TopParduotuvės taisyklės

Parduotuvės taisyklės

Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymas gali įvykti dviejais būdais. Pirkėjas turi teisę, prieš pateikdamas užsakymą derėtis dėl sutarties įrašų, taip pat ir dėl tų, kurie gali keisti šio reglamento įrašus. Tokios derybos turėtų vykti raštu ir pateiktos raštu Pardavėjui adresu: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g.. Jeigu Pirkėjas atstos nuo sutarties sudarymo pagal individualias derybas bus taikomas žemiau pateiktas reglamentas ir atitinkamos teisės nuostatos.

 

REGLAMENTAS

 

§1 Sąvokos

 

1. Pašto adresas - vardas ir pavardė arba institucijos pavadinimas, padėtis vietovėje (vietovių, kurios yra padalintos į gatves atvejyje: gatvė, pastato numeris, buto arba kambario numeris; vietovės, kur nėra suskirstyta į gatves atvejyje: vietovės pavadinimas ir nekilnojamojo turto numeris), pašto kodas ir vietovė.

2. Reklamacijų teikimo adresas: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g., Lenkija

3. Pristatymo kainos – yra po delta.poznan.pl adresu, o taip pat shopdelta.eu pristatymo rūšių ir jų kainų sąrašas.

4. Kontaktiniai duomenys: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanė, Graniczna 10, el paštas: info@delta.poznan.pl, tel.num.: +4861 866 71 48

5. Pristatymas – transporto paslaugų rūšys su vežėjo pasirinkimu ir kina yra pateiktos krepšelyje po adresu delta.poznan.pl ir shopdelta.eu

6. Pirkimo įrodymas – faktūra, sąskaita arba čekis išduotas pagal prekių ir paslaugų mokesčio įstatymą iš 2004 metų kovo 11 d. su vel. Akeitimais ir kitomis teisės nuostatomis.

7. Produkto kortelės – pavienis parduotuvės puslapis, kuriame yra informacijos apie atskirą produktą.

8. Klientas – pilnametinis fizinis asmuo su pilna juridine atsakomybe, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas neturintis juridinio asmens statuso, bet su pilna juridine atsakomybe, perkantis pas Pardavėją produktus, betarpiškai susijusius su ūkio ar profesine veikla.

9. Civilinis kodeksas – civilinio kodekso įstatymas iš 1964 metų balandžio 23 dienos su velesniais pakeitimais

10. Vartotojas – vartotojas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 221 straipsnyje, t. y. fizinis asmuo, kuris turi visišką teisinį pajėgumą arba, jei tai numatyta teisės aktuose, ribotą juridinį pajėgumą, sudarant su pardavėju Sutartį arba Pardavėjo elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, jei jos nėra tiesiogiai susijusios su jo verslu ar profesine veikla.

11. Vartotojas – verslininkas, ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, turintis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ekonomine veikla, kai pagal tos sutarties turinį paaiškėja, kad jis nėra profesionalus, ypač dėl ekonominės veiklos dalyko, numatyto pagal CEIDG nuostatas.

12. Krepšelis – produktų sąrašas, sudarytas pagal prieinamų produktų parduotuvėje Pirkėjo pasirinkimą.

13. Pirkėjas - taip pat Vartotojas, Vartotojas - Verslininkas, kaip ir Verslininkas.

14. Daiktų išdavimo vieta– pašto adresas arba Pirkėjo nurodytas užsakyme paėmimo punktas.

15. Daiktų išdavimo akimirka – akimirka kuomet Pirkėjas ar jo nurodytas trečiasis asmuo paimti daiktą, paims daiktą.

16. Mokėjimas– mokėjimo metodas už sutarties dalyką ir pristatymą, nurodytą adresu delta.poznan.pl arba shopdelta.eu

17. Vartotojo teisė – vartotojo teisės įstatymas iš 2014 metų gegužės 30 dienos

18. Produktas – minimalus ir nedalinamas daiktų kiekis, kuris gali būti užsakymo dalyku, yra pateikiamas Pardavėjo parduotuvėje kaip matavimo vienetas jo kainos nustatymo metu (kaina/vienetas).

19. Sutarties dalykas – produktai ir pristatymas, kurie yra sutarties dalyku.

20. Teikimo dalykas – sutarties dalykas.

21. Prekiautojas – verslininkas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 431 straipsnyje, t. y. fizinis asmuo, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuriame nustatymas suteikia juridinio asmens statusą, savo vardu vykdančio ekonominę ar profesinę veiklą, sudarant su Pardavėju Pardavimo Sutartį arba naudojasi Pardavėjo elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis

22. Paėmimo punktas– daiktų išdavimo vieta, kuri nėra pašto adresu, nurodyta Pardavėjo parduotuvės sąraše.

23. Reglamentas – šis dokumentas

24. Daiktas – pernešamas daiktas, kuris yra arba gali būti sutarties dalyku.

25. Parduotuvė – internetinis servisas prieinamas adresu delta.poznan.pl ir shopdelta.eu per kurį Pirkėjas gali pateikti užsakymą.

26. Pardavėjas: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g, Lenkija, Mokesčių mokėjimo numeris: PL525-129-52-25, REGON/įmonės kodas: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 įvesta į CEDIG sąrašą adresu: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKO SĄSKAITA: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Sistema – tarpusavyje bendradarbiaujančių IT įrangos ir programinės įrangos, kuri užtikrina duomenų apdorojimą ir saugojimą, taip pat duomenų siuntimą ir gavimą telekomunikacijų tinkluose, naudojant atitinkamą konkrečiam tinklui skirtą galinį įrenginį, paprastai vadinamu internetu.

28. Vykdymo terminas – pateiktas produkto kortelėje valandų kiekis ir darbo dienų kiekis.

29. Sutartis – sudaryta ne verslininko buveinėje arba nuotoliniu būdu, kaip apibrėžta 2014 m. gegužės 30 d. vartotojų įstatyme, Vartotojų ir Vartotojų– Verslininkų atveju ir pardavimo sutartis, kaip apibrėžta 535 str. iš 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso Verslininkų atveju.

30. Defektai – fiziniai kaip ir teisiniai defektai.

31. Fizinis defektas – parduotas daiktas neatitinka sutarties nuostatoms, o ypač kai daiktas:

a) neturi savybių, kurias turėtų turėti tokios rūšies daiktas, kaip nurodyta sutartyje arba rezultuojantis iš aplinkybių ar paskirties;

b) nėra savybių, apie kurių buvimą Pardavėjas užtikrino Vartotoją ar Vartotoją - Verslininką;

c) jis netinka tam tikslui, apie kurį Vartotojas ar Vartotojas - Verslininkas informavo Pardavėją sudarant sutartį, ir Pardavėjas nepareiškė jokių prieštaravimų dėl tokio tikslo;

d) buvo Vartotojui ar Vartotojui - Verslininkui išduota nepila;

e) netinkamo įrengimo ir paleidimo atveju, jei šią veiklą atliko Pardavėjas ar trečioji šalis, už kurią atsakingas Pardavėjas, arba Vartotojas ar Vartotojas - Verslininkas, vykdęs iš Pardavėjo gautus nurodymus;

f) jis neturi savybių, kurias užtikrino gamintojas ar jo atstovas, arba asmuo, pateikiantis prekę į rinką pagal savo verslo veiklą, ir asmuo, kuris, uždėdamas savo vardą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą ant jo parduodamų daiktų, save pristato kaip gamintoją, nebent Pardavėjas nežinojo apie šias garantijas, pagrįstai įvertinant, negalėjo žinoti ar negalėjo turėti įtakos Vartotojo ar Vartotojo-Verslininko sprendimo priėmimui sudaryti sutartį arba jei jų turinys buvo pakeistas prieš sudarant sutartį.

32. Teisinis defektas – situacija kada parduotas daiktas tampa trečiojo asmens nuosavybe arba įtakoja trečiojo asmens teisės, o taip pat jeigu daikto naudojimo arba disponavimo apribojimas yra pagrįstas atitinkamos institucijos sprendimu arba nutarimu

33. Užsakymas– Pirkėjo pareiškimas pateikiamas per parduotuvę, nustatantis tuo pačiu: produktų rūšį ir kiekį; pristatymo rūšį; mokėjimo rūšį; produkto ar daikto išdavimo vietą; Pirkėjo duomenis, kurie bus pateikti tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje.

34. Asmens duomenų administratorius:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Bendros sąlygos

 

1. Sutartis yra sudaroma lenkų kalba, pagal Lenkijos teisę ir šį reglamentą.

2. Daikto išdavimo vieta turi būti Lenkijos Respublikos teritorijoje.

3. Pardavėjas įsipareigojo ir įsipareigoja teikti paslaugas ir pristatyti daiktus be defektų.

4. Visos Pardavėjo pateiktos kainos yra Lenkijos valiutoje ir yra bruto kainomis (turi PVM mokestį). Produktų kainose nėra pristatymo kainų, kurios yra nustatytos pristatymo kainoraštyje.

5. Visi terminai yra skaičiuojami pagal Civilinio kodekso 111 str. tai reiškia, kad terminas nustatytas dienomis baigiasi paskutinę dieną, o jeigu termino pradžia pažymėta dienomis yra nustatytas įvykis, nėra taikoma dienos termino apskaičiavimo metu, kada įvyko tas įvykis.

6. Patvirtinimas, prieinamumas, įrašymas ir apdraudimas visų esminių sutarties nutarimų, kurio tikslu yra šių informacijų ateityje prieinamumas tokiose būklėse:

a) užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant nurodytu el.pašto adresu: užsakymą, faktūrą proformą, informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, šį reglamentą pdf versijoje, sutarties nutraukimo formos pavzydį pdf versijoje, nuorodų asmeniniam formų i sutarties nutraukimo formų pavyzdžių atsisiuntimui;

b) prijungti prie įvykdyto užsakymo, išsiųsto į nurodytą paėmimo vietą išspausdintą: pirkimo patvirtinimą, informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, šį reglamentą, sutarties nutraukimo formos pavyzdį.

c) prieiga platformoje elektroninėje formoje sąskaitų-faktūrų, taisymo sąskaitų-faktūrų, užsakymų istorijos, korespondencijos, pasiūlymų, pranešimų, ataskaitų.

7. Pardavėjas neskaičiuoja papildomų mokesčių už komunikacija su juo, pasinaudojant nuotoliniais komunikacijos įrengimais, o Pirkėjas moka mokesčius pagal savo sutartį, kurią sudarė su trečiuoju asmeniu dėl nuotolinio susiekimo paslaugų teikimo.

8. Pardavėjas sistemos Naudotojui pateikia tinkamą parduotuvės veikimą šiose naršyklėse: IE versija 7 arba naujesnė, "Firefox" versija 3 arba naujesnė, "Opera" versija 9 arba naujesnė, "Chrome" versija 10 arba naujesnė, "Safari" su naujausia "JAVA" versija įdiegta ekranuose su horizontalia rezoliucija virš 1024 px. Trečiųjų šalių naudojamo programinės įrangos, turinčios įtaką naršyklės funkcijoms ir naršyklių veikimui: "Internet Explorer", "Firefox", "Opera", "Chrome", "Safari" gali turėti įtakos tinkamam parduotuvės rodymui, todėl, kad pasiekti pilną delta.poznan.pl ir shopdelta.eu funkcionalumą reikia jas visas išjungti.

9. Pirkėjas gali pasinaudoti savo duomenų išsaugojimo parduotuvėje galimybe, tam kad palengvinti sekančio užsakymo pateikimo procesą. Todėl Pirkėjas turi pateikti savo pavadinimą ir slaptažodį, tam kad gauti priėjimą į savo paskyrą. Pavadinimas ir slaptažodis yra tai Pardavėjo pasirinkti ženklai, kuriuos jis turi išsaugoti paslaptyje ir saugoti nuo trečiųjų asmenų. Pirkėjas visą laiką gali įeiti, atnaujinti savo duomenis ir panaikinti savo paskyrą parduotuvėjė.

§3 Grėsmė, susijusi su elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimu

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak vykdydama pagal įstatymo 6 str. 1pkt. Iš 2002 m.liepos 18 d. įstatymo dėl elektroniniu būdu teikiamų paslaugų vykdymo (Įst. Leid. Nr 144, poz.1204 su pakeitimais) praneša apie ypatingą grėsmę, susijusią su naudotojų elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimu. Ši informacija susijusi su pavojais, kurie gali kilti tik potencialiai. Pagrindiniai pavojai dėl interneto tinklo naudojimo tai:

a) kenkėjiška programa (ang. Malvare) - įvairių tipų programos ar failai, vykdantys žalingą, nusikalstamą ar kenkėjišką veiklą, susijusią su tinklo vartotojo IT sistema, pavyzdžiui, virusai, kirminai, Trojos arkliai;

b) programy szpiegujące (ang. Spyware) - vartotojo veiklos stebėjimo programos, kurios renka informaciją apie vartotoją ir siunčia ją - paprastai be vartotojo žinios ar sutikimo - programos autoriui;

c) spam – neužsakytos ir nelaukiaos elektroninės žinutės, vienu metu siunčiamos keliems gavėjams, dažnai turinčios reklamos turinį;

d) konfidencialios asmeninės informacijos gavimas (pvz., slaptažodžių) apsimetant patikimu asmeniu ar institucija (ang. Phishing);

e) įsilaužimas į vartotojo teleinformacinę sistemą naudojant įsilaužėlių įrankius;

f) kriptoanalizė – gebėjimas rasti kriptografinės sistemos trūkumus, kad įsilaužti arba ją aplenkti.

2. Siekdamas išvengti minėtos rizikos, pirkėjas turėtų įdiegti į savo kompiuterį ir kitus elektroninius prietaisus, kuriuos jis naudoja prisijungdamas prie interneto, antivirusinę programą ir užkardą (firewall). Tokia programa turėtų būti nuolat atnaujinama.

§4 Sutarties sudarymas ir vykdymas

 

1. Užsakymus galima teikti 24 val per parą.

2. Kad pateikti užsakymą Pirkėjas turi atlikti šiuos veiksmus, iš kurių dalis gali būti daugelį kartų pakartojama.

a) įdėti į krepšelį produktą;

b) pasirinti pristatymo rūšį;

c) mokėjimo tipo pasirinkimas; First Data, Tpay, PayPal, išankstinis mokėjimas, banko pavedimas, grynieji.

d) pasirinkti daiktų išdavimo vietą;

e) užsakymo parduotuvėjė pateikimas paspaudžiant „Patikrinau duomenis. Noriu išsiųsti užsakymą” mygtuką.

3. Sutarties sudarymas su Vartotoju arba Vartotoju - Verslininku vyksta užsakymo pateikimo metu.

4. Vartotojo Vartotojo - Verslininko užsakymo vykdymas, kuris moka iš anksto yra vykdomas nedelsiant, o užsakymas apmokamas banko pavedimu arba per elektroninę atsiskaitymo sistemą, sumokėjus Vartotojui arba Vartotojui - Verslininkui po įtraukimo į apskaitą.

5. Sutartis su Verslininku sudaroma Pardavėjui priėmus užsakymą, apie kurį jis informuoja Verslininką per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo.

6. Užsakymo vykdymas, už kurį buvo sumokėta iš anksto vykdomas yra nedelsiant, kai sudaroma sutartis, užsakymas už kurį mokama banko pavedimu arba elektroninės mokėjimo sistemos dėka po sutarties sudarymo ir po įtraukimo į apskaitą.

7. Verslininko užsakymo įvykdymas gali priklausyti nuo visos užsakymo vertės ar jos dalies apmokėjimo arba prekybos kredito limito, kurio vertė yra ne mažesnė kaip užsakymo vertė, arba Pardavėjo sutikimo išsiųsti užsakymą priėmimo sumokėjimo būdu (mokėjimas pristatymo metu) .

8. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

9. Sutarties dalykas yra išsiunčiamas pagal terminą nustatytą produkto kortelėje, o užsakymas susidednatis iš daugelio produktų per ilgiausį temriną nurodytą produktų kortelėje.Terminas prasideda kuomet yra vykdomas užsakymas.

10. Nupirktas sutarties dalykas kartu su pasirinktu Pirkėjo pardavimo dokumentu yra išiunčiamas Pirkėjo pasiriniktu pristatymo būdu į nurodytą Pirkėjo užsakyme daikto išdavimo vietą, kartu su priedais, kurie nurodyti §2 pkt 6b.

11. Prekių pristatymas vyksta, šių vežėjų, nurodytų Pirkėjo Užsakymo pateikimo metu dėka:

a) DPD Polska - Mokesčių mokėjimo kodas: 526 020 41 10 Įmonės kodas: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - Mokesčių mokėjimo kodas: 527 002 23 91 Įmonės kodas: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - Mokesčių mokėjimo kodas: 777 324 96 77 Įmonės kodas: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - Mokesčių mokėjimo kodas: 633 000 3565 Įmonės kodas: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. Mokesčių mokėtojo kodas 525 000 73 13 Įmonės kodas: 0000334972

f) InPost S.A.- Mokesčių mokėjimo kodas: 679 308 76 24 Įmonės kodas: 0000536554

§5 Sutarties nutraukimo teisė

 

1. Vartotojas turi teisę pagal Vartoto teisių 27 str. nutraukti sutartį, kuri buvo sudaroma nuotoliniu būdu be priežasties pateikimo ir išlaidų, išskyrus išlaidas nurodytas Vartotojų teisės 33 str. 34 str.

2. Sutarties nutraukimo laikas nuotoliniu būdu yra 14 dienų nuo daikto išdavimo datos, kad išlaikyti terminą užtenka išsiųsti pareiškimą prieš nustatytos datos pabaigą.

3. Pareiškimą apie sutarties nutraukimą Vartotojas gali pateikti formoje, kurios pavyzdys yra Vartotojų teisės priede nr 2, galima jį surasti adresu: sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ir shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf arba kitoje formoje raštu kuri atitinka Vartotojų teises.

4. Pardavėjas nepripažysta kitokių formų sutarties nutraukimo negu pareiškimo pateikimas raštu.

5. Pardavėjas nedelsdamas Vartotojui patvirtins el.paštu (pateiktą sutarties sudarymo metu ir kitą jeigu buvo pateiktas pareiškime) sutarties anuliavimo pareišimo gavimą.

6. Sutarties nutraukimo atvejyje, sutartis laikoma negaliojančia.

7. Vartotojas privalo nedelsdamai sugražinti daiktą Pardavėjui, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuu sutarties nutraukimo dienos. Kad išsaugoti terminą užtenka išsiųsti daiktą prieš to termino pabaigą.

8. Vartotojas siunčia atgal daiktus, esančius sutarties dalyku, kurią nutraukė savo išlaidų rizika.

9. Vartotojas nepadengia skaitmeninio turinio pristatymo išlaidų, kurios nėra užrašytos ant materialinės laikmenos jeigu nesutiko įvykdyti užsakymo prieš termino pabaigą nuo sutarties nutraukimo dienos arba nebuvo painformuotas apie jam priklausančią sutarties nutrauimo teisę, tokio sutikimo pateikimo metu arba verslininkas nepristatė patvirtinimo pagal Vartotojo teisės 1 įst. 15 str ir . 1 ir 1 įst. 21 str.

10. Vartotojas atsako už vertės, esančios sutarties dalyku sumažėjimą, dėl jo naudojimo daugiau negu tai būtina įprastinio naudojimo metu, kad patvirtinti daiktų funkcionavimo savybes, bruožus ir funkcionavimą.

11. Pardavėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų gavęs pareiškimą apie sutarties nutraukimą, kuria pateikė Vartotojas, gražins Vartotojui visas jo įmokas, tame pristatymo išlaidas, jeigu Vartotojas pasirinko pristatymo būdą, kitokį negu įprastas, kurį siūlė Pardavėjas, Pardavėjas negražins papildomų išlaidų pagal Vartotojo teisių 33 str.

12. Pardavėjas gražina įmokėtus pinigus, tokiu pačiu būdu, kurį panaudojo Vartotojas, nebent Vartotojas aiškiai pateikė kitokį mokėjimo būdą, kuris negeneruoja jam jokių išlaidų.

13. Pardavėjas gali neįmokėti pinigų, kuriuos gavo nuo Vartotojo kol nebus atsiųsti atgal daiktai arba Vartotojas nepristatys jų išsiuntimo paliudjimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks pirmas.

14. Vartotojas pagal Vartotojų teisių 38 str. neturi teisės nutraukti sutarties:

a) kurioje kaina ar užmokestis priklauso nuo finansų rinkos svyravimo, kuriems Pardavėjas neturi įtakos ir kurie gali įvykti prieš sutarties nutraukimo terminą;

b) kurioje sutarties dalyku yra nefabrikiniu būdų pagamintas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikaciją arba skirta jo individualių poreikių tenkinimui;

c) kurioje sutarties dalyku yra greitai gendantis daiktas arba turintis trumpą galiojimo terminą;

d) kurioje sutarties dalyku yra daiktas pristatytas antspauduotame įpakavime, kurio po atidarymo negalima gražinti dėl sveikatos saugumo arba dėl higienos, jeigu įpakavimas buvo atidarytas po pristatymo;

e) kurioje sutarties dalyku, yra daiktai, kurie po pristatymo, dėl savo savybių, yra neatskiriamai sujungiamami su kitais daiktais;

f) kurioje sutarties dalyku yra garso arbo vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatytos antspauduotame įpakavime, jeigu įpakavimas buvo atidarytas po pristatymo;

g) dėl skaitmeninio turinio pristatymo, kuriame nėra užrašytos ant materialinės laikmenos, jeigu paslaugų teikimai buvo pradėti gavus Vartotojo sutikimą prieš sutarties nutraukimo terminą ir informavus verslininką apie sutarties nutraukimo praradimo teisę;

h) dėl dienraščių, periodikų arba laikraščių, išskyrius laikraščių prenumertą pristatymo.

§6 Garantija

 

1. Pardavėjas pagal Civilinio kodekso §1 str. 558 visiškai neatsako Klientų atžvilgiu už fizinius ir teisinius defektus (garantija).

2. Pardavėjas yra atsakingas už defektus Vartotojo atžvilgiu pagal nuostatas nustatytas 556 str. Civilinio kodekso (garantija).

3. Sutarties su Vartotoju sudarymo atvejyje jeigu fiziniai defektai buvo patvirtinti nepasibaigus vieniems metams nuo daiktų išdavimo datos, prileidžiama, kad jau buvo jos perėjimo ant Vartotojo grėsmė.

4. Jeigu parduotas daiktas yra su defektais Vartotojas gali:

a) pateikti pareiškimą su reikalavimais dėl kainos sumažinimo;

b) pateikti pareiškimą dėl sutarties nutraukimo;

pardavėjas nedelsiant ir be didesnių nepatogumų Vartotojo atžvilgiu pakeis daiktą su defektu į be defekto arba pašalins defektą. Jeigu daiktas jau buvo keičiamas arba Pardavėjas neįvykdė savo įspareigojimų dėl daikto iškeitimo į naują be defektų arba dėl defektų pašalinimo, neturi teisės iškeisti daiktų arba pašalinti defektų.

5. Vartotojas gali vietoj Pardavėjo pasiūlyto defekto pašalinimo reikalauti iškeisti daiktą į naują arba vietoj daikto iškeitimo reikalalauti defekto pašalinmo, nebent daikto pataisymas/pakeitimas Vartotojo pasirinktu būdu yra neįmanomas ir neatitinka sutarties reikalavimų arba reikalautų didelių išlaidų palyginsu su Pardavėjo pasiūlutu sprendimu, didelės išlaidos yra nustatomos pagal daikto be defektų vertę, nustatyto defekto vertė ir rūšį, o taip pat yra analizuojami nepatogumai, kurie dėl pokyčių liestų/kainuotų Vartotoją.

6. Vartotojas negali nutraukti sutarties, jeigu defektas nėra esminis.

7. Jeigu parduotas daiktas yra su defektu Vartotojas taip pat gali:

a) reikalauti iškeisti daiktus į daiktus be defektų;

b) reikalauti defekto pašalinimo.

8. Pardavėjas yra įsipareigojęs iškeisti daiktą su defektu be jokių papildomų nepatogumų Vartotojo atžvilgiu.

9. Pardavėjas gali atsakyti rekompensuoti Vartotojui žalų, jeigu pagal sutartį daiktų su defektu pataisymas Varototojo pasirinktu būdu yra neįmanomas arba palyginus su kitu galimu būdu pagal sutartį reikalauja papildomų išlaidų.

10. Atvejyje jeigu daiktas su defektu buvo įmontuotas, Vartotojas gali reikalauti iš Pardavėjo dar kartą įmontuoti, pakeitus į daiktą be defektų arba pašalinti defektą, tačiau yra įsipareigojęs padengti dalį išlaidų, viršinančių parduoto daikto kainą albo arba gali reikalauti iš Pardavėjo dalies demontažo ir montavimo iš naujo išlaidų padengimo, iki parduotos kainos dydžio. Jeigu Pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų, Vartotojas yra įgaliotas atlikti šiuos veiksnius Pardavėjo sąskaita.

11. Vartotojas, kuris turi garantijos įpareigojimus, yra įpareigotas Pardavėjo sąskaita daiktą su defektais pristatyti nurodytu reklamacijos adresu, o jeigu dėl daikto rūšies arba jo montavimo būdo būtų per labai sudėtinga Vartotojui, Vartotojas yra įsipareigojęs sudaryti prieinamumo sąlygas Pardavėjui, kur yra daiktas. Jeigu Pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų, Vartotojas yra įsipareigojęs atsisųsti atgal daiktą Pardavėjo sąskaita ir atsakomybe.

12. Taisymo ir iškeitimo išlaidas apmoka Pardavėjas išskyrus situaciją aprašytą §4 pkt 10.

13. Pardavėjas yra įsipareigojęs priimti iš Vartotojo daiktą su defektu arba iškeisti į daiktą be defekto arba nutraukti sutartį.

14. Pardavėjas per 14 dienų pateiks atsakymą dėl:

a. pareiškimo sumažinti kainą;

b) pareiškimo dėl sutarties nutraukimo;

c) reikalavimo iškeisti daiktus į daiktus be defektų;

d) reikalavimo pašalinti defektus;

Kitaip bus pripažinta, kad priėmė Vartotojo pateiktus pareiškimus ir reikalavimus.

15. Pardavėjas teikia garantiją, jeigu fizinis defektas, bus nustatytas nepasibaigus dviems metams nuo daikto Vartotojui pateikimo dienos, jeigu pardavimo dalyku yra naudotas daiktas, nepasibaigus metams nuo daikto Vatotojui pateikimo datos.

16. Vartotojo reiškiamos pretenzijos dėl defektų pašalinimo arba nupirktų daiktų pakeitimo į daiktus be defektų negalioja praėjus metams, skaičiuojant nuo defektų patvirtinimo datos, bet ne ankščiau kaip pasibaigus dviems metams nuo daiktų išdavimo Vartotojui datos, o jeigu pardavimo dalyku yra naudotas daiktas ne ankščiau kaip pasibaigus vieneriems metams nuo jų išdavimo Vartotojui.

17. Jeigu nustatytas Pardavėjo ir Gamintojo daikto galiojimo terminas baigiasi praėjus dviems metams nuo Vartotojui daikto išdavimo datos, Pardavėjas teikia garantija to daikto fiziniams defektams, patvirtintiems prieš to termino pabaigą.

18. Terminais nustatytias §4 pkt 15-17 Vartotojas gali pateikti sutarties nutraukimo pareiškimą arba kainos nuleidimą dėl parduotų daiktų fizinių defektų, jeigu Vartotojas reikalavo pakeisti daiktą į daiktą be defektų arba defektų pašalinimo, pareiškimo pateikimo pradžia arba kainos sumažinimo terminas prasideda kai biagiaisi daiktų iškeitimo arba defektų pašalinimo terminas.

19. Teismo bylų ar paliaubų teismo atvejyje dėl garantijų įgaliojimų, kitų įgaliojimų terminas priskirtas Vartotojui šiuo atveju yra sulaikomas/pertraukiamas iki tol kol galutiniai pasibaigs była. Atitinkamai yra apibrėžiama mediacijų bylos metu, tačiau kitų įgaliojimų dėl garantijos vykdymo terminas, priklausantis Vartotojui, prasideda nuo teismo atmetimo sandorio sudarymo patvirtinimo prieš mediatorių arba pasibaigus mediacijoms be efektyvios pabaigos.

20. Garantijos įgaliojimų vykdymui už parduoto daikto teisinius defektus yra taikoma §4 pkt 15-16, termino pradžia prasideda, kai Varotojas sužinojo apie defekto buvimą, jeigu Vartotojas sužinojo apie defektą dėl trečiųjų asmenų ieškinio – nuo dienos, kuomet nutarimas pateiktas dėl ginčų su trečiuoju asmeniu tapo teisėtas.

21. Jeigu dėl daikto defekto Vartotojas pateikė pareiškimą dėl sutarties nutraukimo arba kainos sumažinimo, taip pat gali pareikalauti defekto pataisymo, kuris atsirado dėl sutarties sudarymo, nes nežinojo apie defekto buvimą, nors ir defektas ir būtų aplinkybių pasėkme, už kurias neatsako pardavėjas, o ypač gali pareikalauti sutarties sudarymo išlaidų, priėmimo išlaidų, transporto, laikymo ir daiktų draudimo išlaidų, įnašų tokioje apimtyje, kokios buvo jų naudos, o negavo jų grąžos nuo trečiųjų asmenų ir proceso išlaidų gražinimo. Bet ir toliau yra taikomos defektų pataisymo nuostatos pagal bendras taisykles.

22. Nustatyto defektų nustatymo termino pabaiga nėturi įtakos garantijos įsipareigojimams, jeigu Pardavėjas tyčia paslėpe defektus.

23. Pardavėjas, jeigu yra įsipareigojęs teikti arba teikti finansines paslaugus Klientui įvykdys jas nedelsiant, ne vėliau kaip per laiką, nustatytą pagal teisę.

§7 Pretenzija

 

1. Pretenziją reikia pateikti elektroniniu būdu: ieškinio forma arba raštu, užpildant: forma PDF pateiktais šiame reglamente Pardavėjo adresais. Rekomenduojama, kad pretenzijoje būtų trumpas defekto aprašymas, jo atsiradimo data, Vartotojo ar Vartotojo-Verslininko, pateikiančio pretenziją ir jo reikalavimą dėl pateiktos pretenzijos duomenys.

2. Pardavėjas atsako į Vartotojo arba Vartotojo Verslininko pretenziją per 14 dienų. Reikalavimo laikotarpio pradžia yra prašymo gavimo data, išskyrus atvejus, kai dėl produkto pateikiamas teiginys, o nagrinėjant prašymą būtina atlikti vizualinį patikrinimą, laikoma, kad prašymo gavimo data yra tyrimo pradžia.

3. Pardavėjas pasilieka teisę pratęsti pirmiau nurodytą terminą ypač pagrįstu atveju, pavyzdžiui, dėl „force majeure“ arba kai dėl pretenzijos sudėtingumo arba dėl kitų su pretenzijos nagrinėjimu susijusių veiksmų neįmanoma įvykdyti per nurodytą laikotarpį, ir įprastu būdu yra neįmanoma ar pernelyg sudėtinga.

§8 Privatumo politika ir asmens duomenų saugumas.

 

1. Asmens duomenų administratorius:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Asmens duomenų administratorius įsipareigoja saugoti asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos dėl asmens duomenų apdorojimo ir dėl laisvo tokių duomenų perdavimo 6 str. 1 d. 1 punktą f.

2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti asmenų duomenis pagal Asmenų duomenų aspsaugojimo įstatymą iš 1997 metų sausio 29 d. dėl paslaugų teikimo elektroniniu keliu iš 2002 metų liepos 18 d. Pirkėjas teikdamas užsakymą teikia savo asmeninius duomenis Pardavėjui ir sutinka jų išnaudojimui, kad įvykdyti pateiktą užsakymą. Pirkėjas kiekvienu metu turi galimybę patikrinti, aktualizuoti ir pašalinti savo asmeninius duomenis.

3. Detalesnės asmens duomenų rinkimo, išnaudojimo ir laikymo taisyklės, kuriomi remiasi parduotuvės, kad įvykdyti užsakymą yra aprašytos Privatumo politikoje.

§9 Baigiamosios nuostatos

 

1. Nei vieno šio reglamento nustatymo tikslu nėra Pirkėjų teisių pažeidimas. Negali būti interpretuojama tokiu būdu, nes esant kokios nors reglamento dalies neatitikimui su galiojančia teise Pardavėjas pareiškia absoliutų teisės taikymą̨ vietoj kvestionuotos/užginčytos reglamento taisyklės.

2. Apie reglamento pakitimus užsiregistravę bus painformuoti elektroninu paštų (registracijos ar užsakymo metu nurodytu el.pašto adresu). Informacija bus išsiųsta mažiausiai 30 dienų prieš naujo reglamento galiojimą. Pakitimai yra įvedami dėl reglamento pritaikymo prie galiojančių teisės nuostatų.

3. Aktuali reglamento versija visada Pirkėjui yra prieinama žymėje Reglamentas (delta.poznan.pl arba shopdelta.eu/regulamin). Užsakymo vykdymo metu ir per visą po pirkimų laikotarpį Pirkėjui galioja jo užakceptuotas užsakymo teikimo metu reglamentas. Iškyrus kai Vartotojas nuspręs, kad jis jam yra mažiau naudingas negu aktualus ir painformuos Pardavėją, kad pasirinko aktualų kaip galiojantį.

4. Neišsprestiems klausimams pagal šį reglamentą bus taikomos galiojančios teisės nuostatos. Ginčai, jeigu Vartotojas sutiks, bus sprendžiami per tarpininkavimo procesą arba paliaubų teismą. Kraštutiniais atvejais bylą spręs atitinkamas pagal vietą ir dalyką teismas.

Versija 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Istorinės versijos reglamentai:

 

Versija 4.3 Poznanė 2013-05-01

Versija12.0 (Poznanė, 24-12-2014)

Versija 13.0 (Poznan, 25-05-2018)