TopObchodné pravidlá

Obchodné pravidlá

Uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim môže prebehnúť dvoma spôsobmi. Kupujúci má právo pred podaním objednávky vyjednávať s predávajúcim o všetkých ustanoveniach zmluvy, vrátane zmeny znenia obchodných podmienok nižšie. Tieto jednania musia prebiehať písomnou formou a byť smerované na adresu predávajúceho Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10 V prípade, že kupujúci rezignuje z možnosti uzatvoriť zmluvu cestou individuálnych jednaní, uplatňujú sa obchodné podmienky nižšie a príslušné právne predpisy.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

§1 Definície

 

1. Korešpondenčná adresa - meno a priezvisko alebo názov inštitúcie, poloha v obci (v prípade obce rozdelenej na ulice: ulica, popisné číslo, číslo bytu alebo prevádzky; v prípade obce, ktorá nie je rozdelená na ulice: názov obec a číslo nehnuteľnosti), PSČ a obec.

2. Reklamačná adresa: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Poľsko

3. Cenník dodania - na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu sa nachádzajúci prehľad dostupných spôsobov dopravy a ich ceny.

4. Kontaktné údaje: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-mail: info@delta.poznan.pl, telefón: +4861 866 71 48

5. Doprava - druh prepravnej služby spolu s určením prepravcu a ceny uvedenej v košíku, ktorý sa nachádza na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu

6. Nákupný doklad - faktúra, účet alebo paragón vystavené v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty zo dňa 11. marca 2004 s neskoršími zmenami a s inými príslušnými právnymi predpismi.

7. Karta produktu - samostatná podstránka obchodu, ktorá obsahuje informácie o konkrétnom produkte.

8. Zákazník - plnoletá fyzická osoba disponujúca plnou spôsobilosťou k právnym úkonom, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nedisponuje právnou subjektivitou ale disponuje oprávnením k právnym úkonom, ktoré u predávajúceho vykonávajú nákup spojený priamo s ich hospodárskou alebo profesijnou činnosťou.

9. Občiansky zákonník - zákon občiansky zákonník zo dňa 23. apríla 1964 s neskoršími zmenami.

10. Spotrebiteľ – spotrebiteľ v zmysle čl. 221 občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba disponujúca plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo – v prípadoch predpokladaných právnym predpismi – obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, uzatvárajúci s predávajúcim Zmluvu alebo využívajúci služby poskytované predávajúcim elektronickou cestou v rozsahu nesúvisiacom priamo s jeho ekonomickou alebo profesijnou činnosťou.

11. Spotrebiteľ – podnikateľ – podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jeho ekonomickou činnosťou, pokiaľ z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre neho nemá profesijný charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu podnikania, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnej evidencii informácií o podnikaní.

12. Košík - zoznam produktov zostavený z produktov ponúkaných v obchode na základe výberu kupujúceho.

13. Kupujúci – ako Spotrebiteľ, tak Spotrebiteľ – podnikateľ aj Podnikateľ.

14. Miesto vydania vecí - poštovná adresa alebo odberné miesto uvedené kupujúcim v objednávke

15. Okamžik vydania vecí - okamžik, v ktorom kupujúci alebo ním na prevzatie oprávnená tretia osoba prevezme vec do svojho vlastníctva.

16. Platba - metóda vykonania úhrady za predmet zmluvy a dopravu, uvedená na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu

17. Spotrebiteľské právo zákon o právach spotrebiteľa zo dňa 30. mája 2014.

18. Produkt - minimálne a nedeliteľné množstvo vecí, ktoré môže byť predmetom objednávky a ktoré je uvedené v obchode predávajúceho ako merná jednotka pri stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

19. Predmet zmluvy - produkty a doprava, ktoré sú predmetom zmluvy.

20. Predmet plnenia - predmet zmluvy.

21. Podnikateľ – podnikateľ v zmysle čl. 431 občianskeho zákonníka, teda fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, vykonávajúca vlastným menom ekonomickú alebo profesijnú činnosť, uzatvárajúca s Predávajúcim Kúpnu zmluvu alebo využívajúca služby poskytované Predávajúcim elektronickou cestou

212. Odberné miesto - miesto vydania vecí, ktoré nie je korešpondenčnou adresou, uvedené v prehľade zverejnenom predávajúcim v obchode.

23. Obchodné podmienky – tento dokument

24. Vec - hnuteľná vec, ktorá môže byť alebo je predmetom zmluvy.

25. Obchod - internetový portál dostupný na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu, s ktorého prostredníctvom môže kupujúci podať objednávku.

26. Predávajúci: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Poľsko, DIČ: PL525-129-52-25, IČ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrovaná a zobrazená v evidencii CEDIG na adrese: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKOVÝ ÚČET: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Systém – súbor vzájomne spolupracujúcich informačných zariadení a softvéru, zaisťujúci spracovanie a uloženie a tiež odosielanie a príjem dát cez telekomunikačnú sieť s pomocou pre daný druh siete vhodného koncového zariadenia, všeobecne nazývaný internet.

28. Termín realizácie - na karte produktu uvedený počet hodín alebo pracovných dní.

29. Zmluva – zmluva uzatvorená mimo prevádzku podnikateľa alebo na diaľku v zmysle zákona o právach spotrebiteľa zo dňa 30. mája 2014 v prípade Spotrebiteľov a Spotrebiteľov – podnikateľov a kúpna zmluva v zmysle čl. 535 zákona občiansky zákonník zo dňa 23. apríla 1964 v prípade Podnikateľov.

30. Vada - tak fyzická, ako aj právna vada.

31. Fyzická vada - rozpor predanej veci so zmluvou, predovšetkým, pokiaľ vec:

a) nemá vlastnosti, ktoré by vec tohto druhu mala mať s ohľadom na účel uvedený v zmluve alebo plynúce z okolností prípadne určenia;

b) nemá vlastnosti, o ktorých existencii Predávajúci Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa uistil,

c) nehodí sa na účely, o ktorých Spotrebiteľ alebo Spotrebiteľ – podnikateľ informoval Predávajúceho pri uzatvorení zmluvy a Predávajúci neoznámil výhrady k takémuto jej určeniu;

d) bola Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľovi – podnikateľovi vydaná v nekompletnom stave;

e) v prípade jej nesprávneho inštalovania a sprevádzkovania, pokiaľ tieto činnosti vykonával Predávajúci alebo tretia osoba, za ktorú nesie zodpovednosť Predávajúci, alebo Spotrebiteľom alebo Spotrebiteľom – podnikateľom, ktorý postupoval podľa návodu, ktorý dostal od Predávajúceho;

f) nemá vlastnosti, o ktorých výrobca alebo jeho reprezentant alebo osoba, ktorý vec distribuuje v rámci svojej ekonomickej činnosti, a osoba, ktorá sa umiestnením svojho názvu, obchodnej známky alebo iného rozlišovacieho označenia prezentuje ako výrobca, uisťovali, iba ak by Predávajúci tieto uistenia nepoznal ani nemohol pri rozumnom vyhodnotení poznať, alebo pokiaľ tieto nemohli mať vplyv na rozhodnutie Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa o uzatvorení zmluvy, alebo pokiaľ ich obsah bol vysvetlený pred uzatvorením zmluvy.

32. Právna vada - situácia, kedy predaná vec tvorí majetok tretej osoby alebo je zaťažená právami tretej osoby a tiež pokiaľ obmedzenie vo využívaní alebo nakladanie s vecou vychádza z rozhodnutia alebo rozsudku príslušného orgánu.

33. Objednávka - vyjadrenie vôle kupujúceho podané prostredníctvom obchodu, jasne stanovujúce: druh a množstvo produktov; druh dopravy; druh platby; miesto vydania vecí, údaje kupujúceho, a smerujúce priamo k uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

34. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Všeobecné podmienky

 

1. Zmluva sa uzatvára v poľštine, zhodne s poľským právom a týmito obchodnými podmienkami.

2. Miesto vydania vecí sa musí nachádzať na území Poľskej republiky.

3. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa poskytovať služby a dodávať veci bez vád.

4. Všetky ceny uvádzané predávajúcim sú vyjadrené v poľskej mene a jedná sa o ceny brutto (obsahujú DPH). Ceny tovarov neobsahujú náklady na dopravu, ktoré sú stanovené v cenníku dodania.

5. Všetky podmienky sú v súlade s Článkom 111 občianskeho zákonníka, to znamená, že lehota vyjadrená v dňoch končí posledným dňom, pokiaľ je počiatkom termínu vyjadreného v dňoch konkrétnej udalosti, nezohľadňuje sa pri výpočte termínu deň, v priebehu ktorej k tejto udalosti došlo.

6. Potvrdenie, sprístupnenie, zvečnenie, ochrana všetkých dôležitých zmluvných ustanovení za účelom získania prístupu k týmto informáciám v budúcnosti prebieha v podobe:

a) potvrdenia objednávky odoslaním na uvedenú e-mailovú adresu: objednávky, faktúry pro forma, informácií o práve odstúpiť od zmluvy, týchto obchodných podmienok vo verzii pdf, vzoru formulára odstúpenia od zmluvy vo verzii pdf, odkazov pre samostatné stiahnutie obchodných podmienok a vzoru odstúpenia od zmluvy;

b) pripojenia k realizovanej objednávke, odoslanej na uvedené miesto vydania vecí, a vytlačených: nákupného dokladu, informácií o práve odstúpiť od zmluvy, týchto obchodných podmienok, vzoru formulára odstúpenia od zmluvy.

c) sprístupnenie faktúr, opravných faktúr, histórie objednávok, korešpondencie, ponúk, správ, vyúčtovaní v elektronickej podobe na platforme

7. Predávajúci nevyberá žiadne platby za komunikáciu s ním využitím prostriedkov k dorozumievaniu sa na diaľku a kupujúci ponesie náklady na ňu vo výške plynúcej zo zmluvy, ktorú uzatvoril s treťou osobou, ktorá mu poskytuje danú službu umožňujúcu komunikáciu na diaľku.

8. Predávajúci zaisťuje Kupujúcemu využívajúcemu systém správne fungovanie obchodu v nasledujúcich prehliadačoch: IE verzia 7 alebo novšia, FireFox verzia 3 alebo novšia, Opera verzia 9 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, Safari s nainštalovanou najnovšou verziou JAVA, na displejoch s rozlíšením na úrovni nad 1024 px. Používanie softvéru tretích firiem, ktorý má vplyv na fungovanie a funkčnosť prehliadačov: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari môže mať vplyv na správne zobrazenie obchodu, preto ich za účelom získania plnej funkčnosti obchodu delta.poznan.pl a shopdelta.eu všetky vypnite.

9. Kupujúci môže využiť možnosti zapamätania jeho údajov obchodom za účelom uľahčenia procesu podávania ďalšej objednávky. Za týmto účelom je kupujúci povinný uviesť prihlasovacie meno a heslo nevyhnutné na získanie prístupu k svojmu účtu. Prihlasovacie meno a heslo sú sledom znakov nastaveným kupujúcim, ktorý má povinnosť udržať ich v tajnosti a chrániť pred nepovolaným prístupom tretích osôb. Kupujúci má kedykoľvek možnosť nahliadnuť, opraviť, aktualizovať dáta a zmazať účet v obchode.

§3 Nebezpečenstvá spojené s využívaním služieb poskytovaných elektronickou cestou

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak plná povinnosť z čl. 6 bodu 1 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (Zb. z. č. 144, pol. 1204 v znení neskorších predpisov) informuje o zvláštnych nebezpečenstvách spojených s používaním služieb poskytovaných elektronickou cestou používateľovi. Táto informácia sa týka hrozieb, ktoré sa môžu vyskytnúť iba potenciálne. Medzi základné riziká spojené s používaním internetu patrí napr.:

a) škodlivý softvér (ang. Malware) – aplikácia alebo skripty rôzneho druhu, ktoré majú škodlivé, zločinné alebo zákerné pôsobenie na teleinformačný systém používateľa siete, ako sú vírusy, červy, trójske kone;

b) špehovacie programy (ang. Spyware) – programy sledujúce aktivity používateľa, ktoré zhromažďujú informácie o používateľovi a odosielajú ich – obvykle bez jeho vedomia a súhlasu – autorovi programu;

c) spam – nechcené a nevyžiadané elektronické správy rozosielané naraz mnohých príjemcom, často obsahujúce obsah reklamného charakteru;

d) vymámenie dôverných osobných informácií (napr. hesiel) vydávaním sa za dôveryhodnú osobu alebo inštitúciu (ang. Phishing);

e) preniknutie do teleinformatického systému používateľa s využitím hackerských nástrojov;

f) kryptoanalýza – možnosť nájdenia slabosti kryptografického systému s cieľom umožniť jeho prelomenie alebo obídenie.

2. Kupujúci je povinný, aby sa vyhol vyššie uvedeným hrozbám, vybaviť svoj počítač a iné elektronické zariadenia, ktoré využíva k pripojeniu na internet, antivírusovým programom a firewall. Takýto program musí byť neustále aktualizovaný.

§4 Uzatvorenie zmluvy a realizácia

 

1. Objednávky možno podávať 24 hodín denne.

2. Za účelom podania objednávky je kupujúci povinný vykonávať minimálne nasledujúce činnosti, z ktorých časť môže byť niekoľkokrát opakovaná:

a) pridať produkt do košíka;

b) výber druhu dodania;

c) voľba druhu platby; First Data, Tpay, PayPal, dobierka, bankový prevod, hotovosť.

d) výber miesta vydania vecí;

e) podanie objednávky v obchode s pomocou použitia tlačidla "Skontroloval som údaje. Chcem odoslať objednávku".

3. Uzatvorenie zmluvy so Spotrebiteľom alebo Spotrebiteľom – podnikateľom prebieha v okamžiku podania objednávky.

4. Realizácia objednávky Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa na dobierku prebieha okamžite a u objednávok platených prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po pripísaní platby Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa na účet Predávajúceho.

5. Uzatvorenie zmluvy s Podnikateľom prebieha v okamžiku prijatia objednávky Predávajúcim, o čom tento Podnikateľa informuje v termíne do 48 hodín od podania objednávky.

6. Realizácia objednávky na dobierku prebieha okamžite po uzatvorení zmluvy a objednávky platenej prevodom alebo prostredníctvom systému elektronických platieb po uzatvorení zmluvy a pripísaní platby Podnikateľa na účet Predávajúceho.

7. Realizácia objednávky Podnikateľa môže byť podmienená uhradením celej alebo časti hodnoty objednávky alebo získaním limitu obchodného úveru minimálne s hodnotou objednávky alebo súhlasom Predávajúceho s odoslaním objednávky na dobierku (platba pri prevzatí).

8. Odoslanie predmetu zmluvy nasleduje v lehote stanovenej na karte produktu a pre objednávky zložené z viac produktov v najdlhšom termíne z tých uvedených na kartách produktov. Lehota začína bežať s okamžikom realizácie objednávky.

9. Zakúpený predmet zmluvy je spolu s kupujúcim vybraným dokumentom o predaji odoslaný kupujúcim vybraným druhom dopravy na miesto vydania veci uvedené kupujúcim v objednávke spolu s priloženými prílohami uvedenými v §2 bode 6b.

10. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom nasledujúcich prepravcov, uvedených Kupujúcim počas podávania Objednávky:

a) DPD Polska - DIČ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DIČ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DIČ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DIČ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - DIČ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- DIČ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§5 Právo na odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ má na základe čl. 27 spotrebiteľského zákona nárok odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia príčiny a bez nesenia nákladov s výnimkou nákladov uvedených v čl. 33, čl. 34 spotrebiteľského zákona.

2. Lehota odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku činí 14 dní od okamžiku vydania veci a pre dodržanie lehoty stačí odoslať prehlásenie pred jej vypršaním.

3. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ podať na formulári, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k spotrebiteľskému zákonu, na formulári dostupnom na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf alebo inou písomnou formou v súlade so spotrebiteľským zákonom.

4. Predávajúci vylučuje možnosť podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy inou než písomnou formou.

5. Predávajúci okamžite spotrebiteľovi potvrdí na e-mail (uvedený pri uzatváraní zmluvy a iný, pokiaľ bol uvedený v podanom prehlásení) získanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzatvorenú.

7. Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť vec predávajúcemu okamžite, maximálne 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí odoslanie veci pred jej vypršaním.

8. Spotrebiteľ odošle vec, ktorá je predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil, na vlastné náklady a riziko.

9. Spotrebiteľ nenesie náklady na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, pokiaľ nevyjadril súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol informovaný o strate mu náležiaceho práva na odstúpenie od zmluvy v okamžiku poskytnutia takéhoto súhlasu alebo pokiaľ podnikateľ nedodal potvrdenie zhodne s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotrebiteľského zákona.

10. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za pokles hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy, ktorý bude výsledkom jej používanie spôsobom presahujúcim nevyhnutný rozsah na zistenie charakteru, vlastností a fungovania veci.

11. Predávajúci okamžite, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa získania prehlásenia o odstúpení od zmluvy podaného spotrebiteľom, vráti spotrebiteľ všetky ním prevedené platby, vrátane nákladov na dodanie veci, a pokiaľ spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší bežný spôsob dopravy ponúkaný predávajúcim, nevráti predávajúci spotrebiteľovi doplňujúce náklady zhodne s čl. 33 spotrebiteľského zákona.

12. Predávajúci vykonáva vrátenie platby využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý použil spotrebiteľ, iba ak by spotrebiteľ vyjadril súhlas s iným spôsobom platby, ktorý sa pre neho nespája so žiadnymi náklady.

13. Predávajúci môže zastaviť vrátenie platby získanej od spotrebiteľa do okamžiku získania veci späť alebo dodania dokladu o jej odoslaní spotrebiteľom, v závislosti na tom, ku ktorej udalosti dôjde skôr.

14. Spotrebiteľ nemá v súlade s čl. 38 spotrebiteľského zákona právo na odstúpenie od zmluvy:

a) v ktorej cena alebo odmena závisí na kolísaní finančného trhu, nad ktorým nemá predávajúci kontrolu, a ku ktorému môže dôjsť pred vypršaním lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b) v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb;

c) v ktorej je predmetom plnenia vec podliehajúca rýchlej skaze alebo majúca krátky termín použiteľnosti;

d) v ktorej je predmetom plnenia vec dodávaná v zapečatenom obale, ktorý nemožno po otvorení obalu vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia alebo s hygienických ohľadov, pokiaľ bolo balenie po dodaní otvorené;

e) v ktorej sú predmetom plnenia veci, ktoré zostanú po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, nerozlučiteľne spojené s inými vecami;

f) v ktorej sú predmetom plnenia zvukové alebo vizuálne nahrávky alebo počítačové programy dodané v zapečatenom balení, pokiaľ bolo balenie po dodaní otvorené;

g) o dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zapísaný na hmotnom nosiči, pokiaľ plnenie začalo jasným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní podnikateľským subjektom o strate práva na odstúpenie od zmluvy;

h) o dodaní denníkov, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom.

§6 Záruka

 

1. Predávajúci na základe čl. 558 §1 občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť voči zákazníkom za fyzické a právne vady (záruka).

2. Predávajúci nesie zodpovednosť voči spotrebiteľovi za zásad stanovených v čl. 556 občianskeho zákonníka a ďalších za vady (záruka).

3. V prípade zmluvy so spotrebiteľom sa prijíma, že pokiaľ bola fyzická vada zistená pred vypršaním roku od okamžiku vydania veci, existovala táto v okamžiku prechodu rizika na spotrebiteľa.

4. Pokiaľ má predaná vec vadu, môže spotrebiteľ:

a) podať prehlásenie o požadovaní zníženia ceny;

b) podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy;

iba ak by predávajúci okamžite a bez prílišného nepohodlia pre spotrebiteľa vymenil vadnú vec za vec bez vád alebo vadu odstránil. Pokiaľ ale už vec bola vymenená alebo opravená predávajúcim alebo predávajúci nedostal povinnosti vymeniť vec za vec bez vád alebo odstrániť vady, nemá nárok na výmenu veci alebo odstránenia vady.

5. Spotrebiteľ môže namiesto predávajúcim navrhovaného odstránenia vady požadovať výmenu veci za vec bez vád alebo miesto výmeny veci požadovať odstránenia vady, iba ak by dovedenie veci do stavu zhodného so zmluvou spôsobom zvoleným spotrebiteľom nebolo možné alebo by vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim, pri hodnotení nadmernosti nákladov sa zohľadňuje hodnota veci bez vád, druh a význam zistenej vady a tiež sa zohľadňuje nepohodlie, ktorému by bol vystavený spotrebiteľ pre iný spôsob uspokojenia nárokov.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je vada nepodstatná.

7. Pokiaľ má predaná vec vady, môže spotrebiteľ tiež:

a) požadovať výmenu veci za vec bez vád;

b) požadovať odstránenie vady.

8. Predávajúci je povinný vymeniť vadnú vec za vec bez vád alebo odstrániť vadu v rozumnom termíne bez prílišného nepohodlia pre spotrebiteľa.

9. Predávajúci môže odmietnuť žiadosť spotrebiteľa, pokiaľ nie je uvedenie vadnej veci do stavu zhodného so zmluvou spôsobom vybraným kupujúcim možné alebo by v porovnaní s druhým možným spôsobom privedenia k zhode so zmluvou vyžadovalo nadmerné náklady.

10. V prípade, pokiaľ bola vadná vec inštalovaná, môže spotrebiteľ po predávajúcom požadovať demontáž a opätovné inštalovanie po prevedení výmeny za vec bez vád alebo odstránenie vady, ale je povinný niesť časť s tým spojených nákladov, ktoré prevyšujú cenu predanej veci, alebo môže po predávajúcom žiadať uhradenie časti nákladov na demontáž a opätovné inštalovanie do výšky ceny predanej veci. V prípade nesplnenia záväzku predávajúcim je spotrebiteľ oprávnený vykonať tieto činnosti na náklady a riziko predávajúceho.

11. Spotrebiteľ, ktorý uplatňuje nároky plynúce zo záruky, je povinný na náklady predávajúceho dodať vadnú vec na reklamačnú adresu a pokiaľ by s ohľadom na druh veci alebo spôsob jej inštalovania bolo dodanie veci spotrebiteľom veľmi komplikované, je spotrebiteľ povinný sprístupniť vec predávajúcemu na mieste, na ktorom sa vec nachádza. V prípade nesplnenia záväzku predávajúcim je spotrebiteľ oprávnený odoslať vec na náklady a riziko predávajúceho.

12. Náklady na výmenu alebo opravu nesie predávajúci, s výnimkou situácie popísané v §4 bode 10.

13. Predávajúci je povinný prijať od spotrebiteľa vadnú vec v prípade výmeny veci za vec bez vád alebo odstúpenie od zmluvy.

14. Predávajúci sa v termíne štrnástich dní vyjadrí k:

a) prehláseniu o požadovaní zníženia ceny;

b) prehláseniu o odstúpení od zmluvy;

c) žiadosti o výmenu veci za vec bez vád;

d) žiadosti o odstránenie vady.

V opačnom prípade sa prijíma, že prehlásenie alebo žiadosť spotrebiteľa uznal za opodstatnené.

15. Predávajúci zodpovedá za záruku, pokiaľ bude fyzická vada zistená pred uplynutím dvoch rokov od okamžiku vydania veci spotrebiteľovi a pokiaľ je predmetom predaja použitá vec pred uplynutím roka od okamžiku vydania veci spotrebiteľovi.

16. Nároky spotrebiteľa na odstránenie vady alebo výmenu predanej veci za vec bez vád sú premlčané po uplynutí roka odo dňa zistenia vady, ale nie skôr než pred uplynutím dvoch rokov od okamžiku vydania veci spotrebiteľovi a pokiaľ je predmetom predaja použitá vec pred uplynutím roka od okamžiku vydania veci spotrebiteľovi.

17. V prípade, keď termín použiteľnosti veci stanovený predávajúcim alebo výrobcom končí po uplynutí dvoch rokov od okamžiku vydania veci spotrebiteľovi, zodpovedá predávajúci na základe záruky za fyzické vady tejto veci zistené pred uplynutím tejto lehoty.

18. V lehotách stanovených v §4 bodoch 15-17 môže spotrebiteľ podať prehlásenie o odstúpení od zmluvy alebo zníženie ceny z dôvodu fyzickej vady predanej veci a pokiaľ spotrebiteľ žiadal výmenu veci za vec bez vád alebo odstránenie vady začína bežať lehota na podanie prehlásenia o odstúpení od zmluvy alebo zníženie ceny v okamžiku neúčinného vypršania lehoty na výmenu veci alebo odstránenie vady.

19. V prípade vymáhania jedného z nárokov plynúcich zo záruky pred súdom alebo zmierovacím súdom sa lehota na realizáciu iných nárokov náležiacich spotrebiteľovi na tomto základe prerušuje do okamžiku právomocného zakončenia konania. Obdobne sa uplatňuje tiež mediačné konanie, pričom lehota na realizáciu iných nárokov na základe záruky, náležiacich spotrebiteľovi, začína bežať odo dňa odmietnutia potvrdenia dohody uzatvorenej mediátorom súdom alebo neúčinného zakončenia mediácie.

20. Na splnenie nárokov plynúcich zo záruky na právne vady predanej veci sa uplatňuje §4 bod 15-16 s tým, že lehota začína bežať odo dňa, keď sa spotrebiteľ dozvedel o existencii vady, a pokiaľ sa spotrebiteľ dozvedel o existencii vady až v dôsledku sťažností tretej osoby odo dňa, kedy sa stalo rozhodnutie vydané v spore s treťou osobou právomocné.

21. Pokiaľ z dôvodu vady veci spotrebiteľ podal prehlásenie o odstúpení od zmluvy alebo o zníženie ceny, môže tento žiadať náhradu škody, ktorú utrpel kvôli tomu, že uzatvoril zmluvu, bez toho aby vedel o existencii vady, hoci by škoda bola následkom okolností, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť, predovšetkým môže požadovať vrátenie nákladov na uzatvorenie zmluvy, náklady na prevzatie, prepravu, skladovanie a poistenie veci, vrátenie vynaložených nákladov v takom rozsahu, v akom z nich nemal zisk a nezískal ich vrátené od tretej osoby, a o vrátenie súdnych výloh. To nenarušuje predpisy o povinnosti úhrady škody podľa všeobecných zásad.

22. Vypršanie akejkoľvek lehoty na zistenie vady nevylučuje splnenie nárokov plynúcich zo záruky, pokiaľ predávajúci vadu podvodne zatajil.

23. Pokiaľ musí predávajúci vykonať v prospech spotrebiteľa plnenie alebo finančné plnenie, vykoná ho bez zbytočných prieťahov, najneskôr v právom predpokladanom termíne.

§ 7 Reklamácie

 

1. Reklamácie sa podávajú elektronicky vyplnením: Reklamačného formulára alebo písomne vyplnením: formulár PDF na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto podmienkach. Odporúča sa, aby reklamácia obsahovala napr. stručný popis chyby, dátum jej výskytu, údaje Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa podávajúceho reklamáciu a jeho požiadavku týkajúcu sa podávanej reklamácie.

2. Predávajúci sa vyjadrí k reklamačnej požiadavke Spotrebiteľa alebo Spotrebiteľa – podnikateľa v lehote 14 dní. Reklamačná lehota začína bežať dňom prijatia nahlásenia reklamácie, iba ak by predmetom reklamácie bol produkt a jej posúdenie vyžadovalo vykonanie prehliadky, potom sa za jej počiatok považuje deň prijatia výrobku.

3. Predávajúci si vyhradzuje možnosť predĺžiť vyššie uvedenú lehotu vo zvlášť opodstatnenom prípade, napr. zásah vyššej moci alebo pokiaľ sa posúdenie reklamácie vo vyššie uvedenom termíne stalo nemožným s ohľadom na zložitosť oznámenia alebo nutnosť podniknúť iné činnosti spojené s obsluhou reklamácie, a v bežnom režime nie je jej kľúčové posúdenie možné alebo je nadmerne sťažené.

§8 Zásady ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 a čl. 6 ods. 1 bodu f GDPR zákona zo dňa 25. 2. 2016 o ochrane údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje zhodne so zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29. augusta 1997 a zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou zo dňa 18. júla 2002. Kupujúci poskytuje udaním svojich osobných údajov predávajúcemu pri podávaní objednávky súhlas s ich spracovaním predávajúcim za účelom realizácie podanej objednávky. Kupujúci má kedykoľvek možnosť nahliadnuť, opraviť, aktualizovať a mazať svoje osobné údaje.

3. Podrobné zásady zbierania, spracovania a uchovávania osobných údajov využívaných za účelom realizácie objednávok obchodom boli popísané v Zásadách ochrany súkromia.

§9 Záverečné ustanovenia

 

1. Žiadne z ustanovení týchto obchodných podmienok nemá za cieľ narušiť práva kupujúceho. Tiež takto nemôžu byť interpretované, pretože v prípade rozporu akejkoľvek časti obchodných podmienok s platným právom predávajúci deklaruje bezpodmienečné podriadenie sa a dodržovanie tohto práva namiesto spochybneného predpisu podmienok.

2. O zmenách podmienok a ich rozsahu budú registrovaní kupujúci informovaní elektronickou cestou (na email uvedený pri registrácii alebo objednávke). Upozornenie bude odoslané najmenej 30 dní pred tým, než vstúpia v platnosť nové obchodné podmienky. Zmeny budú zavedené za účelom prispôsobenia podmienok platnému právnemu stavu.

3. Aktuálna verzia obchodných podmienok je vždy pre kupujúceho dostupná v záložke obchodných podmienok (delta.poznan.pl a shopdelta.eu/regulamin). V priebehu realizácie objednávky a po celé obdobie popredajnej starostlivosti o kupujúceho platia obchodné podmienky, ktoré odsúhlasil pri podávaní objednávky. S výnimkou situácie, kedy ich spotrebiteľ uzná za pre seba menej výhodné než aktuálne a informuje predávajúceho o tom, že si ako záväzné vybral tie aktuálne.

4. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, sa uplatňujú príslušné platné právne predpisy. Sporné otázky sa, pokiaľ spotrebiteľ prejaví takúto vôľu, rieši cestou mediačného konania alebo zmierovacieho súdu. Ako poslednú vec rieši miestny a vecne príslušný súd.

Verzia 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Historické verzie obchodných podmienok:

 

Verzia 4.3 Poznaň 14-07-2015

Verzia 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Verzia 13.0 (Poznan, 25-05-2018)