Kui Tarbija sellega nõustub, siis lahendatakse vaidlused lepitusmenetluse või arbitraažikohtu menetluse teel. Viimase võimalusena lahendatakse asi kohaliku pädeva valdkonna kohtus.

Versioon 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Lepingutingimuste varasemad versioonid:

 

Versioon 4.3 Poznanis 14-07-2015

Versioon 12.0 (Poznań, 24.12.2014)

Versioon 13.0 (Poznan, 25-05-2018)