TopObchodní pravidla

Obchodní pravidla

Uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím může proběhnout dvěma způsoby. Kupující má právo před podáním objednávky vyjednávat s prodávajícím o všech ustanoveních smlouvy, včetně změny znění obchodních podmínek níže. Tato jednání musí probíhat písemnou formou a být směřována na adresu prodávajícího Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10. V případě, že kupující rezignuje z možnosti uzavřít smlouvu cestou individuálních jednání, uplatňují se obchodní podmínky níže a příslušné právní předpisy.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

§1 Definice

 

1. Korespondenční adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, poloha v obci (v případě obce rozdělené na ulice: ulice, číslo popisné, číslo bytu nebo provozovny; v případě obce, která není rozdělená na ulice: název obec a číslo nemovitosti), PSČ a obec.

2. Reklamační adresa: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polsko

3. Ceník dodání - na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu se nachází přehled dostupných způsobů dopravy a jejich ceny.

4. Kontaktní údaje: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-mail: info@delta.poznan.pl, telefon: +4861 866 71 48

5. Doprava - druh přepravní služby spolu s určením přepravce a ceny uvedené v košíku, který se nachází na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu

6. Nákupní doklad - faktura, účet nebo paragon vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004 s pozdějšími změnami a s jinými příslušnými právními předpisy.

7. Karta produktu - samostatná podstránka obchodu, která obsahuje informace o konkrétním produktu.

8. Zákazník - plnoletá fyzická osoba disponující plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační jednotka, která nedisponuje právní subjektivitou, ale disponuje oprávněním k právním úkonům, které u prodávajícího provádějí nákup spojený přímo s jejich hospodářskou nebo profesní činností.

9. Občanský zákoník - zákon občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 s pozdějšími změnami.

10. Spotřebitel – spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, tedy fyzická osoba disponující plnou způsobilostí k právním úkonům nebo – v případech předpokládaných právním předpisy – omezenou způsobilostí k právním úkonům, uzavírající s prodávajícím Smlouvu nebo využívající služby poskytované prodávajícím elektronickou cestou v rozsahu nesouvisejícím přímo s její ekonomickou nebo profesní činností.

11. Spotřebitel – podnikatel – podnikatel, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho ekonomickou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro něj nemá profesní charakter, vyplývající především z předmětu podnikán, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci informací o podnikání.

12. Košík - seznam produktů sestavený z produktů nabízených v obchodě na základě výběru kupujícího.

13. Kupující – jak Spotřebitel, tak Spotřebitel – podnikatel i Podnikatel.

14. Místo vydání věcí - poštovní adresa nebo odběrní místo uvedené kupujícím v objednávce

15. Okamžik vydání věcí - okamžik, v kterém kupující nebo jím k převzetí oprávněná třetí osoba převezme věc do svého vlastnictví.

16. Platba - metoda provedení úhrady za předmět smlouvy a dopravu, uvedená na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu

17. Spotřebitelské právo - zákon o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014.

18. Produkt - minimální a nedělitelné množství věcí, které může být předmětem objednávky a které je uvedeno v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

19. Předmět smlouvy - produkty a doprava, které jsou předmětem smlouvy.

20. Předmět plnění - předmět smlouvy.

21. Podnikatel – podnikatel ve smyslu čl. 431 občanského zákoníku, tedy fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, vykonávající vlastním jménem ekonomickou nebo profesní činnost, uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo využívající služeb poskytovaných Prodávajícím elektronickou cestou

22. Odběrní místo - místo vydání věcí, které není korespondenční adresou, uvedené v přehledu zveřejněném prodávajícím v obchodě.

23. Obchodní podmínky – tento dokument

24. Věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

25. Obchod - internetový portál dostupný na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu, s jehož prostřednictvím může kupující podat objednávku.

26. Prodávající: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polsko, DIČ: PL525-129-52-25, IČ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrovaná a zobrazená v evidenci CEDIG na adrese: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKOVNÍ ÚČET: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Systém - soubor vzájemně spolupracujících informačních zařízení a softwaru, zajišťující zpracování a uložení a také odesílání a příjem dat přes telekomunikační síť s pomocí pro daný druh sítě vhodného koncového zařízení, obecně nazývaný internet.

28. Termín realizace - na kartě produktu uvedený počet hodin nebo pracovních dní.

29. Smlouva – smlouva uzavřená mimo provozovnu podnikatele nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě Spotřebitelů a Spotřebitelů – podnikatelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 zákonu občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 v případě Podnikatelů.

30. Vada - jak fyzická, tak i právní vada.

31. Fyzická vada - rozpor prodané věci se smlouvou, především, pokud věc:

a) nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít s ohledem na účel uvedený ve smlouvě nebo plynoucí z okolností případně určení;

b) nemá vlastnosti, o jejichž existenci Prodávající Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele ujistil,

c) nehodí se k účelům, o kterých Spotřebitel nebo Spotřebitel – podnikatel informoval Prodávajícího při uzavření smlouvy a Prodávající neoznámil výhrady k takovémuto jejímu určení;

d) byla Spotřebiteli nebo Spotřebiteli – podnikateli vydána v nekompletním stavu;

e) v případě jejího nesprávného instalování a zprovoznění, pokud tyto činnosti vykonával Prodávající nebo třetí osoba, za kterou nese zodpovědnost Prodávající, nebo Spotřebitelem nebo Spotřebitelem – podnikatelem, který postupoval podle návodu, který obdržel od Prodávajícího;

f) nemá vlastnosti, o kterých výrobce nebo jeho reprezentant nebo osoba, která věc distribuuje v rámci své ekonomické činnosti, a osoba, která se umístěním svého názvu, obchodní známky nebo jiného rozlišovacího označení prezentuje jako výrobce, ujišťovali, leda by Prodávající tato ujištění neznal ani nemohl při rozumném vyhodnocení znát, nebo pokud tyto nemohly mít vliv na rozhodnutí Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele o uzavření smlouvy, nebo pokud jejich obsah byl vysvětlen před uzavřením smlouvy.

32. Právní vada - situace, kdy prodaná věc tvoří majetek třetí osoby nebo je zatížena právy třetí osoby a také pokud omezení ve využívání nebo nakládání s věcí vychází z rozhodnutí nebo rozsudku příslušného orgánu.

33. Objednávka - vyjádření vůle kupujícího podané prostřednictvím obchodu, jasně stanovící: druh a množství produktů; druh dopravy; druh platby; místo vydání věcí, údaje kupujícího, a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

34. Správce osobních údajů:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Obecné podmínky

 

1. Smlouva se uzavírá v polštině, shodně s polským právem a těmito obchodními podmínkami.

2. Místo vydání věcí se musí nacházet na území Polské republiky.

3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a dodávat věci bez vad.

4. Všechny ceny uváděné prodávajícím jsou vyjádřeny v polské měně a jde o ceny brutto (obsahují DPH). Ceny zboží neobsahují náklady na dopravu, které jsou stanoveny v ceníku dodání.

5. Všechny podmínky jsou v souladu s Článkem 111 občanského zákoníku, to znamená, že lhůta vyjádřená ve dnech končí posledním dnem, pokud je počátkem termínu vyjádřeného ve dnech konkrétní události, nezohledňuje se při výpočtu termínu den, během nějž k této události došlo.

6. Potvrzení, zpřístupnění, zvěčnění, ochrana veškerých důležitých smluvních ustanovení za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá v podobě:

a) potvrzení objednávky odesláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávky, faktury pro forma, informací o právu odstoupit od smlouvy, těchto obchodních podmínek ve verzi pdf, vzoru formuláře odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazů pro samostatné stažení obchodních podmínek a vzoru odstoupení od smlouvy;

b) připojení k realizované objednávce, odeslané na uvedené místo vydání věcí, vytištěných: nákupního dokladu, informaci o právu odstoupit od smlouvy, těchto obchodních podmínek, vzoru formuláře odstoupení od smlouvy.

c) zpřístupnění faktur, opravných faktur, historie objednávek, korespondence, nabídek, zpráv, vyúčtování v elektronické podobě na platformě

7. Prodávající nevybírá žádné platby za komunikaci s nám za využití prostředků k dorozumívání se na dálku a kupující ponese náklady na ní ve výši plynoucí ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí osobou, která mu poskytuje danou službu umožňující komunikaci na dálku.

8. Prodávající zajišťuje Kupujícímu využívajícímu systém správné fungování obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanou nejnovější verzí JAVA, na displejích s rozlišením na úrovni nad 1024 px. Používání softwaru třetích firem, který má vliv na fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může mít vliv na správné zobrazení obchodu, proto je za účelem získání plné funkčnosti obchodu delta.poznan.pl a shopdelta.eu všechny vypněte.

9. Kupující může využít možnosti zapamatování jeho údajů obchodem za účelem usnadnění procesu podávání další objednávky. Za tímto účelem je kupující povinen uvést přihlašovací jméno a heslo nezbytné k získání přístupu ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo jsou sledem znaků nastaveným kupujícím, který má povinnost udržet je v tajnost a chránit před nepovolaným přístupem třetích osob. Kupující má kdykoliv možnost nahlédnout, opravit, aktualizovat data a smazat účet v obchodě.

§3 Nebezpečí spojená s využíváním služeb poskytovaných elektronickou cestou

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak plníc povinnost z čl. 6 bodu 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z. č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů) informuje o zvláštních nebezpečích spojených s používáním služeb poskytovaných elektronickou cestou uživateli. Tato informace se týká hrozeb, které se mohou vyskytnout pouze potencionálně. Mezi základní rizika spojená s používáním internetu patří např.:

a) škodlivý software (ang. Malware) – aplikace nebo skripty různého druhu, které mají škodlivé, zločinné nebo zákeřné působení na teleinformační systém uživatele sítě, jako jsou viry, červi, trojské koně;

b) špehovací programy (ang. Spyware) – programy sledující aktivity uživatele, které shromažďují informace o uživateli a odesílají je – obvykle bez jeho vědomí a souhlasu – autorovi programu;

c) spam – nechtěné a nevyžádané elektronické zprávy rozesílané najednou mnoha příjemcům, často obsahující obsah reklamního charakteru;

d) vymámení důvěrných osobních informací (např. hesel) vydáváním se za důvěryhodnou osobu nebo instituci (ang. Phishing);

e) proniknutí do teleinformatického systému uživatele s využitím hackerských nástrojů;

f) kryptoanalýza – možnost nalezení slabiny kryptografického systému za účelem umožnění jeho prolomení nebo obejití.

2. Kupující je povinen, aby se vyhnul výše uvedeným hrozbám, opatřit svůj počítač a jiná elektronická zařízení, která využívá k připojení k internetu, antivirovým programem a firewallem. Takovýto program musí být neustále aktualizován.

§4 Uzavření smlouvy a realizace

 

1. Objednávky lze podávat 24 hodin denně.

2. Za účelem podání objednávky je kupující povinen provést minimálně následující činnosti, z nichž část může být několikrát opakována:

a) přidat produkt do košíku;

b) výběr druhu dodání;

c) volba druhu platby; First Data, Tpay, PayPal, dobírka, bankovní převod, hotovost.

d) výběr místa vydání věcí;

e) podání objednávky v obchodě s pomocí použití tlačítka "Zkontroloval jsem údaje. Chci odeslat objednávku".

3. Uzavření smlouvy se Spotřebitelem nebo Spotřebitelem – podnikatelem probíhá v okamžik podání objednávky.

4. Realizace objednávky Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele na dobírku probíhá okamžitě a u objednávek placených převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb po připsání platby Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele na účet Prodávajícího.

5. Uzavření smlouvy s Podnikatelem probíhá v okamžiku přijetí objednávky Prodávajícím, o čemž tento Podnikatele informuje v termínu do 48 hodin od podání objednávky.

6. Realizace objednávky na dobírku probíhá okamžitě po uzavření smlouvy a objednávky placené převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb po uzavření smlouvy a připsání platby Podnikatele na účet Prodávajícího.

7. Realizace objednávky Podnikatele může být podmíněna uhrazením celé nebo části hodnoty objednávky nebo získáním limitu obchodního úvěru minimálně s hodnotou objednávky nebo souhlasem Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (platba při převzetí).

8. V případě objednání zboží spotřebitelem, spotřebitelem – podnikatelem, které prodávající nemá aktuálně skladem, se koncová cena může změnit v závislosti na ceně platného u daného dodavatele zboží.

9. Odeslání předmětu smlouvy následuje v lhůtě stanovené na kartě produktu a pro objednávky složené z více produktů v nejdelším termínu z těch uvedených na kartách produktů. Lhůta začíná běžet s okamžikem realizace objednávky.

10. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s kupujícím vybraným dokumentem o prodeji odeslán kupujícím vybraným druhem dopravy na místo vydání věci uvedené kupujícím v objednávce spolu s přiloženým přílohami uvedenými v §2 bodě 6b.

11. Dodání zboží probíhá prostřednictvím následujících přepravců, uvedených Kupujícím během podávání Objednávky:

a) DPD Polska - DIČ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DIČ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DIČ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DIČ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - DIČ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- DIČ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§5 Právo na odstoupení od smlouvy

 

1. Spotřebitel má na základě čl. 27 spotřebitelského zákona nárok odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.

2. Lhůta odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku stanoví 14 dní od okamžiku vydání věci a pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím vypršením.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 k spotřebitelskému zákonu, na formuláři dostupném na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf nebo jinou písemnou formou v souladu se spotřebitelským zákonem.

4. Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinou než písemnou formou.

5. Prodávající okamžitě spotřebiteli potvrdí na e-mail (uvedený u uzavírání smlouvy a jiný, pokud byl uveden v podaném prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

7. Spotřebitel má povinnost vrátit věc prodávajícímu okamžitě, maximálně 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. K dodržení lhůty stačí odeslání věci před jejím vypršením.

8. Spotřebitel odešle věc, která je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

9. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s plněním před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě mu náležejícího práva na odstoupení od smlouvy v okamžiku poskytnutí takovéhoto souhlasu nebo pokud podnikatel nedodal potvrzení shodně s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotřebitelského zákona.

10. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jejího používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

11. Prodávající okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli veškeré jím provedené platby, včetně nákladů na dodání věci, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím, nevrátí prodávající spotřebitelovi doplňující náklady shodně s čl. 33 spotřebitelského zákona.

12. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel vyjádřil souhlas s jiným způsobem platby, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

13. Prodávající může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení věci zpět nebo dodání dokladu o jejím odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

14. Spotřebitel nemá v souladu s čl. 38 spotřebitelského zákona právo na odstoupení od smlouvy:

a) v níž cena nebo odměna závisí na kolísání finančního trhu, nad nímž nemá prodávající kontrolu, a k nimž může dojít před vypršením lhůty na odstoupení od smlouvy;

b) v které je předmětem plnění neprefabrikovaná věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb;

c) v které je předmětem plnění věc podléhající rychlé zkáze nebo mající krátký termín použitelnosti;

d) v které je předmětem plnění věc dodávaná v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických ohledů, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

e) v které jsou předmětem plnění věci, které zůstanou po dodání, s ohledem na svůj charakter, nerozlučitelně spojeny s jinými věcmi;

f) v které jsou předmětem plnění zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačové programy dodané v zapečetěném balení, pokud bylo balení po dodání otevřeno;

g) o dodání digitálního obsahu, který není zapsán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo jasným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a po jeho informování podnikatelským subjektem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;

h) o dodání deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.

§6 Záruka

 

1. Prodávající na základě čl. 558 §1 občanského zákoníku naprosto vylučuje zodpovědnost vůči zákazníkům za fyzické a právní vady (záruka).

2. Prodávající nese zodpovědnost vůči spotřebiteli za zásad stanovených v čl. 556 občanského zákoníku a dalších za vady (záruka).

3. V případě smlouvy se spotřebitelem se přijímá, že pokud byla fyzická vady zjištěna před vypršením roku od okamžiku vydání věci, existovala tato v okamžiku přechodu rizika na spotřebitele.

4. Pokud má prodaná věc vadu, může spotřebitel:

a) podat prohlášení o požadování snížení ceny;

b) podat prohlášení o odstoupení od smlouvy;

leda by prodávající okamžitě a bez přílišného nepohodlí pro spotřebitele vyměnil vadnou věc za věc bez vad nebo vadu odstranil. Pokud ale už věc byla vyměněna nebo opravena prodávajícím nebo prodávající nedostál povinnosti vyměnit věc za věc bez vad nebo odstranit vady, nemá nárok na výměnu věci nebo odstranění vady.

5. Spotřebitel může místo prodávajícím navrhovaného odstranění vady požadovat výměnu věci za věc bez vad nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, leda by dovedení věci do stavu shodného se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem nebylo možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaný prodávajícím, při hodnocení nadměrnosti nákladů se zohledňuje hodnota věci bez vad, druh a význam zjištěné vady a také s zohledňuje nepohodlí, kterému by jiný způsob uspokojení nároků vystavil spotřebitele.

6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.

7. Pokud má prodaná věc vadu, může spotřebitel také:

a) požadovat výměnu věci za věc bez vad;

b) požadovat odstranění vady.

8. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za věc bez vad nebo odstranit vadu v rozumném termínu bez přílišného nepohodlí pro spotřebitele.

9. Prodávající může odmítnout učinit zadost žádosti spotřebitele, pokud není uvedení vadné věci do stavu shodného se smlouvou způsobem vybraným kupujícím možné nebo by ve srovnání s druhým možným způsobem přivedení ke shodě se smlouvou vyžadovalo nadměrné náklady.

10. V případě, pokud byla vadná věc instalována, může spotřebitel po prodávajícím požadovat demontáž a opětovné instalování po provedení výměny za věc bez vad nebo odstranění vady, ale je povinen nést část s tím spojených nákladů, které převyšují cenu prodané věci, nebo může po prodávajícím žádat uhrazení části nákladů na demontáž a opětovné instalování do výše ceny prodané věci. V případě nesplnění závazku prodávajícím je spotřebitel oprávněn provést této činnosti na náklady a riziko prodávajícího.

11. Spotřebitel, který uplatňuje nároky plynoucí ze záruky, je povinen na náklady prodávajícího dadat vadnou věc na reklamační adresu a pokud by s ohledem na druh věci nebo způsob jejího instalování bylo dodání věci spotřebitelem přespříliš komplikované, je spotřebitel povinen zpřístupnit věc prodávajícímu na místě, na kterém se věc nachází. V případě nesplnění závazku prodávajícím je spotřebitel oprávněn odeslat věc na náklady a riziko prodávajícího.

12. Náklady na výměnu nebo opravu nese prodávající, s výjimkou situace popsané v §4 bodě 10.

13. Prodávající je povinen přijat od spotřebitele vadnou věc v případě výměny věci za věc bez vad nebo odstoupení od smlouvy.

14. Prodávající se v termínu čtrnácti dní vyjádří k:

a) prohlášení o požadování snížení ceny;

b) prohlášení o odstoupení od smlouvy;

c) žádosti o výměnu věci za věc bez vad;

d) žádosti o odstranění vady.

V opačném případě se přijímá, že prohlášení nebo žádost spotřebitele uznal za opodstatněné.

15. Prodávající zodpovídá za záruku, pokud bude fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let od okamžiku vydání věci spotřebiteli a pokud je předmětem prodeje použitá věc před uplynutím roku od okamžiku vydání věci spotřebiteli.

16. Nároky spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za věc bez vad jsou promlčeny po uplynutí roku ode dne zjištění vady, ale ne dříve než před uplynutím dvou let od okamžiku vydání věci spotřebiteli a pokud je předmětem prodeje použitá věc před uplynutím roku od okamžiku vydání věci spotřebiteli.

17. V případě, kdy termín použitelnosti věci stanovený prodávajícím nebo výrobcem končí po uplynutí dvou let od okamžiku vydání věci spotřebiteli, zodpovídá prodávající na základě záruky za fyzické vady této věci zjištěné před uplynutím této lhůty.

18. V lhůtách stanovených v §4 bodech 15-17 může spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouy nebo snížení ceny z důvodu fyzické vady prodané věci a pokud spotřebitel žádal výměnu věci za věc bez vad nebo odstranění vady začíná běžet lhůta k podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny v okamžiku neúčinného vypršení lhůty na výměnu věci nebo odstranění vady.

19. V případě vymáhání jednoho z nároků plynoucích ze záruky před soudem nebo smírčím soudem se lhůta k realizaci jiných nároků náležících spotřebiteli na tomto základě přerušuje do okamžiku pravomocného zakončení řízení. Obdobně se uplatňuje také mediační řízení, přičemž lhůta k realizaci jiných nároků na základě záruky, náležících spotřebiteli, začíná běžet ode dne odmítnutí potvrzení dohody uzavřené mediátorem soudem nebo neúčinného zakončení mediace.

20. K splnění nároků plynoucích ze záruky na právní vady prodané věci se uplatňuje §4 bod 15-16 s tím, že lhůta začíná běžet ode dne, kdy se spotřebitel dozvěděl o existenci vady, a pokud se spotřebitel dozvěděl o existenci vady teprve v důsledku stížnosti třetí osoby ode dne, kdy se stalo rozhodnutí vydané v sporu s třetí osobou pravomocné.

21. Pokud z důvodu vady věci spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může tento žádat náhradu škody, kterou utrpěl kvůli tomu, že uzavřel smlouvu, aniž by věděl o existenci vady, ačkoliv by škoda byla následkem okolností, za které prodávající nenese zodpovědnost, především může požadovat vrácení nákladů na uzavření smlouvy, náklady na převzetí, přepravu, skladování a pojištění věci, vrácení vynaložených nákladů v takovém rozsahu, v jakém z nich neměl zisk a nezískal je vrácené do třetí osoby, a o vrácení soudních výloh. To nenarušuje předpisy o povinnosti úhrady škody podle obecných zásad.

22. Vypršení jakékoliv lhůty na zjištění vady nevylučuje splnění nároků plynoucích ze záruky, pokud prodávající vadu podvodně zatajil.

23. Pokud musí prodávající vykonat ve prospěch spotřebitele plnění nebo finanční plnění, vykoná je bez zbytečných průtahů, nejpozději v právem předpokládaném termínu.

§7 Reklamace

 

1. Reklamace se podávají elektronicky vyplněním: Reklamačního formuláře nebo písemně vyplněním: formulář PDF na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto podmínkách. Doporučuje se, aby reklamace obsahovala např. stručný popis vady, datum jejího výskytu, údaje Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele podávajícího reklamaci a jeho požadavek týkající se podávané reklamace.

2. Prodávající se vyjádří k reklamačnímu požadavku Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele ve lhůtě 14 dnů. Reklamační lhůta začíná běžet dnem obdržení nahlášení reklamace, leda by předmětem reklamace byl produkt a její posouzení vyžadovalo provedení prohlídky, pak se za její počátek považuje den obdržení výrobku.

3. Prodávající si vyhrazuje možnost prodloužit výše uvedenou lhůtu ve zvlášť opodstatněném případě, např. zásah vyšší moci nebo pokud se posouzení reklamace ve výše uvedeném termínu stalo nemožným s ohledem na složitost oznámení nebo nutnost podniknut jiné činnosti spojené s obsluhou reklamace, a v běžném režimu není její klíčové posouzení možné nebo je nadměrně ztížené.

§8 Zásady ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů

 

1. Správce osobních údajů:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Správce osobních údajů se zavazuje k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a čl. 6 odst. 1 bodu f GDPR zákona ze dne 25. 2. 2016 o ochraně údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů.

2. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje shodně se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonu o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002. Kupující poskytuje udáním svých osobních údajů prodávajícímu při podávání objednávky souhlas s jejich zpracováním prodávajícím za účelem realizace podané objednávky. Kupující má kdykoliv možnost nahlédnout, opravit, aktualizovat a mazat své osobní údaje.

3. Podrobné zásady sbírání, zpracování a uchovávání osobních údajů využívaných za účelem realizace objednávek obchodem byly popsány v Zásadách ochrany soukromí.

§9 Závěrečná ustanovení

 

1. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá za cíl narušit práva kupujícího. Také takto nemohou být interpretována, protože v případě rozporu jakékoliv části obchodních podmínek s platným právem prodávající deklaruje bezpodmínečné podřízení se a dodržování tohoto práva na místo zpochybněného předpisu podmínek.

2. O změnách podmínek a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informování elektronickou cestou (na email uvedený při registraci nebo objednávce). Upozornění bude odesláno nejméně 30 dnů před tím, než vstoupí v platnost nové obchodní podmínky. Změny budou zaváženy za účelem uzpůsobení podmínek platnému právnímu stavu.

3. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy pro kupujícího dostupná v záložce obchodních podmínek (delta.poznan.pl a shopdelta.eu/regulamin). Během realizace objednávky a po celé období poprodejní péče o kupujícího platí obchodní podmínky, které odsouhlasil při podávání objednávky. S výjimkou situace, kdy je spotřebitel uzná za pro sebe méně výhodné než aktuální a informuje prodávajícího o tom, že si jako závazné vybral ty aktuální.

4. Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se uplatňují příslušné platné právní předpisy. Sporné otázky se, pokud spotřebitel projeví takovouto vůli, řeší cestou mediačního řízení nebo smírčího soudu. Jako poslední věc řeší místní a věcně příslušný soud.

Verze 14.0 (Poznań, 09-03-2021)

Historické verze obchodních podmínek:

 

Verze 4.3 Poznaň 14-07-2015

Verze 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Verze 13.0 (Poznań, 25-05-2018)