TopAnvändarvillkor

Användarvillkor

Avtalet mellan Köparen och Säljaren kan slutas på två olika sätt. Innan han beställer, Köparen har rätt att förhandla om alla bestämmelser av avtalet med Säljaren, inklusive de bestämmelser som ändrar på föreskrifter av nedanstående förordningen. Förhandlingarna bör föras i skriftlig form och riktas till Säljarens adressen Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10. Om Köparen avstår från att sluta avtalet på vägen av individuella förhandlingar, nedanstående förordningen och lämpliga rättsliga föreskrifter skulle användas.

 

FÖRORDNING

 

§1 Definitioner

 

1. Postadress – ditt namn eller namn av institutionen, läge i byn (om byn delas upp i gatorna: gata, husnummer, lägenhetsnummer eller lokalnummer; om byn inte delas upp i gatorna: namnet av byn och fastighetsnummer), postnummer och stad.

2. Reklamationsadress: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Polen

3. Leveranspriser – listan med alla tillgängliga typer av leveranser och deras kostnader, som finns på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu

4. Kontaktuppgifter: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, e-post: info@delta.poznan.pl, telefon: +4861 866 71 48

5. Leverans – typ av transporttjänster samt informationen om transportör och kostnader, som finns i korgen på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu

6. Bevis på inköpet – faktura, räkning eller kvitto som skrivs ut i enlighet med lagen om skatt på varor och tjänster av den 11 mars 2004 i dess ändrade lydelse, och i enlighet med andra tillämpliga lagstiftningar.

7. Produktkort – en delsida av butiken som innehåller informationer om produkten.

8. Kund – en myndig, fysisk person med full rättshandlingsförmåga, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan en juridisk person som har rättshandlingsförmåga, och som köper från Säljaren produkten i direkt samband med sin ekonomisk eller professionell aktivitet.

9. Civillag – civillag av den 23 april 1964 i dess ändrade lydelse.

10. Konsument - en konsument i den mening som avses i artikel 221 i civillagen, dvs. en fysisk person med full rättskapacitet eller, i fall som föreskrivs i lag, med begränsad rättskapacitet, som ingår ett Avtal med Säljaren eller använder tjänster som tillhandahålls av Säljaren elektroniskt i den utsträckning som inte är direkt kopplad till den personens affärs- eller yrkesverksamhet.

11. Konsument Företagare - en företagare som är en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt kopplat till sin affärsverksamhet, där det framgår av innehållet i avtalet att det inte är av professionell karaktär för den personen, vilken yrkesmässig karaktär härrör särskilt från ämnet för den personens affärsverksamhet som gjorts känd enligt bestämmelserna i det centrala registret och information om ekonomisk aktivitet (CEIDG).

12. Varukorg – listan av produkter som innehåller produkter som erbjuds i butiken, baserat på Köparens valar.

13. Köpare - både Konsument, Konsument Företagare och Företagare.

15. Utlämningsort – postadress eller mottagningspunkt som angivits av Köparen i beställningen.

15. Utlämningsmoment – moment, när Köparen eller en tredje man, som anges av honom att motta varan, tar varan i besittning.

16. Betalning – betalningssätt för föremål för avtalet och leveransen, som anges på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu

17. Konsumentlagstiftning – lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014.

18. Produkt – minimum och odelbar antal saker som kan bli föremål för avtalet och som anges i Säljarens butiken som måttenheten för bestämning av priset (pris/enhet).

19. Föremål för avtalet – produkter och leverans som är föremål för avtalet.

20.Tjänstföremål – föremål för avtalet.

21. Företagare - en företagare i den mening som avses i artikel 431 i civillagen, det vill säga en fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet utan juridisk person som lagen ger rättskapacitet, som bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet för egen räkning och avslutar ett Försäljningsavtal med Säljaren eller använda tjänster som Säljaren tillhandahåller elektroniskt.

22. Mottagningspunkt – utlämningsort för varan, som inte är en postadress, nämnd i listan som tillhandahålls av Säljaren i butiken.

23. Villkor - denna handling

24. Sak – lös egendom som kan vara eller som är föremål för avtalet.

25. Butik – Internet-tjänst tillgänglig på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu genom vilka Köparen kan beställa varan.

26. Säljare: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, Polen, skattenummer NIP: PL525-129-52-25, identifieringsnummer REGON: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, Generalinspektör för skydd av personuppgifter GIODO: 7033/2013 registretat och synlig i register av ekonomiska aktiviteter CEDIG på: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKKONTO: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. System - en uppsättning samarbetande IT-enheter och programvara som säkerställer bearbetning och lagring samt sändning och mottagning av data via telekommunikationsnät med hjälp av en terminalenhet som är lämplig för en viss typ av nätverk, vanligtvis kallad Internet.

28. Tidsfrist – antal timmar eller arbetsdagar som anges på produktkort.

29. Avtal - ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett distansavtal i den mening som avses i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 när det gäller Konsumenter och Konsumenter Företagare och ett försäljningsavtal i den mening som avses i artikel 535 i lagen av den 23 april 1964 - civillagen när det gäller Företagare.

30. Defekt – både fysisk defekt och juridisk defekt.

31. Fysisk defekt – oförenlighet av såld produkt med avtalet, särskilt om saken:

a) har inga egenskaper, som saken av en sådan typ bör ha med tanke på syftet som anges i avtalet eller som resulterar från omständigheter eller bestämmelse;

b) inte har egenskaper om vilka Säljaren försäkrade Konsumenten eller Konsumenten - Företagaren;

c) inte är lämpligt för det ändamål som Konsumenten eller Konsumenten - Företagaren informerade Säljaren vid avtalets ingående, och Säljaren gjorde inte reservationer till detta ändamål;

d) har överlämnats till Konsumenten eller Konsumenten Företagaren i ofullständigt skick;

e) vid felaktig montering och uppstart, om dessa aktiviteter har utförts av Säljaren eller en tredje part som Säljaren ansvarar för, eller av Konsumenten eller Konsumenten Företagaren som har följt instruktionerna från Säljaren;

f) inte har egenskaper som deklareras av tillverkaren eller dennes företrädare, eller av den part som släpper ut produkten inom ramen för dess ekonomiska verksamhet, eller av den part som genom att placera sitt namn, varumärke eller annat kännetecken på produkt som säljs, presenterar sig som tillverkare, såvida inte Säljaren inte kände till och inte kunde ha rimligt känt dessa deklarationer, eller dessa deklarationer inte kunde ha påverkat Konsumentens eller Konsumenten Företagarens beslut om ingående av avtalet eller innehållet i dessa deklarationer hade korrigerats innan avtalet ingicks.

32. Juridisk defekt – situationen, när såld sak ägs av en tredje man eller är behäftad med en rätt av en tredje man, och om begränsning av användning eller disponering av saken framgår från beslutet eller utslag av behöriga myndigheter.

33. Beställning – Köparens avsiktsförklaring som avges medelst butiken och som bestämmer tydligt: typ och antal av produkter; leveranstyp; betalningstyp; utlämningsort av saken, Köparens uppgifter, och som riktar sig direkt till att tillträda avtalet mellan Köparen och Säljaren.

34. Administratör av personuppgifter

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Allmäna villkor

 

1. Avtalet slutas på polska, i enlighet med polsk lag och föreliggande förordning.

2. Utlämningsort av saken måste befinna sig på Republiken Polens territorium.

3. Säljaren är förpliktad och förpliktiger sig att tillhandahålla tjänster och leverara varor utan felen.

4. Alla priser som anges av Säljaren är denominerade i polsk valuta och är bruttopriser (inklusive moms). I produktpriser ingår inte leveranskostnaden, vilken anges i prislistan för leveranser.

5. Alla tidsfrister räknas enligt artikel 111 av civillagen, dvs. tidsfristen som räknas i dagar slutar när den sista dagen löper ut, och om tidsfristen som räknas i dagar börjar med en bestämd händelse, då räknas dagen när händelsen inträffade inte till tidsfristen.

6. Bekräftelse, tillhandahållning, konsolidering och försäkring av alla relevanta bestämmelser av avtalet för att få tillgång till dessa informationer i framtiden, sker genom att:

a) bekräfta beställningen genom att skicka e-post till adressen som angivits: beställning, proformafakturan, informationen om ångerrätten, föreliggande förordning i pdf-format, standardformulär för utövandet av ångerrätten i pdf, länkar för nedladdning av förordningen och standardformuläret för utövandet av ångerrätten;

b) lägga trycksaker till slutförd beställning, som skickades till avsedd utlämningsort: bevis på inköpet, informationer om ångerrätten, föreliggande förordning, standardformulär för utövandet av ångerrätten.

c) göra fakturor, korrigera fakturor, orderhistorik, korrespondens, erbjudanden, meddelanden och bosättningar som finns tillgängliga på plattformen i elektronisk form.

7. Säljaren tar inte ut några avgifter för kommunikationen med honom under användning av kommunikationsmedel på distans och Köparen ska bära kostnaderna i det belopp som följer avtalet han slutade med en tredje man, som levererar vissa tjänster till honom, vilka gör det möjligt att kommunicera på distans.

8. Säljaren ser till att Köparen som använder systemet kan räkna med att butiken fungerar korrekt i följande webbläsare: IE version 7 eller senare, FireFox version 3 eller senare, Opera version 9 eller senare, Chrome version 10 eller senare, Safari med den senaste versionen av JAVA installerad, på skärmar med en horisontell upplösning över 1024 px. Användning av programvara från tredje part som påverkar funktion och funktionalitet av webbläsarna: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome och Safari kan påverka den korrekta visningen av butiken, så det rekommenderas att inaktivera denna programvara för att få full funktionalitet för shoppa delta.poznan.pl och shopdelta.eu.

9. Köparen har möjligheten att använta optionen, där butiken lagras hans uppgifter för att underlätta slutförning av nya beställningar. Med syfte att göra det, Köparen ska ange sitt användarnamn och lösenord, som behövs för att komma åt hans konto. Användarnamn och lösenord är en teckensträng som fastställs av Köparen, vars plikt är att hålla dem hemligt och skydda mot otillåten åtkomst av en tredje man. Köparen har när som helst möjligheten att inspektera, korrigera, uppdatera sina uppgifter eller ta bort sitt konto i butiken.

3 § Risker relaterade till användning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak, som uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 6.1 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster med elektroniska medel (Polsk författningssamling Dz. U. nr. 144, punkt 1204, med senare ändringar), informerar härmed om särskilda risker relaterade till användning av användare tjänster som tillhandahålls elektroniskt. Denna information avser risker som endast kan förekomma potentiellt. De främsta riskerna i samband med användningen av Internet inkluderar:

a) skadlig programvara (eng. Malware) - olika typer av applikationer eller skript, såsom virus, maskar eller trojaner, som har en skadlig, kriminell eller skadlig effekt på nätverksanvändarnas IKT-system;

b) spionprogram (eng. Spyware) - program som spårar användarnas aktiviteter för att samla information om användarna och skicka den - vanligtvis utan användarnas vetskap eller samtycke - till programmets författare;

c) spam - oönskade e-post som samtidigt skickas till flera mottagare, ofta med ett reklaminnehåll;

d) nätfiske - bedrägliga försök att få känslig personlig information (t.ex. lösenord) genom att utge sig för en pålitlig person eller institution (eng. Phishing);

e) inbrott i användarnas IKT-system med hjälp av hackverktyg;

f) kryptanalys - hitta svagheter i ett kryptografiskt system för att bryta eller kringgå det.

2. För att undvika ovanstående risker bör Köparen tillhandahålla antivirusprogram och en brandvägg (firewall) till sin dator och andra elektroniska enheter som Köparen använder för att ansluta till Internet. Denna programvara bör uppdateras ständigt.

§4 Ingående och genomförande av avtalet

 

1. Beställningar kan göras 24 timmar om dygnet.

2. För att göra beställningen Köparen bör utöva åtminstone följande steg, varav vissa kan upprepas vid flera tillfällen:

a) lägga produkten till varukorg;

b) välja leveranstyp;

c) val av betalningstyp; First Data, Tpay, PayPal, kontant vid leverans, banköverföring, kontanter.

d) välja utlämningsort av saken;

e) göra beställningen i butiken genom att klicka på knappen "Jag har kollat uppgifter. Jag vill skicka ut beställningen".

3. Ett avtal med en Konsument eller Konsument Företagare ska ingås vid tidpunkten för beställningen.

4. Beställning från Konsument eller Konsument Företagare som ska betalas vid leverans ska utföras omedelbart och beställning som ska betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem - efter att Konsumentens eller Konsumenten Företagarens betalning har krediterats på Säljarens konto.

5. Ett avtal med en Företagare ska ingås när Säljaren godkänner en beställning, varav Säljaren ska informera Företagaren inom 48 timmar efter att beställningen gjorts.

6. Beställning som ska betalas vid leverans ska utföras omedelbart efter avtalets ingående och beställning som ska betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem - efter ingåendet av avtalet och efter att Företagarens betalning har krediterats på Säljarens konto.

7. Genomförandet av Företagarens beställning kan vara föremål för betalning av hela eller en del av beställningsvärdet eller för att erhålla en handelskreditgräns på åtminstone beställningsvärdet, eller Säljarens samtycke till att skicka beställningen som ska betalas kontant vid leveransen.

8. Föremål för avtalet skickas i tisdfrist som angivits i produktkort och för beställningar som består av flera produkter i den längsta tidsfrist från dem som angivits i produktkort. Tidsfristen börjar när beställningen genomförs.

9. Inköpt föremål för avtalet skickas samt försäljningsdokument som väljs av Köparen, med leveranstyp som väljs av Köparen, till överlämningsort som väljs av Köparen, tillsammans med bilagor som nämnas i § 2.6b.

10. Varor ska levereras med följande transportörer, som anges av Köparen vid Beställning:

a) DPD Polska - VAT-nummer: 526 020 41 10 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000028368

b) DHL Express (Poland) - VAT-nummer: 527 002 23 91 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000047237

c) Raben Logistic Polska - VAT-nummer: 777 324 96 77 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - VAT-nummer: 633 000 3565 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - VAT-nummer: 525 000 73 13 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000334972

f) InPost S.A.- VAT-nummer: 679 308 76 24 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000536554

§5 Ångerrätt

 

1. Enligt artikel 27 av Konsumentlagsstiftning, Konsument har rätt att frånträda ett avtal som slutades på distans, utan att ange något skäl och utan att bära några kostnader, med undantag för kostnader som anges i artikel 33, artikel 34 av Konsumentlagsstiftning.

2. Tidsfristen för att frånträda avtalet, som slutades på distans, är 14 dagar från det datum varan överlämnades och för att bevara fristen räcker det att skicka en förklarning innan tidsfristen löper ut.

3. Konsument kan göra förklarningen angående avstående från avtalet genom att avnända formuläret som finns som bifogan nr. 2 till Konsumentlagsstiftning, formuläret som är tillgänglig på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf och shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i en annan skriftform som är överens med Konsumentlagsstiftning.

4. Säljaren utesluter möjligheten att göra förklarningen angående avstående från avtalet i en annan form än skriftform.

5. Säljaren bekräfter omedelbart hos Köparen att han fick förklarningen om avstående från avtalet, genom att svara till e-post (som anges vid ingående av avtalet och till annat e-post, om sådant finns i förklarningen).

6. Vid utövning av ångerätten, avtalet anges som ogiltigt.

7. Konsument är förpliktad att återvända saken till Säljaren omedelbart, dock senast 14 dagar från den dagen han avstod från avtalet. För att bevara fristen räcker det att skicka saken tillbaka innan tidsfristen löper ut.

8. Konsument skickar tillbaka saker som är föremål för avtalet han avstod från på egen bekostnad och risk.

9. Konsumenten bär inte kostnader för att tillhandahålla digitala innehåll, som inte är lagrade på ett konkret medium, om han inte gav sitt samtycke till en sådan tjänst innan tidsfristen för att utöva ångerrätten löpt ut eller om han informerades inte om förlusten av tillkommande ångerrätten vid tidpunkten när han gav sådant samtycke eller om entreprenör har underlåtit att lämna bekräftelse i enlighet med artikel 15.1 och artikel 21.1 av Konsumentlagstiftning.

10. Konsumenten ansvarar för minskat värde av saken som är föremål för avtalet, till följd av en annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktionssätt.

11. Säljaren snarast, dock senast 14 dagar från den dagen förklarningen om utövning av ångerrätten av Konsumenten mottagits, ska återbetala alla Konsumentens betalningar, bland dem också leveranskostnader, men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Konsument valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som Säljaren vanligen erbjuder, i enlighet med artikel 33 av Konsumentlagstiftning.

12. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningssätt, som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod, som inte betyder några kostnader för honom.

13. Säljaren kan ställa in med att ersätta betalningen han fick från Konsumenten tills han får varan tillbaka eller tills Konsumenten levererar bevis på att varan återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

14. I enlighet med artikel 38 av Konsumentlagstiftning, Konsument har inte rätt att frånträda avtalet:

a) i vilket priset eller ersättningen beror på svängningar på finansmarknaden, vilka Säljaren har inte någon kontroll över, och som kan inträffa innan tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut;

b) i vilket föremål för avtalet är att tillhandahålla icke-prefabricerade varor, tillverkade enligt Konsumentens specifikationer eller som används för att möta hans individuella behov;

c) i vilket föremål för avtalet är varan som kan förstöras snabbt eller som har en kort hållbarhetstid;

d) i vilket föremål för avtalet är saken som levereras i en förseglad förpackning, vilken efter förpackningen öppnas inte går att returera på grund av hälsoskäl eller hygieniska skäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen;

e) i vilket föremål för avtalet är saker som efter leveransen, på grund av deras karaktär, är oskiljaktig förbindade med andra saker;

f) i vilket föremål för avtalet är ljud- eller bildupptagningar, eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leveransen;

g) som gäller leveransen av digitala innehåll, som inte lagras på ett konkret medium, om tjänsten börjades att tillhandahållas med uttryckligt samtycke av Konsumenten innan tidsfristen för att frånträda avtalet löpt ut och efter att Konsumenten informerades av entreprenörn om förlusten av ångerrätten;

h) som gäller leveransen av tidningar, tidskrifter eller magasinen med undantag av prenumeration.

§6 Garanti

 

1. Enligt artikel 558.1 av civillagen, Säljaren helt och hållet utesluter ansvaret gentemot Kunder i samband med fysiska och juridiska felen (garanti).

2. Säljaren är ansvarig gentemot Konsumenten enligt principer som beskrivs i artikel 556 av civillagen och följande, för felen (garanti).

3. I fall av ett avtal med Konsumenten, om en fysisk defekt upptäcktes innan utgången av ett år från den dagen då saken utlämnades, det antas att felet existerade sedan överföring av risken till Konsumenten.

4. Om såld sak har felet, Konsument kan:

a) anmäla begäran att sänka priset;

b) anmäla begäran att frånträda avtalet;

om Säljaren inte ersätter den defekta saken mot en felfri sak eller avlägsnar felet omedelbart och utan onödiga obekvämligheter för Konsumenten. Men om saken redan ersatts eller repareradas av Säljaren, eller om Säljaren inte uppfyllde sin skyldighet att byta ut saken mot en felfri sak, eller att avlägsna felet, har han ingen rätt att ersätta saken eller att avlägsna felet.

5. I stället för att avlägsna felet, vilket föreslås av Säljaren, Konsumenten kan kräva ersättningen av saken mot en felfri sak eller kräva att felet avlägsnas i stället för att ersätta saken, om det inte är omöjligt att få saken stämma överens med avtalet på det sättet som valdes av Konsumenten, eller om det inte kräver orimliga kostnader i jämförelse med metoden som föreslagits av Säljaren, och vid bedömningen av dessa orimliga kostnader ska man ta hänsyn till värdet av den felfria sak, typen och betydelse av fästställt fel, och man ska även ta hänsyn till de obekvämligheter, vilka kunde besvära Konsumenten vid ett annat sätt av tillfredsställande.

6. Konsumenten får inte frånträda avtalet om felet är oviktigt.

7. Om såld sak har felet, Konsumenten kan också:

a) kräva att saken ersättas med en felfri sak;

b) kräva att felet avlägsnas.

8. Säljaren är skyldig att ersätta den felaktiga saken mot en felfri sak eller att avlägsna felet inom en rimlig tid, utan att orsaka onödiga obekvämligheter för Konsumenten.

9. Säljaren kan förneka att tillfredställa Konsumentens begäran, om det inte är möjligt att få den felaktiga saken stämma överens med avtalet på det sättet som valdes av Konsumenten, eller om det skulle kräva alltför stora kostnader i jämförelse med det andra möjliga sätt att få överensstämmelse med avtalet.

10. Om den felaktiga saken redan monterades, Konsumenten kan kräva att Säljaren demonterar och monterar saken på nytt, efter att ersätta den med en felfri sak eller efter att avlägsna felet, men han är skyldig att stå för en del av kostnader som överstiger priset av den sålda saken eller han kan kräva att Säljaren betalar en del av kostnader för demontering och ny montering, till höjd av priset av den sålda sak. Ifall när Säljaren upfyller inte sina skyldigheter, Konsumenten har rätt att utföra dessa aktiviteter på Säljarens bekostnad och risk.

11. Konsument som utöver rättigheter i enlighet med garanti är skyldig att leverera den felaktiga saken på Säljarens bekostnad till reklamationsadressen och om det skulle vara extremt svårt för Konsumenten att leverera saken på grund av sakens natur eller sätt att installera, är Konsumenten skyldig att göra saken tillgänglig för Säljaren på platsen, där saken befinner sig. Ifall när Säljaren inte upfyller sina skyldigheter, har Konsumenten rätt att återsända saken på Säljarens bekostnad och risk.

12. Säljaren ska stå för kostnader av ersättning och reparatur av saken med undantag för situationen som beskrivs i § 4.10.

13. Säljaren är förpliktad att ta emot från Konsumenten den felaktiga saken vid utbyte av saken mot en felfri sak eller vid avstående från avtalet.

14. Inom fjorton dagar skulle Säljaren också svara till:

a. förklarningen med begäran att sänka priset;

b) förklarningen om att frånträda avtalet;

c) begäran att ersätta saken med en felfri sak;

d) begäran att avlägsna felet.

Annars ska det anses att han accepterade Konsumentens förklarning eller begäran.

15. Enligt garanti är Säljaren ansvärig, om det fysiska felet upptäcks inom två år från den dagen då saken utlämnades åt Konsumenten, och om om försäljningsföremål är en andrahandssak, inom ett år från den dagen då saken utlämnades åt Konsumenten.

16. Konsumentens krav att avlägsna felet eller att ersätta den sålda saken med en felfri sak preskriberas efter ett år från den dagen då felet upptäcktes, men inte tidigare än efter två år sedan saken utlämnades åt Konsumenten, och omförsäljningsföremål är en andrahandssak, före utgången av ett år sedan saken utlämnades åt Konsumenten.

17. Om användbarhetsfristen av saken, som anges av Säljaren eller tillverkaren löper ut efter två år från det datum då saken utlämnades åt Konsumenten, svarar Säljaren enligt garantin för fysiska felen av saken, som upptäcktes innan denna tidsfristen löpt ut.

18. Inom tidsfrister, som anges i artikel 4.15-17, Konsument kan förklara att han avstår från avtalet eller kräver att sänka priset på grund av fysiskt fel av den sålde saken, och om Konsumenten krävde att ersätta saken med en felfri sak eller att avlägsna felet, tidsfristen för att lämna in förklarningen om avstående från avtalet eller om att sänka priset börjar löpa, när tidsfristen att ersätta saken eller avlägsna felet löpt ut resultatlös.

19. Ifall av undersökning inför domstolen eller skiljedomstolen angående en av de befogenheter enligt garantin, tidsfristen för genomförande av andra befogenheter som Konsument har rätt till, ska ställas in tills rättegång slutas genom att vinna laga kraft. Detsamma ska också gälla för medlingsförfarande och tidsfristen för genomförande av andra befogenheter enligt garantin, som Konsumenten har rätt till, börjar löpa från den dagen då domstolen vägrade att bekräfta förlikningen, som träffades före medlaren eller när medlingen avslutates resultatlös.

20. För att utöva befogenheter enligt garantin för de juridiska felen av de sålda varorna används artikel 4.15-16, förutom att tidsfristen ska börja den dagen då Konsumenten fick veta om felet, och om Konsumenten fick veta om felet endast till följd av den tredje mans talan – sedan den dagen då domslutet, som meddelades i en tvist med den tredje, man vunnit laga kraft.

21. Om på grund av sakens felen Konsumenten lämnade in en förklarning om att frånträda avtalet eller om att sänka priset, han kan kräva reparationen av skadan, som han löpade genom att ingå avtalet utan att veta om felet, även om skadan följde omständigheter som Säljaren inte är ansvarig för, särskilt kan han kräva ersättningen av kostnader i samband med ingående av avtalet, kostander i samband med att hämta, transportera, lagra och försakra saken, ersättningen av kostnader som uppstod i sådan omfattning, i vilken han drog ingen nytta av dessa kostnader och fick ingen ersättning av dessa kostnader från en tredje man, och inte heller fick ersättningen av processkostnader. Detta påverkar inte bestämmelser om förpliktelsen att ersätta skadan i enlighet med allmänna principer.

22. Utgången av tidsfristen för att fastställa något fel utesluter inte utövandet av befogenheter enligt garantin, om Säljaren försåtlig undanhöll felet.

23. Säljaren, om han är skyldig att utföra tjänsten eller finansiella tjänster till förmån för Konsumenten, skulle utföra den utan onödvändig försening, men senast inom tidsfristen avsedd enligt lagen.

7 § Reklamation

 

1. Reklamation ska lämnas in elektroniskt genom att fylla i Reklamationsformulär eller skriftligt, genom att fylla i: PDF-formulär och skicka det till Säljarens adresser som anges i dessa villkor. Det rekommenderas att i reklamationen skriva en kort beskrivning av bristen, datumet då bristen inträffade, uppgifter om Konsumenten eller Konsumenten Företagaren som gör reklamationen och begäran om reklamationen osv.

2. Säljaren ska svara på en reklamationsförfrågan från en Konsument eller Konsument Företagare inom 14 dagar. Reklamationsfristen ska börja löpa dagen för mottagandet av reklamationen, såvida inte reklamationen gäller en produkt och hanteringen av reklamationen kräver inspektion - då ska reklamationsfristen börja löpa dagen för mottagandet av produkten.

3. Säljaren förbehåller sig möjlighet att förlänga ovanstående tidsfrist i särskilt motiverade fall, t.ex. i händelse av en force majeure-händelse eller när hanteringen av reklamationen inom nämnda tidsfrist är omöjlig på grund av reklamationens komplexitet eller behovet av att utföra andra aktiviteter relaterade till dess hantering, och dess nyckelhantering är omöjligt eller alltför svårt enligt det vanliga förfarandet.

§8 Sekretesspolicy och säkerhet av personuppgifter

 

1. Administratör av personuppgifter

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Administratör av personuppgifter förbinder sig att skydda personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och art. 6 avsnitt 1 punkt f i GDPR av den 25/02/2016 om dataskydd i samband med behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

2. Säljaren förbinder sig att skydda personuppgifter i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 och lagen om elektroniska tjänster av den 18 juli 2002. Köparen, genom att lämna sina personliga informationer till Säljaren vid beställningen uttrycker sitt samtycke till deras bearbetning av Säljaren för att slutföra beställningen. Köparen har möjligheten att när som helst inspektera, korrigera, uppdatera eller ta bort sina personuppgifter.

3. Närmare regler angående insamling, bearbetning och lagring av personuppgifter som används för att slutföra beställningar av butiken, beskrivs under Sekretesspolicy.

§ 9 Slutbestämmelser

 

1. Ingen bestämmelse av denna förordning är avsedd att påverka Köparens rättigheter. De kan inte heller interpreteras på detta sätt, eftersom vid oförenlighet av någon del av förordningen med gällande lag, deklarerar Säljaren att underordna sig utan villkor och använda denna lag i stället för den ifrågasatt bestämmelse i förordningen.

2. Ändringar i förordningen och deras omfattning ska meddelas till registrerade Köparen via e-post (till e-postadressen som angivits vid registrering eller vid beställningen). Meddelandet kommer att skickas senast 30 dagar innan den nya förordning träder i kraft. Förändringarna kommer att införas för att anpassa reglerna till nuvarande rättslig status.

3. Den nuvarande versionen av reglerna finns alltid tillgänglig för Köparen i fliken Förordning (delta.poznan.pl och shopdelta.eu/regulamin). Under genomförande av beställningen och under hela vårdsperioden efter försäljningen är Köparen förbindad att iaktta förordningen som godkänts av honom vid beställningen. Med undantag för situationen när Konsumenten inser att denna förordningen är mindre fördelaktigt än den nuvarande förordningen och informerar Säljaren om att han valde att den nuvarande förordningen ska gälla.

4. I fall som inte omfattas av denna förordning, relevanta gällande lagar skulle användas. Tvister, om Konsumenten uttrycker sin vilja, skulle behandlas på vägen av medlingsförfarande eller skiljedomstolen. I slutändan skulle frågan lösas av den lokal eller saklig behöriga domstolen.

Version 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Historiska versioner av förordningar:

 

Version 4.3 Poznan den 2013/01/05

Version 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Version 13.0 (Poznan, 25-05-2018)